Kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj

Visoki troškovi transporta robe u prekograničnom prometu neretko veoma nepovoljno utiču na uspeh određenog posla. Zato su teme koje će obrađuvati specijalizovani kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj prvenstveno namenjene onima koji su orjentisani ka izvoznoj delatnosti. Bilo da je reč o pojedincima ili firmama koje imaju nameru da određene proizvode plasiraju na inostrano tržište ili pomenuti postupak već sprovode, svakako je za preporuku da se informišu o ovom posebnom vidu dostavljanja određene vrste robe.

U slučaju da su za navedenu edukaciju zainteresoavni radnici u određenim kompanijama, primenjuje se poseban način rada, označen kao korporativni. Ovi polaznici časove pohađaju u terminima koje definišu koordinator za nastavu u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i osoba, koju je zvanično ovlastila firma u kojoj su zaposleni. Naznačena službena lica će, takođe sporazumno da odrede i datum kada će ovaj obrazovni program početi da se sprovodi, kao i generalno tempo delovanja tokom seminara. Kandidatima je omogućeno da odaberu između online i klasičnog oblika rada, a ukoliko se odluče za ovaj potonji treba da znaju da će se predavanja održavati na lokaciji koja njima najviše bude odgovarala. Rečju, organizator je predvideo da se časovi prema standardnim principima mogu sprovoditi u namenskim prostorijama u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora, u okviru samog prostora gde rade polaznici, kao i na bilo kom drugom mestu koje ispunjava tehničke uslove za neometani tok predavanja i usvajanje novih znanja.

Pojedinačnim kandidatima se takođe nudi online obuka i kurs o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj, kao i pohađanje klasičnih časova. Za prvi model rada imaju obavezu da se adekvatno pripreme, tako što će na svoj računar da, pre nego što nastava počne instaliraju specijalni tip softvera. Taj postupak ne zahteva posebno informatičko znanje i zaista većina polaznika uspeva da ga obavi bez ikakvih teškoća. No, kako uvek ima i onih koji se ne snađu baš najbolje, organizator je obezbedio mogućnost da im bude pružena odgovarajuća tehnička podrška. Dovoljno je samo da se bilo kog radnog dana obrate zaposlenima u najbližoj poslovnici navedene obrazovne institucije i izlože svoj problem, pa će odmah biti upućeni na IT stručnjake koji tamo rade.


Svi oni koji budu želeli da prate nastavu uživo, imaće obavezu da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama, koje su odgovarajućih dimenzija i savremeno opremljene pohađaju predavanja, prema utvrđenoj satnici.

Osim pomenuta dva modela rada, kandidatima je na raspolaganju i mogućnost pohađanja časova u grupi, u paru ili pojedinačno. Osobe koje najlakše i najbrže uče u dinamičnoj atmosferi i neprestanoj interakciji sa drugima, mogu da odaberu grupnu edukaciju i kroz obrazovni proces prođu u dobro uigranoj ekipi. Pravila preciziraju da je za startovanje grupe neophodno da se minimum četvoro kandidata prijavi za ovakav vid nastave, tako da će ponekad biti potrebno određeno vreme dok se to ne dogodi. Takođe je naglašeno da jedna grupa ne može imati više od 8 članova, budući da je to procenjeno kao optimalan broj osoba za kvalitetno sprovođenje ovakvih časova. Kako nije moguće raspored rada prilagoditi potrebama svakog polaznika, a svima njima je neophodno obezbediti isti status vreme kada će početi stručni seminar o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj, kao i termine održavanja predavanja i njihovu učestalost odrediće ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a od svih koji čine grupu se očekuje da se do kraja edukacije striktno pridržavaju definisane satnice.

Nasuprot tome, oni koji se opredele za samostalan ili zajednički rad sa još jednim kolegom imaće mogućnost da, u dogovoru sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije, odrede kojim danima i u koliko sati će imati predavanja, kao i kada će tačno da počne obuka. Osobe koje rade prema individualnom principu imaće priliku da ostvare neposredan odnos sa profesorom i u izvesnom smislu deluju u skaldu sa sopstvenim mogućnostima. Stručnjak koji vodi edukaciju će, naime imati dovoljno vremena da proceni koji tempo rada najviše pogoduje dotičnom kandidatu, a steći će i vrlo realan uvd u njegov napredak. Polaznici koji se opredele za tandemski rad, u paru moći će da usmeravaju jedno drugo i da razmenjuju mišljenja, što će svakako doprineti uspehu celokupnog procesa. Osim od profesora, znanja će sticati i u međusobnoj komunikaciji i afektivnom susretanju.

Svi zainteresovani za pohađanje predavanja koja obuhvata kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj moraju najpre da se prijave za ovu edukaciju. U tu svrhu će ovlašćenom službeniku u instituciji organizatora saopštiti svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. To mogu da učine lično, odlaskom u najbliže predstavništvo, pozivanjem telefonom ili slanjem poruke sa naznačenim podacima na odgovarajuću mejl adersu. Nakon toga, prijavljeni će biti blagovremeno obavešteni o datumu zvaničnog upisa, kao i o mestu na kome će se ova procedura odvijati. Takođe će im biti naglašeno da je tom prilikom neophodno njihovo lično prisustvo, a saznaće i koja dokumenta treba da pribave i predaju nadležnima u cilju upisa na dati seminar.Obuka i kurs o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj - plan i program

Kako mnoge firme iz naše zemlje tragaju za najboljim načinima za dostavu malih pošiljaka svojim partnerima u inostranstvu, predavači će prisutne već na predavanju kojim je predviđeno da počne seminar o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj upoznati sa carinskim procedurama predviđenim za ovakav oblik transporta proizvoda. Poštanske pošiljke se, naime mogu prevoziti kopnenim, vodenim i vazdušnim putem, a celokupan prekogranični tok robe odvija se pod nadzorom odgovarajućeg carinskog organa.

Konkretni carinski postupak će svakako biti uslovljen vrstom robe koja se na ovaj način doprema primaocu, te će se na narednim časovima polaznici upoznati sa svakom od njih pojedinačno. Kada su u pitanju ekspresne pošiljke manjeg ekonomskog značaja, predviđeno je da se one mogu otpremati onoliko često koliko je to izvozniku potrebno, ali vrednost konkretne robe ne sme biti veća od 1000 evra. Na ovaj način ne mogu da se otpremaju proizvodi čiji je izvoz zabranjen, oni uz koje se u izvoznom postupku traži dokaz o poreklu robe, kao i pošiljke za koje je potrebna posebna saglasnost, ukoliko ona već ne postoji.

Nadležni profesori će nadalje govoriti o predviđenim načinima za sprovođenje izvoznih postupaka prilikom ovakvog dostavljanja pošiljki. Tako će svi prisutni na časovima koje uključuje specijalizovani kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj da saznaju da se odgovarajući paketi za transport mogu predati prijemnoj pošti, ali i pošti carinjanja. Predavači će ih informisati i o tome da lična pisma, Brajeva pisma i ostali štampani materijali za koje nije predviđeno plaćanje određenih dažbina ne podležu carinskom pregledu. Takođe će saznati i kako se sprovodi kontrola pošiljki i gde se one dalje otpremaju, ali i šta se radi sa takozvanim vraćenim pošiljkama. Uopšteno govoreći, polaznici će, vođeni svojim predavačima proći čitav put jednog poštanskog paketa, od osobe koja ga upućuje u izvoznu proceduru, sve do ruku primaoca.

Kandidatima će biti pojedinačno predstavljeni i svi dokumenti koji se u opisanom postupku traže, a kroz praktičan oblik nastave naučiće i kako se popunjava svaki od njih. Tako će im biti ukazano na carinske deklaracije CN22 i CN23, koje treba ispuniti prilikom predaje pošiljaka namenjenih carinskom pregledu. Takođe će prisutnima biti objašnjeno i da se za robu za koju se traži povraćaj uvoznih davanja, ali i za neke druge pošiljke carinskom organu podnosi JCI (Jedinstvena carinska isprava). Shodno tome, kandidati će biti upućeni i u popunjavanje ovog zvaničnog dokumenta, ali i u način podnošenja Izjave za izvoz reklamnih materijala, uzoraka određenih proizvoda i slične robe.

Pre nego što se obuka i kurs o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj privede kraju, prisutnima će biti navedene sve prednosti i mane opisanih postupaka koji se odnose na izvoz datih proizvoda, tako da će oni moći da se u budućnosti opredele za onu vrstu dostave koju smatraju najpogodnijom za konkretni slučaj. Takođe će biti osposobljeni da samostalno pripreme svu potrebnu dokumataciju za izvoz robe u obliku poštanskih pošiljki, te da na taj način ubrzaju dopremanje traženih proizvoda inostranim kupcima. Zahvaljujući opisanoj izvoznoj proceduri koja je jednostavnija, ali i u finansijskom smislu povoljnija u odnosu na ostale, biće u prilici da svoje ili poslovanje svoje kompanije učine boljim i ekonomičnijim.

Kada i gde se sprovodi stručni seminar o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj?

Za kandidate koji preferiraju rad u mirnom okruženju, bez prisustva drugih osoba predviđena je mogućnost da sami odrede vreme održavanja časova i početka sprovođenja celokupnog programa, ali i tempo delovanja uopšte. No, individualni kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj odvijaće se prema tom rasporedu, samo ukoliko to bude odgovaralo nadležnom predavaču i koordinatoru za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Ista mogućnost je obezbeđena i za dvoje polaznika koji se odluče da rade u paru, kao tandem. Poluindividualni model edukacije obezbeđuje odličnu saradnju sa profesorom, ali i mogućnost da polaznici brže napreduju zahvaljujući međusobnom dijalogu i razmeni iskustava.

Termine sprovođenja časova i njihov ritam, te datum kada će edukacija da startuje odrediće u slučaju grupne nastave ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a kandidati će morati da ga se pridržavaju do kraja programa. Budući da kod ovakvog pristupa predavanja istovremeno treba da prati više prijavljenih, neće biti moguće udovoljiti zahtevima svakog od njih, te tako oni neće imati nikakvog uticaja na izradu plana delovanja. Pravilima je definisano i da jedna grupa može da ima najmanje četvoro, a maksimalno osmoro članova, kako bi svako od njih mogao kvalitetno da radi i postigne predviđene obrazovne ciljeve. Svi kandidati koji se budu edukovali na ovakav način imaće priliku da sarađuju i pomažu jedan drugom, a profesor će svakako njihove aktivnosti usmeravati i koordinirati.

Bilo da izbor dotičnog polaznika bude grupna obuka i kurs o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj, ili pak nastava koja se prati u paru ili pojedinačno može se odlučiti da časove pohađa na dva načina. Prvi podrazumeva klasičan vid edukacije, to jest predavanja koja će ovlašćeni stručnjaci držati u adekvatno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora, a polaznici će tamo dolaziti prema utvrđenom rasporedu. Oni kojima na odgovara ovaj standardni model, mogu da se opredele za online seminar, za šta je potrebno da poseduju računar i stabilnu internet konekciju. Osim toga, naglašen je zahtev da ovi polaznici moraju pre početka nastave na svoj kompjuter da instaliraju posebnu vrstu softvera. Sva je prilika da će većina njih uspeti da se snađe i ovaj postupak obavi bez ičije pomoći, budući da zaista ne zahteva posebno informatičko znanje. Ipak, treba napomenuti da se svi oni koji budu imali nekih problema, pitanja ili nedoumica mogu, tokom radnog vremena institucije organizatora obratiti IT stručnjacima u njenoj najbližoj poslovnici, te na taj način ispuniti uslov za online obrazovni rad.

Vrlo često se dešava da se predstavniku organizatora nastave obrati rukovodrsvo ili zvanični reprezent neke kompanije i izrazi želju da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju. U tom slučaju se sprovodi korporativni seminar o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj, koji polaznici takođe mogu da pohađaju uživo ili preko interneta. Valja međutim napomenuti da klasični časovi ne moraju da se održavaju samo u prostoru određene poslovnice date obrazovne institucije, već ih je moguće organizovati i na svakoj drugoj lokaciji gde postoje valjani tehnički uslovi za odvijanje nastave. Tako će polaznici, ako to budu želeli moći da prate predavanja i u samoj firmi za koju rade, ali i na nekom drugom mestu koje budu odabrali, uz uslov da ono poseduje navedene karakteristike. Raspored časova, odnosno termine i ritam njihovog sprovođenja, ali i vreme kada će početi edukacija odrediće osoba koja istupa u ime kompanije u kojoj su zaposleni kandidati i ovlašćeni predstavnik naznačene institucije.

Po kom principu je organizovan kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj?

Predavanja koja obuhvata pomenuta edukacija mogu, shodno potrebama kandidata da se pohađaju na više načina. Tako izbor polaznika koji žele da dolaze na časove u najbližu poslovnicu navedene obrazovne institucije može da bude klasična obuka i kurs o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj. Ova predavanja će se održavati u prostorijama koje su u potpunostu prilagođene zahtevima moderne nastave, tako da će se prijavljeni edukovati u zaista prijatnom radnom okruženju.

Ostalima je na raspolaganju online kurs, odnosno časovi koje će pratiti preko interneta. U tu svrhu će imati obavezu da blagovremeno na svoj računar instaliraju namenski softver, za šta će dobiti sva potrebna uputstva. Iako većina kandidata bez većih problema uspeva da samostalno to obavi, za one kojima to ne bude pošlo za rukom obezbeđena je tehnička podrška koju će pružiti informatički stručnjaci, zaposleni u svakom predstavništvu organizatora.

Na isti način časove mogu da pohađaju i osobe koje su na edukaciju prijavljene kao radnici određene kompanije. No, ukoliko ne budu želeli da rade online, treba da znaju da će klasična predavanja moći da prate tamo gde im najviše bude odgovaralo. Radi se o tome da pravila preciziraju da korporativni seminar o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj, organizovan u vidu standardnih časova može da se sprovodi u samoj kompaniji za koju rade polaznici, u namenskim prostorijama neke poslovnice pomenute obrazovne institucije, ali i na svakoj drugoj lokaciji gde postoje neophodni uslovi za neometani tok nastave. O karakteristikama dotične prostorije će zvanični redstavnik organizatora svakako da obavesti osobu koja reprezentuje preduzeće, koje svoje radnike upućuje na obuku. Pomenuta dva službena lica imaće zadatak i da definišu vreme kada će edukacija početi, te da odrede kojim danima i u koliko sati će da se sprovode predavanja.

Oni koji su na navedeni kurs prijavljeni kao fizička lica, bilo da rade uživo ili online mogu da časove pohađaju zajedno sa još jednim polaznikom. Ovaj poluindividualni model praćenja nastave podrazumeva saradnju između prisutnih ali i odličnu komunikaciju sa nadležnim predavačem, budući da u obrazovnom procesu učestvuje mali broj osoba. Dotični kandidati se takođe mogu opredeliti i da rade potpuno samostalno, to jest po sistemu „jedan na jedan“. Tada će, naime profesor samo njima da drži časove i moći će u potpunosti da im se posveti i prilagodi tempo nastave njihovim potrebama i sposobnostima. Svi polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj, kao i oni koji navedenu edukaciju budu pratili kao tandem moći će da odrede vreme početka nastave, kao i termine i učestalost održavanja časova koji najmanje remete njihov dotadašnji dnevni ritam. Uslov koji, međutim u tom smislu mora da bude ispunjen jeste da predloženi raspored koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije i nadležni predavač smatraju prihvatljivim, jer se moraju uvažavati potrebe svih učesnika u obrazovnom procesu.

Kandidati koji se odluče za grupni rad će možda morati da sačekaju neko vreme dok ne budu počela predavanja, s obzirom na to da je za formiranje grupe neophodno da najmanje četvoro polaznikabude zainteresovano za ovakav pristup. Naznačeno je, takođe ga ih u jednoj grupi ne može biti više od osmoro, jer se smatra da bi rad sa većim brojem polaznika onemogućio kvalitetno prenošenje i usvajanje znanja i stvorio jednu haotičnu atmosferu. Članovi grupe će imati obavezu da rade prema satnici koju bude odredio zvanični predstavnik institucije organizatora, pošto neće imati priliku da navedu koji im termini i ritam sprovođenja časova najviše odgovaraju. Reč je o tome da nije moguće istovremeno udovoljiti svakom kandidatu, a pretpostavka je da će svaki od njih imati različite želje, s obzirom na to da nemaju iste dnevne obaveze i navike.

Koliko će da traje obuka i kurs o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj?

Detaljnim planom sprovođenja nastave preciziran je fond čaova za ovu edukaciju, koji izražen u minutima iznosi 360. To je zapravo 8 školskih časova, koji će se održavati u vidu dvočasa, u toku 4 dana, što znači da će kandidati imati obavezu da 4 puta po 90 minuta prisustvuju predavanjima.

Oni koji se, međutim opredele za individualni seminar o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj, moći će da usklade raspored i tempo sprovođenja časova prema sopstvenoj rutini i ostalim obavezama. Tako predviđenih 8 časova ovde na mora da se održava prema već izloženom planu, a isto će da važi i za poluindividualnu nastavu. Svakako treba naglasiti da će predlog koji iznesu kandidati postati validan tek ako ga prihvati nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik organizatora.

Polaznici koji pohađaju korporativnu obuku imaće takođe nastavu u kupnom trajanju od 360 minuta, ali raspored održavanja časova ne mora biti isti kao što je navedeno. Termine sprovođenja predavanja, datum početka edukacije i uopšte ritam rada odrediće u dogovoru lice koje je zvanično ovlastila firma, u kojoj rade kandidati i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Gore definisani plan rada važi zapravo isključivo za one čiji izbor bude grupni kurs i obuka o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj. Tada će jedino koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora biti ovlašćen da odredi kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi, ali i kada će tačno početi sprovođenje programa u celini.

Spisak gradova za kurs i obuku o prednostima koje u izvozu nudi poštanski saobraćaj

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje