Kurs i obuka o osnovama privremenog uvoza

Uopšteno govoreći, sve osobe koje zanima postupak carinjenja robe ili oni zaduženi za neku delatnost koja je sa njim povezana, mogu da pohađaju predavanja stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom, koja sačinjavaju stručni seminar o osnovama privremenog uvoza. No, valja istaći činjenicu da su, kao ciljna grupa ove edukacije, pre svega označeni zaposleni u oblasti međunarodne špedicije, koji su angažovani upravo za carinjenje robe. Osim toga, izuzetno veliku korist od pomenute obuke mogu da imaju i osobe koje rade u preduzećima sa posebnim sektorom za kontakt sa carinom, to jest u onim kompanijama koje, pored ostalih obavljaju i špediterske poslove.

Prvi korak koji zainteresovani za navedenu edukaciju treba da preduzmu, jeste da se za nju prijave, dajući ovlašćenom službeniku organizatora svoje prezime i ime, kao i tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona za dalji kontakt. Ovaj postupak mogu da obave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i elektronskim putem, odnosno slanjem poruke na mejl adresu pomenute institucije, kao i preko telefona. Vrlo brzo posle završenog prijavljivanja, kandidati će biti pozvani da dođu na upis i donesu odgovarajuća dokumenta. Naglašena je obaveza prijavljenih da lično prisustvuju proceduri upisa na edukaciju, koja se uvek održava u poslovnicama organizatora nastave.

Pre nego što predavanja, koja uključuje kurs i obuka o osnovama privremenog uvoza počnu, rad kandidata će biti organizovan u skladu sa njihovim željama. Tako je predviđeno da časovi mogu da se pohađaju uživo ili online, preko interneta, za šta je polaznik dužan da se adekvatno pripremi. Neophodno je, naime da pre početka nastave na svoj kompjuter instalira tačno određenu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da uradi potpuno samostalno. Ipak, u slučaju potrebe slobodno se može obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima, koji su dostupni u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.


Oni kandidati koji, međutim budu želeli da pohađaju časove prema klasičnom principu moraće da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo, u adekvatno i savremeno opremljenim učionicama prate predavanja, prema utvrđenom rasporedu.

Svima koji preferiraju zajednički oblik rada i usvajanje znanja, kako kroz praćenje predavanja, tako i kroz razmenu informacija sa drugim osobama, namenjena je grupna nastava. Ima situacija, međutim kada grupa ne može odmah da počne da funkcioniše, budući da je neophodno da najmanje četvoro kandidata izrazi želju da na ovakav način pohađa časove. S druge strane, jedna grupa ne može da ima više od 8 članova, jer bi u suprotnom kvalitet praćenja edukacije mogao da bude doveden u pitanje. Raspored predavanja će, kada je u pitanju grupna obuka i kurs o osnovama privremenog uvoza da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Zatim će polaznicima da bude saopšteno kojim danima i u koliko sati imaju časove, te kada tačno edukacija počinje, a od njih se očekuje da se u potpunosti pridržavaju naznačenog ritma rada i ne zahtevaju bilo kakve promene, prema sopstvenim potrebama.

Osobe sklone samostalnom radu, mogu da odaberu individualnu nastavu i imaju apsolutnu posvećenost predavača. Takođe će tako dobiti priliku da usvajaju znanja u skladu sa sopstvenim mogućnostima, a odlična interakcija sa profesorom će im, bez sumnje biti veoma korisna. U ponudi je, takođe i poluindividualni oblik rada, kada kandidati u paru pohađaju časove, a u oba pomenuta slučaja omogućeno im je da naglase kada bi im najviše odgovaralo da seminar startuje, kao i u kojim terminima i koliko često bi želeli da imaju predavanja. Ukoliko se sa tim pojedinostima obrazovnog procesa bude saglasio ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, raspored će biti usvojen, te će tako polaznici edukaciju da prate uz manje stresa i opterećenja.

Kako se vrlo često dešava da predavanja žele da pohađaju osobe koje su zaposlene u nekoj firmi, izuzetno široka ponuda organizatora obuhvata i korporativni seminar o osnovama privremenog uvoza. Ovaj model praćenja nastave, takođe može da se sprovodi online, ali i na klasičan način, koji nudi priliku da kandidati sami odaberu lokaciju na kojoj će se časovi držati. Na raspolaganju su im odgovarajuće prostorije određene poslovnice naznačene institucije, kao i prostor u okviru kompanije u kojoj rade, ali i bilo koje drugo mesto na kome postoje adekvatni uslovi za vršenje nastavne delatnosti. Firma koja svoje radnike šalje na edukaciju zvanično će ovlastiti osobu koja će se sa koordinatorom za nastavu, zaduženim za odgovarajuće predstavništvo organizatora dogovoriti u vezi sa terminima održavanja predavanja, njihovim tempom, kao i sa datumom početka edukacije.Šta tačno izučava stručni kurs i obuka o osnovama privremenog uvoza?

Budući da se postupak privremenog uvoza robe, prema odredbama Carinskog zakona Republike Srbije definiše različito od čina aktivnog ili pasivnog oplemenjivanja, predavanje kojim će početi obuka i kurs o osnovama privremenog uvoza odnosiće se na detaljno objašnjenje pomenute procedure. Predavači će, kroz pružanje teorijskih definicija i odgovarajućih praktičnih primera kandidatima nastojati da pojasne sve elemente ove uvozne procedure, u okviru koje se roba iz neke strane države na teritoriji Srbije koristi, ali uz obavezni uslov da ponovo bude izvezena i to u nepromenjenom stanju.

Imajući u vidu činjenicu da je zakonskim regulativama predviđeno da se takse na robu, koja se privremeno uvozi obračunavaju drugačije nego ostale, profesori će u toku narednih predavanja da govore o dve posebne vrste pomenutog carinskog postupka. Najpre će polaznicima objasniti šta se tačno podrazumeva pod pojmom privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, a osvrnuće se i na uslove koje je potrebno da podnosilac zahteva ispuni, kako bi dobio zvanično odobrenje za predviđene finansijske olakšice. Zatim će biti reči o privremenom uvozu sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina, čije je odobravanje definisano Konvencijom o privremenom uvozu i odgovarajućim članom Carinskog zakona.

Svi koji budu pohađali specijalizovani seminar o osnovama privremenog uvoza saznaće i koliko je tačno predviđeno da naznačeni postupak traje, što je takođe regulisano zakonom. Vremenski period u okviru koga se dati proizvod, u neizmenjenom stanju mora ponovo izvesti iz zemlje, varira u zavisnosti od tipa robe, ali i vrste postupka privremenog uvoza. Postoje i posebne situacije kada predstavnici firme ili fizička lica mogu tražiti produženje pomenutog roka, sa čime će profesori takođe da upoznaju polaznike ove edukacije.

Da bi se ostvarilo pravo na sprovođenje procedure privremenog uvoza robe, potrebno je da budu ispunjeni odgovarajući uslovi, pa će tokom predavanja kandidati saznati sve i o ovoj temi. Pre svega će prijavljenima biti objašnjeno kakve je sve garancije za pravilnu primenu pomenutog postupka potrebno pružiti nadležnom carinskom organu, a biće precizirani i razlozi zbog kojih je moguće da ne bude odobren privremeni uvoz.

Ovlašćeni stručnjaci će kandidate, dok traje kurs i obuka o osnovama privremenog uvoza uputiti i u načine popunjavanja zahteva za izdavanje odgovarajućeg odobrenja. Takođe će im biti pojašnjeno i kako se određuje koji je carinski organ tačno za datu proceduru nadležan, a profesori će uz to predstaviti i određene primere iz dokumentacije, koja je potrebna u cilju primene ovog dozvoljenog carinskog postupka. Na kraju edukacije, polaznici će biti kadri da koriste ovaj tip uvoza i za kratko vreme ostvare pravo na korišćenje naznačenih pogodnosti.

U koje vreme i gde je predviđeno da se održava obuka i kurs o osnovama privremenog uvoza?

Termine sprovođenja navedene edukacije, kao i tempo rada i datum početka predavanja će, kada je u pitanju individualni seminar o osnovama privremenog uvoza, da odrede sami kandidati, pod uslovom da se sa time saglasi kako nadležni predavač, tako i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Osim navedene prednosti, svi koji odaberu ovakav pristup mogu znanja da usvajaju u skladu sa sopstvenim ritmom, što će u velikoj meri olakšati proces učenja. Oni koji ne žele da samostalno pohađaju časove, a ne prija im ni rad u prisustvu većeg broja ljudi mogu da se opredele za poluindividualnu edukaciju, kada predavanjima zajedno prisustvuju dvoje polaznika. U tom slučaju će u dogovore oko rasporeda časova biti uključena oba kandidata, profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute institucije.

Grupna nastava se, međutim organizuje za kandidate kojima prija stalna interakcija sa drugima, a vreme kada će ona početi i u kojim će se terminima sprovoditi odrediće isključivo koordinator u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Članovi grupe, kojih ne može da bude više od osmoro, a opet ni manje od četvoro neće moći da traže promenu rasporeda, u skladu sa sopstvenim obavezama, budući da se svima njima mora obezbediti isti status. Stoga će polaznici morati da u naznačeno vreme prate predavanja, a o svim pojedinostima obrazovnog procesa koji obuhvata kurs i obuka o osnovama privremenog uvoza biće zvanično obavešteni, kada grupa bude formirana.

Sva tri opisana modela mogu da se prate klasično, što će reći u vidu pohađanja predavanja koja se drže frontalno, prema utvrđenom rasporedu. Časovi se, prema standardnom principu sprovode u odgovarajućim prostorijama nekog predstavništva date institucije, koje su prilagođene kvalitetnom odvijanju nastave.

Grupna predavanja, kao i ona koja se pohađaju samostalno ili u paru mogu da se prate i online, a u tu svrhu klijenti moraju da obezbede stabilnu internet konekciju, kao i da instaliraju namenski softver na svoj računar. Za ovaj informatički zadatak nisu potrebne posebne veštine ni iskustvo, tako da je predviđeno da kandidati mogu samostalno da ga obave. Treba, međutim naglasiti da je za sve koji to ne budu uspeli da urade obezbeđena pomoć stručnih lica, koja čine ekipu tehničke podrške u svakoj poslovnici organizatora.

U širokom dijapazonu mogućnosti za obrazovni rad koji se nude kandidatima, nalazi se i korporativna obuka i kurs o osnovama privremenog uvoza, kreirana isključivo za zaposlene u nekoj kompaniji. Ova edukacija se sprovodi u terminima koje zajednički određuju zvanični predstavnik firme, u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Predavanja mogu da se prate preko interneta, ali i klasično u prostorijama neke poslovnice organizatora, na radnom mestu kandidata ili na bilo kojoj lokaciji, ukoliko postoje odgovarajući tehnički uslovi za sprovođenje nastave.

Po kom principu je organizovan seminar o osnovama privremenog uvoza?

S obzirom na to da većinu osoba koje pohađaju ovu edukaciju čine zaposleni, sa vrlo gustim rasporedom dnevnih obaveza, organizator je ponudio mogućnost da izbor polaznika bude online kurs i obuka o osnovama privremenog uvoza. Tada se, naime časovi pohađaju preko interneta, a uslov koji prethodno mora da bude ispunjen je da na računar polaznika bude instaliran specijalni tip softvera. Iako većina kandidata dotični postupak uspe da obavi bez ičije pomoći, oni koji tom prilikom budu imali teškoća dobiće odgovarajuću tehničku podršku, ukoliko se obrate stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora.

Pored rada preko kompjutera, polaznicima se nudi i obrazovni proces koji se sprovodi na uobičajeni način, odnosno uživo. Oni koji se opredele za ovakav tip edukacije, dolaziće na časove u prostorije navedene institucije i tamo pratiti predavanja, u skladu sa rasporedom koji budu dobili.

U slučaju da se za ovaj seminar prijave zaposleni u određenoj kompaniji, profesori će održavati klasične časove kako u odgovarajućem prostoru neke od poslovnica organizatora, tako i na nekom drugom mestu, ukoliko to odgovara kandidatima. Svi tehnički uslovi koje konkretni prostor treba da ispuni, kako bi se nastava kvalitetno odvijala biće na vreme dostavljeni ovlašćenom predstavniku firme, koja svoje radnike upućuje na edukaciju. Dotično službeno lice će, zajedno sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora da odredi datum kada stručna obuka i kurs o osnovama privremenog uvoza počinje, ali i tačne termine održavanja predavanja i tempo obrazovnog rada uopšte.

Pojedinačni kandidati, osim načina praćenja nastave, mogu da odaberu i socijalno okruženje u kome će pohađati časove. Tako im je na raspolaganju grupna edukacija, koja će svakako biti veoma dinamična budući da je pravilima predviđeno da u jednoj grupi može da bude najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika. Iako će predavač voditi njihov rad, među članovima grupe se obično javlja visok nivo kooperativnosti, a neretko i prava takmičarska atmosfera, što uvek za rezultat ima dobro usvajanje novih znanja i veština. Raspored predavanja i datum početka obuke, kod ovakvog načina rada odrediće koordinator u datom predstavništvu organizatora, a prijavljeni imaju obavezu da ga se striktno pridržavaju.

Mnogo veći stepen fleksibilnosti kandidatima nudi individualni seminar o osnovama privremenog uvoza, kada profesor radi samo sa jednim polaznikom. U ovom, kao i u slučaju poluindividualne nastave, koju prijavljeni prate u paru moguće je termine časova i njihovu učestalost, ali i samo vreme kada nastava počinje uskladiti sa potrebama polaznika i najmanje moguće poremetiti njihovu dnevnu rutinu. Jedini uslov koji pre toga mora da se ispuni je da predloženi raspored prihvati kako nadležni predavač, tako i ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka o osnovama privremenog uvoza?

Detaljnim planom nastave precizirano je da u toku 8 školskih časova polaznicima budu prezentovane sve teme, koje podrazumeva specijalizovana obuka i kurs o osnovama privremenog uvoza. Takođe je određeno da se časovi drže po 90 minuta i da se sprovode u toku 4 dana.

Ovaj raspored je, međutim validan samo za grupnu nastavu, pošto je u tom slučaju koordinator u konkretnoj poslovnici organizatora nadležan za određivanje tempa rada, vremena održavanja časova i početka same edukacije. Članovi grupe, njih minimum četvoro, a maksimum osmoro nemaju na ovaj raspored nikakvog uticaja, već moraju da ga prihvate i slede do kraja kursa.

Podrazumeva se da 8 školskih časova traje i obrazovni proces koji se sprovodi individualno ili poluindividualno, ali gore navedeni ritam rada ne mora nužno da bude prihvaćen. U ova dva slučaja, naime termini časova, njihova učestalost, ali i datum početka nastave zavise od potreba polaznika, uz obaveznu saglasnost profesora koji drži predavanja i nadležnog koordinatora.

Za zaposlene u nekoj kompaniji koji žele da prate edukaciju, organizuje se korporativni seminar o osnovama privremenog uvoza, ali će ovde raspored naznačenih 8 časova biti uslovljen dogovorom između zvaničnog predstavnika firme, u kojoj rade kandidati i službenika zaduženog za organizaciju nastave u okviru pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku o osnovama privremenog uvoza

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje