Kurs i obuka o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu

Direktori, vlasnici ili ovlašćeni predstavnici različitih organizacija svakako bi trebalo da pohađaju specijalizovani seminar o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu. Osim njih, ciljnu grupu navedene edukacije predstavljaju i pravna lica ili preduzetnici zaduženi za poslove koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, ali i lica koja za to poseduju potrebnu licencu i snose odgovornosti u pomenutoj sferi.

Svi koji su zainteresovani za naznačeni obrazovni program treba da se prvo prijave ovlašćenom licu i da navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu biti kontaktirani u cilju naknadnog informisanja. Ovaj postupak mogu da obave lično, u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona neke od poslovnica ili, pak elektronskim putem. Nakon toga sprovešće se upis na obuku, kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da sa sobom ponesu određena dokumenta koje će predati nadležnom službeniku. Ona će im, naravno biti na vreme tačno navedena, a saznaće i kog datuma i u koje tačno vreme će se održati upis.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao pojedinci moći će da pohađaju klasične časove, a za njih takođe može da se organizuje i online obuka i kurs o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu. Ukoliko se odluče za prvu opciju, na nastavu će dolaziti u određeno vreme u najbliže predstavništvo navedene institucije, a ako odaberu drugu varijantu predavanja će pratiti preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Na njih prethodno treba da instaliraju specijalni tip softvera, za što će im nadležni stručnjaci dati sva potrebna uputstva, a u slučaju da to ne mogu samostalno da urade, slobodni su da se obrate informatičarima u bilo kojoj poslovnici organizatora i dobiju odgovarajuću tehničku podršku.


Kada se opredele između standardne i edukacije preko interneta, ovi kandidati treba da navedu da li žele da rade nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Ukoliko izaberu individualnu obuku, biće u mogućnosti da predviđene obrazovne ciljeve postižu tempom koji im najviše odgovara, budući da u tom obrazovnom procesu neće imati kome da se prilagođavaju. Osim toga, moći će da navedu kada im odgovara da počnu sa radom, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ako taj raspored njihov profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora budu smatrali odgovarajućim, on će biti usvojen i to će prijavljenom omogućiti da obaveze vezane za ovaj nastavni program jednostavnije uklopi u svoj način života i ostale dužnosti koje treba da ispuni.

U okviru bogate i raznovrsne ponude organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu, kada ovlašćeni profesor podučava dvoje polaznika i nastoji da oni zajednički ostvaruju ciljeve edukacije, ali i da jedno drugom predstavljaju oslonac tokom učenja. Budući da i ovde relativno mali broj osoba učestvuje u obrazovnom procesu, moguće je u najvećoj meri ispoštovati želje kandidata vezane za vreme početka seminara, termine i ritam održavanja časova. Oni će, međutim za raspored koji su tražili morati najpre da dobiju odobrenje od svog predavača i koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, jer bez toga on ne može postati validan.

Grupna nastava osmišljena je kao zajednički rad više kandidata, za čije je kvalitetno obučavanje veoma važno da grupa bude odgovarajuće veličine.Nikome od njih neće biti dozvoljeno da, na osnovu svojih potreba zahteva da se časovi održavaju u određeno vreme i njemu odgovarajućim tempom, niti da učestvuje u odlučivanju vezanom za termin početka kompletnog programa. Sve naznačene pojedinosti definisaće isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, a od kandidata se očekuje da se dobijenom rasporedu prilagode i pridržavaju ga se do kraja sprovođenja programa.

U slučaju da se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo ili reprezent neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju naznačenu edukaciju, sprovešće se korporativni seminar o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu. Nastava tada može da se odvija online ili na klasičan način, kada će polaznici morati da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, ali će takođe moći i da traže da se edukuju u okviru svoje firme ili na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje potrebni tehnički uslovi. Svi kandidati će biti obavezni da poštuju termine i učestalost održavanja časova, kao i datum početka edukacije koje zajednički budu odredili predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Šta tačno proučava obuka i kurs o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu?

Osnovni pravni okvir koji Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu daje navedenoj oblasti u potpunosti je regulisan podzakonskim aktima, kao što su pravilnici, uredbe i tehnički propisi.

Osobama prisutnim na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu biće najpre predstavljen Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) i poslova odgovornog lica. Ovim zvaničnim dokumentom propisuju se svi detalji stručnog ispita koji se polaže u cilju praktičnog osposobljavanja za obavljanje poslova BZR u organizaciji, kod poslodavca ili u državnoj ustanovi. Na taj način se stiče zvanje stručnog lica ili, pak odgovornog lica za poslove ispitivanje opreme za rad i uslova radne okoline. Nadležni stručnjaci će objasniti da se ispit polaže prema određenom programu i pred komisijom Ministarstva za rad, tačnije Uprave za BZR. Opšti deo programa obuhvata poznavanje pravnih akata koja regulišu pitanja iz oblasti radnih odnosa, prava i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih, zdravstvenu zaštitu, socijalno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i Ustav Republike Srbije, određena poglavlja krivičnog zakonika, te domaće i međunarodne pravne izvore za uređenje oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Posebni deo programa stručnog ispita se bavi praktičnim pitanjima, načinom i postupkom procene rizika, opštim i posebnim merama BZR, ali i metodologijom pregleda opreme za rad i uslova radne okoline.

Tokom edukacije biće reči i o Pravilniku o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti BZR, koji se odnosi na pravna lica zadužena za poslove BZR, kao i na ona odgovorna za preglede opreme za rad i uslove radne okoline. Pravilnik propisuje način na koji se podnose zahtevi za izdavanje licenci Ministarstvu za rad i koje uslove je potrebno ispuniti po pitanju tehničke opremljenosti i kadrovske strukture, to jest koliko stručnjaka i kojih profila je potrebno imati na radu u pravnom licu da bi se dobila licenca za ispitivanje opreme za rad ili za ispitivanje uslova radne okoline (diplomirani inženjeri mašinstva, elektrotehnike, tehnologije, zaštite na radu, specijalisti medicine rada ili higijene, diplomirani fizičari i hemičari), kao i visina troškova za postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Svi koji budu pohađali seminar o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu upoznaće se i sa Pravilnikom o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti BZR, koji se tiče se poslodavaca. Predviđeno je, naime da oni, pre početka obavljanja delatnosti moraju da dobiju pozitivno rešenje inspekcije rada o ispunjenosti zahteva za bezbedan i zdrav rad, a na osnovu pregleda radnih i pomoćnih prostorija i odgovarajuće opreme, skica, tehničke dokumentacije i uputstava za instalaciju i održavanje. Kompletan postupak, od podnošenja prijave do dobijanja rešenja, traje ukupno osam dana, a visina troškova za obavljanje postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova, regulisana je Pravilnikom o visini troškova i zavisi od delatnosti poslodavca i površine objekta u kojem se vrši registrovana delatnost. Najviša je za rad sa opasnim materijama, a najniža za zdravstvene i delatnosti domskog smeštaja.

Polaznicima će biti naznačeno da je obaveza svakog poslodavca i svake institucije usvajanje Akta o proceni rizika. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini daje metodologiju za procenu rizika od nastanka povreda na radu i oštećenja zdravlja zaposlenog na radnom mestu ili u radnoj okolini, kao i utvrđene mere za otklanjanje ili smanjivanje istog. Profesori će napomenuti da procenu rizika, za svako radno mesto vrši stručno lice za BZR, zaposleno kod poslodavca ili u licenciranom pravnom licu za obavljanje poslova BZR, tako što ispituje organizaciju radnih procesa, sredstva za rad, sirovine i materijale koje se koriste, sredstva i opremu za zaštitu na radu i druge elemente koji mogu da izazovu rizik po zdravlje zaposlenih. Procena rizika se vrši na osnovu prepoznatih opasnosti i štetnosti, a zatim se utvrđuju mere za njegovo otklanjanje, sprečavanje i smanjenje.

U slučaju da na radnom mestu ili radnoj okolini dođe do povrede, pojave profesionalne bolesti ili oboljenja koje je u vezi sa radom, obaveza poslodavca, odnosno stručnog lica za poslove BZR je popunjavanje evedencija, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu izdavanja obrazaca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju. Predavači će objasniti da se izveštaj popunjava u pet primeraka, u roku od 24 časa od nastanka povrede dostavlja zdravstvenoj ustanovi koja upisuje nalaze lekara, zatim ga vraća poslodavcu koji svih pet primeraka dostavlja Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a zatim od četiri overena primerka koji su mu vraćeni dostavlja po jedan primerak zaposlenom, Fondu PIO i Upravi za BZR Ministarstva rada. Podaci koji se upisuju u izveštaj odnose sa na poslodavca, lice određeno za BZR kod poslodavca, na povređenu osobu, neposrednog rukovodioca povređenog, zatim na radno mesto i poslove na kojima povređeni radi, vreme i mesto nastajanja povrede, a uključeni su i podaci o očevicima, o povredi i merama BZR koje su se primenjivale na radnom mestu, kao i nalazi i mišljenje lekara koji je prvi pregledao povređenog.

Dok traje obuka i kurs o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu kandidati će biti obavešteni da, osim izveštaja o povredama na radu i profesionalnim bolestima, Pravilnik o evidencijama u oblasti BZR propisuje vođenje evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom, zaposlenima na tim radnim mestima i njihovim lekarskim uverenjima, osposobljavanju zaposlenih za zdrav i bezbedan rad, kao i o opasnim materijama, rezultatima pregleda uslova radne okoline, pregledima i proverama opreme za rad, izdatim sredstvima za ličnu zaštitu na radu, te o prijavama opasnih pojava koje ugrožavaju BZR.

Nadležni stručnjaci će istaći da za zaposlene koji su raspoređeni na radna mesta sa povećanim rizikom od ugrožavanja zdravlja postoji Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima, koji nalaže poslodavcu da radnike šalje na opšte i specifične lekarske preglede u službu medicine rada. Upute za lekarske preglede popunjava poslodavac, na obrascu iz priloga Pravilnika, dok služba medicine rada svoj izveštaj dostavlja poslodavcu i zaposlenom, koji ga prosleđuje svom izabranom lekaru, takođe na obrascima propisanim Pravilnikom.

Prisutnima će biti naglašeno da je posebna pažnja u oblasti BZR posvećena radu u građevinarstvu, na primer kroz odredbe Pravilnika o programu, načinu i visini troškova, pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova, te putem Pravilnika o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta.

U koje vreme i gde se održava kurs i obuka o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu radnika nekog preduzeća pohađaju nastavu prema rasporedu sačinjenom od strane zvaničnog predstavnika njihove kompanije i koordinatora u instituciji organizatora. Oni će takođe biti u mogućnosti da uživo ili online prate korporativni seminar o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu, a ako se opredele za prvu opciju, dobiće priliku da biraju i mesto za održavanje časova. Na raspolaganju su im prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u njihovoj firmi, kao i svako drugo mesto na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces.

Oni koji nastavu prate pojedinačno dolaziće na klasične časove u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili, a ukoliko se opredele za online nastavu, obučavaće se preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Upravo su iz tog razloga obavezni da na njih, pre početka kursa instaliraju posebnu vrstu softvera, bez koga neće moći da se edukuju na ovakav način. U slučaju da ovaj postupak ne uspeju da obave samostalno, svakako mogu da računaju na stručnu pomoć članova ekipe tehničke podrške u ma kojoj poslovnici naznačene institucije.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnom učionicama, za ove kandidate može da se sprovede grupna obuka i kurs o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu. Tada će biti obavezni da prihvate termine za održavanje časova koje bude odredio koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a takođe će morati da se prilagode i definisanom tempu delovanja, kao i datumu za početak celokupnog programa. Da bi se obezbedilo kvalitetno funkcionisanje grupe, njena veličina je vrlo precizno definisana, te tako ona može da počne s radom kada bude imala najmanje četiri člana, a na ovaj način predavanja zajedno može da prati maksimum osmoro polaznika.

Poluindividualna nastava određena je kao zajednički rad dvoje kandidata, koji funkcionišu kao tandem, jedno drugom pomažu i olakšavaju obrazovni rad, čineći ga takođe zanimljivijim i dinamičnijim. Ovi polaznici će, međutim dobiti priliku da se prvo međusobno, a zatim i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima vezanim za organizaciju obrazovnog delovanja. Tako će zajedno da odrede vreme početka obuke, termine i ritam održavanja časova.

Kandidatima koji smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom namenjen je individualni kurs i obuka o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju tokom obrazovnog procesa, oni mogu maksimalno da utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija i prilagode ga svojim potrebama. Navešće, naime kada im odgovara da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja, a da bi taj raspored postao zvanično prihvaćen, moraju se najpre sa njim saglasiti zvanični predstavnik pomenute institucije i osoba koja vodi edukaciju.

Kako je organizovan seminar o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu?

Osobe koje nastavu pohađaju kao fizička lica mogu da rade preko interneta, a njihov izbor takođe može da bude i klasična obuka i kurs o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu. U prvoj varijanti, predavanja će pratiti preko interneta, ali prethodno moraju da na svoje kompjutere instaliraju namenski softver. To je prilično jednostavan postupak koji većina polaznika može da obavi samostalno, a ako im to ne pođe za rukom svakako mogu računati na pomoć IT stručnjaka u svakom predstavništvu naznačene institucije. Polaznici koji odaberu standardnu nastavu dolaziće na časove u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora.

Kada naznače da li žele da se edukuju uživo ili preko interneta, prijavljeni treba da se izjasne i u vezi sa socijalnim okruženje tokom nastave. Oni koji žele da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog stručnjaka i da tok edukacije maksimalno prilagode svojim potrebama mogu da odaberu individualni kurs, koji se odvija u skladu sa principom „jedan na jedan“. Tada, dakle profesor podučava samo jednog polaznika, koji će imati priliku i da maksimalno uklopi obaveze vezane za ovaj seminar u svoj način života. Moći će, zapravo da navede kada mu odgovara da počne sa obukom, kao i vreme i učestalost održavanja časova koji bi najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu. Ukoliko se sa tim rasporedom saglasi njegov profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, traženi raspored će postati validan i prema njemu će se održavati časovi do kraja programa.

Za one koji žele da rade u društvu većeg broja ljudi organizovaće se grupni kurs i obuka o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu. Polaznici koji odaberu ovaj pristup treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. Vreme početka obuke, termine i učestalost održavanja časova isključivo će odrediti koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije.

Polaznici koji žele da rade u društvu samo jedne osobe mogu da odaberu poluindividualnu nastavu i da nova znanja usvajaju zajedno sa svojim kolegom. Oni svakako moraju biti voljni za uspostavljanje aktivne dvosmerne komunikacije, veoma bitne za razmenu iskustava i ideja. Takođe mogu da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovore u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa. Tako će zajednički da odrede vreme njegovog početka, termine održavanja časova i tempo rada, pa će svi učesnici u nastavi bili zadovoljni usvojenim planom delovanja.

Kandidati koji su zaposleni u nekom preduzeću pohađaće korporativni seminar o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu i to kako na standardni način, tako i preko interneta. Oni koji budu želeli da časove prate uživo dolaziće u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora, ali će takođe moći da imaju predavanja i u okviru svoje kompanije, kao i na bilo kom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa. Vreme početka njihove edukacije, termine i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko po planu traje obuka i kurs o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu?

Za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu, budući da tada koordinator za nastavu u instituciji organizatora definiše vreme i učestalost održavanja časova.

Korporativna nastava takođe će trajati isti fond časova, ali će termine održavanja predavanja i tempo rada definisati zajedno zvanični predstavnik firme čiji radnici pohađaju obuku i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije.

Oni koji budu pohađali individualni ili poluindividualni seminar o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu takođe će imati isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora, kako bi napravili onaj koji će svima da odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku o propisima vezanim za bezbednost i zdravlje na radu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje