Kurs i obuka o primeni PMI metodologije

Preporučuje se da osobe koje su u okviru svojih kompanija zadužene za realizaciju ili vođenje odgovarajućih projekata svakako pohađaju specijalizovani seminar o primeni PMI metodologije, budući da će tokom ove edukacije razviti veštine koje će im omogućiti da posao obavljaju znatno kvalitetnije i efikasnije. Navedeni obrazovni program biće veoma koristan i za menadžere svih nivoa, nezavisno od sektora u kome određena firma posluje, ali i za one koji bi u perspektivi mogli da se bave upravljanjem projektima ili su zainteresovani za poziciju menadžera projekta. Dobrodošli su, svakako i pojedinci koji imaju želju da unaprede svoja znanja iz pomenute oblasti, te da se u potpunosti osposobe za odgovorno i uspešno rukovođenje projektima.

Organizator nastave je nastojao da obezbedi odgovarajuće načine za pohađanje kursa za sve potencijalne kandidate, te tako oni koji žele da prate pomenutu edukaciju, a zaposleni su u nekoj kompaniji mogu da imaju klasične časove, a postoji i mogućnost da se njihova predavanja održavaju i online. U slučaju da kandidati korporativnu nastavu žele da prate uživo, moći će da dolaze na časove u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a predavanja za njih mogu da se organizuju i u samoj firmi za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. U svakom slučaju će vreme i učestalost održavanja njihovih časova, kao i datum za početak sprovođenja pomenutog programa u dogovoru da odrede osoba koja istupa u ime datog preduzeća i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Pojedinačni polaznici imaju takođe priliku da rade prema principima standardne nastave, a za njih isto može da se sprovede i online obuka i kurs o primeni PMI metodologije. U prvoj varijanti imaće obavezu da na časove, u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, dok će ako se opredele za drugu opciju moći da prate predavanja preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Upravo iz tog razloga obavezni su da na njih, pre nego što seminar počne instaliraju specijalni tip softvera, što nije posebno komplikovano i većina polaznika uspeva to da obavi bez ičije pomoći. No, za sve koji budu imali nekih problema obezbeđena je tehnička podrška u svakom predstavništvu organizatora.


Kada kandidati navedu da li žele časove da prate uživo ili online, potrebno je i da se izjasne da li im odgovara da edukaciju pohađaju nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Ukoliko njihov izbor bude individualna nastava, imaće mogućnost da dobiju nepodeljenu pažnju ovlašćenog predavača i da lako i brzo postižu predviđene obrazovne ciljeve. Budući da neće imati kome da se prilagođavaju, ovi polaznici će moći da napreduju tempom koji im odgovara i da rade u jednoj vrlo podsticajnoj sredini. Procesu učenja će biti znatno olakšan činjenicom da prijavljeni može sve vreme nastave da komunicira sa svojim predavačem, koji će sa svoje strane nastojati da svoj rad maksimalno prilagodi mogućnostima i predznanju konkretnog polaznika. Osobe koje odaberu ovaj pristup moći će takođe da blagovremeno naznače kada im odgovara da seminar počne, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu dnevnu rutinu. Ako se sa tim saglase njihov profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora, prijavljeni će svakako moći mnogo lakše da se organizuju i da prođu pomenutu edukaciju bez nepotrebnog stresa i opterećenja.

U ponudi organizatora, koja je zaista široka i raznovrsna nalazi se i poluindividualni kurs i obuka o primeni PMI metodologije, koji zajedno pohađaju dvoje polaznika. Oni praktično funkcionišu kao tandem u nastavnom procesu i prate interaktivno izlaganje ovlašćenog predavača, a takođe proširuju svoja znanja i putem međusobne komunikacije, razmene mišljenja, ideja i stavova. Osim toga, mogu da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora dogovore oko svih pojedinosti koje su vezane za obrazovni proces. Tako će, dakle odrediti vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova koji će svim učesnicima u ovom procesu da budu po volji.

Kod grupnog pohađanja nastave akcenat je stavljen na interakciju i komunikaciju između članova grupe. Oni zajedno ostvaruju predviđene ciljeve i zadatke, podstiču jedni druge na aktivnost i izražavanje mišljenja i ideja. Jedan od važnih uslova za uspešan rad grupe je svakako njena veličina, jer bi se u prisustvu velikog broja ljudi izgubile glavne prednosti ovakvog načina rada, odnosno ne bi bili jednako angažovani svi polaznici niti bi se postigla njihova puna aktivnost. Takođe nije dobro ni da grupa bude premala, jer u takvoj situaciji ne bi mogla da se uspostavi dovoljno raznovrsna i bogata interakcija i konstantno sučeljavanje različitih mišljenja. Zbog toga je, dakle predviđeno da u grupi može da bude najmanje četvoro kandidata, a nastavu na ovaj način zajedno ne može da prati više od osam osoba. Važno je istaći da niko od polaznika koji se odluče za ovakav način rada neće moći da utiče na raspored prema kome će se nastava odvijati, budući da će termine i učestalost održavanja predavanja, kao i datum za početak sprovođenja programa unapred da utvrdi koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Svi koje zanima stručni seminar o primeni PMI metodologije treba da se za to prijave nadležnom službeniku i navedu mu svoje lične podatke, to jest prezime, ime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani u cilju davanja daljih informacija. Sve ovo mogu da obave na tri različita načina, tačnije dolaskom u najbliže predstavništvo organizatora, slanjem mejla na odgovarajuću adresu ili pozivom na neki od brojeva telefona pomenute obrazovne institucije. Vrlo brzo zatim sprovešće se upis na obuku kome su prijavljeni obavezni da lično prisustvuju i da tom prilikom nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im biti tačno naznačena, a takođe će biti obavešteni i o ostalim bitnim pojedinostima pomenute procedure.Obuka i kurs o primeni PMI metodologije - plan i program

Kompanije koje uspešno posluju veliki deo svojih aktivnosti ostvaruju upravo kroz projekte. Zbog toga je vrlo važno da se svi prisutni na časovima koje obuhvata stručni kurs i obuka o primeni PMI metodologije upoznaju sa celokupnim procesom upravljanja projektima. Najpre će im profesori objasniti da je Project Management Institute (PMI) međunarodna referentna asocijacija u oblasti upravljanja projektima, koja svake godine izdaje knjigu standarda, pod nazivom PMBOK. Ovlašćeni stručnjaci će polaznicima takođe podvući jasnu razliku između programa i projekta, budući da se ovi pojmovi često neopravdano poistovećuju. Zatim će jasno definisati šta su podprojekti i zbog čega se projekat uopšte deli na ove komponente, a nakon toga će naznačiti da se faze u toku realizacije projekta nazivaju njegovim životnim ciklusima. Kandidati će saznati da se završetak jedne faze projekta koji je, prema PMI - u označen kao phase exit ili kill point koristi za detektovanje i ispravljanje grešaka, kao i za prosuđivanje da li uopšte treba nastaviti sa radom na projektu i preći na sledeći nivo.

Predavači će ih takođe upoznati sa karakteristikama životnog ciklusa projekta, kao i sa stejkholderima, to jest sa organizacijama ili pojedincima koji su aktivno uključeni u projekat i čiji interesi mogu različito da utiču na njegovu realizaciju. Sve osobe koje budu pohađale seminar o primeni PIM metodologije biće informisani da su ključni stejkholderi u gotovo svakom projektu kupci, projekt menadžeri, organizacija koja izvodi naznačeni posao i naručilac projekta, koga Institut za projektni menadžment određuje kao sponzora. Nadležni stručnjaci će uputiti prisutne i u uticaje organizacije u procesu upravljanja projektom, pa će se u vezi sa tim govoriti o organizacionoj kulturi, stilu i strukturama, koje zapravo određuju uslove pod kojima se određeni resursi mogu koristiti tokom izvođenja projekta. Profesori će predstaviti funkcionalni, matrični i projektni tip organizacione strukture i navesti njihove prednosti i nedostatke. Polaznici će se upoznati i sa najbitnijim veštinama upravljanja tokom realizacije projekta i naučiti da razlikuju pojam liderstava od upravljanja. Biće im objšnjeno šta se podrazumeva pod kvalitetnom i efikasnom komunikacijom i pregovaranjem, a predavači će se osvrnuti i na postupak rešavanja problema i uticaj na organizaciju, koji podrazumeva sposobnost izvršavanja svih postupaka važnih za projekat unutar same organizacije.

Dok se bude odvijala obuka i kurs o primeni PMI metodologije, ovlašćeni stručnjaci će govoriti i o oblastima upravljanja projektima. Naznačiće polaznicima da upravljanje integracijom podrazumeva izradu plana upravljanja projektom, dok se upravljanje obimom odnosi na njegovo definisanje i planiranje, te na izradu WBS dijagrama. Kandidati će saznati šta tačno obuhvata upravljanje vremenom i troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima, komunikacijama, rizikom i nabavkom. Profesori će tokom edukacije takođe predstaviti prisutnima lične veštine projekt menadžera, te će navesti da on, između ostalog mora biti kadar da koristi napredne kvantitativne finansijske metode i alate za vođenje projekata, da planira i upravlja ljudskim resursima, uspešno vodi i dobro organizuje timove, te da poseduje sposobnosti za pregovaranje, liderstvo i donošenje odluka u poslovnom okruženju.

Gde i u koje vreme se održava kurs i obuka o primeni PMI metodologije?

Osobe koje na edukaciju budu prijavljene kao radnici određenog preduzeća moći će nastavu da prate uživo ili online, od čega će zavisiti i mesto na kome će oni raditi. Ukoliko se korporativni seminar o primeni PMI metodologije odvija na standardni način, polaznici će moći da imaju časove u prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije, u svom radnom okruženju ili na nekoj trećoj lokaciji koja im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Oni koji odaberu rad preko interneta moći će, međutim da predavanja prate u bilo kom prostoru, budući da će časove pohađati preko svojih kompjutera. U svakom slučaju, datum kada će ovi kandidati početi sa obukom, termine i učestalost sprovođenje njihovih predavanja u dogovoru će da odrede zvanični reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačnim polaznicima takođe je na raspolaganju klasična nastava, koja se sprovodi u najbližoj poslovnici navedene obrazovne institucije, ali i online kurs kada časove pohađaju preko interneta, sa bilo kog mesta koje im u tom smislu pogoduje. Obavezni su, međutim da pre toga na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera pomoću koje će moći da prate predavanja na ovaj način. Za postupak instalacije biće im data sva potrebna uputstva, pa se pretpostavlja da će većina kandidata uspeti to da obavi potpuno samostalno. Ipak, svi kojima bude potrebna stručna pomoć mogu da računaju na tehničku podršku u svakoj poslovnici naznačene institucije, bilo kog dana tokom radnog vremena.

Nezavisno od toga da li se obučavaju uživo ili online, za ove polaznike može da se organizuje individualni kurs i obuka o primeni PMI metodologije, kada nadležni predavač radi zapravo samo sa jednim polaznikom. Lokacija na kojoj će osoba koja se opredeli za ovaj pristup pratiti predavanja zavisiće, naravno od toga da li ona želi da se edukuje na klasičan način ili preko interneta. U prvoj varijanti moraće da, u utvrđenim terminima dolazi na časove u najbližu poslovnicu naznačene institucije, dok će u drugom slučaju moći da prati predavanja sa bilo kog mesta koje odabere, pošto će to raditi pomoću svog kompjutera. U svakom slučaju će moći da navede kada joj odgovara da edukacija startuje, te kojim danima i u koliko sati bi želela da ima časove. Ako se sa tim predlogom saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, traženi raspored će se zvanično usvojiti i u skladu sa njime će se odvijati nastava tokom čitave obuke. To će, naravno omogućiti konkretnom kandidatu da se lakše organizuje i nove obaveze lako uklopi u svoj ustaljeni životni ritam i ispunjavanje drugih dužnosti.

Oni koji odaberu poluindividualni model rada takođe će morati da zajedno sa svojim partnerom dolaze na časove u najbližu poslovnicu naznačene institucije ukoliko njih izbor bude klasična nastava, dok će u drugom slučaju, to jest ako se opredele za online edukaciju moći da prate predavanja sa lokacije koja im odgovara. Dobiće i priliku da naznače kada bi želeli da kompletan program počne da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove, a zatim će se u vezi sa tim konsultovati sa svojim predavačem i ovlašćenim reprezentom institucije organizatora. Ukoliko svi učesnici u obrazovnom procesu budu saglasni sa predloženim pojedinostima, dati raspored će postati validan i koristiće se do kraja seminara.

Grupni kurs i obuka o primeni PMI metodologije sprovodi se, međutim po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih. On takođe može da se odvija na standardni način ili preko interneta što, kao i kod drugih pristupa utiče na mesto za praćenje nastave. U prvom slučaju to će biti moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva naznačene institucije, a u drugom slučaju bilo koja lokacija koja polaznicima odgovara. Ovde je stavljen akcenat na interakciju među članovima grupe, a da bi ona bila kvalitetna i svrsishodna njihov broj mora biti vrlo precizno ograničen. Tako grupa ne može početi da funkcioniše dok se za to ne prijavi najmanje četvoro polaznika, a takođe ne sme da obuhvata ni više od njih osmoro, kako bi se garantovalo za valjanu edukaciju. Niko od kandidata, međutim neće imati uticaja na raspored po kome će se nastava odvijati, s obzirom to da će datum početka obuke, termine i ritam sprovođenja časova da unapred utvrdi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a od kandidata se očekuje da se tim pojedinostima u potpunosti prilagode.

Po kom principu se sprovodi stručni seminar o primeni PMI metodologije?

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da časove prate uživo, to jest da se za njih organizuje klasična obuka i kurs o primeni PMI metodologije. Tada će na predavanja morati da, u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije i u adekvatno opremljenim prostorijama i prijatnoj atmosferi postižu predviđene obrazovne rezultate. Oni takođe mogu da se edukuju online, odnosno da nastavu prate preko interneta, pa su obavezni da na svoje računare pre početka programa instaliraju namenski softver, što će najverovatnije uspeti da urade potpuno samostalno jer je u pitanju jednostavan informatički zadatak. Ako se ne snađu najbolje, svakako mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Pojedinačni kandidati takođe imaju mogućnost da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom nastave, te tako osobe kojima prija samostalni rad mogu da se odluče za individualni pristup i da dobiju potpunu posvećenost nadležnog predavača. Kako će se edukovati odvojeno od ostalih, oni će moći da napreduju tempom koji im odgovara, a imaće i tu privilegiju da će edukacija maksimalno biti prilagođena njihovim ličnim karakteristikama. Moći će i da aktivno komuniciraju sa svojim profesorom, od njega traže dodatna objašnjenja u slučaju potrebe, postavljaju mu pitanja i svakako komentarišu temu koja se obrađuje. Svi koji se opredele za ovakav pristup dobiće priliku i da naznače kada im odgovara da obuka počne, kao i koji termini i ritam rada bi se najbolje uklopili u njihov način života i ustaljenu rutinu. Ukoliko se sa tim saglase stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, traženi raspored će postati validan i u skladu sa njim će se odvijati celokupan kurs.

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka o primeni PMI metodologije radiće zajedno sa još jednim kandidatom i biti u prilici da navedu termine koji im odgovaraju za sprovođenje nastave, kao i tempo kojim bi želeli da se odvija edukacija. U vezi sa tim će morati da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora i tako će zajednički da odrede raspored rada kojim će svi učesnici u obrazovnom procesu da budu zadovoljni.

Grupna nastava namenjena je kandidatima koji žele da rade u dinamičnoj atmosferi i u društvu još nekoliko polaznika. Veličina grupe je određena vrlo strogim pravilima i ona može da počne da funkcioniše tek sa najmanje četvoro članova, budući da se smatra da sa manjim brojem ljudi i ne bi mogla da se ostvari kvalitetna interakcija i da se ovaj model rada sprovede onako kako bi trebalo. Takođe, grupa ne može da obuhvata ni više od osmoro polaznika, jer bi u tom slučaju bilo nemoguće svima njima omogućiti da se aktivno iskažu u nastavnom procesu i ostvare predviđene rezultate. Niko od pojedinaca koji se prijave za ovakav vid edukacije neće moći da određuje termine i učestalost sprovođenja časova, kao ni datum za startovanje celokupnog programa, jer će sve to unapred da definiše koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ova odluka je doneta kako bi svi kandidati bili stavljeni u isti rang, jer je nemoguće napraviti raspored koji će svima istovremeno da odgovara.

Kada se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo ili reprezent neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju naznačenu edukaciju, sprovodi se korporativni seminar o primeni PMI metodologije i to na klasičan način ili preko interneta. Svi koji žele da predavanja prate uživo moći će da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje nastave, a to su prostorije najbližeg predstavništva organizatora, adekvatni prostor u firmi za koju rade ili neka druga lokacija koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje edukacije. O svim uslovima koje odbrano mestu treba da ispuni na vreme će biti obavešten zvanični predstavnik konkretne kompanije, a on će zajedno sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije da odredi datum kada program startuje, termine i učestalost sprovođenja časova.

Koliko po planu traje obuka i kurs o primeni PMI metodologije?

Predviđeno je da se ovaj obrazovni program odvija kroz 18 školskih časova i da se dvočasi u trajanju od po 90 minuta održavaju tokom 9 dana.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka o primeni PMI metodologije, kao i osobe koje budu radile odvojeno od ostalih imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored, pošto će se o terminima i ritmu sprovođenja časova dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Za one koji budu pratili korporativnu nastavu predviđeno je takođe 18 školskih časova, a o njihovom rasporedu će se dogovoriti osoba koja predstavlja kompaniju u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Gore naznačeni tempo delovanja važi zapravo samo za polaznike koji budu pohađali grupni seminar o primeni PMI metodologije, jer tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku o primeni PMI metodologije

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje