Kurs i obuka o metodama upravljanja zalihama

Roba koja je sačuvana radi snabdevanja tržišta ili proizvodnje predstavlja veoma važan segment bilansa stanja u svakoj kompaniji, bez obzira na delatnost koju ona obavlja. Zbog toga su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar o metodama upravljanja zalihama označeni svi koji su, posredno ili neposredno povezani sa ovim rezervama robe. Tu, recimo spadaju osobe koje obavljaju poslove vezane za nabavku, ali i oni koji su zaduženi za valjano skladištenje odgovarajućih proizvoda. Takođe je ovaj program preporučljiv za pojedince zadužene za logistiku, ali i za sam proces proizvodnje, kao i za prodaju. Svakako su dobrodošli i svi ostali koji iz određenih razloga žele da prošire svoja znanja iz pomenute oblasti i upoznaju se sa tehnikama i metodama kontrole zaliha.

Ukoliko su za naznačenu edukaciju zainteresovani radnici u nekom preduzeću, sprovešće se korporativna nastava karakteristična po tome što može da se prati online ili uživo, ali i po mestu održavanja klasičnih časova. Oni, naime ne moraju da se odvijaju samo u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, već ih je moguće sprovoditi i u okviru same kompanije za koju rade kandidati, ali i na svakoj drugoj lokaciji koja njima odgovara pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno održavanje nastave. Za određivanje rasporeda u ovoj situaciji, odnosno za preciziranje datuma početka obuke, kao i za definisanje termina i ritma sprovođenja predavanja biće zadužena osoba koju je za to ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni koji nastavu pohađaju kao pojedinci mogu, takođe da odaberu klasičnu edukaciju, te da na časove u utvrđenim terminima dolaze u prostorije određene poslovnice organizatora, koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka o metodama upravljanja zalihama, kada će časove da prate preko interneta. Zbog toga su obavezni da, pre početka sprovođenja programa na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera, za šta će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva. Ako pomenuti postupak ne uspeju da urade samostalno ili im bude potrebna neka pomoć, mogu se svakako u bilo kojoj poslovnici organizatora obratiti IT stručnjacima i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.


Bilo da se odluče za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni kandidati mogu da traže da ovlašćeni profesor samo njih podučava, odnosno da odaberu individualni model obuke. Tada predavač putem uputstava, organizacije i interaktivnog predstavljanja teorije vodi naznačenu edukaciju, omogućavajući polaziku da nove informacije usvaja brzinom koja mu odgovara, ali i da diskutuje o konkretnoj temi i postavlja pitanja o svemu što mu nije dovoljno jasno. Takođe će moći da odredi kada želi da edukacije startuje, ali i koji bi se termini i ritam sprovođenja časova najbolje uklopili u njegovu ustaljeni način života. Sa tim, međutim moraju da se saglase nadležni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, jer bez toga predloženi raspored ne može postati validan.

Osobe koje žele da nastavu prate zajedno sa još jednim kandidatom, te da se međusobno podržavaju i sarađuju tokom obrazovnog rada mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualna obuka i kurs o metodama upravljanja zalihama. Ovo dvoje polaznika će moći da se sa ostalim učesnicima u obrazovnom procesu, odnosno sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije dogovore u vezi sa svim pojedinostima sprovođenja nastave, te da zajednički odrede vreme kada će ona početi, kao i termine i učestalost održavanja časova.

U ponudi je, takođe i nastava koju zajedno prati nekoliko kandidata i za koju postoje posebna pravila. Ona se zapravo organizuje za minimalno četvoro, a najviše za osmoro polaznika i odvija se prema rasporedu koji definiše ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Propisana veličina grupe se mora strogo poštovati jer je, ako se radi sa manjim ili većim brojem osoba, moguće ugroziti kvalitet edukacije i sprečiti pojedince da ostvare individualni napredak u okviru grupe. Imajući u vidu da kod ovog pristupa više prijavljenih istovremeno pohađa nastavu, nije moguće izaći u susret zahtevima svakog člana grupe, te je zbog toga odlučeno da će oni dobiti unapred definisani raspored rada kome će morati da se, uz manja ili veća odricanja, prilagode.

Svi koje zanima specijalizovani seminar o metodama upravljanja zalihama mogu da se za to prijave nadležnom službeniku u najbližem predstavništvu pomenute institucije, telefonom ili slanjem poruke na odgovarajuću mejl adresu i da tada navedu svoje lične podatke. Oni treba da obuhvataju ime, prezime, tačan datum rođenja, kao i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji kandidati mogu biti kontaktirani radi davanja naknadnih obaveštenja. Odmah zatim sprovešće se zvanični upis na obuku, kome su svi prijavljeni obavezni da lično prisustvuju i tada ovlašćenom licu predaju odgovarajuća dokumenta. Na vreme će svakako biti informisani o vremenu i mestu održavanja ove procedure, a biće im navedeni i zvanični spisi koje u tu svrhu moraju da pribave.Kurs i obuka o metodama upravljanja zalihama - plan i program

Primarni cilj ove edukacije jeste da se polaznici osposobe da odrede optimalni nivo zaliha, da bi svojoj kompaniji obezbedili neometano i kvalitetno funkcionisanje. Kako ih je potrebno upoznati sa svim aspektima robe koja se čuva u rezervi, obuka i kurs o metodama upravljanja zalihama počeće pričom o uslovima čuvanja ovakvih proizvoda. Tu će biti reči o tipovima skladišta i opremi koja se u njima koristi, a polaznici će saznati da izbor čuvanja robe zavisi pre svega od njenog oblika, ali i od funkcije samog skladišta, to jest da li je ono sabirno, distributivno ili namenjeno obezbeđivanju rezervi. Ovde se isto tako moraju uzeti u obzir specifični zahtevi proizvoda koji se skladište, kao što je recimo kratak rok trajanja, vrsta pakovanja, potreba za posebnom vlažnošću vazduha, temperaturom, osvetljenjem i slično.

Na narednim časovima će se govoriti o tome šta dovodi do stvaranja viškova zaliha, te će u tom cilju predavači objasniti na koji način se obavlja ispravna procena obima proizvodnje i uslova na domaćem i stranom tržištu. Kandidati će saznati i da je za tačno određivanje količine proizvoda koji se čuvaju u rezervi potrebno uzeti u obzir obim isporuke robe koji je planiran za naredni period, ali i broj skladišta u distributivnoj mreži, uslove transporta i učestalost naručivanja. Mora se, takođe voditi računa o karakteristikama robe koja se čuva na zalihama, uslovima u kojima je ona uskladištena, stručnosti osoblja i svim ostalim parametrima koji mogu da ukažu na količinu proizvoda koje je potrebno izdvajati na ovakav način. Predavači će istaći da uspešna komapnija svakako mora raspolagati određenom količinom zaliha, kojima osigurava normalno poslovanje, te objasniti da se, kada postoje velike zalihe povećavaju troškovi, blokiraju obrtna sredstva, a javlja se i potreba za velikim skladištima. Sa druge strane, u slučaju premale količine rezervnih proizvoda postoji opasnost od prekida proizvodnje, što opet dovodi do povećanja izdataka.

Svi koji pohađaju stručni seminar o metodama upravljanja zalihama biće upućeni i u troškove koje iziskuje pomenuta procedura. Profesori će objasniti da troškovi kupovine ili proizvodnje obuhvataju nabavnu ili cenu po kojoj se proizvodi odgovarajuća roba koja se skladišti kao rezerva. Zatim će govoriti o troškovima naručivanja, u okviru kojih se nalaze i sredstva potrebna za prevoz i preuzimanje zaliha, te prisutne upoznati sa izdacima koje uslovljava čuvanje zaliha, a koji se zapravo obračunavaju u procentima u odnosu na vrednost uskladištenih proizvoda. Navešće im i nekoliko praktičnih primera, kako bi bolje razumeli pomenuti postupak.

Na časovima koji slede ovlašćeni stručnjaci će kandidatima predstaviti važnost i motive za formiranje zaliha, te će između ostalog navesti da su one potrebne jer proces proizvodnje i distribucije mora da traje izvesno vreme, ali i zbog toga što se njima mora pokriti diskontinuitet između pojedinih procesa, odnosno povremeni zastoj u kretanju ekonomskih dobara. Istaći će i da su zalihe neophodne jer u savremenom poslovanju neretko postoji neizvesnost i nesigurnost, kojima su izloženi svi učesnici. Tako će polaznici saznati da se formiranjem zaliha i adekvatnim upravljanjem istima u velikoj meri osigurava poslovanje i proces proizvodnje, uvodi se ekonomičnost u nabavku i sve ostale segmente rada, ali se i dobija veća sigurnost u slučaju da se nešto zanačajno promeni u ponudi ili potražnji. Predavači će navesti i da se tako omogućava kretanje materijala unutar poslovnog i proizvodnog procesa, te istaći da se posedovanjem dobara u rezervi u jednoj kompaniji mogu u velikoj meri izbeći gubici na prodaji, postići količinski popusti, smanjiti troškovi porudžbine i, uopšte povećati efikasnost poslovanja.

Na časovima koje uključuje kurs i obuka o metodama upravljanja zalihama nadležni stručnjaci će napomenuti da se roba koja se čuva na ovakav način javlja u vidu sirovina, odnosno repromaterijala, nedovršenih proizvoda, to jest materijala unutar proizvodnog procesa i gotovih produkata. Prisutni će saznati i da postoje privremene zalihe, koje se recimo formiraju u supermarketima i imaju za cilj da pokriju tražnju ili neizvesnost u snabdevanju. Profesori će im, takođe govoriti o takozvanim cikličnim zalihama, koje se javljaju u situaciji kada ne mogu istovremeno da se isporuče svi proizvodi, ali i o zalihama u procesu, takozvanim de - coupling inventory. Biće reči i o planiranim zalihama (anticipation inventory), kojima se pokriva sezonska tražnja i koje podrazumevaju neprekinutu godišnju proizvodnju, te o takozvanim zalihama u cevovodima (pipline inventory), koje se odnose na situacije kada materijal ne može iz proizvodnje da se trenutno prebaci kupcu. Svim polaznicima će biti objašnjeno da se najvažnje odluke koje jedno preduzeće treba da donese u ovom segmentu poslovanja odnose na količinu zaliha pribavljenih u jednoj seriji, odnosno porudžbini, te na vremenski interval za obnavljanje zaliha. Profesori će zatim navesti metode kojima se najbolje određuju pomenuti parametri, ali i uputiti prisutne u najefikasnije načine upravljanja zalihama kako bi se obezbedilo maksimalno zadovoljstvo potrošača, održao predviđeni nivo nabavke i prodaje, smanjile zalihe ulaganja, a povećala opšta dobit.

Na kraju edukacije prisutnima će biti predstavljeni i softverski alati za upravljanje skladištem kojima se postiže značajna kontrola postupka čuvanja zaliha, maksimalna transparentnost i visok nivo tačnosti inormacija o stanju zaliha.

Gde i u koje vreme se održava obuka i kurs o metodama upravljanja zalihama?

Lokacija na kojoj će nastavu pratiti pojedinačni polaznici zavisiće, pre svega od toga da li se opredele za klasične časove ili za online seminar o metodama upravljanja zalihama. U prvom slučaju moraće da, u utvrđenim terminima na predavanja dolaze u savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora, dok će u drugoj varijanti moći sami da odaberu mesto na kome će se obučavati, budući da će časove pratiti preko interneta. Zbog toga su obavezni da, pre nego što edukacija počne na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije uspeti da urade samostalno jer je reč o prilično jednostavnom postupku. Ukoliko im, međutim bude bila potrebna pomoć ili se pojave neke nedoumice, svakog dana tokom radnog vremena mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Nezavisno od toga da li žele da rade preko interneta ili na klasičan način, ovi polaznici mogu časove da prate zajedno sa još nekoliko drugih kandidata, odnosno da se opredele za grupnu edukaciju. I tada će, takođe mesto na kome će pratiti nastavu biti uslovljeno njihovim prethodnim izborom, a kada je u pitanju raspored rada, biće obavezni da prihvate termine i učestalost održavanja predavanja, kao i datum za početak kompletnog programa koji odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i neće moći da u vezi sa tim ulažu bilo kakve prigovore. Veličina grupe je, takođe vrlo precizno definisana, te tako nastavu na ovaj način zajedno može da prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata. Ovaj broj je, naime procenjen kao optimalan za uspostavljanje kvalitetne interakcije među polaznicima i istovremeno omogućavanje svakom pojedincu da se iskaže u obrazovnom procesu i usvoji predviđena znanja i veštine.

Mesto na kome će se obučavati kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka o metodama upravljanja zalihama takođe će zavisiti od toga da li želi da rade u skladu sa savremenim tendencijama i nastavu prate preko interneta ili im više prijaju klasični časovi. U obe varijante ovi polaznici će imati priliku da obrazovne ciljeve ostvaruju tempom koji im najviše odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju. Imaće punu pažnju ovlašćenog stručnjaka koji vodi edukaciju i moći da se njima ostvare aktivnu i blisku komunikaciju. Osim toga, biće im omogućeno da, u dogovoru sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definišu raspored rada koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu da odgovara i tako obaveze koje im je nametnula ova edukacija lakše uklope u svoj ustaljeni životni ritam.

Nastava koju zajedno pohađa dvoje kandidata takođe može da se organizuje preko interneta ili na klasičan način, od čega će zavisiti i mesto na kome će se raditi. Ovi polaznici će takođe moći da se najpre međusobno, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore oko raspored rada, te da zajednički definišu vreme početka ove poluindividualne edukacije, termine i učestalost održavanja časova.

Za pojedince koji nastavu pohađaju u statusu zaposlenih u nekom preduzeću sprovešće se korporativna obuka i kurs o metodama upravljanje zalihama, koju mogu da prate preko interneta ili uživo. Oni koji se opredele za prvu opciju radiće na mestu koje im za to bude odgovaralo, s obzirom na to da će se obučavati pomoću svojih računara, dok će drugi moći da biraju između namenskih prostorija nekog predstavništva organizatora, adekvatnog prostora u samoj kompaniji za koju rade ili neke treći lokacije na kojoj obavezno postoje tehnički uslovi za odvijanje nastave. Ovlašćeni predstavnik konkretne firme će, zajedno sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora odrediti sve detalje obrazovnog procesa, odnosno precizirati kada će edukacija da počne, te u kojim terminima i kojim danima će se održavati časovi.

Po kom principu se odvija seminar o metodama upravljanja zalihama?

Budući da se na pomenutu edukaciju mahom prijavljuju osobe različitih profesija, načina života, godina i individualnih karakteristika organizator je ponudio nekoliko načina za praćenje predavanja.

Tako izbor pojedinačnih kandidata može da bude individualni kurs i obuka o metodama upravljanja zalihama, kada će ovlašćeni profesor raditi samo sa jednim polaznikom. Kroz ovakvu nastavu pojedinac može realno da sagleda koliko je postigao, a i da radi u skladu sa sopstvenim sposobnostima i tempom koji mu odgovara. On će ostvariti izuzetno dobru komunikaciju sa svojim profesorom i biti u mogućnosti da, ukoliko je potrebno traži dodatna objašnjenja, ali i da diskutuje o konkretnoj temi, te i na taj način proširuje i produbljuje svoja znanja. Takođe će imati priliku da naznači kada mu odgovara da počne sa radom, te koji bi se termini i učestalost održavanja predavanja najbolje uklopili u njegov ustaljeni životni ritam. Ukoliko se sa tim saglase ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, predloženi plan delovanja će se usvojiti i koristiti do kraja edukacije.

Osim toga, u ponudi je i poluindividualni način rada, kada profesor podučava dvoje polaznika. Njima je isto tako omogućeno da se, najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa rasporedom rada i tako utvrde datum za početak kursa, termine i tempo delovanja kojima će svi biti zadovoljni.

Budući da nastavu kod grupnog modela rada istovremeno prati više kandidata, nije moguće napraviti raspored rada koji će im svima istovremeno odgovarati. Zbog toga je odlučeno da će koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije da odluči kada grupna obuka i kurs o metodama upravljanja zalihama počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici imati predavanja. Osobe koje se opredele za ovaj pristup moraju znati da će u nekim situacijama biti potrebno da strpljivo sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne bude formirala, jer je za to neophodno da se prijavi minimalno četvoro kandidata. Takođe je određeno da u sastavu grupe ne sme biti više od osmoro polaznika, pošto bi tada mogao da bude ugrožen kvalitet obrazovnog rada i onemogućen individualni napredak njenih članova.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, pojedinačni kandidati mogu da pohađaju klasične časove, te da u tu svrhu dolaze u određenim terminima u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije. Takođe mogu nastavu da prate i preko interneta, uz pomoć svojih računara, ali su obavezni da na njih pre toga instaliraju namenski softver. Taj postupak uopšte nije komplikovan i verovatno većina prijavljenih može da ga obavi samostalno, jer ne zahteva posebna informatička znanja. Ipak je za sve one kojima bude bila potrebna pomoć obezbeđena tehnička podrška u svakom predstavništvu organizatora.

Kada su na obuku prijavljeni zaposleni u nekom preduzeću sprovodi se korporativni seminar o metodama upravljanja zalihama, koji polaznici mogu da prate preko svojih kompjutera, odnosno online ali i na klasičan način, kada takođe mogu da odaberu između nekoliko lokacija na kojima će raditi. U ponudi su moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice pomenute obrazovne institucije, odgovarajući prostor u okviru firme za koju oni rade, ali i svaka druga lokacija koja im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za neometano održavanje i praćenje nastave. Raspored po kome će ovi polaznici da se obučavaju, to jest termine i učestalost održavanja njihovih časova i datum startovanja kompletnog programa odrediće zvanični reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka o metodama upravljanja zalihama?

Prema planu organizatora, ova edukacija će se sprovoditi kroz 8 školskih časova, odnosno u toku 360 minuta. Takođe je određeno da će se 4 dana držati dvočasi koji će trajati po 90 minuta.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs o metodama upravljanje zalihama, kao i oni koji se budu obučavali u paru imaće takođe 8 časova, ali će oni sami moći da utiču na njihov raspored, budući da će se u vezi sa tim dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Kandidati za koje se bude sprovodila korporativne nastava imaće edukaciju istog trajanja, ali će za njihov raspored biti zaduženi ovlašćeni predstavnik kompanije za koju rade i koordinator za nastavu u okviru određenog predstavništva pomenute obrazovne institucije.

Polaznici koji odaberu grupni seminar o metodama upravljanje zalihama jedini će, zapravo raditi prema pomenutom rasporedu, s obzirom na to da će u tom slučaju o terminima i ritmu sprovođenja predavanja odlučivati isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku o metodama upravljanja zalihama

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje