Kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa

Osobe koje u organizacijama za koje rade zauzimaju odgovarajuće upravljačke pozicije trebalo bi da pohađaju časove koje uključuje specijalizovani kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa. Ova edukacija namenjena je i menadžerima različitih nivoa, ali i svima koji imaju neku ulogu u postupku proizvodnje. Podrazumeva se da predavanja mogu da prate i ostali koji kako iz ličnih, tako i iz poslovnih pobuda žele da saznaju nešto više o navedenoj oblasti.

Ukoliko nekoga zanima pomenuta edukacija treba da zna da pre početka pohađanja nastave mora da prođe kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje za obuku, koje može da se izvrši u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili preko telefona. Tada je potrebno navesti lične podatke osobe koja se prijavljuje, to jest prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a nakon toga biće organizovan zvanični upis na kurs, kome su prijavljeni obavezni da lično prisustvuju i da u tu svrhu prikupe i nadležnom licu predaju određena dokumenta. Svi zvanični materijali koje je potrebno da poseduju kako bi se upisali na edukaciju biće im na vreme tačno navedeni, kao i sve ostale pojedinosti vezane za pomenutu proceduru.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao pojedinci mogu da prate predavanja uživo, te da u tu svrhu dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije, prema rasporedu koji bude zvanično usvojen. Osim toga, mogu da pohađaju i online seminar o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa, koji podrazumeva nastavu preko interneta. Za ovaj pristup polaznici moraju, međutim da se adekvatno pripreme, odnosno da na svoje računare instaliraju poseban namenski softver, za šta će od nadležnih stručnjaka dobiti potrebna uputstva i smernice. Ako ne uspeju da se snađu i bude im potrebna pomoć prilikom ovog postupka, mogu da se obrate nekome od članova ekipe tehničke podrške koja deluje u svakoj poslovnici organizatora.


Kada se odluče između klasične i online nastave, ovi polaznici mogu da definišu i da li žele da rade samostalno, u društvu jednog ili više kandidata. Oni koji odaberu grupnu nastavu biće ponekad obavezni da sačekaju određeno vreme dok grupa ne bude formirana.

Kako ovde predavanjima prisustvuje više osoba, smatra se da bi bilo nemoguće odrediti raspored koji će svakoj od njih da odgovara, pa je zbog toga odlučeno da će vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum početka kompletnog programa da unapred odredi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Kandidati koji budu želeli da rade u društvu samo jedne osobe mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualna obuka i kurs o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa. Tada, dakle dvoje polaznika zajedno usvajaju predviđena znanja i veštine, međusobno se pomažu i savetuju, pa tako proces učenja čine zanimljivijim, ali i dinamičnijim. Omogućeno im je i da značajno utiču na raspored po kome će se sprovoditi nastava, jer će moći da se najpre jedno sa drugim, a zatim sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova i datumom za početak seminara.Svi koji žele da predviđena znanja i veštine usvajaju samostalno, uz uputstva i organizaciju nadležnog stručnjaka mogu da odaberu individualnu nastavu i da rade tempom koji im najviše odgovara. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju tokom obrazovnog procesa, ovi kandidati će moći da napreduju sopstvenim brzinom, ali i da sa svojim profesorom ostvare aktivnu komunikaciju, tokom koje će postavljati pitanja i diskutovati o datoj temi. Polaznici koji odaberu ovaj pristup najverovatnije će raditi prema rasporedu koji sami budu napravili. Oni će, zapravo da odrede termin za početak nastave, vreme i učestalost održavanja časova koji bi se najbolje uklopili u njihov način života, a zatim će to da saopšte svom profesoru i zvaničnom predstavniku pomenute institucije. Ako se i oni sa tim budu saglasili, naznačeni raspored će postati validan i to će omogućiti dotičnim kandidatima da se bolje organizuju i obaveze vezane za ovaj program jednostavnije uklope u ostale dužnosti koje treba da ispune.

U slučaju da pomenutu edukaciju žele da pohađaju zaposleni u nekoj firmi, sprovešće se korporativni kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa. Polaznici tada mogu da prate nastavu online, ali i uživo, kada će imati mogućnost da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da rade u okviru svoje kompanije, te na bilo kom drugom mestu gde za to postoje predviđeni tehnički uslovi. Datum početka nastave, vreme i učestalost održavanja predavanja u dogovoru će odrediti zvanični predstavnik institucije organizatora i osoba koju je za to imenovalo preduzeća čiji radnici prate program.

Seminar o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa - plan i program

Osobe koje budu pohađale naznačeni obrazovni program biće informisane da je jedan od načina za organizaciju i upravljanje proizvodnjom primena modela SIPOC (Supplier Input Process Output Customer). Naziv predstavlja skraćenicu od „dobavljač” (interni ili eksterni isporučilac za proces), „ulaz” (ulazak formi, materijala, informacija i drugih objekata u proizvodni proces), „proces” (pretvara ulazne forme u izlaze koji zadovoljavaju potrebe kupaca), „izlaz” (interni ili eksterni izlaz ka kupcima), i najzad „kupac” (intreni ili eksterni primalac izlaznog proizvoda). Ovlašćeni profesori će kandidatima za koje se bude sprovodila obuka i kurs o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa objasniti da se svrha naznačenog postupka ogleda u poboljšanju postojećeg sistema u odnosu na jasno definisanu svrhu procesa. Pogledom unazad, od celine poslovne aktivnosti, to jest biznisa ka malom delu sistema - procesu moguće je razumeti stvarne potrebe kupaca i naći odgovarajuće aktivnosti kojima se poboljšavaju proizvodni procesi. Polaznici će saznati da je ključni postupak pronalaženje i definisanje svrhe procesa i opisivanje sa tačke gledišta kupca. Kada se on opiše u smislu koristi ili sposobnosti koje kupci na osnovu njega dobijaju, moguće je daljom analizom identifikovati mere performansi i ciljeve poboljšanja. Metoda SIPOC se bazira na timskom radu prilikom određivanja i imenovanja pojmova, identifikacije parametara, analize i diskusije mogućih pravaca aktivnosti. Forma za upisivanje i obradu podataka je prilagođeni dijagram karakterističan za primenu Lin filozofije upravljanja proizvodnjom, a optimalni broj koraka u ispunjavanju SIPOC formulara je 5 do10.

Na predavanjima koja uključuje kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa biće naznačeno da je definisanje proizvodnih postupaka prvi korak kojim se procesu daje naziv u skladu sa načinom na koji konvertuje ulaze u izlaze, u sadašnjem vremenu bez određivanja zahteva za performanse ili za ciljeve poboljšanja. Predavači će objasniti da je u tom cilju potrebno dati odgovore na pitanja - gde počinje proces i koja je prva aktivnost, gde se završava proces i da li je to aktivnost sledećeg procesa ili postoji povratna veza sa kupcima u okviru trenutnog procesa, zatim koji su podprocesi bez kojih glavni proces ne može da funkcioniše, koji su materijalni, ljudski, finasijski i drugi resursi koji se koriste, kao i kojim parametrima ocenjujemo efikasnost procesa, koje su veze sa drugim procesima, te kako su definisane karakteristike kvaliteta. Nakon toga se utvrđuju pojave škarta, grešaka, dorade, kvarova, ciklusnog vremena, proseka i opsega varijacija, konačno i da li su sve te pojave pod kontrolom ili nisu.

Prisutni će saznati i da ulazi u proces tretiraju informacije, dokumenta i proizvode sa kojima se staruje. To je ono što pokreće proces, poput,na primer porudžbine kupca. Izlazi iz procesa predstavljaju sledeći korak imenovanja opipljivih stvari koje proces proizvodi, robe, usluga, informacija, dokumenata ili možda aktivnosti koje omogućavaju internim kupcima da zadovolje potrebe krajnjih korisnika.

Svi koji prate stručni seminar o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa biće informisani da su kupci izlaza proizvodnih procesa ljudi i organizacije koje koriste izlazne proizvode ili usluge i potrebno ih je identifikovati. U tom cilju se precizira kome se obezbeđuju izlazni proizvodi, da li se kupci mogu povrediti takvim proizvodom ili uslugom, da li postoji razlika između potencijalnih i stalnih kupaca, ali i kako proizvod utiče na eksternog kupca. U pogledu analize njihovih zateva je potrebno odgovoriti na pitanja da li kupci dobijaju ono što im je potrebno, šta ne dobijaju i šta dobijaju, a nije im potrebno.

Nadležni stručnjaci će istaći da isporučioci procesa mogu da budu interni ili eksterni i u ovom segmentu bi trebalo analizirati ko pokreće proces, ko su isporučioci dokumenata i podataka, da li su isporučioci deo sistema, kao i da li postoji lista odobrenih isporučilaca i da li se ostvaruje idealni poslovni odnos, tipa win - win. Takođe će napomenuti da postoje i slučajevi kada je isporučilac istovremeno i kupac.

Tokom časova će biti reči i o određivanju vlasnika procesa, što zapravo predstavlja imenovanje zaposlenog stručnjaka odgovornog za funkcionisanje čitavog toka proizvodnog procesa, bez obzira što se prolazi kroz različita odeljenja i funkcije.

Gde i u koje vreme se održava obuka i kurs o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa?

Radnicima određene firme koji su zainteresovani za ovaj obrazovni program namenjen je korporativni kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa, koji može da se prati uživo ili preko interneta, od toga će zapravo da zavisi i mesto na kome će se polaznici edukovati. U prvom slučaju moći će da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije, ali i da rade u okviru svoje kompanije, kao i na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje potrebni tehnički uslovi. Ukoliko se opredele za nastavu preko interneta imaće priliku da je prate u bilo kom prostoru koji smatraju odgovarajućim, s obzirom na to da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. Svakako će biti obavezni da poštuju termine održavanja časova, tempo delovanja i datum početka seminara koji zajedno budu odredili ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i osoba koju je imenovala njihova firma.

Oni koji pohađaju nastavu u statusu fizičkih lica mogu da rade nezavisno od ostalih, odnosno da izaberu individualnu edukaciju. Tako će biti u prilici da predavanja prate preko interneta, na mestu koje sami budu odredili ili, pak da na klasične časove dolaze u prostorije najbliže poslovnice organizatora. Bilo za koju opciju da se odluče, moći će da raspored po kome će se raditi u velikoj meri prilagode svojim potrebama i životnom ritmu. Biće im, zapravo dozvoljeno da pre početka nastave naznače koji im termini i učestalost održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeli da program startuje. Da bi, međutim kandidati zaista mogli da rade prema rasporedu koji su napravili, on mora biti u potpunosti odobren od strane nadležnog predavača i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.

Osobe koje žele da prisustvuju časovima u društvu još jednog polaznika mogu da odaberu poluindividualni seminar o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa. One će takođe biti u prilici da nastavu prate na standardni način u određenoj poslovnici organizatora ili da sami odrede mesto na kome će raditi preko interneta. Uz to će biti u mogućnosti da se najpre sa svojim kolegom, a potom i sa stručnjakom koji vodi edukaciju i zvaničnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovore oko svih pojedinosti koje su vezane za nastavni proces, kako bi utvrdili najpogodnije termine i učestalost održavanja časova i počeli sa radom onog datuma koji svima bude odgovarao.

Kandidati koji budu odlučili da rade u grupi jednako će moći da se edukuju na klasični način, kada će svi biti obavezni da u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Osim toga, na raspolaganju im je online seminar, koji im pruža priliku da nastavu prate preko interneta, koristeći svoj kompjuter i da tako sami odrede mesto na kome će se obučavati. Oni koji se odluče za ovakav pristup moraće, međutim da prihvate termine i učestalost održavanja časova, te datum za početak kursa koji unapred bude odredio ovlašćeni predstavnik naznačene obrazovne institucije i u vezi sa dobijenim rasporedom neće moći da ulažu bilo kakve sopstvene zahteve niti prigovore, jer on neće biti podložan promenama.

Kao što je već rečeno, dakle pojedinačni polaznici mogu da se edukuju na uobičajen način i da na klasične časove u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, gde će raditi u prijatnom okruženju i u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Nudi im se i online obuka i kurs o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa, za koju međutim moraju da se blagovremeno pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju tačno određeni tip softvera. Ovaj informatički zadatak nije posebno komplikovan, pa se smatra da većina prijavljenih može samostalno da ga izvrši, no ukoliko se neko od njih suoči sa određenim problemima, svakako može da stupi u kontakt sa IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije, koji će pružiti potrebnu tehničku podršku.

Kako je organizovan kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa?

Da bi svim kandidatima omogućio da rade na način koji im najviše odgovara, organizator im je pružio priliku da odrede i svoje socijalno okruženje tokom pohađanja nastave. Oni koji žele da dobiju maksimalnu posvećenost i pažnju ovlašćenog stručnjaka mogu da izaberu individualni seminar o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa, te da predviđene obrazovne rezultate postižu tempom koji je usklađen sa njihovim sposobnostima, predznanjem i brzinom kojom su kadri da usvoje nove informacije. Da bi se svakom polazniku koji se odluči za ovakav pristup omogućilo da se lakše organizuje, biće mu dozvoljeno da kreira raspored rada koji bi se najbolje uklopio u njegov način života i ostale dužnosti koje treba da ispuni. Ipak, da bi termini i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kursa koje je definisao počeli zvaničnog da se koriste, moraju biti u potpunosti odobreni od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji. U slučaju da taj raspored mora biti u određenoj meri promenjen, u svakom slučaju će se nastojati da se želje polaznika u najvećoj meri ispune i da njegova finalna verzija bude u saglasnosti sa onim što je kandidat tražio.

Široki dijapazon mogućnosti koje organizator nudi polaznicima obuhvata i poluindividualnu nastavu, kada zapravo ovlašćeni stručnjak podučava dve osobe. One se međusobno pomažu, upućuju i usmeravaju, te tako zajedno ostvaruju predviđene ciljeve edukacije, ali uz to imaju i priliku da preciziraju termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kursa koji se najbolje uklapaju u njihovu ustaljenu rutinu. Ako se sa tim predlogom saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, željeni raspored će postati zvaničan.

Onima koji smatraju da najbolje napreduju u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi namenjena je grupna obuka i kurs o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa. Ovi polaznici moraju biti informisani da u određenim prilikama treba da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana. Pravilima je takođe definisano maksimalni broj članova, kako bi grupa mogla kvalitetno da funkcioniše i kako bi svako od njih dobio priliku da se iskaže u nastavnom procesu i usvoji predviđena znanja i veštine. Kako je nemoguće napraviti raspored koji će svakom kandidatu biti po volji, oni će ovde morati da prihvate termine za sprovođenje predavanja, tempo rada i vreme početka seminara koje bude definisao zvanični koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Njihovi lični zahtevi neće biti uzimani u razmatranje, jer je neophodno da svi članovi grupe budu u potpunosti ravnopravni kako bi ona mogla da deluje kao jedinstvena celina.

Bilo da se opredele za rad u grupi, u paru ili pojedinačno, ovi polaznici dakle nastavu mogu da prate uživo i da na časove, u utvrđenim terminima dolaze u njima najbliže predstavništvo organizatora. Osim toga, na raspolaganju im je i online edukacija, ali će u tom cilju morati da prethodno na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. Većina kandidata to uspe da obavi samostalno bez ikakvih problema, budući da postupak nije posebno komplikovan, a ako neko od njih u tome ne bude uspeo, može svakoga dana tokom radnog vremena da se obrati za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Ukoliko su za nastavu zainteresovani radnici neke firme, organizator će im ponuditi da se za njih sprovede korporativni kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa. Oni mogu da predavanja prate na klasični način ili preko interneta, a ako se odluče za prvu opciju biće u prilici da biraju između nekoliko lokacija za održavanje takvih časova. Nude im se prostorije najbližeg predstavništva navedene institucije, odgovarajući prostor u kompaniji za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome je moguće kvalitetno održati i pratiti nastavu. Datum početka programa, termine održavanja časova i tempo kojim će se raditi zajedno će odrediti zvanični predstavnik naznačene obrazovne institucije i osoba koju je za to odredilo konkretno preduzeće.

Koliko po planu traje seminar o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa?

Kada se sprovodi grupna obuka i kurs o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa, pošto tada termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka seminara određuje jedino koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe na to ne mogu uopšte da utiču svojim zahtevima.

Polaznici koji se opredele za individualnu ili poluindividualnu nastavu takođe će imati isti fond časova, ali ne obavezno i isti raspored. Oni će u vezi sa tim moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pa će tako odrediti termine i ritam održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa koji će im svima odgovarati.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa treba istaći da je i ovde predviđeno isto trajanje edukacije, ali da će vreme održavanja časova i tempo kojim će se raditi sporazumno definisati koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i lice koje je ovlašćeno od strane firme čiji radnici pohađaju seminar.

Spisak gradova za kurs i obuku o SIPOC alatu za poboljšanje proizvodnog procesa

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje