Kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe

Sve kompanije koje se bave izvozom i žele da konkurišu za dobijanje statusa ovlašćenog izvoznika za poreklo robe, kao i za pojednostavljivanje carinskih procedura označene su kao ciljna grupa za praćenje predavanja, koja uključuje kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe. Teorijska i praktična znanja koja nudi ova edukacija, svakako će koristiti i osobama koje, u okviru svojih firmi obavljaju poslove direktno povezane sa sprovođenjem carinskih postupaka, ali i onima koji rukovode sektorima logistike i nabavke. Stručni predavači će tokom ovog obrazovnog procesa obrađivati teme koje bi mogle da zanimaju i carinske posrednike, špeditere i, uopšte sve pojedince i preduzeća koji učestvuju u međunarodnom prometu robe.

Prilikom zvaničnog upisa na navedu obuku, od svih kandidata će se tražiti da se izjasne kako žele da prate nastavu, pre svega da li će raditi preko interneta ili će predavanja da prate uživo, u adekvatno opremljenim učionicama, smeštenim u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford. Polaznici koji se opredele za online rad dobiće uputstva za instaliranje posebne vrste softvera, neophodnog za pohađanje edukacije. Predviđeno je da ovaj postupak kandidati obave samostalno, ali im je obezbeđena i stručna pomoć u svakom predstavništvu organizatora, ukoliko se jave neki problemi.

Pre nego što se upišu na seminar o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe, te u tu svrhu predaju nadležnim službenicima odgovarajuća dokumenta, kandidati se moraju prijaviti za ovu edukaciju. Za razliku od upisne procedure organizovane u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, kojoj budući polaznici moraju da lično prisustvuju, prijavljivanje se može obaviti na više načina. Zainteresovani, dakle mogu da pošalju svoje podatke, tačnije ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona elektronskom poštom na mejl adresu organizatora, da se prijave telefonom ili da lično posete neku od poslovnica.


Bilo po kom metodu se kandidati odluče da prate nastavu, odnosno prema klasičnom principu ili preko svojih kompjutera, mogu da odaberu i oblik organizacije predavanja kojima žele da prisusutvuju. Na raspolaganju im je individualna nastava, gde jedan profesor radi sa jednim polaznikom, kao i poluindividualna edukacija, u okviru koje časovima zajedno prisustvuje dvoje kandidata. Posebna prednost ova dva modela sprovođenja obrazovnog procesa ogleda se u mogućnosti prilagođavanja rasporeda dnevnom ritmu polaznika, budući da oni mogu da predlože termine i učestalost predavanja, kao i datum početka nastave koji im najviše odgovara. Napominjemo, međutim da je neophodno da se sa time saglasi profesor koji vodi edukaciju, ali i koordinator u određenoj poslovnici navedene institucije.

Pojedincima koji preferiraju rad u interakciji sa drugima namenjena je grupna obuka i kurs o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe, koja se sprovodi prema posebnim pravilima. Organizator edukacije je, naime predvideo da grupa može da se formira tek kada se barem četvoro kandidata prijavi za ovaj vid pohađanja časova, te će zainteresovani ponekad morati da budu strpljivi i sačekaju da grupa počne sa radom. Tada će ih koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici obavestiti kada će predavanja da počnu, ali i kojim danima i u koliko sati će se održavati i svi članovi grupe imaju obavezu da slede utvrđeni raspored. Pravilima je određeno i to da časovima ne može u isto vreme da prisustvuje više od osmoro kandidata, što je zapravo i maksimalan broj članova koliko jedna grupa može da ima.

Online i standardan način rada omogućen je i zaposlenima u nekoj firmi, koji naznačeni kurs prate kroz korporativni tip nastave. Ukoliko se predavanja drže klasično, moguće ih je organizovati u moderno opremljenim prostorijama date obrazovne institucije, ali i u svakom drugom prostoru koji zadovoljava predviđene tehničke uslove. Kompanija koja svoje radnike upućuje na edukaciju zvanično će ovlastiti svog predstavnika, čiji će zadatak biti da se pobrine za sve pojedinosti obrazovnog procesa, te da sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici utvrdi vreme održavanja časova i njihov ritam, ali i datum kada će početi nastava.Čime se bavi stručni kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe?

Kako je pomenuta edukacija, pre svega osmišljena sa ciljem da svim učesnicima prometa u spoljnoj trgovini olakša poslovanje, seminar o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe počeće prilično detaljnim upozvananjem sa sporazumima o slobodnoj trgovini, koji se primenjuju na području naše zemlje. Svi oni su naime, zasnovani na Panevropskim pravilima o poreklu robe i donose brojne pogodnosti za obavljanje uvoznih i izvoznih poslova.

Predavači će, u okviru ove oblasti govoriti o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kojim se utvrđuje partnerstvo između Republike Srbije i Evropske Unije, a sa ciljem da se našoj zemlji pruži podrška u toku postupka za pristupanje EU. Zatim će se osvrnuti na CEFTA sporazum, koji definiše slobodnu trgovinu u Jugoistočnoj Evropi, ali i na Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, te na onaj koji predviđa poslovne olakšice između naše i država EFTA, odnosno Islanda, Norveške, Švajcarske i Lihtenštajna. Biće, takođe reči o kriterijumima koji treba da budu ispunjeni za dobijanje preferencijalnog porekla robe, a u cilju postizanja dobrih tržišnih rezultata.

Tokom narednih predavanja, koja obuhvata obuka i kurs o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe kandidatima će biti objašnjeno šta je bilateralna, a šta dijagonalna kumulacija porekla robe. Ovi pojmovi se, zapravo odnose na situacije kada određeni proizvod potiče iz jedne, a njegove komponenete iz različitih država partnera. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti i sve mogućnosti koje kumulacija porekla robe nudi u okviru zone slobodne trgovine, a kandidatima će biti prikazano i nekoliko primera iz realnog poslovanja.

Profesori će u daljem toku edukacije da upoznaju polaznike i sa pravilima koja za proizvode predviđa takozvana Lista obrade ili prerade, a pojasniće i šta sve podrazumevaju dokazi o poreklu robe. Posebna tema edukacije biće uslovi pod kojima se roba otprema na Kosovo, budući da se oni razlikuju od redovnih, a govoriće se i o drugim uslovima za primenu preferencijala.

Tokom časova, koje uključuje kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe polaznici će saznati sve o privrednom subjektu, koji izvozi robu sa preferencijalnim poreklom u zemlje sa kojima je Srbija potpisala sporazume o slobodnoj trgovini. To je takozvani ovlašćeni izvoznik, što je status koji obezbeđuje značajne pogodnosti, ali za šta je potrebno ispuniti i određene uslove.

Posebna pažnja će tokom seminara biti poklonjena PEM konvenciji, kao delu sporazuma o slobodnoj trgovini koji je Republika Srbija zaključila sa Evropskom Unijom, ali i sa državama CEFTA i EFTA. Govoriće se i o novinama u primeni odredaba ovog zvaničnog sporazuma, nakon objavljivanja nove Matrice dijagonalne kumulacije.

Upoznavši se sa sporazumima o slobodnoj trgovini koji važe za našu zemlju, polaznici će nakon završene edukacije biti kadri da u međunarodnom poslovanju iskoriste sve prednosti koje oni nude, ali i da se adekvatno pripreme za sticanje statusa ovlašćenog izvoznika, koji može mnogo da doprinese unapređivanju poslovanja.

Gde i kada se sprovodi obuka i kurs o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe?

Svi kandidati, prijavljeni na pomenutu edukaciju, kao radnici neke firme imaju mogućnost da predavanja prate online, a za njih se može organizovati i stručni kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe na standardni, frontalni način. Ovaj klasičan princip rada moguće je, pak sprovoditi u bilo kom prostoru koji poseduje odgovarajuće tehničke karakteristike za kvalitetno održavanje nastave. Tako se predavanja mogu pratiti u prostorijama poslovnica organizatora, u okviru kompanije čiji radnici pohađaju časove ili na nakom drugom mestu koje klijentima odgovara. Datum početka seminara, kao i termine časova i njihovu učestalost odrediće zajedno ovlašćeni predstavnik date firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije.

Online i klasičan način pohađanja predavanja na raspolaganju su i svim osobama koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica. Ukoliko se odluče da rade preko interneta, obavezni su da, pre početka nastave na svoje računare instaliraju specijalnu vrstu softvera. Ovaj postupak zaista nije komplikovan, pa se pretpostavlja da će većina kandidata uspeti da ga izvrši samostalno, ali je za sve one koji budu imali nekih teškoća obezbeđena tehnička podrška. Potrebno je samo da se polaznici obrate nekom od informatičkih stručnjaka, koji su zaposleni u svakoj poslovnici organizatora i njihov problem će biti rešen u najkraćem mogućem roku.

Prijavljeni koje zanima klasični seminar o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe, dolaziće na predavanja u naznačeno predstavništvo pomenute institucije, prema utvrđenom rasporedu.

Za kandidate koje interesuje zajedničko pohađanje nastave sa još nekoliko drugih kolega, organizuje se grupni kurs, koji se održava prema planu određenom od strane koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici. Pravilima je predviđeno da grupa može da funkcioniše jedino ako je najmanje četvoro polaznika prijavljeno za ovakav model rada, pa je u nekim situcijama neophodno da se sačeka kako bi se ovaj uslov ispunio. Članovi grupe će tada biti informisani o datumu kada edukacija startuje, kao i u kojim će tačno terminima i koliko često imati časove, a važno je naglasiti da se ovaj raspored smatra definitivnim i ne može se menjati prema potrebama kandidata. U okviru jedne grupe predavanja zajedno može da prati maksimalno osam polaznika, što je procenjeno kao optimalan broj za uspešno pohađanje nastave i aktivno učešće u njoj.

Znatno više slobode i fleksibilnosti nudi poluindividualni i individualni način rada, koji podrazumevaju da profesor časove drži samo dvema, odnosno jednoj osobi. Komunikacija među učesnicima u obrazovnom procesu ovde je, bez sumnje na vrlo visokom nivou, a polaznicima je omogućena još jedna pogodnost, koja se ogleda u mogućnosti da raspored časova u značajnoj meri prilagode svojim obavezama. Oni zapravo mogu da predlože vreme kada će se izabrana obuka i kurs o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe održavati, kao i datum startovanja programa koji njima najviše odgovara i tako, ukoliko se sa pomenutim saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, navedenu edukaciju prođu bez stresa i dodatnih opterećenja.

Kako je organizovan seminar o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe?

Poklonicima klasičnog načina sticanja znanja omogućeno je da predavanja koja podrazumeva navedene edukacije pohađaju u adekvatno i savremeno opremljanim prostorijama, u okviru datog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Za ostale, sklone modernijim pristupima organizuje se online obuka i kurs o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe, koju mogu da prate preko svojih računara. Jedini uslov koji, u tom cilju treba da ispune ja da pre početka nastave obave instaliranje namenskog softvera, za šta se pretpostavlja da im neće biti potrebna pomoć stručnog lica, jer je postupak prilično jednostavan. Ipak, polaznicima je omogućeno i da se u svakom trenutku obrate ekipi tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora, u slučaju da im je potrebno neko uputstvo ili savet.

Oba modela rada mogu da se sprovode kroz individualna predavanja, koja profesor drži samo jednom polazniku, ali i putem poluindividualne nastave, osmišljene za dva kandidata koji zajedno prisustvuju časovima. Oni svakako mogu da edukaciju maksimalno prilagode sebi, da znanja usvajaju sopstvenom brzinom, ali i da utiču na plan rada, odnosno da termine održavanja predavanja i njihovu učestalost, te sam datum početka nastave prilagode svojim poslovnim i privatnim obavezama. O svemu pomenutom će, svakako morati da se dogovore kako sa svojim predavačem, tako i sa koordinatorom u datom predstavništvu navedene institucije, budući da je obavezno uzeti u obzir zahteve i potrebe svih učesnika obrazovnog procesa.

Svima koji, međutim smatraju da se bolje uči u komunikaciji sa drugim osobama namenjen je grupni kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe, koji je takođe u ponudi organizatora. Da bi ovaj model edukacije mogao da se sprovede, potrebno je da minimalno 4, a najviše 8 osoba bude za to zainteresovano, jer tek u tom slučaju grupa može da funkcioniše. Kako su ovde časovi namenjeni većem broju polaznika, koji naravno imaju različite potrebe i želje, te nije moguće udovoljiti svakome pojedinačno, raspored rada definisaće isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije. On će članovima grupe saopštiti sve detalje obrazovnog procesa, tačnije rečeno datum početka edukacije, kao i vreme održavanja časova i tempo kojim će se predavanja sprovoditi, a oni imaju obavezu da ga se strogo pridržavaju.

U slučaju da pomenutu nastavu žele da prate zaposleni u određenoj kompaniji, organizuje se korporativni seminar i to kako online, tako i na klasičan način, kada se časovi mogu održavati u namenskim prostorijama navedene obrazovne institucije, kao i na ma kojoj drugoj lokaciji. Obavezno je, međutim da određeni prostor ispunjava određene uslove za kvalitetno odvijanje nastave, a o njima će koordinator u određenoj poslovnici da informiše zvaničnog predstavnika konkretne firme. Ova dva službena lica će, takođe precizirati i datum početka nastavnog procesa, kao i vreme održavanja časova i njihov ritam.

Koliko traje kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe?

Edukacija kandidata u vezi sa naznačenim temama obuhvatiće, prema planu organizatora 8 školskih časova, koji će biti podeljeni u 4 dana. Dakle, predavanja će se sprovoditi 4 puta po 90 minuta, odnosno po 2 školska časa.

No, ako je u pitanju individualna i poluindividualna obuka i kurs o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe, raspored predavanja će kandidati utvrditi sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom date poslovnice navedene obrazovne institucije. Tada je moguće da ovih planiranih 8 časova bude drugačije raspoređeno, u skladu sa potrebama i zahtevima polaznika.

Gore navedeni plan rada važi, zapravo isključivo za grupnu edukaciju, budući da je ovde koordinator za nastavu u predstavništvu organizatora taj koji je zadužen da odredi termine časova i njihovu učestalost, ali i sam datum početka obuke. Članovi grupe, kojih može da bude najmanje četvoro, a maksimum osmoro, neće imati nikakvog uticaja na raspored časova, već će do kraja edukacije morati da se pridržavaju onog koji je utvrdio zvanični predstavnik pomenute institucije.

Korporativni seminar o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe namenjen je kandidatima koji pohađaju predavanja kao radnici neke firme. Njihov tempo rada i vreme početka nastave biće uslovljeni dogovorom između zvaničnog predstavnika određene kompanije i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici, koji mogu da prihvate ponuđeni plan rada ili da naprave drugi, koji više pogoduje potrebama klijenata.

Spisak gradova za kurs i obuku o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje