Kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta

Stručna lica zadužena za izradu tehničke dokumentacije koja se odnosi na bezbednost od požara navedena su kao ciljna grupa na koju je usmeren stručni kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta. Ovaj seminar bi valjalo da pohađaju i oni koji su ovlašćeni za osmišljavanje, organizovanje i sprovođenje postupaka u cilju zaštite od požara, kod objekata namenjenih skladištenju, kao i osobe koje se brinu o bezbednosti ovih građevina tokom upotrebe.

Oni koji su zainteresovani za naznačeni seminar treba najpre da izvrše prijavljivanje u odgovarajućoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili preko telefona. U tu svrhu potrebno je da ovlašćenom službeniku navedu svoje lične podatke, preciznije rečeno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Vrlo brzo zatim sprovešće se upis na obuku, kome svi prijavljeni moraju da lično prisustvuju i da nadležnom licu tada predaju određena dokumenta, koja će im svakako biti blagovremeno tačno navedena.

Polaznici koji su prijavljeni kao fizička lica imaju mogućnost da pohađaju klasične časove, na koje će, prema utvrđenom rasporedu dolaziti u najbliže predstavništvo naznačene institucije. Osim toga, oni mogu da odaberu i online seminar o protivpožarnoj zaštiti skladišta i da se edukuju preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Baš iz tog razloga na njih prethodno moraju da instaliraju namenski softver, za šta će dobiti sva potrebna objašnjenja i uputstva. U slučaju da ovaj informatički zadatak ne budu uspeli samostalno da reše, mogu da računaju na stručnu pomoć članova ekipe tehničke podrške u bilo kom predstavništvu organizatora.


Nezavisno od toga da li se opredele za klasičnu ili online nastavu, ovi polaznici mogu predavanja da prate potpuno odvojeno od ostalih i da dobiju apsolutnu pažnju i posvećenost nadležnog stručnjaka. Ovaj pristup omogućava kandidatima da napreduju tempom koji im odgovara i u skladu sa svojim sposobnostima, predznanjem i individualnim karakteristikama, o kojima se veoma vodi računa tokom organizovanja i sprovođenja edukacije. Komunikacija između polaznika i profesora je takođe veoma važna za usvajanje predviđenih znanja i veština, a tokom te interakcije prijavljeni će moći da postavlja pitanja o svemu što mu nije jasno, da traži objašnjenja nekih pojmova, ali i da diskutuje u vezi sa temama koje se obrađuju i o tome iznosi svoje mišljenje. Pored toga, dobiće priliku da raspored održavanja časova prilagodi svom načinu života i ostalim obavezama koje treba da ispuni. Najpre će da navede kada mu odgovara da obuka počne, kao i kojim danima i u koje vreme bi bilo najbolje da ima predavanja. Traženi raspored moći će da počne zvanično da se koristi tek kada ga u potpunosti odobri ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Ako on bude morao da se unekoliko promeni, svakako će se voditi računa o željama konkretnog kandidata i nastojaće se da većina njih bude ispunjena u finalnoj verziji rasporeda.

U bogatu i raznoliku ponudu organizatora svrstana je i poluindividualna obuka i kurs o protivpožarnoj zaštiti skladišta. Kod ovog modela eduakcije ovlašćeni stručnjak podučava dvoje polaznika, među kojima se razvija aktivna komunikacija, razmena iskustava, ideja i stavova, te se i na taj način proširuju predviđene kompetencije. Ovi kandidati će, takođe tokom rada razviti i izuzetno visok stepen tolerancije prema tuđem mišljenju, što će im u svakom slučaju biti od koristi u funkcionisanju u realnom okruženju. Uz to će moći da se prvo jedno sa drugim, a zatim sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima koji se tiču obrazovnog procesa. Tako će zajednički da odrede datum kada će on početi, kao i vreme i učestalost održavanja časova koje će svi učesnici moći da prihvate.

Za osobe koje smatraju da se najkvalitetnije uči putem interakcije sa drugim ljudima kreirana je grupna nastava. Kod ovog tipa obuke veoma je važno da grupa funkcioniše kao celina i da polaznici zajedno ostvaruju predviđene ciljeve. Zbog toga oni moraju imati isti status, pa neće moći da odlučuju u vezi sa planiranjem rasporeda po kome će se odvijati nastava. Vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova isključivo će odrediti koordinator u okviru pomenute obrazovne institucije, a kandidati će morati da slede dobijeni raspored sve vreme trajanja programa.Ukoliko je ova edukacija korisna i zanimljiva za radnike neke firme, ponudiće im se mogućnost da se za njih organizuje korporativni kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta. Oni tada mogu da se edukuju preko interneta, ali i uživo, kada će biti u prilici da na časove dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, ali i da traže da se njihova predavanja održavaju u okviru firme za koju rade, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji na kojoj je moguće sprovesti obrazovni proces. Vreme i učestalost odvijanja časova, kao i termin početka programa sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik kompanije čiji radnici pohađaju nastavu i osoba koja istupa u ime organizatora.

Stručni seminar o protivpožarnoj zaštiti skladišta - plan i program

Skladišta se, prilikom izgradnje i korišćenja svrstavaju u kategoriju kompleksnih objekata u smislu zaštite od požara, budući da se u praksi često dešava da se takvim objektima menja namena, te time povećava i rizik od požara. Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs o protivpožarnoj zaštiti skladišta saznaće da, u zavisnosti od vrste ovih građevinskih objekata postoje konkretni propisani zahtevi za zaštitu od požara, o kojima se vodi računa u fazama projektovanja i izgradnje. Ovlašćeni stručnjaci će ih, međutim upozoriti da postoje i slučajevi kada domaće zakonodavstvo ne pokriva standardima i tehničkim preporukama određene vrste skladišta. Kategorizacija objekata prema stepenu ugroženosti od požara se, naime vrši na osnovu namene, veličine i materijala od kojeg je skladište izgađeno i prema odgovarajućoj kategoriji ugroženosti se propisuju mere za zaštitu od požara, kao što su, recimo brojnost, obučenost i opremljenost lica osposobljenih za ovaj posao, donošenje Plana ili Pravila zaštite od požara, kao i izrada plana evakuacije. Predavači će upoznati kandidate i sa posebnom merom koja se primenjuje u sistemu, a to je zaštita od požara u planskim dokumentima, kao što je Glavni projekat zaštite od požara. Njime su obuhvaćeni stabilni sistemi za detekciju gasova, dojavu i gašenje požara, prilazne saobraćajnice za vatrogasna vozila, analize zona opasnosti, sistema za odvođenje gasova i dima, te kontrolisanje i održavanje instalacija i uređaja.

Polaznici će biti informisani da se, ukoliko se u skladištima nalaze zapaljive tečnosti ili gasovi, osim Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozija, primenjuju i posebni pravilnici, odnosno onaj o normativima za bezbednost od požara i eksplozija kod objekata i postrojenja za zapaljive i gorive tečnosti i o skladištenju zapaljivih i gorivih tečnosti. Posebni pravilnici tretiraju i tehnički definišu lokaciju i konstrukciju skladišta, podzemne i nadzemne rezervoare, posude pod pritiskom, sisteme za zaštitu od korozije, sigurnosne ventile i drugu bezbednosnu opremu, kao i udaljenost dalekovoda i provodnika pod visokim naponom od skladišta, zaštitne bazene i drenažne sisteme.

Dok traje kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta polaznici će saznati da se osnovnim podzakonskim aktom, Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija definiše pojam skladišta, oblasti primene ovog dokumenta, objekti za koje važe se njegove odredbe, ali i kriterijumi za podelu skladišta prema veličini. Pravilnik se odnosi na skladišta za čuvanje sirovina, poluproizvoda i proizvoda, a ne primenjuje se na ona namenjena eksplozivu, zapaljivim gasovima i tečnostima, negorivim materijalima u negorivoj ambalaži, kao ni na kontejnerska i priručna skladišta. Podela prema veličini klasifikuje skladišta na mala, površine do 1000 kvadrata, srednja - sa površinom od 1000 do 3000 kvadrata i velika, u koja spadaju ona sa površinom većom od 3000 kvadrata, ali i sva visokoreglana skladišta.

Prisutnima će tokom nastave biti razjašnjen i pojam požarnog opterećenja, koji utiče na požarni rizik. Biće im naznačeno da je u pitanju fizička veličina koja se dobija proračunom ukupne količine toplotne energije podeljene sa ukupnom površinom objekta, koja bi se dobila u slučaju izgaranja uskladištenih materija i elemenata građevinske konstrukcije. Saznaće da se, u zavisnosti od požarnog opterećenja prilikom projektovanja objekta proračunavaju i dimenzionišu konstruktivni elementi (zidovi stepeništa, šahtovi za liftove, broj i dimenzije izlaza za evakuaciju, tip sistema grejanja).

Mesto na kome se skladište gradi mora da odgovara normama Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju. Otpornost na požar elemenata konstrukcije skladišta mora da odgovara tabeli iz člana 13 pomenutog Pravilnika, tako da stepen otpornosti zavisi od veličine požarnog opterećenja i veličine skladišta, a može da se umanji u slučaju da skladište ima stabilni sistem za automatsko gašenje požara.

Osobe koje budu pratile stručni seminar o protivpožarnoj zaštiti skladišta biće obaveštene da se objekati za skladištenje robe, koji nisu obuhvaćeni srpskim propisima pravno tretiraju propisima Evropske Unije. Sa njima će naše zakonodavstvo biti, naime harmonizovano u precizno datim rokovima, kao i novim Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o ozakonjenju koji propisuju uslove za dobijanje upotrebne dozvole za izgrađene objekte.

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, čija primena je počela u januaru 2018. godine, daje tabele i proračune za požarno opterećenje i navodi faktore koji doprinose razvoju požara, a zavise od načina uskladištenja i vrste robe. Nadležni stručnjaci će istaći da su skladišno - prodajni objekti, u smislu rizika od požara specifični po postojanju jednog požarnog sektora i obavezi da budu obezbeđeni stabilnim instalacijama za sistem automatskog gašenje požara.

Polaznicima će biti objašnjeno da se, promenom namene objekta za skladištenje robe menjaju i parametri koji određuju njegovu požarnu bezbednost, tako da je za ovaj postupak, bez izvođenja građevinskih radova potrebno pribaviti odobrenje na osnovu podzakonskog akta koji uređuje sadržinu tehničke dokumentacije prema klasi objekta.

U kojim terminima i gde se održava obuka i kurs o protivpožarnoj zaštiti skladišta?

U slučaju da se ovlašćenom predstavniku navedene institucije obrati rukovodstvo ili reprezent neke kompanije i izrazi želju da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta. Ovi kandidati će raditi prema rasporedu koji zajednički budu napravili ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije. Takođe će imati priliku da predavanja prate preko interneta, u prostoru u koji sami odaberu ili će, u slučaju da se odluče za klasične časove moći da na njih dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora, ali i da se obučavaju u okviru svog preduzeća, te na bilo kom drugom mestu na kome postoje traženi tehnički uslovi za odvijanje obrazovnog procesa.

Pojedinačni kandidati kojima je veoma važno da, iz određenog razloga raspored po kome će pohađati ovaj program uklope u svoje ostale obaveze i način života mogu da odaberu individualnu nastavu. Tada će, naime moći da blagovremeno navedu kog datuma im odgovara da počnu sa obukom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja. Taj raspored će postati validan tek nakon što ga odobre zvanični predstavnik institucije organizatora i osoba koja vodi pomenutu edukaciju, pošto svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti u potpunosti saglasni sa pomenutim detaljima.

Nasuprot tome, polaznici koji žele da pohađaju grupni seminar o protivpožarnoj zaštiti skladišta imaće obavezu da prihvate datum početka nastave, termine i ritam održavanja časova koje unapred bude odredio ovlašćeni koordinator u okviru pomenute obrazovne institucije. U vezi sa rasporedom neće moći da iznose svoje zahteve niti da ulažu prigovore na onaj koji je već formiran, budući da taj plan delovanja neće biti podložan promenama sve do kraja kursa. Uz to treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne počne sa radom, pošto za to treba da bude ispunjen osnovni uslov vezan za minimalni broj polaznika koji na ovaj način mogu da prate predavanja.

Za one koji žele da časove pohađaju zajedno sa još jednim kolegom osmišljena je poluindividualna obuka i data im je šansa da raspored rada značajno prilagode svojim potrebama. Ovi polaznici će moći da istaknu vreme i ritam održavanja časova, kao i datum startovanja celokupnog programa koji će najmanje poremetiti njihovu ustaljenu rutinu, a zatim će taj predlog razmotriti njihov predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Ako ocene da je on prihvatljiv, proglasiće traženi raspored zvaničnim, što će polaznicima omogućiti da ovaj obrazovni program prođu sa manje stresa i opterećenja.

Nezavisno od toga da li želi da rade pojedinačno, u grupi ili u paru, ovi kandidati će, dakle imati priliku da pohađaju online edukaciju, ali i da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs o protivpožarnoj zaštiti skladišta. Za prvi tip kursa moraće da se unapred pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera, bez koje neće moći da se obučavaju preko interneta. U slučaju da ovaj postupak ne uspeju samostalno da obave, bilo kog dana tokom radnog vremena mogu da se obrate IT stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora i dobiju odgovarajuću tehničku podršku. Ukoliko budu želeli da nastavu prate uživo, biće obavezni da na časove u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, gde će raditi u prijatnoj i podsticajnoj sredini, u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima.

Po kom principu se odvija kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta?

Da bi svim prijavljenima omogućio da se edukuju na način koji im najviše odgovara, organizator je ponudio nekoliko mogućnosti za pohađanje časova.

Tako osobe koje žele da rade samostalno i da se oslanjaju isključivo na sopstvene sposobnosti mogu da prate individualni seminar o protivpožarnoj zaštiti skladišta. Ovde je proces učenja maksimalno prilagođen polazniku, jer se prilikom prezentovanje gradiva i postavljanja zahteva vodi računa o individualnim karakteristikama kandidata, njegovom predznanju i brzini kojom usvaja nove informacije. Pored toga, može da slobodno komunicira sa svojim profesorom, postavlja mu pitanja i izražava svoje stavove u vezi sa datom temom, ali i da naznači kog datuma bi želeo da počne sa obukom, kao i koji bi termini i ritam održavanja časova najbolje mogli da se uklope u njihovu ustaljenu rutinu. Željeni raspored će početi zvanično da se primenjuje tek nakon što ga odobri nadležni predavač i osoba koja zvanično predstavlja instituciju organizatora, pošto svi koji učestvuju u obrazovnom procesu moraju da budu saglasni sa planom po kome će se odvijati nastava.

Kandidati koji se opredele za poluindividualnu obuku pohađaju predavanja zajedno sa još jednim kolegom i zajedno ostvaruju predviđene edukativne ciljeve. Na taj način će proces učenja učiniti zanimljivijim i dinamičnijim i predstavljati značajan oslonac i podršku jedno drugom tokom usvajanja predviđenih znanja i veština. Pored toga će biti u prilici da se međusobno, a zatim i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora dogovore oko svega što se odnosi na obrazovni proces, te da tako utvrde termine održavanja časova, datum početka kursa i tempo rada koji će svima da odgovaraju.

Onima koji ne žele da rade u aktivnoj i dinamičnoj atmosferi namenjena je grupna obuka i kurs o protivpožarnoj zaštiti skladišta. Ovde je stavljen naglasak na socijalni faktor u učenju, budući da se predviđena znanja usvajaju putem međusobne interakcije između kandidata, ali i sa nadležnim profesorom. Nikome od kandidata neće biti omogućeno da iznosi svoje predloge vezane za raspored rada, pošto u finalnoj verziji plana delovanja jednostavno neće moći da se ispoštuju želje svakog od njih. Zbog toga će vreme početka obuke, termine i učestalost održavanja predavanja da odredi isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe će im se, uz manje ili veće ustupke, prilagoditi.

Bilo za kakvo socijalno okruženje tokom edukacije da se odluče, polaznici koji će predavanja pratiti kao fizička lica mogu da rade na klasični način i da na časove, u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Osim toga, na raspolaganju im je i online kurs, za koji moraju da se pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Predviđeno je da ovaj postupak obave samostalno, budući da nije uopšte težak i komplikovan, ali ako se neko ne bude u tome snašao, svakako može da potraži stručnu pomoć informatičara u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

U slučaju da je potrebno organizovati nastavu za radnike nekog preduzeća, sprovešće se korporativni kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti i skladišta. Ako polaznici budu želeli da predavanja prate uživo, moći će da biraju između nekoliko lokacija za njihovo održavanje. Nude im se moderno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice organizatora, adekvatni prostor u okviru njihove firme, kao i svako drugo mesto na kome za to postoje traženi tehnički uslovi. Vreme početka nastave, termine i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik navedene obrazovne institucije i lice koje je ovlastila konkretna kompanija.

Koliko je planirano da traje specijalizovani seminar o protivpožarnoj zaštiti skladišta?

Za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs o protivpožarnoj zaštiti skladišt, sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a članovi grupe na to nemaju nikakvog uticaja.

Osobe koje budu radile prema individualnom ili poluindividualnom principu imaće isti broj časova, ali će biti u mogućnosti da se u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko vremena početka kursa dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka o protivpožarnoj zaštiti skladišta treba istaći da će broj časova biti isti kao i u prethodno pomenutim modelima. Termine i učestalost njihovog sprovođenja zajedno će, međutim odrediti zvanični predstavnik firme čiji radnici pohađaju seminar i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku o protivpožarnoj zaštiti skladišta

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje