Kurs i obuka o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji

Osobe koje se bave trgovinom i žele da usavrše svoje veštine označene su kao grupa za koju je primarno kreirana obuka i kurs o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji. To se, naravno odnosi kako na već iskusne prodavce, tako i na one koji žele tek da se oprobaju u ovom poslu. Smatra se, takođe poželjnim da nevedenu edukaciju pohađaju svi koji su na bilo koji način povezani sa sistemom prodaje, odnosno marketinški stručnjaci, menadžeri odgovarajućih sektora, kao i oni koji se bave odnosima sa klijentima. Ovaj program će pojedincima omogućiti da steknu odgovarajuća znanja koja će moći da koriste u cilju profesionalnog, ali i ličnog usavršavanja, te su dobrodošli svi koji žele da unaprede svoj način života.

Svi koji bi želeli da pohađaju predavanja u okviru pomenutog programa mogu da se za to prijave lično u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem mejla na adresu organizatora. Tada je potrebno da navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste, a kada se završi registracija prijavljenih biće pozvani na zvanični upis na obuku. Ovoj proceduri potrebno je da svi prijavljeni lično prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju dokumenta koja će im biti prethodno naznačena. Takođe će na vreme biti obavešteni o lokaciji na kojoj će se upis sprovoditi, kao i o tačnom vremenu održavanja ovog postupka.

Prilikom upisa, kandidati će se izjasniti i o modelu edukacije koji im odgovara, a organizator je za pojedinačne polaznike, pre svega ponudio mogućnost da pohađaju online seminar o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji ili klasičnu nastavu. Polaznici koji se odluče za prvu opciju pratiće časove preko interneta i biti obavezni da, pre početka predavanja na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. To je postupak koji će najverovatnije moći da izvrše samostalno jer ne zahteva posebna informatička znanja, ali se u svakom slučaju ukoliko budu imali nekih teškoća mogu obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u svakoj poslovnici navedene institucije. Osobe koje budu želele da predavanja prate uživo moraće da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pohađaju časove u prijatnom okruženju, prema utvrđenom rasporedu.


Kada se prijavljeni budu odlučili da li im više odgovara online ili klasični način rada, imaće obavezu i da se opredele između individualne, poluindividualne i grupne nastave. Prva podrazumeva da nadležni predavač podučava samo jednog kandidata i da se tada vodi računa o njegovim individualnim karakteristikama, čemu se edukacija maksimalno prilagođava. Dotični polaznik može da napreduje u skladu sa svojim sposobnostima i interesovanjima, uz veću sistematičnost u radu i dosledno ostvarivanje unapred postavljenih ciljeva. Takođe će imati priliku da u velikoj meri utiče na svoj raspored, budući da će moći da naglasi kada mu odgovara da program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koje vreme bi želeo da ima časove. Da bi taj plan delovanja postao zvanično prihvaćen moraju ga, međutim prihvatiti nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Oni koje se opredele za rad u paru obučavaće se u skladu sa principima koje podrazumeva poluindividualni kurs i obuka o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji. Zajedno će ostvarivati predviđeni napredak, a nova znanja i informacije sticaće kako kroz interaktivno predstavljanje teorije, tako i putem dijaloga sa svojim partnerom. Takođe će im biti pružena prilika da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije dogovaraju u vezi sa svim detaljima organizacije rada, te tako naprave raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Grupna nastava predstavlja zajednički rad najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika između kojih se uspostavlja saradnja i vrlo raznovrsna interakcija u kojoj će čak i oni stidljiviji, pod uticajem drugih biti ohrabreni da javno ispoljavaju svoje vrednosti, povećaju radnu aktivnost i iskažu sopstveno mišljenje. Grupa se, dakle tretira kao jedinstvena celina i zajednički ostvaruje ciljeve i zadatke, te u tom cilju ni jedan njen član ne sme biti privilegovan u odnosu na ostale. Upravo zbog toga njima neće biti omogućeno da odlučuju u vezi sa rasporedom rada, jer je prosto nemoguće napraviti plan delovanja koji će svim učesnicima u ovom obrazovnom procesu da odgovara. Stoga će termine i ritam održavanja časova, kao i datum za početak sprovođenja celokupnog programa da utanači koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, a od članova grupe se očekuje da mu se, uz manje ili veće ustupke prilagode i slede ga do kraja seminara.

Ukoliko rukovodstvo neke kompanije smatra da je navedena edukacija korisna za tamošnje radnike, mogu tražiti da se sprovede korporativna obuka i kurs o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji koju polaznici mogu da prate preko interneta ili uživo. Oni koji se odluče za klasične časove neće, međutim morati da se edukuju isključivo u moderno opremljenim prostorijama neke poslovnice organizatora, već je moguće predavanja za njih održavati u okviru firme za koju rade, ali i na svakoj drugoj lokaciji koju oni odaberu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje nastavnog procesa. U svakom slučaju, vreme i učestalost održavanja časova za ove polaznike, te termin kada će početi nastava odrediće ovlašćeni reprezent njihove kompanije i osoba koja zvanično istupa u ime navedene obrazovne institucije.Šta proučava seminar o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji?

U poslednjih pedeset godina u društvu su se odigrale značajne promene, što je obesmislilo korišćenje većine starih tehnika prodaje. Savremeni kupac ima drugačije potrebe, kao i načine njihovog zadovoljenja, te je u profesionalni nastup prodavca potrebno implementirati nove metode. Zbog toga će se kurs i obuka o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji baviti prezentovanjem obrazaca ponašanja vrhunskih prodavaca i ponuditi prisutnima mogućnost da i sami postanu takvi.

Ovlašćeni predavači će najpre naglasiti polaznicima da je za uspešnu realizaciju prodaje potrebno, pre svega uspostaviti vezu sa kupcem i insistirati na međusobnom poverenju i razumevanju. Objasniće da oni koji su zaista uspešni u ovom poslu ne počinju prodajni proces isključivo sa ciljem da navedu klijenta da kupi proizvod koji nude ili da plati za određenu uslugu. Poenta je upravo u suprotnom! Ideja vodilja uspešnih prodavaca je upravo da svojim ponašanjem, gestovima, govorom i, uopšte čitavim nastupom nenametljivo navedu kupca da stekne poverenje, te da veruje da prodavac zaista misli na njegove potrebe i interese i pokušava da pronađe najefikasniji način da mu pomogne. Profesori će istaći da dobar prodavac razume klijenta i pokušava da shvati šta ga motiviše, na koji način donosi ili sprovodi svoje odluke, kako razmišlja... Upravo se u tome i ogleda svrha primene neuro - lingvističkog programiranja (NLP - a). Polaznici će tako saznati da ovaj komunikacioni model izučava najbolje načine samomotivacije, koja je neophodna za razvijanje veština uspešnog trgovca, jer mu omogućava da realizuje kvalitetnu komunikaciju sa drugima. Korišćenjem ovog metoda, prodavac biva kadar da bolje priđe mušteriji, shvati njene motive i razloge za prihvatanje ili odbijanje kupovine, usaglasi sa njom stavove i interese i uspešno vodi prodaju, ali i komunikaciju koja nastupa nakon toga.

Na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji biće reči o prepoznavanju potreba aktuelnih i potencijalnih klijenata, što je jedan od preduslova za uspešnu realizaciju prodaje, a samim tim i poslovanja u celini. Predavači će napomenuti da je potrebno sprovesti opsežno istraživanje u vezi sa pomenutom temom, te utvrditi na koji način se još može poboljšati i unaprediti proizvod ili usluga koji se prezentuju, a u cilju što boljeg zadovoljenja potreba kupaca. Zbog toga je neophodno uspostaviti kontinuiranu i kvalitetnu komunikaciju između kompanije i klijenata, te na vreme detektovati sve izmenjene ili nezadovoljene potrebe. Prisutni će saznati na koji način je preporučljivo anketirati kupce i postavljati im pitanja da bi se uvidelo da li konkretni proizvod u potpunosti ispunjava njihove zahteve, da li su zadovoljni kvalitetom pružene usluge, te šta smatraju da bi moglo da se uradi kako bi se situacija popravila. Nadležni stručnjaci će naglasiti da je u savremenom biznisu, kojim dominira surova konkurencija prava informacija o kupcu najvredniji kapital, te da predstavlja ekonomsku kategoriju koja se vrednuje i ceni na tržištu. Uvek će imati prednost kompanija koja raspolaže relevantnim podacima o klijentima i ima uvid u ono što oni žele i traže, pa se tako velika energija i finansijska sredstva moraju uložiti u pomenutu aktivnost, koja će se sasvim sigurno višestruko isplatiti.

Kandidati će biti upućeni i u model prodaje koji se zasniva na povezivanju karakteristika određenog proizvoda sa potrebama kupca. Profesori će objasniti da je, nakon identifikovanja potreba i želja ciljane grupe potrošača važno prilagoditi odgovarajuće proizvode i usluge upravo tome, kako bi se ostvarila uspešna prodaja i dugoročna saradnja na obostrano zadovoljstvo. Takođe će napomenuti da rezultati sprovedenih istraživanja ukazuju na to da je odlučujući faktor u poslovanju uspešnih kompanija upravo kastomizacija, to jest usaglašavanje sa potrebama klijenata, kao i nastojanje da se u skladu sa time razvijaju proizvodi i usluge.

S obzirom na to da je jedan od najbitnijih segmenata prodajnog procesa upravo reakcija i način odgovora na primedbe kupaca, osobe koje pohađaju stručni seminar o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji biće upućene u najbolje načine za rešavanje ovakvih situacija. Stručnjaci će, između ostalog objasniti polaznicima da postoji nekoliko motiva zbog kojih klijenti iznose primedbe, te navesti da razlog može biti nedostatak novca, nezadovoljstvo ponudom ili pak nesigurnost da li je dobro uložiti novac u konkretnu robu ili uslugu. Istaći će, takođe da od prodavca svakako zavisi hoće li mušterija na kraju pristati na kupovinu ili sasvim od nje odustati, te da je potrebno u vezi sa tim razviti određene veštine. Polaznicima će biti predstavljeni različiti pristupi koji u ovakvim prilikama mogu klijentu pomoći da se odluči, a biće im navedeni i primeri iz prakse u kojima uspešni prodavci pravim pitanjima i komentarima uspevaju da kupca nenametljivo navedu da se konačno opredeli za zaključivanje prodaje.

U vezi sa ovom temom, profesori će upoznati kandidate i sa odgovarajućim tehnikama rifrejminga (reframing), koje mogu prodavcima da koriste u navedenim okolnostima. Objasniće da se naznačenim metodom proširuju percepcije, povećava fleksibilnost i broj opcija za odgovaranje na spoljašnji stimulans, što u ovom slučaju predstavljaju primedbe i komentari mušterija. Zatim će se predavači fokusirati na jezičke obrasce za prevazilaženje primedbi, ali će i naglasiti da je tada u komunikaciji sa klijentom posebno važno sačuvati mirnoću, govoriti polako, pitati kupca za razloge prigovaranja, pustiti ga da se isprazni i, što je takođe važno ne doživljavati lično kritike koje mušterija izgovori. Zatim će se, u praktičnom delu kursa izvesti simulacija realnih prigovora i žalbi kupca i kandidati uključiti u diskusiju o tom pitanju.

Kada i na kojoj lokaciji se sprovodi kurs i obuka o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji?

Osobe koje rade u određenoj firmi, a žele da pohađaju navedenu edukaciju imaće predavanja prema rasporedu koji u dogovoru naprave zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Oni će, dakle da definišu kada korporativna obuka i kurs o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji počinje, ali i u kojim terminima i koliko često će se održavati predavanja, bilo da se kandidati odluče za rad preko interneta ili za klasične časove. U slučaju da njihov izbor bude druga opcija, treba istaći da neće biti obavezni isključivo da na nastavu dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije, već će moći da se obučavaju i u okviru prostora svoje firme, kao i na svakom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo postoje tehnički uslovi za neometano sprovođenje i praćenje predavanja.

Kandidati koji budu želeli da rade u grupi moraće da se prilagode rasporedu koji unapred bude definisan od strane koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora. Oni, dakle neće moći ni na koji način da odlučuju o terminima i ritmu održavanja časova, kao ni o datumu kada će obuka da počne iz jednostavnog razloga što se pretpostavlja da bi svakome od njih odgovarao drugačiji plan delovanja. Veličina grupe je, takođe definisana strogim pravilima i mora se apsolutno poštovati, te tako grupa ne može da se smatra formiranom dok ne bude obuhvatala minimalno četvoro kandidata, a istovremeno u njenom sastavu ne sme biti više od njih osmoro.

Polaznici koji se opredele za poluindividualni seminar o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji nastavu će pratiti zajedno sa još jednim kolegom i dobiti priliku da naglase kada bi im odgovaralo da edukacija počne, te koji bi se termini i tempo rada najbolje uklopili u njihov način života i ispunjavanje ostalih obaveza. U vezi sa tim će se konsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i nastojati da zajednički utvrde raspored koji će svima da odgovara.

Osobe koje se odluče za individualnu edukaciju imaće priliku da u velikoj meri doprinesu određivanju tempa rada tokom obrazovnog procesa, kao i vremena održavanja časova i samog početka nastave. Ovi polaznici će se u vezi sa svim detaljima vezanim za organizaciju rada dogovarati sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora i tako dobiti priliku da obaveze vezane za ovaj kurs lakše uklope u svoj način života i izvršavanje drugih dužnosti koje imaju. Pored toga, moći će da sa svojim profesorom uspostave vrlo blisku komunikaciju, što će im svakako pomoći da lakše i brže ostvare predviđeni napredak i prošire svoje kompetencije vezane za konkretnu oblast. Biće im omogućeno da rade u skladu sa vlastitim sposobnostima i brzinom učenja, kao i da od predavača dobiju preporuke za dalje usavršavanje.

Bilo da rade samostalno, pojedinačno ili u grupi, kandidati koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu da odaberu klasični način rada i da u utvrđenim terminima dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji, kada će predavanja pratiti preko interneta, a uz pomoć svojih računara. To je ujedno i razlog zbog čega se očekuje da oni, pre nego što nastava počne na svoj kompjuter samostalno instaliraju tačno određenu vrstu softvera, za šta će svakako dobiti neophodna uputstva. Ukoliko se, međutim ne snađu najbolje, mogu se obratiti za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Kako je organizovana obuka i kurs o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji?

U situaciji kada je potrebno edukovati zaposlene u određenoj kompaniji sprovodi se korporativni seminar o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji i to kako na klasični način, tako i online. Oni koji žele da predavanja prate uživo moći će da rade u prostorijama određene poslovnice organizatora, ali i da se edukuju u okviru same kompanije za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje poseduje karakteristike za valjano sprovođenje nastavnog procesa. Datum kada će početi obuka za ove kandidate, termine i učestalost održavanja njihovih časova odrediće zvanični predstavnik firme u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici mogu takođe da rade online ili na standardni način, a oni koji se opredele za prvu varijantu imaće obavezu da blagovremeno na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. Taj postupak je prilično jednostavan i kandidati uglavnom uspevaju da ga obave samostalno, ali je svakako svima koji u tome ne budu uspeli ostavljena mogućnost da potraže pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Klasična nastava će se sprovoditi prema utvrđenom rasporedu u najbližoj poslovnici organizatora, gde su osobe koje se za to opredele obavezne da dolaze i tamo prate predavanja ovlašćenih stručnjaka.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji, te da dobiju punu pažnju nadležnog predavača. On će ih odgovarajućim metodama organizovati i upućivati u konkretne teme, pa tako zapravo rukovoditi samostalnim radom kandidata. Takođe će pratiti njihov rad i nakon svake etape komentarisati postignuto, davati podršku i savete u adekvatnom postupanju u realnim situacijama. Ovi kandidati mogu da nastavu maksimalno prilagode svojim potrebama, te da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju oko svih pojedinosti vezanih za organizaciju nastave i tako naprave raspored koji neće mnogo poremetiti njihovu ustaljenu rutinu.

Ako prijavljeni pohađaju poluindividualnu edukaciju, to jest rade u tandemu sa još jednim polaznikom takođe mogu da naznače kada žele da obuka počne, te koji im termini i ritam rada najviše odgovaraju. Da bi ovaj raspored postao validan, moraju ga odobriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, jer se svi učesnici u obrazovnom procesu jednako tretiraju.

Kandidati čiji izbor bude grupna obuka i kurs o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji nastavu će pratiti zajedno sa još minimalno troje, a najviše sedmoro drugih polaznika. Oni neće moći ni na koji način da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati edukacija, jer će sve unapred biti utvrđeno od strane koordinatora za nastavu u naznačenoj instituciji. Ovo službeno lice će definisati, dakle kada seminar počinje, te kojim danima i u koje vreme će se održavati časovi, a svi članovi grupe imaju obavezu da se navedenog plana striktno pridržavaju i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore.

Koliko traje seminar o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji?

Predviđeno je da se edukacija odvija kroz 8 školskih časova, odnosno da traje 360 minuta. Dvočasi će se održavati tokom 4 dana, što znači da će polaznici biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan delovanja je, međutim aktuelan samo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji, kada o terminima i tempu rada odlučuje samo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Oni za koje se sprovodi korporativni nastava imaće predavanja u istom trajanju, ali ne nužno i njihov raspored, budući da će o tome odlučivati zajedno zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Polaznici za koje se organizuje poluindividualna obuka i kurs o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji, kao i oni koji časove prate individualno imaće edukaciju istog trajanja, ali će imati mogućnost da se u vezi sa rasporedom rada dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje