Kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa

Svi koji zauzimaju pozicije top menadžera u različitim tipovima farmaceutskih institucija navedeni su kao osobe kojima je namenjen stručni kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa. Ova edukacija usmerena je, svakako i na takozvani srednji menadžment, ali i na zaposlene u organizacijama čija je delatnost vezana za proizvodnju, distribuciju i promet lekova i ostalih medicinskih sredstava.

U slučaju da su za naznačeni program zainteresovani radnici neke kompanije, biće im ponuđeno da pohađaju korporativnu nastavu i to kako uživo, tako i online. Ukoliko se kandidati odluče za klasične časove, moći će na njih da dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da traže da se njihova nastava sprovodi u okviru firme za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje im bude odgovaralo, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Vreme početka kursa, termine održavanja časova i njihovu učestalost kod ovog tipa obuke zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koja je za to imenovana od strane preduzeća čiji radnici pohađaju edukaciju.

Pojedinačnim polaznicima takođe se nudi prilika da prate predavanja uživo, ali na njih moraju isključivo da dolaze u određenu poslovnicu pomenute obrazovne institucije. Osim toga, na raspolaganju im je i online seminar o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa, kada časove pohađaju preko interneta, koristeći svoje računare. Upravo su iz tog razloga obavezni da prethodno na njih instaliraju poseban namenski softver, za šta će im nadležni stručnjaci dati potrebna uputstva i objašnjenja. U slučaju da to ne budu mogli da urade samostalno, mogu svakog dana tokom radnog vremena da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu organizatora.


Bilo da žele da nastavu prate u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi kandidati mogu da traže da rade individualno, to jest da nadležni profesor samo njih podučava tokom navedenog obrazovnog procesa. To će im dati priliku da predviđene rezultate ostvaruju brzinom koja im odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju, ali će svakako moći i da komuniciraju sa svojim profesorom, ako je potrebno traže dodatna objašnjenja i pitaju ono što im nije jasno. Zahvaljujući toj interakciji, predavač će steći jasnu sliku o napretku koji je prijavljeni ostvario, eventualno mu ukazati na određene oblasti na kojima bi još trebalo da se poradi i dati mu uputstva i smernice za dalji rad. Svi koji se opredele za ovaj pristup biće u poziciji da raspored po kome će raditi maksimalno uklope sa svojim ostalim obavezama i načinom života koji vode. Biće slobodni zapravo da navedu datum koji im najviše odgovara za početak edukacije, kao i da istaknu kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja. Da bi, međutim zaista mogli da rade prema tom rasporedu, moraće za to da dobiju punu saglasnost stručnjaka koji vodi kurs i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora. Ukoliko bude potrebno da se u navedeni raspored unesu određene izmene, nadležni će svakako voditi računa da budu maksimalno ispoštovan želje konkretnog kandidata.

Ovi polaznici takođe mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualni obuka i kurs o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa, kada profesor podučava dvoje ljudi i nastoji da ih podstakne na međusobnu komunikaciju, razmenjivanje ideja, mišljenja i iskustva, budući da i na taj način oni stiču nova znanja i proširuju svoje kompetencije. Ovaj tandemski oblik nastave pokazao se vrlo uspešnim u podizanju motivacije kod kandidata, kao i u ostvarivanju veće tolerancije prema stavovima i mišljenju druge osobe, što je veoma važno za komunikaciju u realnim poslovnim okolnostima. Polaznici se međusobno pomažu, upućuju i solidarišu, čime olakšavaju i čine interesantnijim sam proces učenja, a takođe imaju priliku da u značajnoj meri utiču i na kreiranje rasporeda po kome će se nastava odvijati. Oni će, zapravo da se najpre jedno sa drugim dogovore i navedu vreme početka edukacije, termine i ritam održavanja časova koji bi im najviše odgovarali, a zatim će, u konsultaciji sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije da formiraju konačnu verziju rasporeda.

Dotični kandidati imaju na raspolaganju i grupnu edukaciju, čija se organizacija u određenom smislu razlikuje od prethodno pomenutih. Ovde je, zapravo predviđeno da časovima zajedno prisustvuje više polaznika, te zbog toga niko od njih neće moći da iznosi svoje zahteve vezane za raspored po kome će se raditi. S obzirom na to da nije moguće odrediti termine i učestalost sprovođenja predavanja, kao ni vreme početka seminara koji će istovremeno svima da odgovaraju, raspored časova će napraviti isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a članovi grupe će imati obavezu da ga prihvate i, uz manje ili veće ustupke mu se u potpunosti prilagode, budući da on neće biti podložan izmenama sve do kraja sprovođenja programa. Pomenuti broj članova grupe se mora strogo poštovati kako bi ona mogla kvalitetno da funkcioniše, jer bi prisustvo manjeg ili većeg broja ljudi moglo da omete individualni napredak pojedinaca i uspostavljanje kvalitetne i bogate interakcije na kojoj se i bazira ovaj obrazovni proces.Svi koje zanima stručni kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa moraju prvo da izvrše prijavljivanje u određenoj poslovnici pomenute institucije, preko telefona ili elektronskim putem. U tu svrhu potrebno je da navedu svoje lične podatke, tačnije prezime, ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi daljih obaveštavanja o edukaciji. Kada se završi registracija prijavljenih, biće organizovan upis na edukaciju, kome su oni obavezni lično da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju određenu dokumentaciju, čiji će im sadržaj blagovremeno biti tačno naveden.

Seminar o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa - plan i program

Da bi se osobe koje budu pohađale pomenuti obrazovni program u potpunosti upoznale sa tematikom koju on obrađuje, na časovima kojima će početi obuka i kurs o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa ovlašćeni stručnjaci će im predstaviti faze u životnom ciklusu leka. S tim u vezi govoriće se o uvođenju odgovarajućeg leka na tržište i o uslovima koji, prethodno moraju da budu ispunjeni. Predavači će se osvrnuti i na marketing strategije koje se primenjuju u ovoj fazi životnog ciklusa leka, a biće reči i o odnosu sa konkurentskim proizvodima na tržištu. Kandidati će se upoznati i sa ciljevima koje je potrebno ostvariti u fazi rasta proizvoda, kao i u onoj kada on ulazi u jedan miran i stabilan period na tržištu. Profesori će, takođe objasniti i uzroke zbog kojih najčešće dolazi do stagnacije, opadanja i odumiranja proizvoda i predstaviće najbolje načine da se ova faza odloži, odnosno da ne dođe do prestanka proizvodnje određenog leka.

Polaznici će se, tokom edukacije upoznati i sa evropskom i nacionalnom regulativom u oblasti lekova. Tako će predavači, na časovima koje obuhvata kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa govoriti o najznačajnijim odredbama Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, kao i o funkciji koju obavlja Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. Biće reči i o usklađivanju našeg zakonodavstva u ovoj sferi sa regulativama EU, a posebna pažnja će se tokom nastave posvetiti obavezama i dužnostima kvalifikovanog farmaceuta koje su vezane za puštanje leka u promet. On, naime mora biti u potpunosti osposobljen za primenu stečenih znanja i veština u cilju formiranja kritičkog mišljenje i donošenja ispravnih odluka. Situacije sa kojima može da se suoči su često vrlo kompleksne i nepredvidive, a njegov zadatak je da obezbedi kvalitet, efikasnost i bezbednost korišćenja leka koji se stavlja u promet.

Na predavanjima koja slede obrađivaće se teme vezane za povlačenje leka iz prometa, što sprovode državne, privatne, bolničke apoteke i druga pravna lica sa dozvolom za promet lekova. Profesori će istaći da se ovaj postupak obavlja nakon dobijanja naloga od proizvođača, od nosioca dozvole za puštanje leka u promet ili nadležnog organa za povlačenje proizvoda iz prometa. Oni koji budu pohađali stručni seminar o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa biće upoznati i sa postupkom evidentiranja određene dokumentacije prilikom sprovođenja naznačenih procedura, kao i sa institucijama kojima ona mora biti stavljena na raspolaganje.

Pre kraja edukacije, predavači će se osvrnuti i na odgovornosti i ulogu inspekcije za lekove, te će upoznati prisutne sa načinima obezbeđivanja kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti lekova koji se nalaze na tržištu. Objasniće, dakle između ostalog koji se koraci preduzimaju u situaciji kada se sumnja na odstupanje od kvaliteta leka, kako se podnose prijave, a predstaviće i sistem kontrole kvaliteta leka, te nivoe na kojima se on odvija.

Na kojoj lokaciji i kada se održava obuka i kurs o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa?

Osobe koje su zaposlene u nekoj kompaniji i žele da pohađaju navedenu edukaciju moći će nastavu da prate uživo ili preko interneta, od čega će zavisiti i mesto na kome će raditi. Dakle, ukoliko se korporativni kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa sprovodi na klasični način, polaznici će moći da na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, ali i da se edukuju u adekvatnim prostorijama svoje firme, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje potrebni tehnički uslovi. U slučaju da njihov izbor bude nastava preko interneta, biće u prilici da se obučavaju na bilo kojoj lokaciji koju smatraju pogodnom. U obe varijante vreme početka edukacije, termine održavanja časova i njihovu učestalost sporazumno će odrediti zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije i osoba koja istupa u ime konkretnog preduzeća.

Pojedinačni kandidati takođe na raspolaganju imaju klasičnu nastavu, ali tada na časove isključivo moraju da dolaze u određeno predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji bude utvrđen. Uz to im se nudi prilika da predavanja prate online, no za ovakav tip kursa moraju unapred da se pripreme, to jest da na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. To je jedan jednostavan zadatak koji većina prosečnih polaznika može da obavi samostalno, ali ni oni koji se ne budu snašli ne treba da brinu, jer u svakom predstavništvu naznačene institucije postoji ekipa tehničke podrške, kojoj mogu da se obrate za pomoć i tako efikasno i brzo reše svoj problem.

Polaznici koji žele da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog profesora mogu da pohađaju individualni seminar o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa. Oni će, dakle na standardni tip časova dolaziti u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora ili će se obučavati preko interneta, u prostoru koji sami budu odabrali. Za bilo koju opciju da se odluče, biće u prilici da raspored po kome će raditi u velikoj meri usklade sa svojim životnim ritmom, budući da će biti slobodni da odrede vreme početka kursa, termine održavanja časova i tempo kojim će se delovati. Da bi zaista mogli da rade prema rasporedu koji su naveli, moraće prethodno da za to dobiju punu saglasnost svog profesora i zvaničnog predstavnika institucije organizatora, jer su i oni ravnopravni učesnici u ovom obrazovnom procesu.

Oni koji budu pohađali poluindividualni kurs, to jest radili zajedno sa još jednim polaznikom takođe će oboje dolaziti na klasične časove u najbliže predstavništvo organizatora ili će, pak nastavu pratiti online, na lokaciji koje im bude najviše odgovarala. Ovi kandidati će moći i da se prvo međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora dogovore oko svih detalja vezanih za nastavni proces. Tako će odrediti vreme njegovog početka, termine i učestalost održavanja časova kojima će svi učesnici biti zadovoljni.

Osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa zajedno će dolaziti na časove u određenu poslovnicu organizatora, ukoliko budu pohađale klasični seminar ili će nastavu pratiti online, preko svojih računara, u prostoru koji sami odaberu. Niko od njih, međutim neće moći da utiče na kreiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava, već će vreme početka edukacije, termine i ritam održavanja predavanja da unapred odredi koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Oni koji se opredele za ovaj pristup treba da znaju da će ponekad morati i da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, pošto je za to neophodno minimum četvoro prijavljenih polaznika.

Kako se odvija kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa?

Svi koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da predavanja prate preko interneta ili da pohađaju klasični seminar o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa. Za prvi tip obuke moraće da se blagovremeno pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera. Taj zadatak većina kandidata uspeva da obavi samostalno, bez ikakvih problema, budući da nije posebno komplikovan, ali je organizator svakako za one koji se ne budu snašli obezbedio mogućnost pružanja tehničke podrške od strane IT stručnjaka, zaposlenih u svakoj poslovnici naznačene institucije. Oni koji se opredele za standardni tip edukacije moraće da, prema definisanom rasporedu dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, gde će raditi u prijatnom okruženju i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava.

Nezavisno od toga za koju se od pomenutih oblika nastave odluče, pojedinačni polaznici mogu da predavanja prate samostalno, to jest da pohađaju individualnu nastavu. Tada će, dakle biti jedini koje će nadležni stručnjak podučavati i moći će da napreduju tempom koji im odgovara. Ovde se veoma vodi računa o ličnim karakteristikama samog polaznika i nastava se maksimalno tome prilagođava, tačnije profesor kreira svoja predavanja i zahteve na osnovu specifičnih mogućnosti, predznanja i brzine kojom dotični polaznik usvaja nove informacije. Na taj način on može vrlo temeljno da savlada predviđena znanja i veštine i nauči da ih primenjuje u praksi, ali i da sa svojim predavačem razmenjuje informacije, ideje i mišljenja i da i tako proširuje svoje kompetencije. Pored toga, moći će da se izuzetno dobro organizuje i pomenuti program prođe bez velikog stresa i opterećenja, jer će biti u poziciji da odredi vreme njegovog početka, termine i učestalost održavanja časova. Taj raspored će, međutim početi da se primenjuje tek kada ga odobri stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a ako se i bude menjao u određenom smislu svakako će se voditi računa o potrebama konkretnog kandidata i o rasporedu koji mu najviše odgovara.

Osobe koje ne žele da rade potpuno samostalno, ali ni u društvu veći broj ljudi mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualna obuka i kurs o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa. Tada će zajedno sa svojim kolegom postizati predviđene obrazovne ciljeve i sticati nova znanja i veštine, kroz međusobni dijalog, izražavanje mišljenja o konkretnoj temi, razmenu iskustava i ideja. Na taj način će proces učenja postati zanimljiv i dinamičan, a pored toga ovi polaznici će moći i da u velikoj meri prilagode raspored po kome će raditi svojim ostalim obavezama. Biće, naime u prilici da naznače koji im datum za početak edukacije najviše odgovara, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja. Taj predlog razmotriće njihov profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i, ukoliko se sa njim budu saglasili proglasiće željeni raspored validnim i slediće ga do kraja seminara.

Oni koji, međutim budu nastavu pohađali u grupi biće obavezni da prihvate termine održavanja časova, tempo rada i datuma početka kursa koje bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Ni na koji način neće moći da utiču na formiranje rasporeda po kome će se edukacija odvijati, jer je potrebno da svi članovi grupe budu u potpunosti ravnopravni, a jednostavno nije moguće utvrditi plan delovanja koji će biti u skladu sa potrebama svakog od njih. Pravilima je takođe vrlo precizno definisana veličina grupe, jer to predstavlja bitan uslov njenog uspešnog funkcionisanja. Tako ona može početi sa radom tek kada se za to prijavi najmanje četiri osobe.

Ukoliko rukovodstvo neke firme smatra da je naznačeni obrazovni program koristan za njihove radnike, organizator će ponuditi da se za njih sprovede korporativni kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa. Tada polaznici mogu da prate nastavu preko interneta, kao i uživo, kada će moći da biraju između nekoliko lokacija za održavanje ovakvih časova. Mogu, dakle da na njih dolaze u određenu poslovnicu organizatora, ali i da se edukuju u okviru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ako je tamo moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Termine održavanja njihovih predavanja, tempo kojim će raditi i vreme početka nastave zajedno će odrediti osoba koja je imenovana od strane preduzeća čiji radnici prolaze ovaj program i koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije.

Koliko će da traje seminar o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa?

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa, kao i kandidati koji budu pohađali poluindividualnu nastavu imaće isti fond časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, kako bi odredili termine i učestalost održavanja predavanja koji će im najviše odgovarati.

Korporativni seminar takođe će imati isto trajanje, a tada će vreme i ritam održavanja časova zajedno da odrede koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije i osoba koja je za to ovlašćena od strane firme čiji radnici prolaze edukaciju.

Navedeni tempo delovanja važi zapravo samo u situaciji kada se sprovodi grupni kurs i obuka o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa, budući da tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje jedino koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a članovi grupe su obavezni da prihvate saopšteni raspored i slede ga do kraja odvijanja programa.

Spisak gradova za kurs i obuku o pravilima za puštanje i povlačenje leka iz prometa

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje