Kurs i obuka o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom

Rukovodioci ili ovlašćena lica malih i srednjih preduzeća koja se bave komercijalnom delatnošću navedeni su kao osobe kojima je namenjen stručni seminar o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom. Pomenutoj obuci valjalo bi da prisustvuju i vlasnici otpada, predstavnici komunalnih preduzeća, kao i ostalih organizacija u kojima se generišu otpadne materije različitih tipova.

Svi koji navedenu edukaciju žele da pohađaju pojedinačno mogu da se obučavaju na klasični način, te da na časove u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe imaju mogućnost da predavanja prate online, ali za taj tip nastave moraju da se blagovremeno pripreme i da na svoj kompjuter samostalno instaliraju poseban namenski softver. Bez njega neće moći da pohađaju časove preko interneta, a ukoliko im za instaliranje bude potrebna neka stručna pomoć, svakako mogu da računaju na članove ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora.

Bilo za koji od pomenutih modela nastave da se opredele, ovi polaznici mogu da se edukuju sasvim odvojeno od ostalih, odnosno da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs  o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom. Ovlašćeni stručnjak ovde podučava samo jednog kandidata i nastoji da način izlaganja gradiva i zadatke koji mu postavlja što je moguće više uskladi sa njegovim ličnim sposobnostima, interesovanjima predznanjem i brzinom kojom usvaja nove informacije. Svaki polaznik koji odabre ovaj pristup može značajno da utiče na formiranje rasporeda po kome će se seminar odvijati. Budući da nema kome da se prilagođava tokom obrazovnog procesa, on će dakle moći da istakne kog datuma mu odgovara da program počne da se sprovodi, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi ponajmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu i način života. Ako se sa tim pojedinostima saglasi ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, raspored koji je kandidat odredio će postati zvaničan i koristiće se do kraja edukacije.


Pomenuti polaznici mogu da se odluče i za poluindividualnu nastavu i da po dvoje prisustvuju predavanjima. Oni će funkcionisati kao partneri u obrazovnom procesu, jedno u drugom pronalaziti oslonac, međusobno se pomagati i sarađivati. Tako će lakše i brže savladati predviđene obrazovne ciljeve i proces učenja učiniti dinamičnijim i zanimljivijim. Takođe će dobiti priliku da naznače koji termini i ritam održavanja predavanja im najviše odgovaraju, kao i u koje vreme bi želeli da počnu sa radom. Da bi taj raspored mogao da počne zvanično da se koristi, mora biti odobren od strane stručnjaka koji vodi edukaciju i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Onima koji žele da se edukuju u društvu više ljudi namenjen je grupni kurs i obuka o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom. Ovi kandidati treba da znaju da će u određenim prilikama morati da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana. Osim toga, maksimalni broj članova grupe određen je takođe vrlo strogim pravilima kako bi se garantovao kvalitetan obrazovni rad. Da bi svi oni bili ravnopravni i niko ne bi imao tu privilegiju da radi prema rasporedu koji sam napravi, odlučeno je da neće moći da učestvuju u definisanju termina za održavanje časova, tempa rada niti datuma za početak edukacije. Sve pojedinosti odrediće koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije, a članovi grupe će biti obavezni da im se prilagode i pridržavaju ih se sve vreme trajanja obuke.

U slučaju da je ovaj obrazovni program primamljiv radnicima nekog preduzeća, organizator će im ponuditi korporativnu nastavu koja može da se prati uživo ili online. Polaznici koji se opredele za klasične časove moći će da biraju između nekoliko lokacija za njihovo sprovođenje, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije konkretnog predstavništva navedene institucije, odgovarajući prostor u kompaniji za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome za održavanje nastave postoje potrebni tehnički uslovi. Vreme i učestalost odvijanja časova, kao i termin početka edukacije zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Svi koji bi želeli da pohađaju specijalizovani seminar o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom treba da, pre svega izvrše prijavljivanje u odgovarajućoj poslovnici organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. U tu svrhu treba da navedu svoje lične podatke, odnosno prezime, ime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Ubrzo nakon toga biće održan upis na obuku, kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i ostale pojedinosti vezane za upis kandidatima će biti na vreme saopšteni.Šta izučava obuka i kurs o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom?

Opšti pojmovi o tehničko - tehnološkom otpadu su definisani u Zakonu o upravljanju otpadom, prema kome on predstavlja predmete ili materije koje organizacija, trenutni vlasnik ili držalac, namerava da odbaci ili je to neophodno zbog bezbednosti i zdravlja ljudi na radnim mestima i očuvanja životne sredine. Na predavanjima kojima će početi kurs i obuka o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom nadležni stručnjaci će istaći da sistem upravljanja otpadom predstavlja opšti interes države i društva, zbog mogućnosti da izazove zagađenje vazduha, voda i zemljišta, uništavanje biljnog i životinjskog sveta, požare i eksplozije. Zakonodavstvo Evropske Unije, sa kojim su harmonizovani naši standardi i zakoni obavezuje vlasnike ili operatere, odnosno pravna i fizička lica koja proizvode ili poseduju otpadne materijale ili predmete da otpad klasifikuju prema vrstama i kategorijama. Kategorije podrazumevaju podelu otpada na opasni i neopasni, a definišu se prema katalogu otpada. Kandidati će saznati da je u tom dokumentu, koji sastavlja Ministarstvo za zaštitu životne sredine 800 opasnih i neopasnih otpada razvrstano u 20 grupa prema osobinama i mestu nastanka. Profesori će napomenuti da je osnovni kriterijum za svrstavanje u opasne otpade granična količina koncentracije opasnih materija.

Na časovima koji slede biće reči o vrstama otpada, te će se polaznici upoznati sa kućnim, to jest komunalnim, industrijskim, komercijalnim i ambalažnim otpadom, a biće im predstavljeni i posebni tokovi otpada, koji obuhvataju gume za vozila, motorna vozila i njihove delove, električne i elektronske uređaje, akumulatore i baterije,  medicinski, farmaceutski i druge otpad kontaminiran opasnim materijama.

Ovlašćeni stručnjaci će objasniti prisutnima da je cilj uspostavljanja sistema upravljanja otpadom izbor najoptimalnije opcija za životnu sredinu. S tim u vezi govoriće se o organizovanju integrisane mreže postrojenja za tretman otpada, koja su samodovoljna za kompletan proces odlaganja ili reciklaže, ali i o potrebi da se odlaganje vrši blizu mesta njegovog nastajanja, te da se ona izaberu u skladu sa regionalnim strateškim planovima. Osobe koje pohađaju seminar o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom biće upoznate sa nužnošću poštovanja hijerarhije kojom je određen redosled postupaka u sistemu upravljanja otpadom, a oni se odnose na prevenciju, pripremu za ponovnu upotrebu, reciklažu, ponovno korišćenje u cilju dobijanja toplotne energije, kao i na odlaganje. Dakle, odlaganje otpada se vrši tek kada su iscrpljene sve ostale opcije predviđene hijerarhijom upravljanja otpadom. Nadležni stručnjaci će se osvrnuti i na načelo odgovornosti proizvođača, uvoznika, distributera, trgovca, među kojima je odgovornost proizvođača najveća jer odlučuje o materijalima i ambalaži svog proizvoda, a predstaviće polaznicima i načelo “zagađivač plaća”, što znači da se u cenu proizvoda uračunavaju i finansijski troškovi za upravljanje otpadom i očuvanje životne sredine.

Kandidati će tokom edukacije saznati da su proizvodne i radne organizacije koje se bave uvozom dužne da svoj proizvod, koji posle upotrebe postaje opasan otpad preuzmu bez naknade troškova ili da ovlaste drugo pravno lice da u njihovo ime preuzima takve proizvode i sa njima postupa u skladu sa zakonom. Zakonodavstvo, naime propisuje obaveze proizvođača, generatora otpada, u vezi sa utvrđivanjem karaktera, klasifikacijom i kategorizacijom otpada i redovnim izveštavanjem nadležnog organa za kontrolu primene propisa. Profesori će objasniti prisutnima da se opasan otpad prilikom sakupljanja, razvrstavanja, transporta, reciklaže ili odlaganja pakuje prema svojim karakteristikama (infektivan, eksplozivan, zapaljiv, otrovan) i obeležava u skladu sa zakonom. Za poslove upravljanja opasnim otpadom i posebnim tokovima otpada (sakupljanje, transport, privremeno skladištenje, tretiranje, recikliranje, odlaganje) Ministarstvo izdaje posebne dozvole ili integrisanu dozvolu za obavljanje više poslova.

Pre no što se obuka i kurs o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom privede kraju, kandidati će biti obavešteni da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine formiralo Agenciju za zaštitu životne sredine kojoj radne i proizvodne organizacije, proizvođači ili držaoci otpada, šalju redovne godišnje izveštaje o vrsti, količini, poreklu, klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transpotru, uvozu ili izvozu, tretmanu, reciklaži i odlaganju otpada. Proizvođači i uvoznici proizvoda koji posle upotrebe postanu posebni tokovi otpada vode dnevnu evidenciju i šalju Agenciji godišnji izveštaj o količinama takvih proizvoda. Osim toga, operateri deponija vode dnevne evidencije i dostavljaju godišnje izveštaje o količinama odloženog otpada i rezultatima monitoringa rada deponije. Predavači će napomenuti da su svi izveštaji izrađeni na način i na obrascima koji su propisani Pravilnikom  o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu, sa uputstvom za njegovo popunjavanje. Oni se pišu i šalju Agenciji u elektronskoj formi, a naknadno se štampaju, overavaju i šalju u papirnoj formi poštom.

Polaznicima će, takođe biti objašnjeno da metodologija merenja količina i karakteristika otpada propisuje da se sve količine, bez obzira na agregatno stanje otpada izražavaju u tonama, a da se u karakteristike upisuje fizičko stanje (prah, komadi, viskozna pasta, tečna materija, talog), karakter (inertan, neopasan, opasan), kao i oznake i šifre za opasan otpad (date u Katalogu otpada - uputstvu za određivanje indeksnih brojeva otpada).

Gde i kada se odvija kurs i obuka o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom?

Za polaznike koji žele da pohađaju navedenu edukaciju u statusu zaposlenih u nekoj firmi biće organizovan korporativni seminar o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom. Oni će predavanja moći da pohađaju uživo ili online, od čega će zavisiti i mesto na kome će raditi. U prvoj varijanti moći će da biraju između prostorija njima najbližeg predstavništva organizatora, adekvatnog prostora u svojoj kompaniji, kao i bilo kog drugog mesta na kome postoje potrebni tehnički uslovi za odvijanje obrazovnog procesa. Ako budu želeli da predavanja prate preko interneta, sami će odrediti mesto na kome će se edukovati, budući da će u tu svrhu koristiti svoj kompjutere. U svakom slučaju, moraće da se pridržavaju rasporeda koji sporazumno budu odredili ovlašćeni reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Pojedinačni polaznici takođe imaju na raspolaganju klasične časove, na kojoj će biti obavezni da u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Nudi im se i prilika da se edukuju preko interneta, ali u tom cilju moraju da na svoje kompjutere blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. Ovaj informatički zadatak nije posebno komplikovan, pa se veruje da većina prijavljenih može samostalno da ga obavi, a oni kojima to ne pođe za rukom mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da predavanja prate zajedno sa još nekoliko drugih polaznika. Ova grupna obuka i kurs o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom može da se sprovodi na klasičan način ili preko interneta, što će uticati i na lokaciju gde će dotični kandidati raditi. U prvoj opciji, svi zajedno će na časove dolaziti u odgovarajuće predstavništvo organizatora, dok će, ukoliko izaberu drugu varijantu moći da rade u prostoru koji sami odaberu. Ni u jednom slučaju, međutim neće moći da utiču na kreiranje rasporeda po kome će se odvijati edukacija, budući da će termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kompletnog programa unapred da odredi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Oni koji budu pohađali poluindividualnu nastavu takođe će na klasične časove dolaziti zajedno u najbliže predstavništvo pomenute institucije ili će se, pak obučavati online na mestu koje im najviše odgovara. Kako ovde u obrazovnom procesu učestvuje dvoje kandidata, moguće je izaći u susret većini njihovih želja koje se odnose na raspored po kome će se odvijati edukacija. Oni će prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim reprezentom pomenute institucije moći da se dogovore oko svih pojedinosti i zajedno odrede vreme početka kursa, termine i ritam održavanja predavanja.

Polaznicima koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom namenjen je individualni kurs i obuka o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom. Oni će dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ukoliko budu želeli da nastavu prate uživo ili će se edukovati online iz sopstvenog doma, sa radnog mesta ili u bilo kom prostoru koji smatraju pogodnim. U obe varijante moći će da raspored rada značajno prilagode svojim potrebama i načinu života, jer će im biti omogućeno da istaknu koji termini i učestalost održavanja časova bi ponajmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu i kog datuma bi želeli da počnu sa edukacijom. Da bi taj raspored postao validan, moraju ga međutim u potpunosti odobriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije.

Kako je organizovan seminar o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom?

Svi koji su na edukaciju prijavljeni kao pojedinci mogu da predavanja prate preko interneta, a za njih takođe može da se organizuje i klasična obuka i kurs o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom. Ukoliko budu tražili da rade preko interneta, moraće da prethodno na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera, a ako to ne budu mogli da obave samostalno, mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici naznačene institucije. Kandidati koji žele da nastavu prate uživo biće obavezni da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u odgovarajuću poslovnicu organizatora, gde će se edukovati u adekvatnim prostorijama, u prijatnom okruženju i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava.

Nezavisno od toga da li žele da rade na standardni način ili preko interneta, ovi polaznici mogu da predavanja prate u paru, to jest da se opredele za poluindividualnu nastavu. Tada oni zajedno ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve, međusobno se pomažu i olakšavaju proces učenja, a takođe kroz aktivnu komunikaciju razmenjuju ideje, iskustva i mišljenja, pa i na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja i kompetencije. Dobiće i priliku da raspored po kome će se raditi značajno prilagode svom životnom ritmu, jer će moći da se međusobno dogovore i istaknu kada im odgovara da počnu sa obukom, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ako ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora taj plan budu smatrali odgovarajućim, proglasiće željeni raspored validnim i kandidatima će to omogućiti da se znatno lakše organizuju i sa manje stresa i opterećenja prođu navedeni program.

Priliku da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati nastava dobiće i polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom. Oni će, dakle istaći u koje vreme i koliko često bi želeli da imaju časove, te koj datum im odgovara za početak kompletnog programa. Taj raspored će moći zvanično da se koristi samo ako bude u potpunosti odobren od strane njihovog predavača i ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije. Ukoliko, međutim bude potrebno da se on donekle promeni, nadležni će svakako nastojati da u što većoj meri ispoštuju želje konkretnog polaznika i finalnu verziju rasporeda maksimalno približe onoj koju je on napravio. Svi koji odaberu ovaj pristup biće u prilici da rade u skladu sa svojim sposobnostima, pošto neće imati kome da se prilagođavaju tokom nastave. 

Kod grupne obuke akcenat je stavljen na socijalni element učenja, budući da ovde časovima zajedno prisustvuje više polaznika. Kako se pretpostavlja da bih svaki kandidat imao različite zahteve koji se odnose na raspored rada, predviđeno je da niko od njih neće moći da učestvuje u određivanju datuma za početak kursa, termina i učestalosti održavanja časova. Sve te pojedinosti će definisati ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a polaznici će morati da im se prilagode.

U situaciji kada rukovodstvo ili ovlašćeni predstavnik neke kompanije traže da se za njihove radnike organizuje nastava, sprovešće se korporativni seminar o obavezama proizvodnih i raznih organizacija u vezi sa otpadom. Polaznici mogu da nastavu prate preko interneta ili uživo, te da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, da se edukuju u okviru svoje firme ili na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi. Datum početka sprovođenja programa, vreme i učestalost održavanja časova za ove kandidate zajedno će odrediti zvanični reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko će da traje obuka i kurs o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom?

Kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom, kao i osobe koje budu pohađale individualnu nastavu takođe će imati isti broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije, kako bi utvrdili onaj koji će im najviše odgovarati.

Korporativna obuka jednako će imsti isti fond časova, a vreme i učestalost održavanja časova ovde će zajedno definisati osoba koju je za to ovlastila firma čiji radnici pohađaju kurs i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Za polaznike grupnog seminara - o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom, sve detalje vezane za nastavu utvrđuje isključivo koordinator u pomenutoj obrazovnoj instituciji, dok su članovi grupe obavezni da se dobijenog rasporeda striktno pridržavaju.

Spisak gradova za kurs i obuku o obavezama proizvodnih i radnih organizacija u vezi sa otpadom

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje