Kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva

Kao osobe kojima su prvenstveno namenjena predavanja koja će vrhunskih stručnjaci držati dok se bude odvijao specijalizovani kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva označeni su svi koji direktno ili indirektno učestvuju u realizaciji određenih građevinskih projekata. Osim inženjera, tu su investitori ili naručioci radova, koji mogu istupati kao pravno ili fizičko lice, ali i osobe ili kompanije koja treba da realizuju konkretni projekat ili izvrše snabdevanje određenim materijalima. Navedenu edukaciju bi trebalo da pohađaju i konsultanti, projektanti, podizvođači, kao i predstavnici finansijskih institucija i osobe zadužene za nadzor nad određenim radovima.

Pre nego što seminar počne, zainteresovani moraju da izvrše prijavljivanje i da nadležnom službeniku saopšte svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih informacija. U tu svrhu mogu da se prošetaju do najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, da pošalju poruku sa ličnim podacima na mejl adresu organizatora ili da jednostavno prijavljivanje obave preko telefona. Ubrzo zatim, biće organizovan zvanični upis na edukaciju kome su svi polaznici dužni da lično prisustvuju. Ova procedura se uvek održava u nekom predstavništvu navedene institucije i tom prilikom će kandidati morati da ovlašćenom radniku predaju određenu dokumentaciju, o čijoj će sadržini u svakom slučaju biti na vreme obavešteni.

Ukoliko je potrebno obučavati zaposlene u određenoj kompaniji, sprovešće se korporativna obuka i kurs o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva, koja može da se prati uživo ili preko interneta. S tim u vezi treba istaći da klasični časovi mogu, prema želji polaznika da se sprovode na svakom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetnu edukaciju. To znači da kandidati mogu da dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da nastavu prate u okviru svog radnog prostora, te na nekoj drugoj odabranoj lokaciji. Celokupan raspored rada, što će reći vreme i ritam održavanja časove, kao i datum kada će ovaj obrazovni program početi da se sprovodi odrediće sporazumno koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucje i ovlašćeni predstavnik firme koja svoje radnike šalje na kurs.


Pojedinačni polaznici mogu takođe da se obučavaju preko interneta, ali i na standardni način. Oni koji se opredele za prvu opciju moraće, pre početka nstave da na svoj računar instaliraju namenski softver, a za taj postupak će svakako dobiti sve neophodne smernice. Budući da je reč o prilično jednostavnom zadatku, sva je prilika da će većina kandidata uspeti da to obavi samostalno, ali je svakako za one kojima bude potrebna neka stručna pomoć u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena adekvatna tehnička podrška.

S druge strane, polaznici koji budu pohađali klasični seminar o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva dolaziće, prema satnici koju budu dobili u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije i tamo se pratiti nastavu u veoma prijatnom ambijentu.

Za sve koji smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom obezbeđena je individualna obuka koja svakako znatno doprinosi osamostaljivanju kandidata, ali im pruža i priliku da ostvare veoma dobru komunikaciju sa svojim profesorom i postave pitanja o svemu što im nije sasvim jasno. Polaznici koji ovako pohađaju predavanja nisu pasivni učesnici nastavnog procesa, već su naprotiv uvek pozvani da komentarišu i iznose sopstveno mišljenje o temama koje se obrađuju. Moguće je, takođe i da po dvoje kandidata zajedno prisusutvuju časovima, što je definisano kao poluindividualni model rada. Oni će pratiti izlaganja nadležnog stručnjaka, ali će i međusobno sarađivati i jedno drugom predstavljati oslonac i podršku tokom seminara. Bilo da žele da rade kao pojedinci ili kao partneri, ovi polaznici će imati privilegiju da tok edukacije maksimalno prilagode svojim potrebama, te da navedu vreme startovanja nastave, kao i termine i učetalost održavanja predavanja koji se najbolje uklapaju u njihove dnevne navike i ispunjavanje ostalih obaveza. Ukoliko se sa tim saglase ovlašćeni profesor i predstavnik institucije organizatora predložen raspored će početi zvanično da se primenjuje.

Kandidatima koji žele da se edukuju zajedno sa još nekoliko osoba namenjen je grupni kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva, koji se sprovodi prema rasporedu definisanom od strane koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Naime, svi članovi jedne grupe, kojih može da bude najmanje četvoro, a maksimalno osmoro moraju da imaju ista prava i obaveze, budući da grupa funkcioniše kao celina. Može se pretpostaviti da će svi oni, uzevši u obzir da uglavnom imaju različite profesije i dnevne obaveze želeti da vreme početka edukacije, kao i termine i ritam sprovođenja časova prilagode sopstvenim potrebama. Kako nije realno da svi u isto vreme budu zadovoljni, nikome od njih neće biti data prilika da na plan delovanja nekako utiče, već će svi polaznici morati da se pridržavaju rasporeda koji im bude zvanično saopšten.Šta tačno proučava obuka i kurs o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva?

Za uspešno i efikasno poslovanje neophodno je da građevinski stručnjaci, kao i svi ostali koji deluju o okviru te privredne grane budu upoznati sa svojim zakonskim pravima i obavezama, te će stručni seminar o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva upravo početi uvođenjem polaznika u pravne i tehničke regulative koje uređuju rad u ovoj oblasti. Profesori će potom veoma detaljno da govore o proceduri realizacije konkretnog objekta, te će prisutnima objasniti kako se izrađuje i sprovodi kontrola nad odgovarajućom tehničkom dokumentacijom, na koji način se organizuje izvođenje radova za koje se izdaje građevinska dozvola, a kako se vrše oni za koje nije potrebno pribavljanje ovog zvaničnog dokumenta. Ovlašćeni predavači će uputiti kandidate i u postupak prijavljivanja početka izvođenja radova na objektu, u tok građevinskih radova i sprovođenje adekvatne kontrole, ali i u proceduru izdavanja upotrebne dozvole.

Na narednim predavanjima profesori će se baviti odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, te će pre svega prisutnima biti podvučeno da se ovim pravnim dokumentom propisuje način uređenja prostora, korišćenje građevinskog zemljišta, izgradnja i uklanjanje objekata. Biće svakako i reči o prostornom i urbanističkom planiranju na području naše zemlje, predviđenim načinima uređenja građevinskog zemljišta, o tehničkoj dokumentaciji koja je neophodna za izgradnju, građevinskim dozvolama i ostalim pojedinostima koje su regulisane ovim zakonom. Za vreme časova koje uključuje kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva kandidati će biti upoznati i sa podzakonskim aktima, to jest sa pravilnicima pomenutog Zakona o planiranju i izgradnji, koje Vlada propisuje shodno nameni i klasi objekta.

Ovlašćeni stručnjaci će se potom osvrnuti i na odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se tiču građevinarstva, te će biti reči o tome kako se uređuju postupci ugovaranja određenih poslova ili pribavljanja opreme i materijala. Polaznicima će biti predočeno ko, prema ovoj zakonskoj regulativi ima svojstvo naručioca i koje su njegove obaveze i prava u konkretnom postupku, a na koji način postupa fizičko ili pravno lice označeno kao ponuđač. Da bi izgradnja objekata tekla bez problema, kandidati moraju da budu upućeni i u materiju koju obrađuje Zakon o standardizaciji. Zbog toga će profesori nadalje govoriti o domaćim i međunarodnim tehničkim specifikacijama koje se moraju poštovati u građevinarstvu, a upoznaće prisutne i sa različitim tipovima standarda koje ovaj zvanični dokument predviđa. Biće im takođe napomenuto da se standardizacia u Republici Srbiji primarno sprovodi u želji da se zaštiti zdravlje i obezbedi sigurnost stanovnika, da se očuvaju kvalitetni uslovi u životnoj sredini, te da se izvođenje radova obavlja kroz efikasno korišćenje materijala, rada i energije.

Pre nego što obuka i kurs o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva bude završena, polaznicima će biti objašnjeno da posebne uzanse o građenju predstavljaju način uređenja odnosa između izvođača i naručioca radova na objektima, pod uslovom da su ugovorne strane pristale na njihovu primenu. Tako će prisutni saznati da ugovarači moraju delovati savesno i pošteno, da su dužni da ispune sve obaveze koje su predviđene konkretnim ugovorom, da poštuju dogovorene rokove, te da na vreme obaveste drugu stranu o eventualnim preprekama za ispunjvanja odredbi koje predviđa potpisani sporazum. Na kraju edukacije, profesori će se dotaći i Zakona o bezbednosti na radu, te će prisutnima predstaviti Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, kojim se propisuju mere za obezbeđivanje sigurnosti i čuvanje zdravlja i života zaposlenih na gradilištima, kao i način uređenja prostora na kome se odvija gradnja.

Specijalizovani seminar o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva – gde i kada?

Budući da se u širokoj ponudi organizatora ove edukacije nalaze različiti modeli pohađanja predavanja, izvesno je da će svako moći da pronađe onaj koji će najmanje remetiti njegove navike i ostale obaveze. Kandidati čiji izbor bude bio klasični kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva, imaće časove u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije, gde će dolaziti prema utvrđenom rasporedu. S druge strane, oni koji se odluče za online edukaciju moći će da prate nastavu sa bilo kog mesta koje im odgovara, ali će imati obavezu da pre toga na svoj računar instaliraju specijalnu vrstu softvera. Predviđeno je da to mogu da obave potpuno samostalno, budući da je u pitanju prilično jednostavan postupak, ali je za sve kojima bude potrebna pomoć obezbeđena mogućnost da se svakoga dana u toku radnog vremena obrate IT stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora.

Kako u klasičnim, tako i u takozvanim virtuelnim učionicama mogu da se obučavaju kandidati koji žele da nastavu pohađaju u grupi, te da nova znanja usvajaju kroz interakciju sa drugim polaznicima. Da bi grupa bila funkcionalna, moraju se poštovati pravila koja se tiču njene veličine, te je tako predviđeno da u isto vreme časovima ne sme da prisustvuje manje od četvoro, niti više od osmoro prijavljenih. Oni u svamu deluju kao celina, zajednički postižu predviđene obrazovne ciljeve, uz stalnu aktivnost i razmenu informacija. Važno je naglasiti da se nijedan član grupe ni po čemu ne sme izdvajati u odnosu na ostale, te tako nikome od njih neće biti pružena prilika da definiše vreme početka edukacije i termine, odnosno ritam sprovođenja predavanja koji mu najviše odgovara. Kako nije moguće svim polaznicima istovremeno udovoljiti, kompletan raspored rada napraviće koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije, a svi članovi grupe biće obavezni da ga striktno slede do kraja sprovođenja programa.

Izbor kandidata koji ne bi voleli da rade samostalno, ali ni okruženi većim brojem drugih osoba svakako će biti poluindividualna obuka i kurs o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva, koju polaznici prate u dvoje. Oni slušaju izlaganja nadležnog predavača, ali svoju upućenost u konkretnu oblast produbljuju i međusobnom komunikacijom , sučeljavanjem mišljenja i razmenom informacija. Jedno drugom predstavljaju značajnu podršku u radu, a pored toga se treniraju da budu tolerantni i maksimalno uvažavaju tuđe stavove. Ovi partneri u edukaciji se mogu sporazumeti i oko termina i ritma održavanja predavanja, te datuma za startovanje obuke koji im najviše odgovaraju i to saopštiti koordinatoru za nastavu u okviru institucije organizatora i svom profesoru. Ako se ova dva nadležna lica sa tim saglase, predloženi raspored će postati zvaničan i primenjivaće se do kraja kursa.

Istu povoljnost imaće i jedan polaznik koji bude zahtevao da predavač samo njega podučava, to jest da radi prema individualnom principu. Ovaj model nastave maksimalno je prilagođen samom kandidatu i predstavlja veoma podrsticajnu sredinu za učenje, budući da mu je omogućeno da napreduje u skaldu sa sopstvenim sposobostima i brzinom usvajanja znanja. Nadležni predavač pažljivo prati polaznika, uočava oblasti u kojima se on bolje ili lošije snalazi, otkriva eventualne „rupe“ u znanju ili izuzetno poznavanje konkretnih tema, te u skladu sa svim tim oblikuje svoja predavanja i sistematično vodi kandidata ka predviđenom cilju nastave.

Posebno se za zaposlene u nekom preduzeću sprovodi korporativni seminar o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva koji polaznici mogu da prate u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, maksimalno prilagođenim svim zahtevima savremene nastave, ali i u svom radnom prostoru, kao i na ostalim lokacijma koje smatraju pogodnim. Uslovi koje konkretno mesto mora da zadovolji odnose se na propisane tehničke karakteristike koje će omogućiti neometani tok obrazovnog procesa i valjano praćenje časova. O svim tim pojedinostima će koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije na vreme da obavesti zvaničnog predstavnika firme u kojoj rade kandidati, a zadatak ova dva službenika biće i da odrede vreme početka obuke, kao i termine i učestalost sprovođenja predavanja, bez obzira da li su se dotični polaznici opredelili za online ili klasičnu edukaciju.

Po kom principu se organizuje kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva?

Svima koji žele da imaju apsolutnu posvećenost nadležnog predavača tokom edukacije namenjena je individualna obuka i kurs o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva. Tada se predavanja odvijaju prema principu „jedan na jedan“, a konkretni polaznik nema pasivnu receptorsku poziciju u ovom obrazovnom procesu, već mu je pružena prilika da, nakon što sasluša profesora komentariše izloženo gradivo, postavlja pitanja, osporava ili izražava svoju saglasnost. Tako nadležni predavač brzo dobija povratnu informaciju o napretku osobe koju podučava, a i sam kandidat jasno može da sagleda svoj rad, te da izdvoji oblasti u kojima se slabije snalazi i poradi na tome. Kako je ovaj pristup u najvećoj mogućoj meri usmeren na potrebe samog polaznika, biće mu data šansa da se izjasni u vezi sa vremenom održavanja časova, terminom za startovanje kompletne edukacije i generalnim tempom rada koje smatra najpogodnijim. Sa tim predlogom će svakako morati da se saglase nadležni predavač i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora, s obzirom na to da se moraju poštovati zahtevi i potrebe svih učesnika u obrazovnom procesu.

Na isti način će moći svoj raspored da urede i kandidati koji se opredele za tandemski rad, to jest za poluindividualni model edukacije. Tada dva polaznika zajedno pohađaju predavanja, međusobno se pomažu i podržavaju, ali i u najvećoj mogućoj meri mogu da simuliraju situacije iz realnog života, budući da će prijavljeni vrlo često biti u prilici da pred drugom osobom zastupaju svoje stavove, pa je vrlo važno da se nauče toleranciji i poštovanju.

Onima koji preferiraju rad u izrazito dinamičnom okruženju, kroz interakciju sa drugima namenjen je grupni seminar o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva, koji se odvija prema jasno definisanim pravilima. Da bi naime grupa mogla da funkcioniše, potrebno je da se najmanje četvoro kandidata izjasni za ovakav način rada, te je u nekim situacijama potrebno sačekati izvesno vreme dok se to ne dogodi. Procenjeno je, naime da se sa manjim brojem osoba ne može ostvariti glavni cilj ovakvog pristupa, a to je bogata i raznovrsna interakcija među članovima grupe. S druge strane, nije moguće sprovesti kvalitetnu edukaciju ni ako u grupi ima više od osmoro polaznika, pošto u tom slučaju ne bi svi pojedinci mogli na adekvatan način da dođu do izražaja. Raspored rada će za grupno sprovođenje nastvae da odredi ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a od polaznika se očekuje da ga prihvate i slede do kraja kursa. Razlog zbog koga je uvedeno ovo pravilo nalazi se u činjenici da je nemoguće napraviti takav plan obrazovnog delovanja koji bi odgovarao svim kandidatima, te stoga niko od njih neće moći da postavlja zahteve koji se tiču vremena i ritma održavanja časova, kao i datuma za početak cele edukacije.

Posebno za radnike u određenim kompanijama sprovodi se korporativan oblik nastave, koji kandidati mogu da pohađaju online ili uživo, uz napomenu da je klasične časove moguće sprovoditi u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, u okviru same firme u kojoj rade polaznici, kao i na svakom drugom mestu na kome postoje uslovi za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Za utvrđivanje termina i ritma održavanja časova, te vremena kada će kompletan program početi da se sprovodi biće zaduženi koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije i osoba koju je zvanično ovlastila konkretna firma.

Treba istaći i da je pojedinačnim polaznicima, bez obzirana to da li rade pojedinačno, grupno ili u paru takođe omogućeno da časove prate preko interneta ili na standardni način. Oni čiji izbor bude online kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva moraju da, pre početka edukacije obave instaliranje odgovarajućeg tipa softvera, koji će im omogućiti da pohađaju predavanja na ovaj način. Najverovatnije će svi uspeti da ovaj postupak obave bez ičije pomoći, ali je obezbeđena i tehnička podrška za one kojima to bude bilo potrebno. Biće dovoljno da se obrate ovlašćenom službeniku u određenoj poslovnici pomenute institucije i biće odmah upućeni na informatičke stručnjake koji rade u svakoj od njih.

Ukoliko polaznici budu želeli da rade u skladu sa klasičnim modelom, biće obavezni da dolaze u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim adekvatno opremljenim prostorijama pohađaju predavanja stručnjaka.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva?

Prema planu organizatora, nastavni fond za navedenu edukaciju iznosi 360 minuta ili 8 školskih časova. Oni će biti održavani u trajanju od 90 minuta tokom 4 dana, što znači da će polaznici imati 4 dvočasa u toku cele obuke.

Oni koji budu pohađali korporativni seminar o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva imaće takođe 8 školskih časova, ali oni ne moraju da budu raspoređeni kao što je navedeno. Odluku o tome zajednički će doneti ovlašćeni predstavnik kompanije za koju rade polaznici i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Isto trajanje imaće i individualna i poluindividualna edukacija, ali će o tempu rada, uz saglasnost svojih predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, da odluče sami polaznici, te će tako prilagoditi tok nastavnog procesa svojim potrebama.

Jedino će zapravo polaznici čiji izbor bude grupni kurs i obuka o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva raditi prema opisanom rasporedu, budući da u toj situaciji vreme i ritam održavanja čsova, te datum početka edukacije određuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku o pravnim pitanjima u oblasti građevinarstva

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje