Kurs i obuka - Prevoz robe rečnim putevima

Kako se poslednjih godina sve više naglašava potreba razvoja rečnog transporta, teme koje je predviđeno da obuhvati specijalizovana obuka i kurs o prevozu robe rečnim putevima će biti primamljive, ali i izuzetno korisne svima koji su na neki način uključeni u ovaj proces. Navedena edukacija će, na prvom mestu zainteresovati zaposlene u kompanijama ili pojedince koji se bave rečnim transportom, ali i one koji njihove usluge koriste. Preporuka je, takođe da seminar prate i predstavnici brodskih agencija, kao i osobe čiji je posao, posredno ili neposredno povezan sa ugovaranjem prevoza određenih proizvoda rečnim tokovima. Kako je prilikom transporta, postupak primanja dostavljene robe definisan strogim pravilima, nije na odmet da pomenutu nastavu pohađaju i oni koji su zvanično ovlašćeni za sprovođenje date procedure.

Vrlo često se dešava da na pomenutu edukaciju budu prijavljeni radnici određene kompanije, te se u tom slučaju primenjuje korporativni oblik rada, koji se donekle razlikuje od onih namenjenih pojedinačnim kandidatima. Naime, osim preko interneta, predavanja se u okviru ovog modela mogu pratiti i uživo i to ne samo u odgovarajuće opremljenim prostorijama neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Kandidatima je omogućeno da klasična predavanja mogu da prate na navedenoj lokaciji, u okviru same firme za koju rade, ali i na svakom drugom mestu koje zadovoljava uslove za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Treba napomenuti i da je za izradu rasporeda rada, tačnije rečeno za definisanje termina održavanja časova, datuma kada će početi seminar o prevozu robe rečnim putevima i, uopšteno tempa delovanja zadužen koordinator u određenom predstavništvu organizatora, koji će to obaviti u dogovoru sa osobom zvanično ovlašćenom od strane naznačene kompanije.

Svi koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da, kada je u pitanju socijalno okruženje tokom kursa, biraju između tri ponuđena modaliteta. Osobama sklonim samostalnom delovanju i staloženijem pristupu, namenjen je individualni rad koji pruža priliku kandidatu da, u svakom trenutku od predavača dobije povratnu informaciju o ispravnosti svojih stavova i mišljenja, vezanih za temu koja se obrađuje. To će, bez sumnje biti od velike koristi u usvajanju potrebnih znanja i usmeravanju opšteg napretka. Osim pomenutog modela, organizator je predvideo i mogućnost takozvanog tandemskog rada, kada časovima zajedno prisustvuju dva kandidatom. Ovaj poluindividualni oblik praćenja edukacije pokazao se kao vrlo uspešan, posebno kod onih kojima ne prija izražena aktivnost, ali takođe ne žele ni da rade potpuno samostalno. U oba opisana slučaja, prijavljeni će moći da raspored časova maksimalno prilagode sebi, to jest da oderede termine i učestalost njihovog sprovođenja, ali i datum kada će seminar da počne, uz uslov da to prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.


Aktivno usvajanje znanja, stalna interpersonalna komunikacija i visok nivo motivacije su primarni razlozi zbog kojih izbor velikog broja polaznika predstavlja grupni kurs i obuka o prevozu robe rečnim putevima. Kod ovakvog tipa obrazovnog procesa časove zajedno pohađa minimalno četvoro, ali ne više od osmoro kandidata kojima se mora obezbediti apsolutno isti status. Zbog toga nikome od njih neće biti dozvoljeno da vreme održavanja časova, njihov ritam ili termin kada će početi edukacija na bilo koji način prilagođava svojim potrebama i dnevnim navikama. Za sve detalje nastave biće zadužen isključivo ovlašćeni predstavnik navedene institucije, pa će na vreme obavestiti kandidate o rasporedu predavanja, koji će morati da strogo poštuju sve do kraja obuke.

Bilo da časove pohađaju pojedinačno, grupno ili u paru, polaznici mogu da rade na klasičan način ili preko interneta. U prvom slučaju, predavanja se održavaju u odgovarajućim prostorijama predstavništva organizatora, koje je najbliže dotičnom kandidatu, te oni imaju obavezu da tamo dolaze u terminima određenim zvaničnim planom. Druga opcija, međutim podrazumeva praćenje časova online, preko računara, za šta će biti potrebno da prijavljeni blagovremeno instaliraju posebnu vrstu softvera. Taj postupak bi trebalo da urade potpuno samostalno budući da nije posebno komplikovan, ali se u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije mogu obratiti za pomoć IT stručnjacima, koji su tamo zaposleni.

Svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs o prevozu robe rečnim putevima imaju obavezu da se za to na odgovarajući način prijave. Omogućeno im je da, u tom cilju dođu u najbliže predstavništvo organizatora, pozovu telefonom ili pošalju mejl i tako nadležnima daju svoje podatke, koji uključuju ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Vrlo brzo nakon što se ova procedura završi, prijavljeni će biti obavešteni u kojoj poslovnici i kog datuma će biti organizovan upis na pomenutu edukaciju. Takođe će im biti naglašno da je obavezno njihovo lično prisusutvo, ali i koja dokumenta tom prilikom treba da predaju ovlašćenom službeniku.Plan i program obuke o prevozu robe rečnim putevima

Ne samo zbog ekonomske isplativosti, već i zbog sve veće potrebe da se zaštiti prirodno okruženje rečni transport postaje sve popularniji i traženiji. Tako će seminar o prevozu robe rečnim putevima početi pričom o pojedinačnim učesnicima ovog procesa koji, pored pojedinaca i kompanija zaduženih za ove usluge, uključuju i one kojima je potreban ovakav vid transporta, ali i brodske agencije, one koji su zaduženi za osiguranje robe, njen prijem i pakovanje i mnoge druge. Zatim će predavači da upoznaju prisutne sa načinima ovakvog prevoza proizvoda, što između ostalog obuhvata kontejnerski transport. Na narednim predavanjima biće reči o postupcima koji se odnose na ugovaranje prevoza robe rečnim putevima, kao i o procesu ukrcavanja robe.

U nastavku programa, profesori će objasniti i šta se podrazumeva pod takozvanim najavama, uz poseban osvrt na „pismo spremnosti“ (The Notice of Readiness - NOR). Tim zvaničnim dokumentom, naime kapetan određenog broda obaveštava klijente koji su ugovorili transport da je rečno vozilo spremno i da teret može biti utovaren ili istovaren. Prisutni će nadalje biti upućeni u posebnosti računanja vremena u okviru postupaka vezanih za rečni transport proizvoda, a saznaće i sve pojedinosti vezane za ukrcavanje robe na odgovarajuće prevozno sredstvo. Posebno će im biti predstavljena celokupna procedura koja se odvija na početku ovog postupka, ali i ona koja je predviđena za sprovođenje na njegovom kraju.

Ovlašćeni stručnjaci će na predavanjima koja obuhvata specijalizovani kurs i obuka o prevozu robe rečnim putevima da objasne kandidatima za šta se tačno može upotrebiti takozvana vremenska tablica (Time sheet), u koju se beleži vreme utrošeno na ukrcavanje, odnosno iskrcavanje robe. Prisutni će takođe saznati i kako se izdaju odgovarajuća prevozna dokumenta, kojima se pravno reguliše transport robe, a od kojih su za prevoz rečnim tokovima svakako najvažniji rečni tovarni list i rečni konosman. Ove dve zvanične isprave će biti detaljno obrađene na odvojenim predavanjima, budući da je nužno upoznati kandidate sa svakom od njih posebno. Prvim dokumentom se, naime dokazuje da je zaključen ugovor o prevozu i da je izvršen prijem robe, dok se drugi još naziva i teretnica, a može biti čist i nečist. Čistim konosmanom se potvrđuje ispravnost robe koja je utovarena na brod, a što je utvrđeno pregledom iste od strane brodara, dok se nečisti konosman odnosi na robu koja nije sasvim ispravna, a sve njene nedostatke brodar unosi u ovaj zvanični spis.

Da bi se polaznici upoznali sa čitavom organizacijom rečnog transporta, pred kraj edukacije predavači će im ukazati na određene formalnosti koje se odnose na carinjenje robe i na dokumentaciju koja se u tu svrhu zahteva. Detaljno će biti objašnjen i postupak isplovljavanja utovarenog broda, kao i onaj koji se odnosi na iskrcavanje robe kada plovilo stigne na odredište. Kada obuka i kurs o prevozu robe rečnim putevima bude okončana, kandidati će poznavati sve pojedinosti ovog sistema transporta i moći će na vreme da prikupe svu dokumentaciju koja je potrebna za prebacivanje proizvoda na željenu lokaciju. Budući da je Dunav plovan celom dužinom svoga toka kroz našu zemlju, rečni transport će sve više dobijati na značaju, kako u nacionalnom, tako i u međunarodnom saobraćaju. Stoga će znanje koje kandidati budu stekli tokom pomenutog seminara, nesumnjivo doprineti uspešnosti njihovog biznisa i omogućiti im da smanje troškove za prevoz proizvoda, pošto rečni transport nije samo najjeftiniji, već i bezbedniji od mnogih drugih, a omogućava i prenošenje zaista velikih tovara.

U kojim terminima i gde se odvija kurs i obuka o prevozu robe rečnim putevima?

Svi kandidati koji se opredele za kolektivni model rada, u saradničkoj atmosferi gde je akcenat stavljen na aktivnost i međusobnu interakciju prisutnih imaće časove prema rasporedu koji odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Predviđeno je, zapravo da grupni seminar o prevozu robe rečnim putevima pohađa zajedno najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Kako niko od njih ne bi bio privilegovan, a pošto nije moguće istovremeno ispuniti sve pojedinačne zahteve, kandidatima neće biti dozvoljeno da utiču na promene termina časova ili njihovog ritma, a moraće da prihvate i utvrđeni datum za startovanje kompletne edukacije.

Posebno za polaznike koji rade u nekim kompanijama kreiran je korporativni model rada, koji se održava u skladu sa terminima i tempom definisanim od strane ovlašćenog koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora i zvaničnog predstavnika firme, čiji zaposleni pohađaju obuku. Zanimljivo je da je predviđeno da ova predavanja mogu da se prate online, ali i uživo, te da je klasični tip časova moguće sprovoditi na svakom mestu koje odgovara strogim kriterijumima za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. To znači da je polaznicima omogućeno da odaberu lokaciju koja im najviše odgovara za održavanje seminara, a ponuđene su im, između ostalih savremeno opremljene prostorije u najbližem predstavništvu organizatora, kao i odgovarajući prostor u okviru same kompanije za koju rade.

Svima koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica, pored pomenute grupne nastave omogućena je i poluindividualna obuka i kurs o prevozu robe rečnim putevima, gde polaznici rade tandemski, odnosno pohađaju predavanja u paru. Ne samo da ovde ličnosti i sposobnosti kandidata više dolaze do izražaja nego u grupi, već im je obezbeđena odlična komunikacija, kako međusobna, tako i sa predavačem koji izlaže, tumači i demonstrira predviđeno gradivo. Za one koji, međutim žele da rade potpuno samostalno osmišljen je individualni pristup, koji omogućava maksimalnu usresređenost i polaznika i ovlašćenog profesora na postizanje adekvatnih obrazovnih postignuća. Pravilima je predviđeno da kandidati koji rade pojedinačno, ali i kao partneri sa još jednim polaznikom mogu da tok nastavnog procesa u određenoj meri prilagode svojoj dnevnoj rutini i ostalim obavezama. Oni će dakle, ukoliko dobiju saglasnost ovlašćenog predstavnika pomenute institucije i svog predavača predavanja pohađati u terminima i ritmu koji sami budu odredili.

Osim broja osoba sa kojima žele da prate časove, pojedinačni polaznici će moći da se opredele i između klasičnog i online rada. Prvim su obuhvaćena predavanja koja će, za to angažovani stručnjaci da drže prema uobičajenim principima nastave. Oni koji odaberu ovaj modalitet, dolaziće u naznačenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pohađati časove. Ukoliko izbor prijavljenih bude online kurs i obuka o prevozu robe rečnim putevima, imaće obavezu da poseduju računar koji mogu da koriste tokom čitavog obrazovnog procesa, kao i da obezbede stabilnu internet konekciju. Osim toga, predviđeno je da oni, pre početka sprovođenja predavanja samostalno instaliraju poseban tip softvera. Iako je ovaj postupak prilično jednostavan, te se pretpostavlja da će većina kanidata uspeti da ga obavi bez ičije pomoći, organizator je predvideo i opciju da se oni, u slučaju potrebe mogu javiti nadležnom službeniku u nekoj poslovnici nevedene institucije. On će dotične polaznike povezati sa IT stručnjacima koji su tamo zaposleni i koji će im pružiti odgovarajuću tehničku podršku.

Po kom principu je organizovan stručni seminar o prevozu robe rečnim putevima?

Kako preko interneta, tako i na klasičan način može da se sprovodi edukacija namenjena osobama koje su zaposlene u nekim kompanijama. Ukoliko se, međutim korporativna obuka i kurs o prevozu robe rečnim putevima odvija prema uobičajenim pravilima nastave, časovi mogu da budu održani u prostorijama neke poslovnice organizatora, u samoj firmi gde rade polaznici, ali i na svakoj drugoj lokaciji. Postoje, ipak karakteristike koje konkretni prostor mora da poseduje kako bi pogodovao valjanom sprovođenju obrazovnog procesa, o čemu će ovlašćeni predstavnik naznačene institucije da na vreme obavesti osobu koja zvanično reprezentuje datu kompaniju. Ova dva službena lica će da se dogovore i oko najpogodnijeg termina za startovanje seminara, a definisaće i kojim će se danima i u koliko sati održavati časovi.

Pojedinačni kandidati imaju priliku da se opredele za praćenje predavanja uživo, kada će da dolaze u najbliže predstavništvo organiztora i tamo, u odgovarajućim prostorijama pohađaju časove. Ostalima je na raspolaganju takozvana online edukacija, koja podrazumeva da se predavanja prate preko interneta. Za ovakav pristup je, međutim neophodno sprovesti određenu pripremu, koja se odnosi na instaliranje namenskog softvera, bez koga ovaj moderni postupak učenja neće biti moguć. Pomenuti informatički zadatak je prilično jednostavan i većima polaznika uspeva samostalno da ga obavi, no ukoliko nekome od njih bude potrebna stručna pomoć, mogu slobodno da kontaktiraju određenu poslovnicu organizatora. U svakoj od njih postoji tim tehničke podrške i neko iz ove ekipe će dati polaznicima odgovarajuće smernice i ekspertski savet, te će spremni sačekati da specijalizovani kurs i obuka o prevozu robe rečnim putevima počne.

I standardna i online predavanja mogu biti organizovana za jednu, dve ili više osoba. U slučaju da neki polaznik želi da nadležni profesor samo njemu drži časove i posveti mu svu svoju pažnju i vreme tokom edukacije, može da se opredeli za individualni oblik rada koji se, pored ostalih nalazi u bogatoj ponudi pomenute obrazovne institucije. No, kako ima i onih koji ne žele da rade potpuno samostalno, ali ni u dinamičnom grupnom okruženju organizator je predvideo i mogućnost poluindividualne nastave, kada dva kandidata zajedno pohađaju časove. Ovaj model pruža priliku ne samo za razvijanje dobre komunikacije sa predavačem, već i za međusobno sučeljavanje stavova polaznika vezanih za teme koje se obrađuju, čime se bez sumnje kvalitetnije i brže dolazi do predviđenog obrazovnog cilja. Oba opisana vida edukacije obezbeđuju polaznicima privilegiju da definišu termine održavanja časova, datum početka kursa, te tempo rada uopšte i tako praćenje edukacije oblikuju prema svojim ostalim obavezama. Valja naglasiti i da ovaj raspored neće moći da počne zvanično da se primenjuje, sve dok se sa njim u potpunosti ne saglasi profesor koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni kandidati koji žele da budu izrazito aktivni u toku obrazovnog procesa imaju na raspolaganju grupni seminar o prevozu robe rečnim putevima, koji se sprovodi prema posebnim pravilima. Pre svega je neophodno sačekati da se grupa oformi, za šta je neophodno najmanje četvoro zainteresovanih za ovaj način rada. Takođe je precizirano da grupa ne može da ima više od 8 članova, kako bi svako od njih mogao da kvalitetno prati nastavu. Kada se pomenuti uslovi ispune, ovlašćeni koordinator u konkretnoj poslovnici organizatora odrediće termine održavanja časova i njihovu učestalost, kao i datum startovanja edukacije. Ovaj raspored će biti zvanično saopšten kandidatima, koji će morati da ga se striktno pridržavaju i neće imati priliku da usklade vreme sprovođenja nastave sa svojim obavezama i potrebama.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs o prevozu robe rečnim putevima?

Planirani nastavni fond za ovu edukaciju iznosi 6 školskih časova, što zapravo predstavlja 270 minuta. Precizirano je, takođe da će se predavanja držati u toku 3 dana u vidu dvočasa, što znači da će osobe koje interesuje kurs i obuka o prevozu robe rečnim putevima biti angažovane 3 puta po 90 minuta.

Broj časova će ostati isti i kada je u pitanju korporativni način rada, s tim što tempo održavanja predavanja ne mora da bude onakav kao što je navedeno. O tome će da odluči koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, u dogovoru sa zvaničnim predstavnikom kompanije, koja svoje zaposlene upućuje na ovaj kurs.

Polaznici koji rade samostalno ili u paru će, takođe imati nastavu u trajanju od 270 minuta, ali će oni sami da odrede kada će početi celokupan obrazovni proces kome žele da prisustvuju, kao i u kojim terminima i koliko često će imati časove. Neophodno je, naravno da ovaj raspored bude prihvaćen od strane nadležnog predavača i osobe koja predstavlja instituciju organizatora, jer potrebe svih učesnika u edukaciji moraju da budu uvažene.

Već pomenuti ritam rada važi isključivo za grupni seminar o prevozu robe rečnim putevima, s obzirom na to da je tada isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije ovlašćen da odredi kada će nastava da počne, kao i kojim danima i po kojoj satnici će da se sprovode predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku prevoza robe rečnim putevima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje