Kurs i obuka o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja

Svi koji su, posredno ili neposredno uključeni u proces međunarodne robno – novčane razmene određeni su kao ciljna grupa za seminar o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja. Pre svega se, svakako misli na predstavnike kompanija i pojedince koji se bave uvoznom ili izvoznom delatnošću, ali i na špeditere i one koji obavljaju transport robe u prekograničnom prometu. Pomenuta edukacija može biti od koristi i zaposlenima u firmama koje obezbeđuju osiguranje dobara prilikom transporta, zatim onima koji rade u poslovnim bankama spoljnotrgovinskih firmi, kao i fizičkim licima ili predstavnicima preduzeća čiji je zadatak da obavljaju poslove skladištenja. Nastavom bi trebalo da budu obuhvaćeni i svi koji se bave istraživanjem tržišta, marketingom ili, pak kontrolom kvaliteta robe i materijala, te izdavanjem određenih atesta.

Zainteresovanim osobama na raspolaganju je zaista bogata ponuda različitih vidova pohađanja nastave, tako da će svako pronaći ono što mu najviše odgovara. Časovi se, dakle mogu pratiti preko interneta ili uživo, s tim što će kandidati koji odaberu online rad morati da se na adekvatan način pripreme. Pored toga što treba da poseduju sopstveni računar, obavezni su naime da na njega instaliraju i tačno određeni tip softvera, za šta će na vreme dobiti sva potrebna uputstva. Sam postupak je prilično jednostavan i gotovo svi mogu da ga samostalno obave, ali će polaznici svakako moći da, ukoliko to bude potrebno zatraže pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici organizatora nastave.

Onima koji se odluče za klasičan model praćenja časova, ovlašćeni profesori će držati frontalna predavanja, prema tačno definisanoj satnici. Ona će se odvijati u savremeno uređenim namenskim prostorijama, u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.


Nezavisno od toga da li nastavu žele da prate online ili uživo, za kandidate koji preferiraju samostalni rad obezbeđena je individualna obuka i kurs o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja. Kod takvog tipa edukacije, predavač je potpuno usmeren na jednog polaznika, te mu se može maksimalno posvetiti. U ponudi je, takođe i poluindividualni vid pohađanja časova, kada dva kandidata zajedno prate predavanja. Oba pomenuta pristupa pružaju mogućnost zainteresovanima da sami definišu termine održavanja časova, njihov ritam, ali i datum kada će seminar da počne, te tako obaveze koje se odnose na ovu edukaciju prilagode svojoj dnevnoj rutini. Neophodno je, međutim da se sa predloženim rasporedom saglasi nadležni profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora, kako bi svi učesnici u obrazovnom procesu bili podjednako uvaženi.

Grupna nastava, za koju se kandidati takođe mogu opredeliti osmišljena je, pak u skladu sa potpuno drugačijim pravilima. Pre svega je nužno sačekati da se grupa formira, to jest da se za ovakav model pohađanja časova prijavi dovoljan broj osoba. Pravila predviđaju da nastavu zajedno može da prati najviše osmoro polaznika, ali i da grupa ne može da počne sa radom dok ih ne bude minimum četvoro. Kada pomenuti uslov bude ispunjen, kandidati bivaju zvanično obavešteni kada predvanja počinju, kao i kojim danima i u koliko sati će se ona održavati, a za izradu ovog plana delovanja tokom edukacije zadužen je koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Članovi grupe neće imati mogućnost da traže bilo kakve promene termina, već će morati da se pridržavaju datog rasporeda sve dok se kurs i obuka o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja ne završi.

Obrazovna institucija koja sprovodi pomenutu edukaciju predvidela je i odgovarajući način rada za zaposlene u nekim preduzećima, koji žele da pohađaju časove. To je takozvana korporativna nastava, organizovana tako da se može pratiti preko interneta, ali i u standardnom školskom okruženju, to jest u prostorijama namenjenim kvalitetnom održavanju predavanja. One se mogu nalaziti kako u poslovnicama organizatora, tako i u samoj firmi koja svoje zaposlene upućuje na kurs ili na ma kojoj drugoj lokaciji, ukoliko su naravno ispunjeni tehnički uslovi za pravilno sprovođenje obrazovnog postupka. Vreme početka nastave, kao i termine predavanja i tempo rada uopšte zajedno će precizirati ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i osoba koja zvanično reprezentuje instituciju koja sprovodi obuku.

Pre nego što počnu da pohađaju časove, kandidati će morati da prođu i dve zvanične procedure, koje se odnose na prijavljivanje, odnosno upis na specijalizovani seminar o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja. Da bi se prijavili, potrebno je da nadležnom službeniku kažu kako se zovu i prezivaju, kada su rođeni, kao i na koji broj telefona mogu da budu pozvani radi daljih obaveštenja. Ovaj postupak je moguće obaviti dolaskom u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije, zatim slanjem navedenih podataka mejlom ili jednostavnim pozivanjem telefonom. Nakon toga će se u određenom predstavništvu organizatora sprovesti upis prijavljenih, za šta je neophodno da oni podnesu odgovarajuću dokumentaciju. Svi će naravno biti na vreme obavešteni o tačnom datumu, vremenu i mestu održavanja ove procedure, kojoj je obavezno da polaznici lično prisustvuju, a biće im precizno navedeni svi zvanični spisi koje u tu svrhu treba da prikupe i predaju nadležnom službeniku.Čime se tačno bavi obuka i kurs o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja?

Imajući u vidu činjenicu da je uobičajena carinska procedura uglavnom usmerena na državnu blagajnu, ona se sa manjim ili većim razlikama sprovodi u čitavom svetu. Zbog toga će, čim počne kurs i obuka o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja, polaznicima biti razjašnjeno šta se tačno podrazumeva pod ulaskom u ovaj zvanični proces. Predavači će, takođe tačno navesti i kojim je zakonskim regulativama definisan redovni postupak carinjenja, te koje su sve obaveze i prava onih koji u njemu učestvuju, budući da se neretko u vezi sa tim javljaju određene nedoumice.

Na narednim časovima ovlašćeni profesori će govoriti o postupku podnošenja carinske deklaracije, ali i o radnjama koje se moraju pre toga obaviti. One se, zapravo odnose na način popunjavanja ovog zvaničnog dokumenta, kao i na prikupljanje i podnošenje odgovarajućih isprava, te na prethodni pregled robe. Polaznicima će biti naglašeno i da nije dozvoljeno direktno podnošenje deklaracija ovlašćenim carinskim službenicima, već da se taj čin sprovodi na tačno određenom mestu, a biće reči i o vremenu koje je predviđeno za vršenje opisanog postupka. Kako se bude odvijao seminar o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja, polaznici će sve dublje ulazitiu konkretnu problematiku, te će tako postati upućeni i u načine za proveru ispravnosti konkretne deklaracije. Predavači će im, naravno navesti i pojedinačne radnje koje je ovlašćeni carinski službenik obavezan da izvrši, pre nego što zvanično prihvati određenu deklaraciju.

Iskustvo pokazuje da postoje slučajevi kada nije moguće, na osnovu pojedinosti iz računa koji uz određenu robu ide, odrediti vrednost za izračunavanje carinske osnovice. Zbog toga će prijavljeni biti vrlo detaljno upoznati sa primenjivanjem postupka carinskog vrednovanja, ali i sa raznim načinima za izračunavanje carinske osnovice, koje je Zakon predvideo. Biće im prikazan hijerarhijski redosled njihove primene i dato tumačenje svakog od njih pojedinačno. Na taj način će predavači, korak po korak osposobljavati polaznike da u budućnosti izbegnu moguće greške, ali i eventualno znatno uvećanje osnovice i pokretanje prekršajnog postupka.

Kada se stručna obuka i kurs o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja privede kraju, kandidati će poznavati sve propise koji se odnose na ovu oblast carinskog postupka, a znaće i da pravilno reše probleme koji se u njegovom toku mogu pojaviti. Ne samo da će biti osposobljeni da pravilno popunjavaju Jedinstvene carinske isprave (JCI), već će moći da uz primenu podataka navedenih u zvaničnoj dokumentaciji, tačno odrede koji će se način obračunavanja carinske osnovice u konkretnom slučaju primenjivati.

Na kom mestu i kada se sprovodi kurs i obuka o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja?

Poseban način praćenja nastave organizator je predvideo za osobe koje su na edukaciju prijavljene kao radnici nekih kompanija, te će tako oni pohađati korporativni seminar o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja. Posebnost ovakvog modela rada ogleda se u mogućnosti da se klasična predavanja održavaju na bilo kom mestu koje ispunjava odgovarajuće tehničke uslove, počev od prostorija u poslovnicama date obrazovne institucije, preko onih u samoj firmi koja šalje zaposlene na obuku, sve do neke druge lokacije koju klijenti odaberu. Navedeni oblik rada moguće je primanjivati i kod online predavanja, a vreme početka nastave, kao i termine časova i njihovu učestalost određuju u dogovoru koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora i lice koje je zvanično ovlastila konkretna kompanija.

Kompletnu dinamiku obrazovnog procesa mogu, kada je reč o individualnom ili poluindividualnom radu da definišu polaznici, koji se za neki od ova dva modela budu opredelili. Dakle, bilo da žele da rade samostalno ili u paru, kandidati mogu da odrede kada im najviše odgovara da se predavanja sprovode, kao i kojim ritmom, ali i kog datuma bi želeli da seminar počne. Uslov prihvatanja ovog predloga je da sa njih budu saglasni kako ovlašćeni predavač, tako i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, jer je to način da svi učesnici u edukaciji budu potpuno ravnopravni.

S druge strane, polaznici čiji izbor bude grupna obuka i kurs o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja, pohađaće časove sa još minimum četvoro kandidata. Oni će, tokom nastave moći da razmenjuju iskustva i mišljenja o temama koje se obrađuju, te tako doprinesu većoj dinamičnosti same edukacije. Pravilima je predviđeno da se u okviru jedne grupe ne može nalaziti više od 8 osoba, budući da bi tada praćenje predavanja bilo znatno otežano, a kandidati ne bi mogli kvalitetno da rade i usvajaju znanja. Vreme kada će edukacija da startuje, kao i termine sprovođenja časova i uopšte tempo rada odrediće isključivo koordinator u konkretnoj poslovnici pomenute institucije i o tome obavestiti prijavljene članove grupe. Oni neće imati nikakvu priliku da raspored predavanja usaglašavaju sa svojim ostalim obavezama, te će morati da mu se prilagode i u skladu sa njim pohađaju časove.

Svi kandidati koji se opredele da rade samostalno, u paru ili grupno treba da znaju da im je na raspolaganju i online praćenje predavanja, ali da je za to potrebno da se adekvatno pripreme. Obavezni su, naime da na svoj kompjuter, pre početka nastave samostalno instaliraju specijalnu vrstu softvera, za šta im najverovatnije neće biti potrebna neka stručna pomoć. No, kako bude i onih osoba koje ovaj postupak ne uspevaju da sprovedu, obezbedili smo i tehničku podršku koju će im pružiti informatičari zaposleni u svakoj poslovnici organizatora.

Onima koji nisu zainteresovani za rad preko interneta je na raspolaganju klasični kurs i obuka o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja, koji će u skladu sa utvrđenim rasporedom pratiti u adekvatno i moderno opremljenim prostorijama u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Kako se sprovodi seminar o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja?

Predavanja stručnjaka koja pohađaju zainteresovani kandidati u okviru pomenute edukacije mogu da budu organizovana na više načina. Tako jedan od izbora prijavljenih može da bude grupni kurs i obuka o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja, koji se sprovodi prema posebnim pravilima. Naime, predviđeno je da tada koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije definiše vreme početka edukacije, kao i termine održavanja časova i njihovu učestalost, te da o tome zvanično obavesti polaznike koji su se izjasnili za ovaj tip praćenja predavanja. Oni neće imati nikakvog uticaja na raspored rada, budući da nije moguće udovoljiti samo pojedinim članovima grupe, jer bi tada bila ugrožena prava ostalih. Dakle, svi kandidati koji rade u grupi, što će reći njih najmanje četvoro, a maksimalno osmoro moraju da prihvate definisanu satnicu i da je se pridržavaju do kraja kursa.

Sasvim je drugačija situacija kod časova koje polaznici pohađaju pojedinačno ili zajedno sa još jednik kandidatom, pošto je ovde raspored rada znatno fleksibilniji. Dakle, bilo da se odluče za individualnu ili za poluindividualnu nastavu, prijavljene osobe mogu da predlože datum kada bi im najviše odgovaralo da obuka počne, ali i u koje vreme i kojim danima bi bilo zgodno da imaju časove. Ukoliko se sa tim saglasi koordinator za nastavu u konkrenoj poslovnici organizatora i, naravno profesor koji vodi edukaciju, raspored će postati zvaničan, te stručna obuka i kurs o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja neće mnogo poremetiti dnevnu rutinu polaznika.

Pored već pomenutih opcija za praćenje edukacije, kandidati imaju priliku da časove pohađaju klasično, u odgovarajućim prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije, ali i online, to jest preko svojih računara. U ovom drugom slučaju, moraće da pre početka nastave na kompjuter instaliraju namenski softver, što zaista nije posebno komplikovan poduhvat. Ipak, organizator je obezbedio i odgovarajuću tehničku podršku za polaznike koji budu imali nekih teškoća, te se oni mogu u bilo kojoj poslovnici obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima.

U pojedinim situacijama, na edukaciju se prijavljuju i zaposleni u nekim kompanijama, budući da njihova rukovodstava smatraju korisnim teme koje će se na predavanjima obrađivati. Tada se za njih organizuje korporativni seminar o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja, koji takođe može da se prati online, ali i na klasičan način i to na bilo kom mestu sa odgovarajućim tehničkim karakteristkama. Prema izboru kandidata, to mogu da budu prostorije u nekoj poslovnici nevedene institucije, one u okviru same kompanije u kojoj rade polaznici ili neka treća lokacija. Za određivanje termina časova, njihovog ritma, kao i datuma kada će nastava da počne zaduženi su ovlašćeni službenik konkretne firme i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Koliko po planu traje stručna obuka i kurs o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja?

Detaljnim programom koji je organizator usvojio za ovu edukaciju, predviđeno je da se specijalizovani kurs i obuka o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja sprovode u vidu dvočasa, koji će se održavati 4 dana. To znači da kompletan seminar traje 8 školskih časova, odnosno 360 minuta.

Dužina obrazovnog procesa ista je kod svih modela praćenja nastave, ali raspored predavanja može da bude različit. Naime, kod individualnog i poluindividualnog načina rada, polaznici će da navedu termine koji im najviše odgovaraju za sprovođenje časova, te će ako to bude odgovaralo i koordinatoru u određenoj poslovnici, ali i nadležnom predavaču, edukaciju prolaziti uz manje stresa i pritisaka usled nagomilanih obaveza.

Kada je reč o korporativnoj nastavi, vreme i ritam sprovođenja predavanja odrediće zajedno osoba koju je ovlastila firma, čiji radnici pohađaju časove i zvanični predstavnik naznačene institucije, zadužen za organizaciju nastavnog procesa. Tako se može desiti da ritam rada koji podrazumeva seminar o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja bude isti kao što je navedeno, ali i bitno drugačiji.

Gore pomenuti raspored zapravo je validan isključivo za kandidate koji ovu edukaciju pohađaju u grupi, s obzirom na to da su oni obavezni da prihvate datum početka kursa, kao i vreme i ritam održavanja časova koji bude odredio koordinator u odgovarajućem predstavništvu date obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku o načinima obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje