Kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima

Osobe koje zauzimaju rukovodeće pozicije u javnim preduzećima, to jest u onima čiji je država većinski vlasnik označene su kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima. Ova edukacija će svakako biti zanimljiva i onima koji se nalaze na čelnim pozicijama različitih akcionarskih ili društava sa ograničenom odgovornošću, kao i svima koji su zainteresovani za upravljanje ovakvim tipovima pravnih lica.

U cilju zadovoljenja potreba svih koji žele da prate nevedeni obrazovni program, organizator nudi nekoliko različitih modela rada. Pre svega, polaznici mogu da izaberu između pohađanja predavanja uživo ili preko interneta. Oni koji se odluče za klasične časove dolaziće, prema utvrđenoj satnici u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i u tamošnjim moderno opremljenim prostorijama prisustvovati predavanjima.

Kandidati koji, pak budu želeli da rade online imaće obavezu da, pre nego što nastava počne na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, za šta će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva. Ovaj postupak sam po sebi nije previše zahtevan, te uglavnom prijavljeni uspeju da ga obave bez ikakvih problema, ali su informatički stručnjaci u svakoj poslovnici organizatora dostupni svima koji se u pomenutom poslu suoče sa nekim teškoćama.


Onima koji budu želeli da rade samostalno, bilo klasično ili online ovlašćeni predavač će držati časove prema individualnom principu, te će moći u potpunosti da im se posveti. Pored toga će nastojati da tok nastave maksimalno prilagodi sposobnostima dotičnog polaznika i nove informacije nadoveže na njegovo prethodno znanje. Prijavljenima se takođe nudi i poluindividualni seminar o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima, kada po dvoje njih pohađaju zajedno predavanja. Ovaj partnerski rad predstavlja zapravo najjednostavniji oblik grupnog delovanja, te dovodi do odlične komunikacije sa nadležnim predavačem, ali pruža i priliku da polaznici međusobno razmene mišljenja, što svakako doprinosi proširivanju i produbljivanju znanja vezanih za oblasti koje pokriva konkretna obuka. Treba takođe naglasiti da će osobe koji se opredele za jedan od pomenutih pristupa imati šansu da u najvećoj mogućoj meri usklade ritam rada sa svojim načinom života i ostalim obavezama koje svakodnevno treba da ispune. U dogovoru sa stručnjakom koji vodi edukaciju i nadležnim predstavnikom institucije organizatora, oni će naime precizirati kada će ovaj obrazovni program početi da se realizuje, kao i kojim danima i u koliko sati će imati predavanja.

Rad u dinamičnom okruženju, punom aktivnosti i interakcije predstavlja osnovnu karakteristiku grupnog oblika rada, kada kandidati zajednički ostvaruju unapred određene ciljeve, a profesor je tu da izlaže, tumači i demonstrira gradivo, ali i da koordinira rad grupe kao celine. Preciznim pravilima je određeno da grupa može da funkcioniše samo pod uslovom da se najmanje četvoro polaznika odluči za ovakav vid edukacije, pošto se sa manjim brojem osoba neće postići svrha zajedničkog rada. Takođe je naglašeno da predavanjima u isto vreme ne može da prisustvuje više od osmoro kandidata, jer je potrebno da svakome od njih bude posvećeno dovoljno pažnje tokom podučavanja. Termine časova i njihovu učestalost, kao i kada će tačno početi grupna obuka i kurs o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima odrediće isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene obrazovne institucije, a polaznici će taj raspored slediti sve do kraja sprovođenja programa. Njihovi pojedinačni zahtevi vezani za vreme održavanja predavanja ili ostale detalje rasporeda rada neće se uzimati u obzir, jer se nijedan kandidat ne može izdvajati u odnosu na ostale.

Kada zaposleni u nekom preduzeću žele da pohađaju ovaj seminar, organizuje se korporativna nastava koju je moguće pohađati online ili uživo. Klasični tip časova može se sprovoditi kako u prijatnom ambijentu nekog predstavništva institucije organizatora, tako i u okviru radnog prostora prijavljenih, ali i na svakom drugom mestu koje njima odgovara, a gde ima uslova za neometano odvijanje i praćenje predavanja. Pre nego što polaznici odaberu lokaciju na kojoj će se raditi, koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije detaljno će obavestiti ovlašćenog predstavnika date kompanije o neophodnim tehničkim karakteristikama koje treba da poseduje taj prostor. Pomenuta službena lica će se takođe dogovoriti i u vezi sa vremenom i ritmom održavanja predavanja i odrediti kada će početi edukacija.

Svi koje interesuje stručni kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima moraće da se na neki od utvrđenih načina za to prijave i ostave nadležnom radniku svoje podatke, koji uključuju broj kontakt telefona, datum rođenja i, naravno prezime i ime. Ovaj postupak mogu da obave lično, dolaskom u najbližu poslovnicu organizatora, slanjem mejla na odgovarajuću adresu ili, jednostavno preko telefona. Vrlo brzo posle toga, sprovešće se i zvanični upis na edukaciju, a prijavljeni će u svakom slučaju biti na vreme obavešteni kog datuma, u koje vreme i na kom mestu će se to dogoditi. Takođe će dobiti informacije i o dokumentima koja je potrebno da tada predaju ovlašćenom službeniku, uz napomenu da ovoj proceduri obavezno treba lično da prisistvuju.Specijalizovani seminar o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima – plan i program

Prilikom osnivanja različitih tipova društava i organizacija od presudne je važnosti tačno definisati poziciju osoba koje će njima da rukovode. Zbog toga će obuka i kurs o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima upravo početi pričom o tome, te će prisutnima biti objašnjeno da upravljanje akcionarskim ili društvom sa ograničenom odgovornošću može biti oraganizovano kao jednodomno, kada njime rukovodi skupština i jedan ili više direktora ili kao dvodomno, kada se upravljanje nalazi u rukama skupštine, nadzornog odbora i takođe jednog ili više direktora. Broj upravnika biće određen osnivačkim aktom ili odlukom skupštine, a na isti način će biti definisani i uslovi koje neko lice mora da ispunjava da bi se kandidovalo za ovu poziciju. Nadležni predavači će se potom osvrnuti na udeo članova u kapitalu društva, te objasniti polaznicima koji je minimalni iznos koji u osnovi društvo može da poseduje i na koje sve načine on može da se uveća ili smanji. Profesori će takođe podvući da je odgovarajućim zakonima regulisano da član društva može imati samo jedan udeo u društvu, koji je srazmeran vrednosti njegovog uloga u osnovnom kapitalu. Kandidatima će uz to biti i naglašeno da jedan udeo može da pripada većem broju lica, koji onda deluju kao suvlasnici, ali se svi oni u odnosu prema društvu tretiraju kao jedan član.

Tokom predavanja koja uključuje kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima prisutni će biti upućeni i u vrste i klase akcija, pa će posebno biti reči o običnim, delimično uplaćenim i preferencijalnim akcijama, te o onima sa više vlasnika. Zatim će polaznicima biti pojašnjene određene odgovornosti organa upravljanja, te će tako saznati da u akcionarskom društvu direktor odgovara za štetu koju nanese svim članovima i društvu u celini usled nepoštovanja odredbi Zakona o privrednim društvima, statuta ili odgovarajuće odluke skupštine. Ukoliko je postupao prema odlukama skupštine, a šteta je načinjena direktor će biti oslobođen od odgovornosti. Predavači će takođe istaći da je na isti način u ovim društvima definisana i odgovornost nadzornog odbora. U daljem toku nastave govoriće se o pravima koja imaju organi upravljanja, te će kandidati čuti da nadzorni odbor, između ostalog određuje poslovnu strategiju društva, bira i smenjuje direktore i kontroliše njihov rad, obavlja unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva, ali i razmatra predloge za raspodelu dobiti među članovima.

Ovlašćeni predavači će svima koji budu pohađali seminar o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima takođe objasniti da direktor ima zadatak da vodi poslove društva u skladu sa odlukama skupštine i osnivačkim aktom, a odgovara i za tačnost finansijskih izveštaja i uredno vođenje poslovnih knjiga. On je takođe dužan da vodi evidenciju o svim odlukama koje je donela skupština i omogući svim članovima da u ta dokumenta imaju uvid. Kada budu govorili o skupštini, kao organu upravljanja, ovlašećni predavači će istaći da ona može da donese izmene osnivačkog akta, usvaja finansijske i revizorske izveštaje, sprovodi nadzor nad radom direktora, usvaja izveštaje nadzornog odbora, odlučuje o povećanju osnovnog kapitala društva i obavlja još mnoštvo delatnosti koje će profesori takođe pomenuti na predavanjima. Na kraju će osvedočeni stručnjaci koji vode ovu edukaciju da objasne na koji način je regulisano učešće u raspodeli ostvarenog rezultata konkretnog društva, te će tako zaokružiti priču o definisanim dužnostima onih koji upravljaju pravnim licima.

U kojim terminima i gde se održava obuka i kurs o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima?

Za radnike određenih preduzeća kojima je potreban ovaj vid edukacije organizuje se korporativni kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima. Tada će vreme početka programa, termini sprovođenja časova i njihov ritam biti utvrđeni dogovorom između koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i zvaničnog predstavnika zainteresovane kompanije. Ova predavanja mogu se pohađati online ili klasično, kada se, u skladu sa zahtevima samih polaznika nastava može odvijati na različitim lokacijama, kako u prostorijama nekog predstavništva navedene institucije, tako i na drugim mestima. Uslov koji se u tom cilju mora ispuniti odnosi se na prilagođenost konkretnog prostora potrebama obrazovnog procesa, o čemu će nadležni u zainteresovanoj firmi biti na vreme obavešteni. Datum početka nastave, termini predavanja i njihov ritam biće utvrđeni dogovorom između koordinatora za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora i predstavnika kompanije u kojoj rade kandidati.

Polaznici koji žele da nastavu prate u grupi treba da imaju u vidu da će morati da se prilagode odgovarajućoj organizaciji. Pre svega će imati obavezu da se strogo pridržavaju rasporeda rada, odnosno termina i ritma sprovođenja časova, te vremena za početak edukacije koje odredi koordinator za nastavu u konkrtenom predstavništvu naznačene institucije. Sami kandidati neće na tempo delovanja imati nikakvog uticaja, budući da se ne može istovremeno izaći u susret željama i potrebama svakog od njih. Takođe će možda morati i da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne bude formirala, pošto je za to potrebno najmanje četvoro prijavljenih, dok grupni seminar o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima može zajedno pratiti najviše osmoro polaznika. Sa tolikim brojem kandidata moguće je u grupi ostvariti kvalitetnu interakciju i pružiti priliku svima da se na odgovarajući način uključe u obrazovni rad.

Poluindividualna (u paru) i individualna obuka se, međutim odvijaju prema potpuno drugačijim principima. S obzirom na mali broj osoba koje učestvuju u nastavnom procesu, moguće je da polaznici, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, odrede tempo delovanja koji je za njih najpogodniji. Na taj način će precizirati termine održavanja časova, datum početka edukacije, kao i samu dinamiku obrazovnog procesa. Treba napomenuti i to da će kandidati koji budu radili kao partneri imati mogućnost da napreduju i kroz međusobnu razmenu informacija, iskustava i stavova, dok će oni koji se odluče za pojedinačnu nastavu imati maksimalnu pažnju predavača, ali i mogućnost da uvek pitaju sve što ne bude sasvim jasno, da iznesu svoje mišljenje o datoj temi i u vezi sa tim diskutuju sa nadležnim stručnjakom.

Bilo koji od pomenutih načina pohađanja časova se može sprovoditi kao online obuka i kurs o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima. Polaznik koji želi na taj način da se edukuje mora posedovati dobru internet vezu, kao i kompjuter na koji je pre toga instalirao tačno određenu vrstu softvera. Taj postupak nije naročito komplikovan i većina kandidata ga samostalno obavi bez ikakvih problema, ali je tim stručnjaka u svakoj poslovnici organizatora uvek tu da pruži odgovarajuću tehničku podršku, ukoliko se za tim pojavi potreba. S druge strane, postoji i mogućnost klasičnog rada, koji podrazumeva da prijavljeni dolaze na časove u prostorije najbližeg prdstavništva organizatora u precizno definisanim terminima.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima?

Svi kandidati koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica imaju mogućnost da rade potpuno samostalno i tako se osposobe za obavljanje određenih delatnosti. Individualni seminar o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima predstavlja veoma podsticajan model za uvajanje novih znanja, budući da će ovlašćeni predavač nakon što izloži, protumači i demonstrira predviđeno gradivo, podstaći dotičnog kandidata da o tome iznese sopstveno mišljenje i postavi pitanja o onome što nije dovoljno pojašnjeno. Kako u ovom obrazovnom procesu učestvuje samo dvoje ljudi, raspored rada je prilično fleksibilan, te će polaznik imati šansu da predloži termin kada bi želeo da obuka startuje, kao i vreme i ritam održavanja predavanja koji će najmanje remetiti njegove dnevne navike. Ukoliko te pojedinosti prihvati profesor i zvanični predstavnik naznačene institucije, sugerisani plan delovanja će početi zvanično da se primenjuje.

Osobe koje bi volele da rade zajedno sa još jednim kandidatom mogu da se odluče za poluindividualni model rada, gde će tokom nastave biti uspostavljen živ verbalni dijalog, kao i misaono sučeljavanje, te će izlažući sopstveno i poštujući mišljenje svog partnera ovi polaznici produbiti svoja znanja i bez sumnje proširiti kompetencije. Kandidati koji rade u paru će takođe moći da se međusobno dogovore oko datuma početka programa, ali i oko termina i učestalosti sprovođenja časova ali će, da bi njihov predlog postao validan morati da dobiju saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u odgovarajućem predstavništvu institucije organizatora.

Izbor onih kojima, međutim prija aktivno i vrlo dinamično okruženje može da bude grupna obuka i kurs o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima, koja se sprovodi prema specifičnim pravilima. Najpre treba istaći da je jedan od važnijih preduslova za uspešan rad grupe upravo njena veličina, te je pravilima određeno da ona ne može da bude formirana dok se barem četvoro kandidata ne prijavi za ovakav model pohađanja časova. Takođe je naglašeno da grupa ne može da ima više od 8 članova, jer u suprotnom ne bi bilo dovoljno mogućnosti da svi oni izraze svoje mišljenje, te bi verovatno prodorniji i ambiciozniji kandidati delovali na štetu onih koji su stidljiviji i povučeniji. Svi koji grupno pohađaju predavanja moraju, dakle imati isti status i niko od ne sme biti privilegovan u odnosu na ostale. Kako je vrlo verovatno da će svakome od njih odgovarati drugačiji raspored rada, te da nije moguće u isto vreme svima udovoljiti, članovima grupe će biti uskraćena privilegija da utiču na određivanje datuma za početak programa, kao i na termine i ritam održavanja predavanja. Za izradu kompletnog plana rada biće zadužen koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a polaznici će morati da ga slede do kraja edukacije.

Da bi svi kandidati mogli nastavu da prate na način koji najmanje remeti njihovu dnevnu rutinu i ispunjavanje ostalih obaveza, predviđeno je da grupni, individualni i poluindividualni časovi mogu da se pohađaju na više načina. Tako će oni čiji izbor bude klasični tip rada da dolaze u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora, gde će u prostorijama koje su namenjene kvalitetnom odvijanju obrazovnog procesa biti sprovođena frontalna predavanja.

Ostalim polaznicima nudi se online seminar, kada će nastavu pratiti preko interneta. U tu svrhu će morati da, pre početka održavanja časova na svoj računar instaliraju namenski softver, što je postupak koji će najverovatnije uspeti da obave bez ičije pomoći. Ipak, svi koji se ne budu snašli baš najbolje, mogu da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Posebno je za radnike određenih preduzeća koji žele da prate ovu nastavu osmišljen korporativni kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima, koji se donekle razlikuje od ostalih oblika rada. Naime, ovi kandidati mogu takođe da odaberu klasičnu ili edukaciju preko interneta, ali valja napomenuti da se predavanja orgnizovana u skladu sa standardnim pravilima ne moraju sprovoditi samo u odgovarajuće opremljenom prostoru neke poslovnice organizatora. Njih polaznici mogu da prate i u prostorijama same firme za koju rade i to za vreme, pre, posle radnog vremena ili u toku pauza, ali i na svakoj drugoj lokaciji koja pogoduje neometanom toku nastave, praćenju časova i aktivnom učešću u procesu učenja. Vreme i učestalost održavanja časova, te datum kada će ovaj program početi da se sprovodi odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik naznačene kompanije.

Koliko će da traje seminar o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima?

U skladu sa usvojenim planom i programom organizatora, predavanja koja su obuhvaćena ovom edukacijom trajaće 8 školskih časova, što preciznije iznosi 360 minuta. Ona će biti održavana 4 dana u vidu dvočasa, te će obuka i kurs o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima zahtevati od kandidata angažovanje u trajanju od 4 puta po 90 minuta.

Ovaj ritam rada će, međutim biti validan samo za polaznike koji se edukuju u grupi, budući da je tu određivanje termina za sprovođenje časova i njihovog tempa uopšte povereno isključivo koordinatoru za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, dok članovi grupe na taj raspored ni u kom slučaju ne mogu da utiču.

Za individualnu i poluindividualnu nastavu važiće isti broj od 8 časova, ali će oni biti raspoređeni onako kako dotičnim kandidatima najviše odgovara. No, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti podjednako uvaženi, ovaj predlog može da bude usvojen tek ukoliko ga prihvate nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Polaznici za koje se sprovodi korporativni kurs i obuka o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima radiće takođe ukupno 360 minuta, ali vreme i redosled održavanja časova može, ali i ne mora da bude isti kao što je navedeno. Njihov raspored rada zavisiće, naime od dogovora koji postignu zvanični reprezent kompanije u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku o pravima i obavezama nadležnih u pravnim subjektima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje