Kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projektima

Svim menadžerima u kompanijama kako privatnog, tako i javnog sektora preporučuje se sa pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati dok se odvija kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projektima. Svakako je važno da se sa temama koje pomenuta edukacija obuhvata upoznaju i osobe koje su direktno ili indirektno uključene u realizaciju, osmišljavanje i ostale poslove vezane za odgovarajuće projekte, kao i naravno oni koji takvim aktivnostima rukovode.

Kada se za pomenuti program prijave osobe zaposlene u firmi za čiji je uspešan rad nužno poznavanje oblasti kojima se on bavi, primenjuje se poseban oblik nastave, poznat pod nazivom korporativni. U takvoj situaciji će polaznici moći nastavu da prate preko interneta, ali i uživo i to ne samo u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje su smeštene na više od 20 lokacija u Republici Srbiji. Klasični časovi se, naime mogu sprovoditi i u okviru same kompanije gde rade kandidati, kao i na ma kom drugom mestu koje poseduje neophodne karakteristike za neometani tok obrazovnog procesa. Da bi prijavljeni mogli da odaberu adekvatan prostor za održavanje i praćenje predavanja, koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora će na vreme da obavesti osobu koja istupa u ime konkretnog preduzeća o svim potrebnim uslovima koje konkretno mesto treba da ispunjava. Ova dva službena lica će imati zadatak i da odrede termine održavanja časova, tempo rada, te datum kada će edukacija za pomenute polaznike početi da se sprovodi.

Kandidati koji program prate pojedinačno mogu da odaberu onaj model nastave koji im najviše odgovara, a u ponudi je obučavanje odvojeno od ostalih, ali i grupni i rad u paru. Za one koji vole da deluju isključivo u skladu sa sopstvenim mogućnostima i potrebama obezbeđen je individualni seminar o primeni kontrolinga u upravljanju projektima, kada zapravo nadležni stručnjak radi samo sa jednom osobom. Tako je u mogućnosti da pruži polazniku priliku da odgovarajuće sadržaje savlađuje shodno sopstvenim sposobnostima, te da stekne jasan uvid u njegovo predznanje i brzinu kojom usvaja nova znanja. Prema tome će usmeriti i osmisliti svoju predavačku delatnost i omogućiti kandidatu da lako i brzo ostvari definisane obrazovne ciljeve. Pored toga, prijavljeni će imati šansu da, shodno svojim dnevnim navikama definiše vreme održavanja časova i njihov ritam, ali i da odrede termin kada će edukacija početi da se sprovodi. Valja napomenuti, naravno da je potrebno da se sa ovim predlogom u potpunosti saglasi ovlašćeni profesor, kao i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, jer u suprotnom on neće moći da postane zvaničan.


Kandidatima koji ne žele da rade pojedinačno, ali im godi relativno mirno okruženje tokom obrazovnog procesa namenjena je poluindividualna edukacija, kada njih dvoje rade zajedno, kao tandem i usvajaju nova znanja kako kroz izlaganja predavača, tako i putem međusobnih dijaloga i sučeljavanja stavova. Ovaj bazični oblik grupne nastave, između ostalog osposobljava polaznike da nauče da ispoljavaju poželjni nivo tolerancije prema mišljenju drugih ljudi sa kojima dolaze u kontakt, ali i da postojano zastupaju svoje ideje. Kako i ovde u obuci učestvuje manji broj osoba, prijavljenima je omogućeno da odrede termine za održavanje časova koji im najviše odgovaraju, ali i da napomenu kog datuma bi želeli da ovaj kurs počne da se sprovodi. Tako će tok navedenog programa u najvećoj mogućoj meri prilagoditi svojim potrebama, ali samo pod uslovom da predloženi raspored njihov profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora smatraju adekvatnim.

Interaktivni stil obrazovnog rada posebno dolazi do izražaja kada se odvija grupna obuka i kurs o primeni kontrolinga u upravljanju projektima, s obzirom na to da tada kandidati uče ne samo od ovlašćenog predavača, već i jedni od drugih. Zbog toga kod ovakvog tipa seminara posebno dolazi do izražaja aktivnost polaznika, kao i kooperativnost i umerena takmičarska atmosfera. Da bi grupa uopšte počela da funkcioniše, neophodno je da se za ovakvu edukaciju prijavi najmanje četvoro polaznika, jer inače ne bi bilo moguće uspostaviti dovoljno bogatu komunikaciju koja je neophodna kod ovakvog tipa nastave. Osim toga, u okviru jedne grupe ne može biti više od osmoro kandidata, kako bi se svima omogućio kvalitetan obrazovni rad. Nijedan polaznik koji se bude ovako obučavao neće moći da traži usklađivanje termina za sprovođenje časova sa svojim ličnim potrebama, budući da želje svih njih nije moguće istovremeno ispuniti. Shodno tome, vreme početka seminara, kao i satnicu i ritam prema kome će se održavati predavanja odrediće koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije, a prijavljenima će biti istaknuto da se od njih očekuje da taj raspored strogo poštuju do kraja sprovođenja programa.

Polaznici koji su na edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica, nezavisno od toga da li nastavu pohađaju pojedinačno, u paru ili u grupi mogu da se opredele za klasične časove, koji se sprovode frontalno u odgovarajućim prostorijama određene poslovnice organizatora. Tamo su oni obavezni da dolaze prema definisanom rasporedu i prate predavanja ovlašćenih eksperata. Postoji i opcija pohađanja nastave online, odnosno preko interneta, koja pruža kandidatima priliku da prate časove u udobnosti vlastitog doma, u svom radnom prostoru ili sa bilo kog drugog mesta koje im odgovara. Jedini uslov koji tada treba da ispune jeste da, pre početka obuke na svoj računar instaliraju namenski softver, koji će im omogućiti da na ovaj način pohađaju predavanja. Taj postupak je prilično jednostavan i ne bi trebalo da bilo kome predstavlja problem, ali se polaznici kojima bude bila potrebna pomoć svakako mogu obratiti informatičkim stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Pre nego što počne kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projektima, biće organizovano prijavljivanje zainteresovanih kandidata, koji ovaj postupak mogu da obave lično, dolaskom u najbližu poslovnicu navedene institucije, preko telefona, te slanjem poruke na odgovarajuću mejl adresu. Nadležnom službeniku tada treba da navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja, kao i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani u cilju pružanja daljih obaveštenja. Nakon završene registracije, polaznici će biti pozvani na zvanični upis na seminar, kome su obavezni da lično prisustvuju. O svim pojedinostima će svakako biti na vreme informisani, a između ostalog i o dokumentima koja treba da pribave i predaju ovlašćenom licu tokom upisne procedure.Plan i program za seminar o primeni kontrolinga u upravljanju projektima

Jedan od najvažnijih faktora za postizanje poslovnog uspeha je, bez sumnje valjano vođenje odgovarajućih aktivnosti, u cilju ostvarivanja željenih ciljeva. Stoga će nadležni stručnjaci na časovima kojima počinje obuka i kurs o primeni kontrolinga u upravljanju projektima upoznati prisutne sa ovim konceptom i potrebom posedovanja čitavog spektra znanja i sposobnosti kako bi se došlo do očekivanih rezultata. Nadležni stručnjaci će istaći da projektni kontroling predstavlja prikupljanje podataka, upravljanje procesima i njihovo analiziranje u cilju predviđanja uslova, vremena i troškova potrebnih za realizaciju odgovarajućeg projekta. Polaznicima će biti istaknuto i da je projektni kontroling, zapravo izuzetno efikasan instrument projektnog menadžmenta pomoću koga se osigurava izvršenje određenog posla. Predavači će napomenuti da se on sprovodi u svim fazama projekta sa podjednakom pažnjom, te upoznati kandidate sa njegovim najvažnijim zahtevima. S tim u vezi nadležni stručnjaci će naglasiti da projektni kontroling ne predstavlja specifičan skup aktivnosti koje na isti način mogu da se primene na svaki projekat, već se zapravo sastoji od kombinacija primenjivanih i dokazano korisnih tehnika upravljanja projektima.

Tako će, tokom eduakcije kandidati saznati da je projektni kontroling, kao funkcija projektnog menadžmenta usmeren na postizanje predviđenih ciljeva i očekivanja u okviru utvrđenih termina. Profesori će, dok traje kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projketima objasniti da pomenuti proces obuhvata tri segmenta, vezanih za različite faze razvoja konkretnog projekta. Prvi se odnosi na utvrđivanje željenih standarda, drugi na merenje izvršenih aktivnosti i postignutih rezultata, a treći na preduzimanje odgovarajućih postupaka u cilju korigovanja onoga što nije urađeno kako treba. Kandidatima će biti objašnjeno da svaki od pomenutih procesa može biti podeljen na manje segmente, te će predavači govoriti o potrebi održavanja sastanka sa projektnim timom i njihovog upoznavanja sa situacijom, sa onim što je postignuto i svim bitnim aspektima konkretnog posla. U vezi sa tim polaznici će biti upoznati i sa ciljevima koje projektni menadžer treba da ostvari tokom pomenutog skupa. Nakon toga, nadležni stručnjaci će govoriti o sprovođenju kontrole kvaliteta koja, između ostalog obuhvata utvrđivanje tehničkih standarda i poslovnih očekivanja, određivanje potražnje za konkretnim proizvodom ili uslugom i slično.

Na časovima koji slede predavači će se baviti praćenjem procesa rada, koji se odnosi na monitoring, merenje uspešnosti sprovođenja datog projekta. Svima koji budu pohađali stručni seminar o primeni kontrolinga u upravljanju projektima biće predstavljeni i ključni koraci koje jedan projektni menadžer treba da preduzme u cilju obezbeđivanja efikasnog izvršenja datog posla. Nakon toga, profesori će se osvrnuti na odgovarajuće reagovanje na promene koje treba preduzeti, kao i na postupke koje u tom cilju mora da sprovede odgovarajući menadžer. Najzad će biti reči o upravljanju ciljevima, kako bi se osiguralo da se projekat odvija upravo onako kako je planirano. Tako će se prisutni upoznati sa definisanjem ciljeva, preciziranjem njihovog uticaja na ostale segmente, te sa razmatranjem nepovoljnih uticaja i ostalim bitnim detaljima.

Gde i kada se sprovodi obuka i kurs o primeni kontrolinga u upravljanju projektima?

Pojedinačni kandidati koji se budu odlučili za pohađanje nastave prema klasičnim principima, imaće obavezu da u utvrđeno vreme dolaze u njima najbližu poslovnicu organizatora. U tamošnjim prostorijama, opremljenim prema savremenim standardima obrazovanja i u vrlo prijatnoj atmosferi pratiće predavanja osvedočenih stručnjaka i sticati nova znanja.Oni koje, međutim zanima online kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projektima imaće priliku da rade sa mesta koje im odgovara, ali će za to morati i da se na odgovarajući način pripreme. Radi se o tome da će, kako bi mogli da prate nastavu, imati obavezu da na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera, za šta će im biti pružena sva potrebna uputstva. Ukoliko, međutim ne budu uspeli to da obave samostalno, to jest bez stručne pomoći mogu da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije, te tako brzo i lako reše svoj problem.

Na pomenuta dva načina mogu da rade i polaznici koji odluče da pohađaju časove u grupi, a od tog izbora će svakako zavisiti i lokacija na kojoj će se obučavati. U nekim situacijama ovi kandidati će morati da sačekaju dok se za pomenuti model edukacije ne prijavi dovoljan broj osoba. Da bi, naime grupa uopšte mogla da funkcioniše mora imati najmanje 4 člana, ali je istovremeno kvalitetno obrazovno delovanje onemogućeno ako ih ima više od osam. Kada se ispune ovi uslovi, koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora izradiće raspored časova, tačnije preciziraće datum početka kursa, termine i ritam održavanja predavanja, a članovi grupe neće moći da plan rada tokom edukacije na bilo koji način prilagođavaju sopstvenoj dnevnoj rutini.

Oni kojima najviše prija da rade samostalno, u saglasju sa sopstvenim tempom i mogućnostima mogu da se opredele za individualni seminar o primeni kontrolinga u upravljanju projektima. Ovaj model edukacije obezbeđuje dotičnom kandidatu nepodeljenu pažnju i posvećenost nadležnog predavača, kao i mogućnost da sa njim ostvari aktivnu komunikaciju, traži objašnjenja za sporne pojmove i diskutuje o temama koje se obrađuju. Podrazumeva se da zainteresovani za pojedinačnu nastavu takođe mogu da rade na klasični način ili preko interneta, što znači da će se oni koji odaberu prvu opciju edukovati u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora, dok će u drugoj varijanti časove pohađati sa lokacije koju smatraju najpogodnijom. Uživo ili online nastavu mogu da prate i osobe koje se opredele za poluindividualnu obuku, to jest za obrazovni rad u paru.To zapravo znači da će dvoje polaznika zajedno pohađati časove i biti tandem u datom nastavnom procesu, to jest međusobno se pomagati i podržavati. Svakako će moći da ostvare odličnu interakciju sa nadležnim profesorom, ali i da proširuju svoja znanja putem razmene mišljenja, ideja i iskustava. U svakom slučaju, bilo za koji od pomenuta dva tipa seminara da se odluče, kandidati će imati priliku da maksimalno prilagode raspored rada svojim potrebama. Dozvoljeno im je, naime da se izjasne o terminima i ritmu delovanja koji im najviše odgovaraju, ali i da naznače kada bi bilo najpogodnije da edukacija startuje. Ako njihov predlog bude prihvaćen od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, traženi plan će zaživeti i primenjivaće se do kraja programa.

Klasična predavanja koja obuhvata korporativna obuka i kurs o primeni kontrolinga u upravljanju projektima mogu da se odvijaju kako u namenskim prostorijama određene poslovnice organizatora, tako i u okviru firme u kojoj rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu gde postoje odgovarajući uslovi za neometani tok nastave. Osim toga, kandidati koji su na edukaciju prijavljeni kao zaposleni u odgovarajućoj firmi mogu da pohađaju časove i online i to sa bilo koje lokacije, pošto u tu svrhu koriste svoje računare. Što se tiče rasporeda rada, vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i datum kada bi edukacija trebalo da počne odrediće zajedno osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Na koji način se odvija kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projektima?

Ukoliko prijavljeni želi da nastavu pohađa odvojeno od ostalih, dobiće punu posvećenost ovlašćenog predavača koji će samo njemu da izlaže, tumači i objašnjava predviđeno gradivo, ali i demonstrira odgovarajuće veštine. U tom smislu, individualni seminar o primeni kontrolinga u upravljanju projektima pogodovaće onima koji žele da tok obrazovnog procesa u najvećoj meri prilagode sebi i napreduju brzinom koja im odgovara. Još jedna pogodnost koju obezbeđuje ovakav model edukacije ogleda se u mogućnosti da dotični kandidat precizira kada bi tačno želeo da navedeni program počne da se sprovodi, te kojima danima i u koliko sati bi za njega bilo najbolje da se održavaju časovi. Ukoliko te termine prihvate koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i nadležni predavač, raspored će početi da se zvanično primenjuje, pa će polaznik nove obaveze lako uklopiti u svoju dnevnu rutinu.

Oni kandidati koji žele da budu izrazito aktivni za vreme obrazovnog procesa imaju na raspolaganju grupnu nastavu, koja se odvija prema posebnim pravilima. Pre svega, potrebno je sačekati da se grupa oformi, što se ne može dogoditi bez najmanje četvoro zainteresovanih za ovakav način rada. Pored toga, propisano je da grupa ne može da ima više od 8 članova, jer se u suprotnom ne bi moglo garantovati za kvalitetan tok edukacije. Kada se navedeni uslovi ispune, koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije odrediće termine održavanja časova i njihov ritam, kao i datum startovanja kompletnog programa. Ovaj raspored će biti zvanično saopšten polaznicima, koji će morati da ga se strogo pridržavaju i neće imati priliku da usklađuju vreme sprovođenja predavanja sa svojim obavezama i potrebama.

Oni koji su na navedeni kurs prijavljeni kao fizička lica mogu da časove pohađaju zajedno sa još jednim polaznikom. Za njih će se, dakle sprovesti poluindividualna obuka i kurs o primeni kontrolinga u upravljanju projektima, koja podrazumeva odličnu saradnju između dotičnih kandidata, ali i bogatu komunikaciju sa nadležnim profesorom. Budući da u obrazovnom procesu učestvuje mali broj osoba, polaznici će moći da se najpre između sebe, a potom i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju u vezi sa terminima održavanja časova, tempom rada i datumom za početak seminara, te tako naprave raspored koji će im svima odgovarati.

Svi pomenuti načini praćenja nastave mogu da budu sprovedeni uživo ili online. Kandidati zainteresovani za klasična predavanja dolaziće u najbližu poslovnicu navedene obrazovne institucije i tamo, u prostorijama prilagođenim savremenoj nastavi pohađati časove prema utvrđenom rasporedu. Ostali mogu da se obučavaju preko interneta, a u tu svrhu će imati obavezu da pre početka kursa na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. Smatra se da će većina polaznika to uspeti samostalno da obavi, ali se svi koji budu imali nekih teškoća mogu, tokom radnog vremena pomenute institucije obratiti IT stručnjacima, zaposlenim u svakoj njenoj poslovnici.

U situaciji kada zvanični reprezent neke firme kontaktira organizatora edukacije sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju ova stručna predavanja, sprovodi se korporativni kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projektima. Posebnost ovog modela ogleda se u tome što kandidati koji se opredele za klasičan način rada časove mogu da pohađaju na bilo kom mestu koje ispunjava propisane uslove za neometani tok obrazovnog procesa. Tačnije rečeno, oni mogu da biraju između moderno opremljenih prostorija u najbližem predstavništvu navedene institucije, određenog prostora u samoj kompaniji za koju rade ili neke treće lokacije koju sami odrede. Pored pomenutog, omogućeno im je pohađanje predavanja preko interneta, a u svakom slučaju će zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora da odrede datum početka edukacije, kao i tačno vreme i ritam održavanja časova.

Koliko će da traje stručni seminar o primeni kontrolinga u upravljanju projektima?

Pomenuti obrazovni program obuhvata fond od 14 školskih časova, što zapravo predstavlja 630 minuta. Definisano je, takođe da će se predavanja sprovoditi u toku 7 dana u vidu dvočasa, što znači da će oni koje zanima obuka i kurs o primeni kontrolinga u upravljanju projektima biti angažovani 7 puta po 90 minuta.

Broj časova će ostati isti i kada je u pitanju korporativni seminar, s tim što tada tempo rada ne mora da bude jednak navedenom. O tome će da odluči koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora u dogovoru sa zvaničnim predstavnikom kompanije koja svoje radnike upućuje na ovu edukaciju.

Kandidati koji rade pojedinačno ili u paru će, takođe imati nastavu u trajanju od 630 minuta, ali će oni sami dobiti priliku da odrede kada će početi da se sprovodi pomenuti program, kao i u kojim terminima i koliko često će imati časove. Potrebno je, naravno da ovaj raspored bude prihvaćen od strane ovlašćenog profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, jer bez toga ne može postati validan.

Gore pomenuti tempo rada važi isključivo za osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka o primeni kontrolinga u upravljanju projektima, budući da je tada isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije ovlašćen da odredi kada će edukacija da počne, kao i kojim danima i po kojoj satnici će da se održavaju časovi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Primena kontrolinga u upravljanju projektima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje