Kurs i obuka o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu

S obzirom na to da obrađuju aktuelnu zakonsku regulativu, preporučuje se da svi advokati prisustvuju predavanjima koja obuhvata specijalizovani seminar o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu. Teme kojima će se baviti stručnjaci u okviru ove edukacije su veoma korisne i za pravnike zaposlene u bilo kom tipu privrednih društava, kao i za sve rukovodioce pravnih službi u svim vrstama institucija, privatnih ili državnih kompanija, bez obzira na delatnost kojom se bave.

Ukoliko su za pomenuti obrazovni program zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, organizuje se korporativna nastava, koja se odvija prema posebnim pravilima. Pre svega, treba napomenuti da kandidati mogu časove da prate preko interneta, kao i uživo, te da se klasična predavanja ne moraju nužno održavati u namenskim prostorijama neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ovakav tip časova se, naime može sprovoditi bilo na kojoj lokaciji gde postoje adekvatni tehnički uslovi za neometani tok nastvanog procesa i aktivno učešće polaznika u njemu. Tako, osim pomenutog prostora polaznici mogu da traže da se nastava organizuje u samoj kompaniji za koju rade, kao i na ma kom drugom mestu koje poseduje navedene karakteristike. Raspored predavanja definisaće zajedno ovlašćeni predstavnik navedene institucije i osoba koju je za to zvanično imenovala firma koja svoje radnike upućuje na edukaciju, te će tako precizirati kada kurs počinje, ali i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Pojedinačni kandidati mogu, takođe da se edukuju preko imterneta ili prema standardnom obrazovnom modelu. No, osobe čiji izbor bude online kurs i obuka o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu moraće da se za ovakav način rada pripreme, to jest da pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Za to će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva i, budući da postupak uopšte nije komplikovan najverovatnije uspeti sve samostalno da obave. Ukoliko se, pak ne budu snašli mogu da se svakoga dana tokom radnog vremena obrate za pomoć informatičkim stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora i njihov problem će biti rešen u najkraćem roku.


U slučaju da žele da nadležni predavač bude posvećen samo njima, dotični kandidati mogu da se opredele za individualnu nastavu. Tada će dobiti priliku da se obučavaju sopstvenim ritmom i ostvare kvalitetnu komunikaciju sa nadležnim stručnjakom. Osim toga, moći će i da napomenu kada bi im odgovaralo da ovaj program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko taj raspored koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije i ovlašćeni predavač budu smatrali pogodnim, on će biti usvojen i primenjivaće se tokom cele edukacije. To će, naravno omogućiti polaznicima da kroz čitav obrazovni proces prođu sa manje strasa i opterećenja, jer će lakše organizovati svoje obaveze i uklopiti ih u ustaljeni dnevni ritam.

U slučaju da to žele, predavanja mogu zajedno da prate i dvoje kandidata, koji funkcionišu kao tandem u nastvai, međusobno se pomažu i sarađuju. Ova poluindividualna obuka i kurs o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu takođe nudi priliku da polaznici raspored rada maksimalno prilagode svojim potrebama. Oni će se, tako prvo jedno sa drugim dogovoriti oko datuma početka edukacije, termina i učestalosti sprovođenja časova, a zatim će se u vezi sa tim iskonsultovati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Tek ukoliko svim učesnicima u obrazovnom procesu predloženi tempo bude odgovarao, raspored će se tretirati kao validan.

Osobama koje najbolje funkcionišu u dinamičnom okruženju i u društvu više ljudi namenjena je grupna nastava, koju zajedno može da prati najviše osam osoba. Smatra se, naime da bi veći broj kandidata mogao da ugrozi kvalitet edukacije, jer je moguće da bi oni povučeniji ostali u senci prodornijih pojedinaca, te ne bi mogli da ostvare predviđeni napredak. Pravilima je, takođe određeno da grupa ne može da počne sa radom dok za ovakav pristup ne bude zainteresovano najmanje četvoro polaznika, pošto grupna edukacija sa manje ljudi ne bi imala nikakvog smisla, budući da među njima ne bi mogla da se uspostavi valjana komunikacija. Da bi svi članovi grupe bili apsolutno ravnopravni, moraće da prihvate raspored časova koji bude utvrdio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Niko od kandidata neće moći da traži da edukacija počne onda kada mu odgovara ili da se predavanja sprovode tempom koji se uklapa sa njegovim drugim obavezama, iz jednostavnog razloga što, imajući u vidu njihovu brojnost, nije moguće svima u tom smislu udovoljiti. Zbog toga im mora biti naglašeno da će, uz manja ili veća prilagođavanja svi morati da deluju prema planu koji im bude zvanično saopšten.

Osobe koje žele da pohađaju stručni seminar o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu moraju, na neki od predviđenih načina da se za to prijave. Imaju mogućnost da dođu u najbliže predstavništvo organizatora i tamo ovlašćenom službeniku saopšte svoje lične podatke, koji treba da obuhvate prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona za dalji kontakt. Takođe, naznačene generalije mogu da navedu i u telefonskom razgovoru, te u mejlu koji će poslati na adresu pomenute institucije. Kada se završi registarcija prijavljenih, organizovaće se zvanični upis na obuku, a svi kandidati će na vreme biti obavešteni o mestu i vremenu odvijanja ove procedure, kao i o dokumentima koja je u tu svrhu potrebno da pribave i predaju nadležnom licu. Biće im istaknuto i da upisu obavezno moraju lično da prisustvuju.Čime se tačno bavi kurs i obuka o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu?

Regulativa koja omogućava zaštitu i garantuje ostvarivanje ljudskih prava je od izuzetnog značaja u pravnim sistemima svih država. Zbog toga je obuka i kurs o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu veoma važna za sve pojedince, kako iz poslovnih tako i iz ličnih razloga. Oni će se, tokom nastave upoznati sa aktuelnim izmenama u pomenutim legislativnim aktima i sa sudskom praksom prilikom njihove primene.

Nadležni predavači će, tako objasniti prisutnima da je predviđeno da se novim Zakonom o praničnom postupku obezbedi ubrzanje procesa i suđenje u razumnom roku putem suzbijanja zloupotrebe procesnih prava i povećanja nivoa procesne discipline. Ovaj pravni dokument urađen je u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Saveza Evrope, te omogućava implementaciju evropskih standarda u nacionalno zakonodavstvo. Profesori će napomenuti i da je u novu verziju Zakona uvedena kategorija privrednog spora i povrede prava ličnosti, te da kao i ranije sve stranke imaju pravo na jednaku i pravičnu zaštitu. Objasniće i šta se podrazumeva pod takozvanim „dobrim običajima“, te zatim govoriti o sudskoj praksi u odlučivanju o protivpotraživanju tuženog. Takođe će se osvrnuti na načelo neposrednosti, to jest na nemogućnost upotrebe dokaza iz drugog postupka bez saglasnosti stranaka, te objasniti šta obuhvata načelo kontradiktornosti, odnosno načelo obostranog saslušanja. Prisutni će saznati i da sud nije ovlašćen da nalaže strankama koje dokaze treba da dostave u cilju utvrđivanja činjenica, te da on ne može po službenoj dužnosti da odredi izvođenje nekog dokaza. Biće reči i o slobodnom sudijskom uverenju u oceni dokaza, kao i o vrlo bitnom načelu ekonomičnosti, koje predviđa obavezu suda da u određenom vremenskom okviru za preduzimanje parničnih radnji, bez odugovlačenja sprovede postupak uz što manje troškova. Polaznici će biti informisani i o tome kako se u sudskoj praksi tretira utvrđivanje prava svojine, o nadležnostima sudova, te o obustavi parničnog postupka.

Svi prisutni na predavanjiam koja uključuje seminar o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu biće upoznati i sa odnosom između parničnog i vanparničnog postupka, utvrđivanjem vrednosti predmeta spora, kao i sa vođenjem suđenja protiv određenog pravnog lica. Biće reči i o postupanjima u slučaju stečajnog postupka, uslovima koji dovode do isključenja ili izuzeća sudija, a predavači će objasniti ko sve može da bude stranka u postupku, kao i ko vrši zastupanje tokom njegovog sprovođenja. Kandidati će saznati i šta navedena zakonska regulativa predviđa za punomoćnike u parničnom postupku, kako se tertira upotreba jezika u pomenutom procesu, na koji način se izrađuju i šalju podnesci, a biće upoznati i sa određivanjem ročišta i rokova, što predstavlja jednu od najvećih novina u pomenutom Zakonu. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti i na koji način je propisano vođenje zapisnika tokom postupka, kako sud donosi odluke i po kom principu se one dostavljaju zainteresovanim strankama, te šta se čini u slučaju odbijanja prijema ovog zvaničnog dokumenta. Biće reči i o predviđenim troškovima postupka, o obezbeđivanju odgovarajuće pravne pomoći, te o postupku za rešavanje spornog pravnog pitanja. Prisutni će se upoznati i sa utvrđenim kaznama za nepoštovanje procesne discipline, kao i sa kompletnim tokom parničnog postupka, koji definiše navedena regulativa. Saznaće sve o načinima dokazivanja, o obezbeđenju dokaza, pripremanju glavne rasprave, sudskom poravnanju, presudi i donošenju rešenja. Predavači će najzad upoznati kandidate i sa pravnim lekovima koje predviđa ova zakonska regulativa, kao i sa postupanjima u slučajevima posebnih tipova parnica.

Profesori će polaznicima, dok se odvija kurs i obuka o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu objasniti i aktuelne izmene koje se odnose na zaposlene u našoj zemlji, bilo kod domaćeg ili kod stranog poslodavca. Tako će biti reči o kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, o zaštiti zdravlja i dostojanstva ličnosti tokom obavljanja odgovarajuće delatnosti, kao i o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Posebno će se govoriti o radnom odnosu na određeno vreme, zaposlenima koji rade sa nepunim radnim vremenom, poslovima koji se obavljaju van prostorija poslodavca i pravima i obavezama direktora. Kandidati će se upoznati i sa predviđenim trajanjem radne nedelje, utvrđenom pravu na odmor, plaćenim odsustvom, te sa zaštitom osoba sa zdravstvenim smetnjama i sa invaliditetom. Predavači će navesti i kako se, prema pomenutom Zakonu obračunava minuli rad, utvrđuje minimalna cena rada, te na koji način se izračunava visina zarade i naknade zarade. Govoriće se i o potraživanju zaposlenih u slučaju stečajnog postupka, otpremnini, udaljavanju zaposlenog sa rada, izmenama ugovora o radu, te o ostvarivanju i zaštiti prava zaposlenih i predviđenim kaznenim odredbama.

Kada se edukacija završi, svi prisutni će biti u potpunosti upućeni u koncept pomenuta dva zakona i osposobljeni da preduzimaju određene postupke kako bi ostvarili svoja prava.

Gde i kada se odvija obuka i kurs o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu?

Kandidati koji ovu edukaciju pohađaju kao fizička lica i opredele se za klasičnu nastavu, imaće obavezu da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i da časove pohađaju u tamošnjim savremeno opremljenim prostorijama, prema definisanom rasporedu. No, osobe koje se odluče za online seminar o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu imaće mogućnost da se obučavaju na bilo kom mestu koje im odgovara, budući da će u tu svrhu da koriste svoj kompjuter. Upravo zbog toga će biti dužni da, pre početka kursa obave instaliranje posebne vrste softvera, što će većina njih sasvim sigurno da uradi samostalno, jer će dobiti sve potrebne smernice. Ipak, kako se uvek nađe neko ko ne uspe to da uradi bez pomoći, organizator je obezbedio tehničku podršku, za šta je potrebno se da dotični kandidat obrati IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

Ovi polaznici mogu da se obučavaju pojedinačno, u grupi ili u paru, a lokacija na kojoj će se to odvijati zavisiće, naravno od toga da li predavanja žele da prate uživo ili preko interneta. U svakom slučaju, oni koji se odluče za individualnu edukaciju imaće mogućnost da raspored rada organizuju prema sopstvenim potrebama, budući da im je dozvoljeno da naglase koji im termini i učestalost održavanja časova najviše odgovaraju, te kada bi po njima bilo najzgodnije da obuka počne. Ukoliko se sa time saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije, predloženi plan delovanja će biti u zvaničnoj upotrebi sve vreme sprovođenja programa.

Poluindividualni kurs i obuka o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu podrazumeva predavanja kojima istovremeno prisusutvuje dvoje polaznika. Oni takođe mogu da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa nadležnim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa datumom za početak edukacije, kao i oko termina i učestalosti održavanja časova. Tako će napraviti raspored koji će svima odgovarati i učiniti da ovaj seminar ne zahteva prevelika odricanja kada je u pitanju ustaljeni životni ritam osoba koje ga pohađaju.

Oni koji se, međutim opredele za grupnu nastavu moraće da prihvate plan delovanja koji bude utvrdio koordinator u pomenutoj obrazovnoj instituciji. On će da odredi kada edukacija startuje, te kojim danima i u koje vreme će da se sprovode predavanja, a kandidati će biti obavezni da do kraja programa slede utvrđeni raspored. Da bi grupa mogla valjano da funkcioniše veoma je važno tačno definisati njenu veličinu, te je tako precizirano da na ovaj način nastavu može da parti minimalno četvoro, ali ne više od osmoro kandidata.

Kada se na edukaciju prijave radnici u nekom preduzeću, sprovodi se korporativna obuka i kurs o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu, koju kandidati mogu da parte online ili uživo. U prvoj varijanti imaju priliku da rade na bilo kojoj lokaciji koja im odgovara, a sloboda izbora im nije mnogo ograničenija ni ako se odluče za drugu opciju. Tada, naime časove mogu da imaju na svakom mestu koje ispunjava odgovarajuće karakteristike za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa, te su im između ostalih na raspolaganju prostorije u poslovnicama organizatora, koje su opremljene prema svim standardnima savremene nastave i prostor firme u kojoj rade. Vreme početka programa, kao i termine i ritam održavanja časova odrediće sporazumno osoba koju je za to ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji.

Na koji način se sprovodi seminar o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu?

Kandidatima koji žele da se edukuju zajedno sa još minimalno troje, a najviše sedmoro drugih polaznika namenjen je grupni kurs i obuka o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu. Oni moraju da znaju da je ponekad potrebno sačekati izvesno vreme dok se grupa ne oformi, to jest dok za to ne bude prijavljen dovoljan broj osoba, te će biti zamoljeni za strpljenje ukoliko do toga dođe. Svi članovi grupe imaju ista prava i obaveze i među njima ne sme da bude rivaliteta, već se uspostavlja odnos saradnje i tolerancije. Kako niko od njih ne bi bio favorizovan, a nemoguće je svima udovoljiti u isto vreme, neće im biti omogućeno da iznose svoje zahteve vezane za raspored rada. Vreme i ritam održavanja predavanja, kao i termin za startovanje kursa definisaće isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

U bogatoj ponudi naznačene obrazovne institucije nalazi se i poluindividualni način rada, kada kandidati nastavu pohađaju u paru. Oni imaju mogućnost da odrede termine i tempo rada koji im oboma odgovaraju, te da to iznesu svom predavaču i ovlašćenom predstavniku organizatora, budući da predloženi raspored može da počne da se koristi tek ako se pomenuta nadležna lica sa tim saglase.

Istu mogućnost da definiše vreme i učestalost održavanja časova, te datum za početak edukacije imaće i pojedinačni polaznik čiji izbor bude individualna obuka i kurs o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu. Podrazumeva se da raspored ne može da bude prihvaćen ako ga predavač i koordinator za nastavu ne smatraju odgovarajućim, te se zato i oni moraju u vezi sa tim konsultovati. Ukoliko sve bude u redu, dotični kandidat će moći da svoje nove obaveze lakše uklopi u ustaljeni životni ritam, a biće mu omogućeno i da prezentovane informacije i veštine usvaja sopsvenom brzinom, budući da će biti jedini koga će nadležni profesor da podučava.

Nezavisno od toga da li se opredele za grupni, partnerski ili samostalni rad, kandidati mogu da nastavu prate na dva načina. Pre svega, na raspolaganju su im klasični časovi na koje moraju u utvrđenim terminima da dolaze u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije. Takođe imaju mogućnost da se obučavaju preko interneta, to jest online, za šta će morati i da se unapred pripreme. Neophodno je, naime da na svoj račinar instaliraju namenski softver, što po svoj prilici većina polaznika može da uradi bez ičije pomoći, jer sam postupak nije komplikovan. U slučaju da u tome ne uspeju, mogu da računaju na tehničku podršku u svakoj poslovnici organizatora.

Za radnike nekog preduzeća koji su zainteresovani za navedena stručna predavanja biće organizovan korporativni seminar o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu, koji je moguće pohađati preko interneta ili na standardni način. Ovaj drugi tip časova ne mora da se sprovodi, međutim samo u određenoj poslovnici navedene institucije, već u tu svrhu može biti iskorišćen i neki prostor u samoj firmi za koju rade kandidati, kao i svako drugo mesto po njihovom izboru na kome postoje tehnički uslovi za valjano sprovođenje nastave. Raspored po kome će se raditi, to jest vreme i ritam održavanja časova, te termin početka kompletnog programa definisaće ovlašćeni predstavnik organizatora i osoba koja istupa u ime konkretne firme.

Koliko traje kurs i obuka o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu?

Predviđeno je da pomenuta edukacija traje ukupno 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Takođe je precizirano da će se predavanja u trajanju od po 90 minuta držati tokom 4 dana.

Taj tempo rada, međutim važi samo za kandidate čiji izbor bude bila grupna obuka i kurs o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu, pošto tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a članovi grupe neće na to imati nikakvog uticaja.

Oni koji odaberu individualni ilipoluindividualni pristup imaće takođe isti broj časova, ali će zajedno sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije da odrede njihov raspored, te on može biti različit od ovoga koji je naveden.

Polaznici za koje se sprovodi korporativni seminar o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu radiće isto 360 minuta, ali će vreme i ritam održavanja njihovih časova da odrede koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i ovlašćeni predstavnik firme za koju rade.

Spisak gradova za kurs i obuku o novinama u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o radu

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje