Kurs i obuka o privatnim robnim markama

Izneta je opšta preporuka da zaposleni u trgovinskim lancima, posebno oni koji su zaduženi za sprovođenje marketinških kampanja prisustvuju predavanjima koja će, dok se bude odvijao specijalizovani seminar o privatnim robnim markama držati vrhunski stručnjaci za datu oblast. Takođe bi bilo vrlo korisno da pomenutu edukaciju pohađaju osobe koje su angažovane u različitim marketinškim agencijama, ali svakako i svi koji u narednom periodu žele da pokrenu neki novi proizvod. Dobrodošli su i oni koji već imaju razvijene robne marke, ali žele da na tom polju nauče nešto novo i unaprede svoje poslovanje.

Svi koji su zainteresovani za pomenutu obuku mogu da se prijave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, da pozovu telefonom ili pošalju poruku na mejl adresu organizatora. Tom prilikom potrebno je da navedu svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Nakon završene registracije prijavljenih, održaće se upis na naznačenu edukaciju, kome su svi kandidati obavezni lično da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. O zvaničnim spisima koje u tu svrhu moraju da pribave, te o tačnom vremenu i mestu sprovođenja pomenute procedure svi polaznici će biti na vreme informisani.

Pre nego što počne da se sprovodi navedeni program upisani kandidati će se izjasniti o načinu na koji žele da prate predavanja, s obzirom na to da organizator nudi nekoliko različitih modela rada.


Izbor pojedinačnih polaznika tako može da bude individualna obuka i kurs o privatnim robnim markama, koji se odvija po principu „jedan na jedan“. U takvoj situaciji veoma se vodi računa o individualnim karakteristikama prijavljenog i nastoji se da se tome maksimalno prilagodi sam tog edukacije, kako bi mu se omogućilo da lako i efikasno usvaja predviđena znanja. Ovlašćeni profesor će ga podsticati da postavlja pitanja, ako je potrebno traži dodatna objašnjenja, komentariše i diskutuje u vezi sa konkretnom temom, a takođe će mu davati i sugestije za dalji rad. Osobe koje se opredele za ovaj pristup moći će i lakše da organizuju svoje obaveze, budući da će im biti omogućeno da navedu kada bi želeli da seminar počne, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ovaj raspored će postati zvaničan jedino pod uslovom da se sa njim saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

U ponudi je takođe i poluindividualna edukacija, kada profesor podučava dvoje polaznika. Oni tada nove informacije usvajaju prateći interaktivna predavanja ovlašćenog stručnjaka, ali takođe proširuju i produbljuju svoja znanja i putem međusobnih razgovora, iznošenja sopstvenog mišljenja i navođenja odgovarajućih iskustava i primera. I u ovoj situaciji kandidatima je data prilika da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se obučavati. Tačnije rečeno, oni će moći da se sa svojim predavačem i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru pomenute institucije dogovore u vezi sa datumom kada će program da startuje, kao i oko termina i učestalosti održavanja časova.

Kandidati koji žele da se edukuju u dinamičnom okruženju i u društvu još nekoliko osoba mogu da traže da se za njih organizuje grupni kurs i obuka o privatnim robnim markama. Tada će se raditi po rasporedu koji bude odredio koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije, a sami polaznici neće moći da iznose svoje želje ni zahteve vezane za vreme početka edukacije, kao ni za termine i ritam održavanja predavanja. Radi se o tome da je, uzevši u obzir njihovu brojnost, nemoguće napraviti plan delovanja koji će istovremeno svima da odgovara, te je zato odlučeno da će dobiti gotov raspored kome će, uz manja ili veća odricanja, morati da se prilagode. Treba napomenuti i da će ovi polaznici ponekad morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, budući da je preciznim pravilima definisano da ona ne može početi sa radom bez najmanje četvoro prijavljenih kandidata, ali da takođe u njenom sastavu ne može biti više od njih osmoro.

Za bilo koju od pomenutih opcija da se odluče, osobe koje su na obuku prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da rade na klasičan način, kada dolaze u određenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i tamo prate nastavu, a na raspolaganju im je i edukacija preko interneta, za šta će morati da se blagovremeno pripreme. Od njih se, naime očekuje da, pre nego što počnu predavanja na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, što većina polaznika uspeva da obavi samostalno, bez ikakvih problema. Ipak, ukoliko im bude bila potrebna pomoć ili još neka uputstva, mogu se u bilo kojoj poslovnici obratiti IT stručnjacima i tako efikasno rešiti svoje teškoće i nedoumice.

Kada su za navedenu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekoj kompaniji sprovodi se korporativni seminar o privatnim robnim markama, kada nastava takođe može da se pohađa na standardni način, ali i online. Treba istaći da klasični časovi ne moraju, međutim samo da se održavaju u nekom predstavništvu organizatora, već ih je moguće sprovoditi i u samoj firmi za koju rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu koje njima odgovara, a gde postoje tehničke mogućnosti za kvalitetan obrazovni rad. Vreme kada će ovi kandidati početi sa obukom, kao i termine i ritam održavanja njihovih predavanja odrediće ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Obuka i kurs o privatnim robnim markama - plan i program

Proizvodi označeni imenom nekog trgovinskog lanca koji stoji iza njihovog kvaliteta postaju sve omiljeniji kod potrošača, budući da omogućavaju znatne uštede. Stoga će stručni kurs i obuka o privatnim robnim markama svim zainteresovanim osobama ponuditi odgovore na neka bitna pitanja vezana za razvoj ovakvog načina poslovanja. Stručnjaci koji vode edukaciju najpre će podvući razlike između privatnih, to jest trgovinskih i proizvođačkih robnih marki, te će u vezi sa tim govoriti o ceni, koja je kod privatnih marki znatno niža, s obzirom na to da njihovi vlasnici ne snose troškove koji se odnose na posrednike, oglašavanje, odnose sa javnošću i slično. Takođe će istaći da vlasnici proizvođačkih marki nisu u poziciji da sprovode njihov kontinuirani nadzor na svim prodajnim mestima, dok je to mnogo jednostavnije raditi kada su u pitanju privatne marke, pošto su one u vlasništvu konkretnog trgovinskog lanca. Osim toga, profesori će objasniti da većina trgovaca koji imaju privatne robne marke nastoje da im daju prednost u odnosu na one koje su u vlasništvu proizvođača, te da im obezbede više prostora i bolju poziciju na policama u prodavnicama. Predavači će se osvrnuti i na imidž robnih marki, te podvući razliku između njegovog formiranja od strane trgovaca i proizvođača. Uz to će nastojati da prisutnima približe vrlo kompleksan odnos između ova dva učesnika distributivnog lanca, pa će objasniti da trgovac koji poseduje privatnu robnu marku u odnosu na proizvođača predstavlja i konkurenciju i neophodnog saradnika u poslovanju. Oni istovremeno jedan od drugoga zavise, ali se i takmiče u cilju povećanja dobiti i učešća na tržištu.

Na narednim časovima biće reči o strategiji razvoja privatnih marki unutar trgovinskih lanaca, te će predavači istaći da se u tom smislu vrlo često koriste pojedini elementi nacionalnih marki, kako bi se zadobilo poverenje potrošača. Prisutnima će, uz to biti naglašeno da je glavni adut u formiranju privatnih robnih marki i njihovom visokom pozicioniranju upravo niže cena u odnosu na druge. U tom procesu je veoma važno trajno zadobiti poverenje potrošača, te se uvode razni programi i povlastice koje to podstiču, poput deljenja trgovačkih kupona, kartica za sakupljanje poena koji će obezbediti neke popuste i slično.

Svi koji budu pohađali seminar o privatnim robnim markama saznaće i da se u cilju boljeg poslovanja trgovinski lanci koriste metodama prikupljanja podataka o potencijalnim klijentima, kako bi znali šta tačno treba da ponude. Poznavanje profila kupaca je, naime od ključne važnosti za bolje pozicioniranje konkretnog proizvoda. Predavači će napomenuti i da je, u tom pogledu važno da se kontinuirano proširuje ponuda, te da se podstiču potrošači da novu robu istražuju i informišu se o asortimanu koji obuhvata konkretna privatna robna marka. Profesori će dodati i da postoji nekoliko važnih uslova koji moraju biti ispunjeni u cilju izgradnje stabilne marke, te će govoriti o uspostavljanju korektnih i postojanih odnosa sa dobavljačima, izgradnji maloprodajne infrastrukture, razvoju i osavremenjivanju maloprodajnih tehnika i tehnologija, a istaći će i važnost modernizacije maloprodajnih objekata, obučavanja kadrova i kreiranja odgovarajuće organizacione kulture u samoj kompaniji.

U daljem toku edukacije ovlašćeni stručnjaci će govoriti o izboru adekvatnog imena za privatnu robnu marku, te istaći da je to vrlo važan korak u njenom razvoju. Naziv, zapravo identifikuje samu kompaniju, ali istovremeno i izdvaja asortiman koji ona nudi od konkurencije, tačnije rečeno omogućuje kreiranje imidža konkretne marke i same firme koja iza nje stoji. Profesori će upoznati prisutne i sa strategijom imena trgovinske marke, koje podrazumeva nekoliko varijanti, to jest da jedna marka obuhvata jedan artikal, da postoji marka određenog asortimana ili grupe artikala, te da se jedna marka odnosi na jedan kvalitet ili jednu cenu, da se za ime koristi naziv firme ili lično ime trgovine i pojedinačno naziv marke.

Dok traje obuka i kurs o privatnim robnim markama, polaznici će se upoznati i sa najboljim i najefikasnijim dizajnom ambalaže, kojim će se privući potrošači, budući da je to prvi kontakt koji oni ostvaruju sa određenim proizvodima koji se prodaju pod istim imenom. Predavači će napomenuti i da ambalaža mora da bude testirana u pogledu zaštite koju pruža robi, u smislu održavanja njenog kvaliteta, transporta i, što je veoma bitno, mogućnosti kreiranja identiteta u odnosu na druge marke. Potrebno je, takođe vrednovati pakovanje sa ekološkog stanovišta i finansijske isplativosti, a stručnjaci će objasniti kandidatima da je pri izboru dizajna ambalaže neophodno iskazati prednost datog proizvoda, oblast njegovog korišćenja, voditi računa da odgovara konkretnom proizvodu, bude moderan i aktuelan, te privlačan u vizuelnom pogledu. Ambalaža, dakle, mora da promoviše robnu marku i kontinuirano privlači pažnju potrošača.

Ovlašćeni predavači će se dalje baviti promocijom odgovarajuće privatne robne marke, pa naglasiti da je u tom smislu veoma bitna dobra reputacija same trgovinske kuće. Objasniće da promocija treba jednu marku da učini poznatom i da taj status održava, te se ona mora sprovoditi prema strogo definisanom planu. Najpre je neophodno kod kupaca formirati svest o postojanju dotične robne marke, a zatim se radi na izazivanju selektivne potražnje. Profesori će govoriti i o važnosti izbora pravog medija za sprovođenje promocije, te o kreiranju sadržaja odgovarajuće poruke i načina njegovog prezentovanja potrošačima. Biće reči i o saradnji sa marketinškim agencijama i njihovoj ulozi u propagiranju određene robne marke.

Kada i na kojoj lokaciji se odvija kurs i obuka o privatnim robnima markama?

Ukoliko nastavu žele da pohađaju zaposleni u određenom preduzeću organizuje se, kako preko interneta, tako i na klasičan način, korporativni seminar o privatnim robnim markama. U oba slučaja, raspored rada određuju u dogovoru zvanični reprezent kompanije koja svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator u instituciji organizatora. Oni, dakle zajednički definišu kada će program početi da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Kandidati koji se opredele za klasične časove moći će, međutim, baš kao i oni koji budu radili online da odaberu i mesto na kome će se obučavati, jer im je na raspolaganju odgovarajući prostor u najbližem predstavništvu pomenute institucije, njihovo radno okruženje, ali i svaka druga lokacija gde ima tehničkih uslova za valjano sprovođenje nastave.

Polaznici koji budu radili u grupi moraće da se prilagode rasporedu koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Oni ni na koji način neće moći da utiču na definisanje termina i učestalosti održavanja časova, kao ni na vreme kada će sama edukacija da startuje. Veličina grupe je takođe vrlo precizno definisana, budući da od toga u velikoj meri zavisi i kvalitet njenog funkcionisanja. Tako je pravilima određeno da ona može da obuhvata najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. To je ocenjeno kao adekvatan broj osoba za uspostavljanje kvalitetne interakcije u kojoj će opet svaki pojedinac pronaći svoje mesto i ostvariti predviđene obrazovne ciljeve.

Polaznici koji se budu obučavali u paru, to jest za koji se bude sprovodila poluindividualna obuka i kurs o privatnim robnim markama moći će najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora da se dogovore oko rasporeda po kome će se raditi, te tako utvrde vreme startovanja edukacije, ali i termine i učestalost održavanja predavanja koji će im svima podjednako odgovarati. Na taj način će obaveze vezane za ovu edukaciju lakše uklopiti u svoj ustaljeni način života i ispunjavanje drugih dužnosti.

Oni koji smatraju da najbolje rezultate postižu samostalnim radom mogu da odaberu individualni pristup i budu jedini kojima će ovlašćeni stručnjak držati predavanja. Tada će moći da napreduju sopstvenim ritmom i uspostave vrlo blisku komunikaciju sa svojim profesorom, uz mogućnost da mu postavljaju pitanja i traže dodatna objašnjenja za sporne pojmove, te da iznose svoje mišljenje u vezi sa temom koja se obrađuje. Takođe će dobiti priliku da navedu termine i ritam rada koji će se najbolje uklopiti u njihov način života i ostale obaveze koje imaju, a biće u prilici da istaknu i kada im odgovara da nastava počne. Ostali učesnici u obrazovnom procesu, to jest predavač i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora nastave će da maksimalno potruditi da izađu u susret zahtevima polaznika, te tako naprave raspored rada koji će mu u najvećoj meri odgovarati.

U svakom slučaju, pojedinačni kandidati bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, mogu da se obučavaju online ili da njihov izbor bude klasični kurs i obuka o privatnim robnim markama. U prvom slučaju moći će da rade na bilo kom mestu koje im za to odgovara, dok će u drugoj varijanti na časove dolaziti u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora. Treba naglasiti i da, ukoliko se opredele za rad preko interneta moraju pre početka nastave na svoj računar da instaliraju namenski softver kako bi mogli da prate predavanja na ovakav način. To je prilično jednostavan postupak, pa se smatra da ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema pri njegovom obavljanju, ali ukoliko polaznici budu imali nekih teškoća ili pitanja mogu potražiti stručnu pomoć u bilo kojoj poslovnici organizatora, svakog dana tokom radnog vremena.

Po kom principu je organizovan seminar o privatnim robnim markama?

Osobe koje bi želele da dobiju punu pažnju stručnjaka koji vodi edukaciju mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs o privatnim robnim markama. U toj situaciji će moći da napreduju sopstvenim ritmom, te da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruju u skladu sa svojim mogućnostima, pošto će raditi izdvojeno od ostalih. Takođe će imati priliku da u velikoj meri utiču na raspored rada, jer će se oko datuma za početak nastave, te u vezi sa vremenom i učestalošću sprovođenja časova dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Tako će moći da naprave plan delovanja koji će im omogućiti da edukaciju pohađaju uz manje stresa i opterećenja, budući da će lakše uklopiti svoje nove obaveze u dotadašnji način života.

Nasuprot tome, oni koji se odluče za grupnu model praćenja nastave neće imati tu privilegiju, s obzirom na to da će morati da prihvate raspored koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Moraće, dakle da se striktno pridržavaju naznačenih termina i tempa rada, ali i da prihvate navedeni datum za početak sprovođenja programa. Ovi kandidati će se obučavati zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih polaznika, budući da je precizirano da grupa ne može obuhvatiti više od osmoro, ali ni manje od četiri osobe.

Moguće je da se za one koji to budu želeli sprovede poluindividualni kurs i obuka o privatnim robnim markama, kada ovlašćeni profesor podučava dvoje polaznika. Njima je takođe obezbeđena privilegija da odrede kada im odgovara da obuka počnete, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko se sa tim predlozima saglase ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, raspored će postati zvaničan i primenjivaće se sve vreme sprovođenja programa.

Nezavisno od toga za koje se socijalno okruženje tokom nastave opredele, pojedinačni polaznici mogu da rade online, to jest da nastavu prate preko interneta. Tada će morati da se blagovremeno pripreme, odnosno da na svoje računare samostalno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ako im to ne pođe za rukom, mogu se u svakom slučaju obratiti za pomoć nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Na raspolaganju su im i klasični časovi koji će se, prema utvrđenom rasporedu odvijati u određenom predsedništvu organizatora.

Za osobe koje edukaciju pohađaju kao radnici nekog preduzeća kreiran je korporativni seminar o privatnim robnim markama, koji može da se prati preko interneta, ali i uživo. Treba istaći da polaznici koji odaberu standardnu nastavu mogu da predavanja prate u namenskim prostorijama određene poslovnice organizatora, u samoj kompaniji za koju rade, te na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Raspored po kome će raditi, to jest vreme i ritam sprovođenja časova i datum početka kompletnog programa zajednički će odrediti osoba koja zvanično istupa u ime konkretne firme i koordinator u okviru institucije organizatora.

Koliko traje obuka i kurs o privatnim robnim markama?

Navedeno je da ukupni nastavni fond za datu edukaciju iznosi 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Takođe je istaknuto da će se tokom 4 dana držati dvočasi, što znači da će program trajati 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada primenjivaće se, međutim samo kada je u pitanju grupni kurs i obuka o privatnim robnim markama, pošto tada o terminima i ritmu održavanje predavanja odlučuje samo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava imaće isti broj časova, ali ne nužno i njihov raspored, jer će o tome zajednički da odluče ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Polaznici koji odaberu individualni seminar o privatnim robnim markama, kao i oni koji se budu edukovali u paru takođe će raditi u toku 8 školskih časova, ali će u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora moći da definišu svoj raspored rada.

Trajanje: 8 školskih časova

Cena:

 • Individualno: 12,000 RSD
 • Poluindividualno: 10,000 RSD po polazniku
 • Grupno: 8,000 RSD po polazniku

Teme:

 1. Uvod
 2. Pojam i značenje privatnih marki
 3. Pozicioniranje privatnih marki
 4. Strategija razvoja privatnih marki
 5. Privatne robne marke u svetu
 6. Privatne marke u Srbiji
 7. Rezultati istraživanja
 8. U čemu se prednosti robne marke
 9. Razlika između činjenice i percepcije
 10. Ustupanje proizvodnje za tuđe marke
 11. Širenje mreže robnih marki
 12. Borba za police

Spisak gradova za kurs i obuku o privatnim robnim markama

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje