Kurs i obuka o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima

Smatra se da svi koji, u okviru određenih kompanija i drugih organizacija obavljaju neke tehničke poslove treba da pohađaju stručni seminar o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima. Ipak, treba istaći da je pomenuta edukacija prvenstveno namenjena elektroinženjerima i tehničarima koji rade na izradi projekata i razvoju elektronskih sistema i uređaja ili se bave njihovom proizvodnjom, održavanjem, prodajom i integracojim. Ova obuka će biti vrlo korisna i za studente završnih godina elektrotehničkih i drugih srodnih fakulteta, koji bi želeli da prošire i unaprede svoje poznavanje naznačene oblasti, a samim tim povećaju svoje kompetencije.

Ukoliko zaposleni u nekoj firmi žele da pohađaju ovaj obrazovni program, može im se ponuditi korporativna nastava, koju će pratiti na klasični način ili online. U prvoj varijanti dolaziće na časove u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili će, pak moći da traže da se predavanja održavaju u njihovom preduzeću, ali i na nekom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ako tamo ima uslova za sprovođenje nastavnog procesa. U drugoj opciji sami će odrediti lokaciju na kojoj će se edukovati, pošto će u tom cilju koristiti svoje kompjutere, no svakako će biti obavezni da se pridržavaju rasporeda koji zajedno budu odredili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Oni koji će da rade pojedinačno takođe imaju mogućnost da pohađaju klasične časove, ali će na njih isključivo morati da dolaze u odgovarajuću poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji bude zvanično određen. Osim toga, njihov izbor može biti i online obuka i kurs o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima. Za ovaj model nastave, međutim moraju da se adekvatno pripreme i da na svoj kompjuter blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. Za taj postupak od nadležnih će dobiti sva potrebna uputstva i smernice, a ukoliko i pored toga ne budu mogli da ga samostalno obave, mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu pomenute institucije i da dobiju traženu tehničku podršku.


Nezavisno od toga da li će nastavu da prate uživo ili online, pojedinačni polaznici mogu da rade nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Oni koji se odluče za individualnu nastavu moći će da napreduju tempom koji im odgovara, budući da je za ovaj model edukacije karakteristično prilagođavanje procesa učenja samom polazniku. Organizacija rada prijavljenih znatno je olakšana činjenicom da će im biti dozvoljeno da naznače kada bi im odgovaralo da počnu sa obukom, kao i koji termini i ritam rada bi najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Da bi, međutim taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga odobriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije, jer se i oni tretiraju kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

Osobe koje ne žele da rade potpuno samostalno, ali ni u društvu većeg broja ljudi mogu da traže da se za njih organizuje poluindividualni kurs i obuka o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima. Tada nadležni stručnjak istovremeno podučava dvoje kandidata i nastoji da oni kroz čitav proces prođu kao partneri, da razmenjuju mišljenja, sučeljavaju stavove i da jedno drugom pomažu u savlađivanju potrebnih znanja. Prijavljeni će moći i da utiču na određivanje rasporeda po kome će se raditi, te će prvo da se dogovore, a zatim i da iznesu svoje predloge vezane za termin početka nastave, vreme i učestalost održavanja časova. Ako nadležni profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji odobre dati plan delovanja, on će moći da počne da se zvanično koristi.

Kada je u pitanju grupna obuka, treba istaći da je kod nje naglašen socijalni momenat i da kandidati tada rade u jednoj dinamičnoj i aktivnoj atmosferi, usvajajući predviđena znanja kroz međusobnu interakciju. Grupa zajedno ostvaruje predviđene obrazovne ciljeve, a jedan od bitnijih uslova za njeno uspešno funkcionisanje jeste upravo broj osoba koje će na ovaj način zajedno pohađati predavanja. Termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka programa utvrdiće isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.Svi koji bi želeli da pohađaju specijalizovani seminar o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima moraju najpre da se za to prijave nadležnom službeniku i da, u tu svrhu naznače svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Taj postupak mogu da obave preko telefona, elektronskim putem ili, pak ličnim dolaskom u neku od poslovnica pomenute obrazovne institucije, a nakon toga pristupiće se upisivanju kandidata. Proceduri upisa svi oni moraju lično da prisustvuju i da donesu određena dokumenta, koja će predati ovlašćenom licu. Ona će im biti, naravno na vreme tačno naznačena, kako bi mogli da ih pribave i pripreme se za upis, a biće informisani i o tačnom mestu i vremenu održavanja ove procedure.

Obuka i kurs o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima - plan i program

Kompatibilnost uređaja koji rade na principima elektromagnetnog zračenja, električne, elektronske i opreme informacionih tehnoligija i telekomunikacija, svega što bi svojim zračenjem moglo da ometa rad drugih uređaja ili da okolni elektomagnetni talasi ne ometaju njihovo funkcionisanje, predmet je Direktive 2014/30/EU i Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti, koji je u potpunosti usklađen sa Direktivom i harmonizovan sa zakonodavstvom Evropske Unije, a primenjuje se od jula 2017. godine. Osobama za koje se bude organizovao kurs i obuka o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima biće napomenuto da savremeno doba nameće potrebu za uvođenjem zakonske regulative za oblast aparata sa elektromagnetskim zračenjem, usled njihove sve veće rasprostranjenosti i razvoja. Usavršavanjem znanja u sferi ispitivanja i sertifikacije postiže se, naime konkurentnost proizvoda na tržištu Srbije i Evropske Unije. Kandidati će saznati da novi pristup kontroli kvaliteta proizvodnje, u smislu bezbednosti i zdravlja korisnika, koji se primenjuje u Evropskoj Uniji, isključuje komplikovane procedure atestiranja proizvoda od strane državnih institucija. Ovde je ključna odgovornost proizvođača u poštovanje direktiva, standarda i tehničkih propisa i garantovanje kvaliteta i bezbednosti putem deklaracija o usaglašenosti i oznakom koja potvrđuje usaglašenost sa propisima.

Polaznicima će biti predstavljen Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, po kome sva oprema koja može da prouzrokuje elektromagnetske smetnje ili one koje utiču na rad opreme mora da ispuni obaveze i bude kompatibilna sa Pravilnikom, u smislu pretpostavke usaglašenosti, postupaka ocenjivanja usaglašenosti, tehničke dokumentacije, znaka usaglašenosti i deklaracije o usaglašenosti. Predavači će upozoriti da se područje primene odredbi Pravilnika ne odnosi na radio i telekonunikacionu terminalnu opremu, čije tehničke karakteristike su regulisane posebnim pravilnicima, zatim na aeronautičke proizvode koji se koriste u civilnom vazduhoplovstvu, opremu koju koriste radio amateri, opremu za testiranje i evaluaciju razvoja i stvaranje novih proizvoda. Da bi se oprema na koju se primenjuje pravilnik stavila na tržište ili u upotrebu moraju da budu ispunjeni bitni uslovi za kompatibilnost iz Priloga 1, sa kojima će prisutni biti upoznati, a takođe je nužno da oprema bude pravilno instalirana, održavana i upotrebljena na propisan način.

Osobama koje budu pohađaje seminar o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima će biti objašnjeno šta označava pojam pretpostavke usaglašenosti, te će s tim u vezi profesori govoriti o ispunjavanju zahteva srpskih standarda, kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi EU, ali i o ispunjavanju bitnih zahteva Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti. Nadležni stručnjaci će istaći da su postupci kojima se ocenjuje usaglašenost obavezni, te naznačiti da ih sprovodi proizvođač, na osnovu Pravilnika koji dozvoljava izbor jednog od dva relevantna postupka. Reč je o internoj kontroli proizvoda prema Prilogu 2 ili o pregledu usaglašenosti sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje prema Prilogu 3.

Tokom predavanja predavači će se osvrnuti i na označavanje usaglašenosti, koje vrši proizvođač stavljanjem vidljivog, čitljivog i neizbrisivog znaka usaglašenosti na pločicu aparata ili, ako to nije moguće iz tehničkih razloga na ambalažu i dokumentaciju koja ide uz aparat. Evropski znak usaglašenosti predstavljaju stilizovana slova CE, dok srpski znak ima izgled jednakostraničnog trougla sastavljenog od tri slova A. Domaći proizvodi bi trebalo da imaju srpski znak, a za uvozne su predviđene obe oznake.

Kandidatima će biti predstavljena i prateća dokumentacija, koja obuhvata deklaraciju o usaglašenosti, zvanični spis koji potrvrđuje ispunjenost bitnih zahteva iz Pravilnika, kao i potvrdu o usaglašenosti, koju na osnovu ocene o usaglašenosti izdaje Imenovano telo, te uputstvo, odnosno jasne i razumljive informacije o posebnim merama za instalaciju, održavanje i upotrebu aparata. Polaznicima će biti naglašeno da sva dokumentacija mora da bude na srpskom, to jest da je uvoznik ili isporučilac dužan da obezbedi prevod materijala na naš jezik. Tržišni nadzor obavljaju nadležni inspektori, kojima deklaracija o usaglašenosti mora da bude dostupna najmanje 10 godina od stavljanja na tržište poslednjeg komada modela na koji se odnosi.

Dok traje obuka i kurs o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima kandidati će saznati da su osnovne metode kojima se ispituje elektromagnetska kompatibilnost (EMC) propisane standardima i da tretiraju pojave i osnovne EMC fenomene, tačnije emisije elektromagnetskih polja u spektru radio - frekvencija i imunost aparata na takva polja. Tu, između ostalog spada kompatibilnost sa pojavama povezanim sa električnom mrežom (padovi napona, frekvencija struje, harmonici učestanosti, flikeri), imunost aparata na magnetno polje (industrijska učestanost i impulsna polja), imunost na pražnjenje elektrostatičkih naelektrisanja, zatim imunost aparata na brze tranzijente (pojave kod uključivanja i isključivanja velikih indukcionih potrošača, na primer transformatora ili elektromotora). Biće im naznačeno da demonstracije ispitivanja EMC obuhvataju merenja nisko i visokofrekventnih napona, jačine struje i električne snage, prikaze ispitivanja imunosti, uticaja pada napona na promenu osvetljenja kod monitora, smetnje na računaru izazvanje elektrostatičkim pražnjenjem, prikaz delovanja magnetnog polja na sliku kod katodnog monitora, te reagovanje aparata (igračke robota sa daljinskom kontrolom) na radio -frekventne talase.

Gde i kada se održava kurs i obuka o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima

Mesto na kome će raditi kandidati koji ovu edukaciju pohađaju u statusu radnika neke firme zavisiće od toga da li će korporativni seminar o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima da se sprovodi na standardni način ili preko interneta. U prvom slučaju, polaznici će moći da odaberu lokaciju, shodno svojim potrebama, a nudi im se prostor u najbližem predstavništvu organizatora, odgovarajuće prostorije njihove kompanije, kao i svako drugo mesto na kome za to postoje neophodni tehnički uslovi. Ako se, pak odluče za nastavu preko interneta, moći će sami da odrede mesto na kome će se edukovati, pošto će to učiniti uz pomoć svojih kompjutera. Datum početka njihove edukacije, vreme održavanja časova i tempo delovanja sporazumno će odrediti zvanični predstavnik organizatora i osoba koju je za to imenovala konkretna firma.

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da rade prema principima individualne nastave i da na klasične časove dolaze u određenu poslovnicu navedene institucije ili da predavanja prate online, sa mesta koje sami odrede. U svakom slučaju, biće u prilici da maksimalno utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati obuka, jer će im biti dozvoljeno da navedu termine i učestalost održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njihovu ustaljenu rutinu, kao i da preciziraju vreme početka edukacije koje im najviše odgovara. Da bi taj raspored, međutim počeo zvanično da se koristi, moraju se sa njim u potpunosti saglasiti nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, no svakako, i ako bude bilo potrebno praviti neke izmene u tom smislu, nadležni će nastojati da se maksimalno ispoštuju želje i potrebe konkretnog kandidata.

Izbor onih koji žele da rade u kontinuiranoj interakciji sa drugima biće, naravno grupna obuka i kurs o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima. Tada svi članovi grupe na klasične časove dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije ili će, pak nastavu preko interneta pratiti preko svojih računara, sa mesta koje sami odrede. Bitno je naglasiti da će u obe varijante morati da poštuju raspored koji bude odredio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i ni na koji način neće moći da utiču na vreme početka programa, termine održavanja časova niti na njihovu učestalost.

Poluindividualna nastava namenjena je polaznicima koji žele da se edukuju u društvu još jednog kolege. Ovaj obrazovni rad će se, prema principima standardne nastave odvijati u adekvatnom prostoru odgovarajuće poslovnice naznačene institucije ili tamo gde sami kandidati odrede, ukoliko bude organizovan online. Polaznicima je omogućeno da se najpre jedno sa drugim, a zatim sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije dogovore oko svega što se tiče organizacije samog obrazovnog delovanja. Tako će, dakle zajednički da odrede kada će ovaj obrazovni program početi da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati će da se održavaju časovi.

Kao što je već istaknuto, pojedinačni polaznici nezavisno od toga da li rade odvojeno od ostalih, u paru ili u grupi, mogu da predavanja prate uživo i da u tu svrhu u određeno vreme dolaze u njima najbliže predstavništvo organizatora. Takođe im je na raspolaganju online kurs i obuka o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima, za koji su međutim obavezni da prethodno na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera, bez koga neće moći da prate predavanja preko interneta. Taj postupak nije posebno komplikovan i smatra se da gotovo svi prosečni polaznici mogu da ga obave samostalno, ali je ipak za one koji se ne snađu obezbeđena mogućnost kontakta sa nekim članom ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Kako je organizovan seminar o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima?

Oni koji smatraju da najbolje napreduju i funkcionišu u društvu drugih ljudi mogu tako da traže da se za njih sprovede grupna obuka i kurs o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima. Ovi polaznici moraju, međutim biti informisani da će u nekim situacijama biti potrebno da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. Kako je potrebno svim članovima grupe obezbediti isti status, odlučeno je da će vreme i učestalost održavanja časova i datum startovanja kompletnog programa da utvrdi koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, dok niko od polaznika na to neće moći da utiče svojim zahtevima i potrebama.

Poluindividualna edukacija kreirana je kao zajednički rad za dvoje kandidata, koji tokom nastave međusobnom komuniciraju i olakšavaju znatno jedno drugom proces učenja, čineći ga takođe dinamičnijim i zanimljivim. Pored toga, naravno mogu da ostvare aktivnu interakciju sa svojim profesorom, ali i da na osnovu svojih potreba utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi. U vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma za startovanje celokupnog programa prijavljeni će se dogovarati sa svojim predavačem i zvaničnim reprezentom pomenute obrazovne institucije, te će tako napraviti raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Izbor onih koji smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim delovanjem može biti individualni kurs i obuka o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima. U takvoj radnoj atmosferi, kada je nadležni predavač maksimalno posvećen jednom kandidatu ciljevi edukacije se ostvaruju u skladu sa mogućnostima konkretnog polaznika, jer će profesor svoj rad prilagoditi njegovom predznanju i brzini kojom usvaja nove informacije. Kako tokom obrazovnog postupka nema kome da se prilagođava, dotični kandidat će moći i da se izjasni u vezi sa terminom za početak edukacije koji mu najviše odgovara, ali i da naznači vreme i učestalost održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njegov način života. Taj predlog će da razmotri njegov profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i, ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće traženi plan delovanja validnim.

Bilo da rade pojedinačno, u grupi ili u paru, kandidati prijavljeni na nastavu u statusu fizičkih lica mogu da pohađaju klasična predavanja i to u najbližem predstavništvu organizatora. Pored toga, mogu da se edukuju i online, za šta je potrebno da obezbede stabilnu internet konekciju i da na svoje računare instaliraju namenski softver. U slučaju da ovo ne mogu samostalno da obave, svakako mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka zaposlenih u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Kada se na edukaciju prijave radnici određene firme, organizator će ponuditi da sprovede korporativni seminar o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima. Tada, dakle nastava može da se prati online, ali i na standardni način i to ne samo u prostorijama neke poslovnice organizatora, već i u radnom prostoru kandidata, kao i na bilo kom mestu koje oni odaberu, a na kome ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Datum početka edukacije, vreme i učestalost održavanja časova u dogovoru će definisati osoba koju je za to imenovala konkretna firma i koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije.

Koliko će da traje obuka i kurs o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima?

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima, kao i oni koji budu radili prema individualnom principu imaće isti broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije, kako bi utvrdili onaj koji će im svima odgovarati.

Korporativna nastava će imati isti fond časova, ali će tada vreme održavanja časova i tempo kojim će se raditi zajedno da odrede zvanični predstavnik kompanije čiji radnici pohađaju obuku i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Za osobe koje će pohađati grupni seminar o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima, sve pojedinosti obrazovnog procesa određuje isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a kandidati moraju dobijenom rasporedu da se u potpunosti prilagode.

Spisak gradova za kurs i obuku o sertifikaciji i usklađivanju elektronskih proizvoda sa aktuelnim propisima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje