Kurs i obuka o specifičnostima upravljanja u vanrednim okolnostima

Predstavnici organa državne uprave i jedinica lokalne samouprava navedeni su kao osobe na koje je primarno usmerena stručna obuka i kurs o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama. Znanja koja nudi ova edukacija potrebna su takođe i članovima privrednih društava, kao i ostalim pravnim licima i preduzetnicima, a nije na odmet da se u nastavu uključe i grupe građana, članovi određenih udruženja, profesionalnih i raznih drugih organizacija.

Osobe koje su zainteresovane za naznačeni obrazovni program treba da prođu kroz dve zvanične procedure. Prva je vezana za prijavljivanje kandidata, kada oni treba da dođu lično u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, da se jave telefonom ili pošalju mejl na adresu organizatora. Potrebno je da navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste, a nakon toga biće pozvani na upis u određenu poslovnicu pomenute institucije. Biće im naglašeno da ovoj proceduri moraju lično da prisustvuju, da donesu određena dokumenta i predaju ih ovlašćenom licu, a ona će im svakako biti na vreme tačno navedena.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao pojedinci mogu da pohađaju klasične časove, a njihov izbor može biti i online kurs i obuka o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama. U prvom slučaju na nastavu će dolaziti u određeno predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji bude utvrđen i tamo će se edukovati u prijatnoj radnoj atmosferi i u prostorijama opremljenim prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Ako, pak izaberu drugu opciju, predavanja će pratiti preko interneta koristeći svoje kompjutere, na koje su baš iz tog razloga obavezni da prethodno instaliraju namenski softver. To je jedan prilično jednostavan informatički zadatak i veruje se da će polaznici, uz uputstva koja budu dobili moći da ga obave samostalno, bez ikakvih problema, ali je svakako za one koji se ne budu snašli obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici navedene institucije.


Kada navedu da li žele da nastavu prate uživo ili online, pojedinačnim polaznici će biti zamoljeni da se izjasne i u vezi sa socijalnim okruženjem tokom obuke. Oni koji budu želeli da rade u društvu još nekoliko osoba moći će da odaberu grupnu edukaciju i da nova znanja usvajaju u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi. Ovde je naglašen socijalni momenat učenja, budući da se nove informacije prenose putem interakcije između kandidata, uz uputstva nadležnog predavača, pa tako čak i oni koji su stidljivi i povučeni bivaju podstaknuti da tokom obrazovnog procesa izraze svoje mišljenje i povećaju radnu aktivnost. Da bi grupa zajedno ostvarivala predviđene ciljeve i zadatke potrebno je da njena veličina bude odgovarajuća. Nikome od kandidata neće biti omogućeno da donosi odluke ili prilagođava raspored svojim potrebama. Jednostavno nije moguće svim prijavljenima u tom smislu udovoljiti, pa će stoga vreme početka seminara, termine i učestalost održavanja časova da isključivo odredi ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru odgovarajuće poslovnice organizatora.

Polaznici koji žele da rade u društvu, ali samo jedne osobe mogu da pohađaju poluindividualni seminar o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama. Tada, dakle nadležni predavač podučava dvoje kandidata, a ovaj pristup značajno povećava njihovu motivaciju i nivo tolerancije prema tuđem mišljenju, što su veoma bitne karakteristike za uspešno delovanje u realnim okolnostima. Partneri jedno u drugom nalaze oslonac, pomažu se i sarađuju, ali i podstiču jedno drugo na rad i u međusobnoj komunikaciji koriguju stavove i usvajaju nove ideje i iskustva. Omogućeno im je i da značajno utiču na formiranje rasporeda po kome će se održavati nastava, te će bizi slobodni da izložbe šta bi im u tom smislu najviše odgovaralo, a da onda zajedno sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora odrede vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova.

Za one koji žele da se obučavaju nezavisno od ostalih kreirana je individualna nastava, kada ovlašćeni stručnjak radi samo sa jednim polaznikom. On organizuje edukaciju i praktično rukovodi samostalnim radom kandidata, ali ga i podstiče da diskutuje u vezi sa temama koje se obrađuju, postavlja pitanja i, generalno izražava svoje mišljenje. Ta komunikacija između profesora i polaznika je veoma važna za proširivanje vidika, za usvajanje novih znanja i veština, imajući u vidu da na taj način predavač dobija brzu povratnu informaciju o učinku svoga rada, te eventualno može da u tom smislu blagovremeno sprovede neke izmene i omogući prijavljenom da u potpunosti ovlada konkretnom tematikom. Kako nema kome da se prilagođava tokom obrazovnog procesa, polaznik može da traži da nastava počne određenog datuma, ali i da odredi vreme održavanja časova i njihovu učestalost. Taj raspored će, međutim postati zvaničan samo ako se sa njim saglasi njegov profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, ali će se, i ako u njega budu unošene određene izmene, svakako voditi računa o željama kandidata i nastojaće se da one budu maksimalno ispoštovane.Ukoliko su za ovu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekoj firmi, sprovešće se korporativna obuka i kurs o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama. Kandidati mogu tada predavanja da prate online, ali i uživo, kada će moći da biraju između nekoliko lokacija za održavanje klasičnih časova. Mogu, dakle da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo pohađaju nastavu, ali su u situaciji i da traže da se edukuju u okviru svoje kompanije, kao i na nekom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ako tamo postoje tehničke mogućnosti za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i termin početka kompletnog programa zajedno će odrediti osoba koju je za to imenovalo njihovo preduzeće i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Kurs i obuka o specifičnostima upravljanja u vanrednim okolnostima - plan i program

Vanredne situacije izazvane požarima, eksplozijama, udesima sa pojavom curenja opasnih materija, tehnološkim incidentima ili elementarnim nepogodama godišnje na teritoriji Republike Srbije dovode do gubitka više od 700 života i znatne materijalne štete. Svima koji pohađaju stručni seminar o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama biće objašnjeno da se u takvim situacijama, praćenim rizicima visokog intenziteta i opasnostima po stanovnike, životnu okolinu i materijalna dobra, sprečavanje i otklanjanje rizika postiže primenjivanjem posebnih mera i aktivnim delovanjem posebnih snaga bezbednosti. Rezultati primene novih zakonskih normi i standarda bezbednosti u oblastima upravljanja rizicima u vanrednim situacijama ogledaju se u racionalnijem korišćenju resursa i smanjivanju troškova koji se izdvajaju za bezbednost organizacija.

Stručnjaci koji vode ovu edukaciju istaći će da je sistem spasavanja i zaštite u Republici Srbiji podsistem strategije nacionalne bezbednosti, da je prevashodno civilnog karaktera i zasnovan na koordinaciji. Polaznicima će biti naznačeno i da je on pravno regulisan Zakonom o vanrednim situacijama i Zakonom o zaštiti od požara, kao i velikim brojem pravilnika i tehničko - tehnoloških standarda harmonizovanim sa zakonodavstvom Evropske Unije i međunarodnim ISO standardima. Zakonom o javnom zdravlju je Zavodu za javno zdravlje dodeljena nadležnost za utvrđivanje i sprovođenje mera u slučajevima elementarnih nepogoda, poplava, epidemija i drugih većih nesteća, u saradnji sa organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave. Zakon o vodama uređuje organizaciju i podelu odgovornosti u oblasti zaštite od poplava na vodoprivredna preduzeća i opštinske komunalne službe, dok Zakoni o šumama, o zaštiti životne sredine, zaštiti od jonizujućeg zračenja, o seizmološkom zavodu, transportu opasnog tereta, meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti i ostali predstavljaju takođe deo Strategije nacionalne bezbednosti. Ovlašćeni predavači će obavestiti kandidate da ključnu ulogu u sistemu zaštite i spasavanja, prema Zakonu o vanrednim situacijama, ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, preko Sektora za vanredne situacije, pod čijom nadležnošću su vatrogasno - spasilačke službe, zatim državni organi, civilna zaštita, Vojska Srbije, privredna društva, preduzetnici, organizacije i udruženja građana.

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama biće reči i o Uredbi o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, koja propisuje način izrade Plana zaštite i spasavanja na nivou Republike (nacionalni plan), autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, privrednih subjekata, pravnih lica i drugih organizacija. Planom se preciziraju svi neophodni elementi za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama, recimo pripravnost, mobilizacija, spasavanje prema vrstama opasnosti, zadaci i mere koje sprovodi civilna zaštita, osmatranje, upozoravanje, obaveštavanje i uzbunjivanje, kao i ublažavanje i otklanjanje posledica, te informisanje javnosti. Profesori će naznačiti da se Plan zaštite pravi prema proceni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i sadrži procenu položaja, karakteristika i ugroženosti teritorije od elementarnih nepogoda, kritičnu infrastrukturu, ali i procenu snaga i sredstava koja su potrebna za spasavanje.

Prisutnima će biti predstavljeno i Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Ovim dokumentom se preciziraju postupci i tehnike za procenu ugroženosti, na osnovu kojih državni organi i pravna lica, ovlašćena i osposobljena za poslove zaštite i spasavanja, donose svoje planove prema kojima se postupa u vanrednim situacijama. Procena ugroženosti naročitu pažnju obraća na proizvodnju i prenos električne energije, snabdevanje stanovništva vodom i hranom, na zdravstvenu zaštitu, saobraćaj, telekomunikacije i zaštitu prirodnih dobara. Kandidati će saznati da opasnosti koje se analiziraju mogu da budu izazvane zemljotresima, poplavama, odronima i klizištima, požarima i eksplozijama, nesrećama u saobraćaju, u industrijskim objektima, rušenjem hidro - akumulacionih brana, epidemijama, kao i nuklearnim i radijacionim incidentima. Procenu i plan mogu da izrađuju lica koja imaju visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za procenu rizika.

Dok traje kurs i obuka o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama, polaznici će biti informisani da je pomenuti tip rukovođenja posebno komplikovan za organizaciju na teritoriji Beograda, prvenstveno zbog velikog broja stanovnika, nepostojanja sistema protivpožarne zaštite i nemogućnosti prilaza vatrogasnim vozilima do starijih zgrada u gusto naseljenom gradskom jezgru. Dodatne otežavajuće okolnosti odnose se na konfiguraciju terena, veliki broj saobraćajnica, energetske instalacije i privredne subjekte koji rade sa opasnim materijama.

Nadležni stručnjaci će informisati prisutne da je društvena bezbednost u vanrednim situacijama predmet međunarodnih standarda klase ISO/TC 223, kojima se integrišu povezane discipline, recimo menadžment rizika, krizni menadžment, krizno komuniciranje i komandovanje, upravljanje kontinuitetom poslovanja, predviđanje, prevencija, zaštita, te oporavak posle vanrednog događaja. Objasniće da sistem zaštite i spasavanja Republike Srbije svojim osnovnim dokumentom, pod nazivom Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama prepoznaje pojam upravljanja rizikom kao ključni mehanizam za smanjivanje posledica i povećavanje otpornosti na katastrofe. Upravljanje rizikom podrazumeva preventivne i zaštitne mere, ali i materijalno - tehničko i kadrovsko jačanje institucija i službi za reagovanje u vanrednim situacijama.

U kojim terminima i gde se odvija seminar o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama?

Ukoliko se ovlašćenom predstavniku naznačene obrazovne institucije obrati rukovodstvo nekog preduzeća sa željom da njihovi radnici pohađaju pomenutu edukaciju, organizovaće se korporativna obuka i kurs o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama. Ovi kandidati će početi sa radom onog datuma koji budu odredili predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ova službena lica takođe će definisati i termine održavanja časova, kao i tempo kojim će se raditi. Polaznicima je na raspolaganju online nastava, koju će pratiti preko interneta, u prostoru koji im bude odgovarao, kao i klasični časovi, kada će moći da biraju između nekoliko lokacija za njihovo sprovođenje. Biće, dakle u prilici da na nastavu dolaze u određenu poslovnicu organizatora, ali i da imaju časove u okviru firme za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da se obučavaju na standardni način i da na predavanja, prema utvrđenom rasporedu dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora. Na raspolaganju im je i online nastava, za šta međutim moraju da se adekvatno pripreme, to jest da na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera. Ako ovaj zadatak ne budu mogli samostalno da urade, mogu bilo kog dana tokom radnog vremena da se obrate IT stručnjacima u svakoj poslovnici navedene institucije, gde će dobiti potrebnu tehničku podršku.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu da traže da ovlašćeni profesor podučava samo njih. U tom slučaju sprovešće se individualni kurs i obuka o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama, a kandidatima će biti omogućeno da blagovremeno navedu kada im odgovara da počnu sa obukom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Taj predlog će razmotriti njihov profesor i zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije i, ako budu smatrali da je on prihvatljiv i primenljiv proglasiće traženi raspored validnim, što će polazniku svakako omogućiti da se lakše organizuje i nove obaveze uklopi u svoju ustaljenu rutinu.

Onima koji žele da pohađaju nastavu u paru namenjena je poluindividualna nastava, a ovo dvoje polaznika moći će takođe u velikoj meri da utiču na kreiranje rasporeda po kome će se odvijati edukacija. Oni će, naime najpre međusobno moći da se dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja, kao i oko datuma za početak seminara, a zatim će zajedno sa nadležnim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora utvrditi finalnu verziju rasporeda koja će odgovarati svim učesnicima u obrazovnom procesu.

Kandidati koji žele da se edukuju u dinamičnoj radnoj atmosferi mogu da pohađaju grupni seminar o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama. Oni će, međutim biti obavezni da prihvate termine za sprovođenje predavanja koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije. Osim toga će morati da se priklone tempu delovanja i datumu za startovanje celokupnog programa koje utvrdi ovo službeno lice. U vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore niti lične zahteve, jer jednom utvrđeni raspored neće biti podložan promenama do kraja edukacije.

Na koji način je organizovana obuka i kurs o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama?

Oni koji nastavu pohađaju kao fizička lica imaju mogućnost da se edukuju online, ali njihov izbor može biti i klasični kurs i obuka o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama. Tada će na nastavu morati da dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, prema rasporedu koji bude saopšten, a ukoliko se opredele za rad preko interneta, sami će odrediti mesto na kome će raditi, jer će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. Obavezni su, međutim da prethodno na njih instaliraju posebnu vrstu softvera, za šta će im nadležni stručnjaci pružiti sva potrebna uputstva i objašnjenja. Ako i pored toga ne budu uspeli da samostalno obave ovaj zadatak, mogu da se obrate za pomoć informatičarima u svakom predstavništvu organizatora.

Nezavisno od toga za koju se od navedenih opcija opredele, pojedinačni polaznici biće u mogućnosti da izaberu individualnu nastavu, to jest da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog predavača. Tada se, zapravo obuka odvija prema sistemu „jedan na jedan“, što znači da profesor radi samo sa jednim polaznikom, te na taj način može jasno da sagleda njegove sposobnosti, predznanje i brzinu kojom uči. Na osnovu toga kreiraće svoja predavanja i odrediti visinu zahteva koje će postaviti pred prijavljenog, kako bi mu omogućio da sistematično usvoji predviđena znanja i ostvari ciljeve edukacije. Kandidatima koji odaberu ovaj pristup biće omogućeno da maksimalno utiču na raspored po kome će se raditi, jer će biti zamoljeni da navedu kada im odgovara da počnu sa obukom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Da bi dotični polaznik mogao da se edukuje prema rasporedu koji je tražio, moraju se sa tim prethodno složiti njegov predavač i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Organizator je polaznicima ponudio i mogućnost da nastavu prate u paru, te tako mogu da pohađaju poluindividualni seminar o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama. Profesor izlaže gradivo, upućuje i upoznaje prijavljene sa temom, a zatim nastoji da u razgovoru sa njima prođe bitna pitanja i eventualno razjasni pojmove koji nisu u potpunosti jasni. Ovi polaznici takođe mogu da se dobro organizuju i da pomenutu edukaciju prođu bez većeg stresa i opterećenja, jer će najpre jedno sa drugim, a zatim sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora moći da se dogovaraju u vezi sa vremenom početka obuke, terminima i ritmom održavanja časova i tako ih prilagode svojoj ustaljenoj rutini.

Kod grupnog tipa edukacije svi polaznici moraju biti ravnopravni, pa će raspored po kome će se raditi odrediti isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Članovi grupe će biti obavezni da prihvate definisane termine za održavanje časova, datum startovanja programa i utvrđeni tempo delovanja i pridržavaju ih se do kraja seminara.

Ako treba organizovati edukaciju za radnike nekog preduzeća, sprovešće se korporativna obuka i kurs o specifičnostima upravljanje u vanrednim situacijama. Polaznici tada mogu nastavu da prate online ili uživo, kada će na časove dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora, ali i moći da traže da se obučavaju u okviru svoje kompanije, kao i na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi. U svakom slučaju, obavezni su da se pridržavaju rasporeda, odnosno termina i ritma sprovođenja časova i datum za početak seminara koji sporazumno odrede zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije.

Koliko po planu traje kurs i obuka o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama?

Za osobe koje budu pohađale grupni seminar o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama, vreme i učestalost održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u naznačenoj obrazovnoj instituciji.

Predviđeno je takođe da korporativna nastava ima isti fond časova, ali će termine i ritam održavanja časova sporazumno da odrede osoba koja istupa u ime organizatora i zvanični predstavnik firme koja radnike šalje na obuku.

Kada je u pitanju u poluindividualna ili individualna obuka i kurs o specifičnostima upravljanja u vanrednim situacijama, kandidati će biti u prilici da termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa maksimalno prilagode svojim potrebama.

Spisak gradova za kurs i obuku o specifičnostima upravljanja u vanrednim okolnostima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje