Kurs i obuka o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife

Da bi se pravilno obračunale uvozne dažbine, preciznije rečeno visina naknada za carinu i PDV (Porez na dodatu vrednost), potrebno je poznavati sistem klasifikacije robe, koji je predviđen odgovarajućom zakonskom regulativom. Stoga su predstavnici domaćih preduzeća, kao i pojedinci koji se bave uvoznim ili izvoznim poslovima definisani kao ciljna grupa kojoj je, više nego ostalima namenjen stručni seminar o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife. Neće, naravno biti na odmet da se sa temama koje će se obrađivati tokom pomenute edukacije upoznaju i proizvođači navedene robe, kao i svi ostali učesnici u međunarodnoj trgovini. Tu se misli, recimo na zaposlene u firmama koje obavljaju transport proizvoda u prekograničnom prometu, na osobe koje rade u špediterskim preduzećima, kompanija za izdavanje osiguranja, bankama i ostalim institucijama važnim za promet robe sa inostranstvom.

Pre početka pomenute obuke, zainteresovani imaju obavezu da se na odgovarajući način prijave, što mogu da učine u samoj poslovnici organizatora, ali i preko telefona ili elekronskom poštom. Ovlašćeni službenik će izvršiti registraciju prijavljenih, tako što će zavesti njihove lične podatke, koji obuhvataju datum rođenja, broj kontakt telefona i, naravno ime i prezime. Vrlo brzo zatim, kandidati će biti obavešteni o tačnom vremenu zvaničnog upisa na ovu edukaciju, kao i o dokumentima koja je tom prilikom potrebno da prilože. Svi polaznici su obavezni da lično prisustvuju upisnoj proceduri, koja će se održati u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svi kandidati će, prilikom upisa biti zamoljeni da se izjasne u vezi sa načinom na koji žele da pohađaju predavanja. U ponudi je online kurs i obuka o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife, koji polaznici prate preko interneta, ali i klasičan način rada, koji podrazumeva održavanje časova u određenom predstavništvu pomenute institucije. Oni koji se opredele za prvu opciju, imaće obavezu da pre početka nastave na svoj kompjuter samostalno instaliraju namenski softver. Napominje se, međutim da se u svakom trenutku mogu obratiti za pomoć ili savet IT stručnjacima, koji su zaposleni u svakoj poslovnici organizatora.


Osim pomenutih modela praćenja edukacije, polaznicima se nudi i različito socijalno okruženje tokom sprovođenja predavanja. Tako se, recimo oni koji vole da rade bez prisusutva drugih osoba, te da imaju nepodeljenu pažnju predavača mogu opredeliti za individualni oblik rada, koji će im, svakako omogućiti da prezentovana znanja usvajaju sopstvenim tempom. Takođe će im dozvoljeno da naglase kada smatraju da je najpogodnije da počne sprovođenje ovog obrazovnog programa, kao i koji im termini i ritam za održavanje časova najviše odgovaraju. Ukoliko sve te pojedinosti prihvati nadležni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije, raspored rada po meri kandidata će biti zvanično usvojen. Prema gotovo istim pravilima organizovana je i poluindividualna obuka i kurs o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife, uz jedini izuzetak što u tom slučaju časovima istovremeno prisustvuje dvoje polaznika.

S obzirom na to da organizator navedene edukacije zaista nudi mnoge opcije za obrazovni rad, svaki polaznik može da pronađe ono što mu najviše odgovara. Tako se osobama koje vole da su uvek okružene drugim ljudima nudi grupni vid pohađanja predavanja, koji je veoma dinamičan i obezbeđuje proces aktivnog učenja. Pravilima je precizirano da je neophodno najmanje 4 kandidata zainteresovanih za ovakav pristup, da bi grupa počela da funkcioniše. Sa druge strane, časove istovremeno može da pohađa maksimalno 8 polaznika, budući da svaki od njih mora dobiti dovoljno vremena i prostora za lični napredak. Kako bi se pojedinačnim članovima grupe obezbedio isti status, nikome od njih nije dozvoljeno da modifikuju ritam rada prema sopstvenim potrebama i željama. Vreme kada će kurs da počne, kao i termine sprovođenja predavanja i njihovu učestalost preciziraće koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a polaznici će ga se strogo pridržavati tokom čitavog edukativnog procesa.

Za radnike određenih preduzeća, koji žele da pohađaju predavanja osmišljen je poseban način kako online, tako i klasičnog rada, poznat kao korporativni seminar o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife. Ukoliko se časovi polaznicima drže uživo, moguće ih je sprovoditi na bilo kom mestu koje zadovoljava predviđene kriterijume za neometan rad. U slučaju da kandidati ne žele da dolaze na predavanja u prostorije naznačene obrazovne institucije, ovlašćeni predstavnik organizatora će zvanično obavestiti osobu koja reprezentuje datu kompaniju o tehničkim karakteristikama, koje mora posedovati odgovarajući prostor u kome će se održavati časovi, ma gde se on nalazio. Pomenuta dva službena lica će da definišu i celokupan raspored rada, odnosno preciziraće datum početka ove edukacije, kao i vreme i ritam održavanja predavanja.Kurs i obuka o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife – plan i program

Kako bi istakli izuzetnu važnost poznavanja načina na koji se određuje visina carinskih davanja za određenu vrstu robe, predavači će se na predavanju kojim startuje specijalizovana obuka i kurs o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife baviti upravo posebnim značajem ovog postupka. Osim toga, kandidatima će biti objašnjeno kako se vrši identifikacija odgovarajućih proizvoda i koje se sve tehničke karakteristike tom prilikom uzimaju u obzir. Ovlašćeni stručnjaci će polaznicima pružiti i vrlo precizna tumačenja Glava označenih brojevima 84 i 85 u okviru Carinske tarife, te im dati sve potrebne informacije o proizvodima koji su označeni pojedinačnim tarifnim brojevima.

Tokom narednih predavanja prisutni će biti upoznati sa tarifnim brojem 8471, čijim su podbrojevima obuhvaćeni proizvodi poput mašina za automatsku obradu podataka, onih za prepisivanje podataka u kodiranom obliku, te mašina za obradu takvih podataka, ali i magnetnih i optičkih čitača. Biće reči i o posebnim proizvodima, svrstanih u okviru tarifnog broja 8473, koji uključuju pribor i delove za određene mašine. Svi kandidati će, kroz konkretne primere, dok traje seminar o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife upoznati i robu koja je određena tarifnim brojem 8517, a koji se odnosi na različite aparate za komunikaciju kako u žičnoj, tako i u bežičnoj mreži.

Na daljim predavanjima biće objašnjen tarifni broj 8443, koji uključuje različite mašine za štampanje i kopiranje, te mnogobrojne tipove telefaks uređaja. Polaznici će saznati i da se pod brojem 8518 u Carinskoj tarifi nalaze proizvodi poput mikrofona, njihovih stativa, slušalica, zvučnika, te uređaja za pojačavanje zvuka, a posebna pažnja biće poklonjena tarifnom broju 8528, čijim su podbrojevima obuhvaćene različite vrste TV prijemnika, projektora i monitora, kao i aparata za reprodukovanje, odnosno snimanje zvuka i slike. Na kraju teorijskog dela obuke, kandidati će dobiti sve važne podatke vezane za kriterijume koji se koriste u postupku svrstavanja robe, kako bi se odredio tačan iznos predviđenih carinskih dažbina.

Ovlašćeni stručnjaci koji vode edukaciju će prikazati prisutnima i postupak montaže i demontaže određenih računarskih sistema i komponenti, a prezentovaće im i konkretne karakteristike pojedinačnih primeraka koji su uključeni u datu vrstu robe. Polaznici će, pre nego što se završi kurs i obuka o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife moći da postave pitanja svojim predavačima i dobiju tumačenja svih pojedinosti koje smatraju nedovoljno jasnim. Takođe će svaki učesnik seminara biti obavezan da se uključi u praktični deo nastave, što znači da će samostalno ili uz sugestije profesora morati da reši postavljeni zadatak, kojim se simulira neka realna situacija. Na taj način će se izvežbati u prepoznavanju konkretnih tarifnih brojeva, vezanih za proizvode iz naznačene grupe i biti sposoban da samostalno odredi pravi iznos dažbina koje treba izmiriti u cilju prekograničnog prometa odgovarajućeg tipa robe.

U koje vreme i gde se održava seminar o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife?

Posebni tip edukacije, koju pohađaju osobe zaposlene u nekoj kompaniji sprovodi se u skladu sa rasporedom, određenim od strane koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene obrazovne institucije i osobe, koju je zvanično ovlastila kompanija u kojoj rade polaznici. To je takozvana korporativna obuka i kurs o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife, koja može da se prati preko interneta, ali i uživo.

Klasični oblik časova sprovodi se ne samo u prostorijama određenog predstavništva organizatora, već i svuda gde postoje uslovi za kvalitetan obrazovni rad. Stoga će polaznici moći da odaberu lokaciju na kojoj će pratiti ova frontalna predavanja, a to osim pomenutog, može biti i odgovarajući prostor u njihovoj firmi ili neko drugo mesto koje smatraju pogodnim.

Svi kandidati koji su na seminar prijavljeni kao fizička lica takođe mogu nastavu da prate online ili u vidu klasičnih predavanja. Prvi način podrazumeva rad preko interneta, za šta je potrebno sprovesti odgovarajuću pripremu. To zapravo znači da su kandidati koji se opredele za ovakav tip edukacije obavezni da, pre početka sprovođenja časova na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. S obzirom na to da je reč o prilično jednostavnom postupku, pretpostavlja se da će većina polaznika uspeti samostalno da ga obavi. Ipak, svi oni koji budu imali određenih teškoća ili nedoumica u svakom trenutku se mogu obratiti informatičkim stručnjacima i to u bilo kojoj poslovnici date institucije. Drugi model rada, međutim podrazumeva standardna predavanja koja će držati ovlašćeni profesori i na koja će kandidati, prema utvrđenom rasporedu dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora nastave.

U zaista širokoj ponudi modela obrazovnog rada koji se nude polaznicima nalazi se i grupni kurs i obuka o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife, koji ima specifična pravila. Pre svega je potrebno napomenuti kandidatima koji izaberu ovakav pristup da je, u određenim situacijama potrebno da budu strpljivi, te da sačekaju da se grupa formira, budući da je za to neophodno najmanje 4, a najviše 8 prijavljenih. Kada grupa počne da funkcioniše, svi njeni članovi biće zvanično obavešteni o datumu početka edukacije, a saznaće i kojim danima i u koliko tačno sati će imati predavanja. Ovaj raspored će odrediti isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i od svih polaznika se očekuje da ga se strogo pridržavaju tokom čitavog obrazovnog procesa.

Znatno veću fleksibilnost kandidatima nudi pojedinačni oblik obrazovnog rada, koji podrazumeva da profesor drži predavanja samo jednom polazniku, te može maksimalno da mu se posveti i donekle prilagodi program njegovim mogućnostima i brzini usvajanja novih znanja. Svi oni čiji izbor bude ovakav individualni način praćenja nastave mogu da računaju i na to da će im biti pružena prilika da preciziraju kada bi im najviše odgovaralo da počne specijalizovani seminar o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife, kao kada bi bilo najpogodnije da se održavaju časovi. Ovaj raspored, međutim moraju da prihvate koordinator za nastavu u datoj poslovnici i nadležni predavač kako bi on postao validan i počeo da se primenjuje. Oni polaznici koji, pak ne žele da rade potpuno samostalno, ali im ipak ne prija dinamično okruženje koje nudi grupna nastava mogu da se opredele za poluindividualni model pohađanja časova, koji podrazumeva predavanja uz prisustvo samo dva kandidata.

Na koji način se organizuje obuka i kurs o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife?

Kako bi se zadovoljile potrebe mnogih polaznika koji su stalno opterećeni poslovnim i privatnim obavezama, organizator nastave predvideo je mogućnost da se pomenuta edukacija prati putem interneta, sa mesta koje konkretnom kandidatu najviše odgovara. Svi koji se, međutim odluče da predavanja koja obuhvata kurs i obuka o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife pohađaju na ovakav način, moraju u tom cilju da se adekvatno pripreme. Preciznije rečeno, imaće obavezu da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, kako bi mogli da prate nastavu. Predviđeno je da ovaj postupak obave bez ičije pomoći, budući da on ne zahteva posebna informatička znanja, ali je naglašeno da se svi kojima bude potrebna pomoć stručnjaka mogu obratiti ovlašćenom službeniku u nekom predstavniku organizatora i dobiti odgovarajuću tehničku podršku. Ostali kandidati koji se odluče da nastavu prate uživo imaće obavezu da, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije i tamo prisustvuju predavanjima.

Nezavisno od toga da li su odabrali edukaciju u standardnim ili u virtuelnim učionicama, prijavljeni mogu da se opredele za rad u paru, ukoliko smatraju da će im to najviše odgovarati. Ovakva poluindividualna edukacija ima, naravno svojih prednosti budući da polaznici dobijaju priliku da međusobno razmenjuju informacije, stavove i iskustva, a takođe imaju dovoljno mogućnosti da dobro komuniciraju sa predavačem tokom čitavog obrazovnog procesa. Imaju takođe i privilegiju da, u određenoj meri plan rada prilagode ostalim privatnim i poslovnim obavezama, što će reći da se sa svojim profesorom i osobom koja zvanično predstavlja instituciju organizatora mogu dogovoriti oko termina sprovođenja nastave, kao i oko datuma kada će celokupna edukacija da počne. Polaznici koji koji odaberu individualni seminar o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife imaće tu čast da profesor časove drži samo njima, te će moći da rade sopstvenim ritmom i u svakom trenutku postave pitanja o onome što im ne bude sasvim jasno.

U ponudi institucije koja organizuje pomenuti kurs nalazi se i grupni oblik praćenja nastave, koji podrazumeva da minimalno 4, a najviše 8 polaznika zajedno pohađa predavanja. Ovo je, svakako jedan dinamičan oblik obrazovnog rada, koji pruža priliku za odličnu komunikaciju kako sa predavačem, tako i između samih polaznika, a napredak u učenju ostvaruje se takođe i stvaranjem određene takmičarske atmosfere, ali i međusobnim pomaganjem i upućivanjem. Treba, takođe naglasiti da nijedan član grupe neće moći da zahteva usaglašavanje termina za sprovođenje nastave sa njegovim sopstvenim potrebama, budući da svi oni moraju da imaju jednak tretman. Stoga će tačan datum početka nastave, kao i vreme održavanja časova i njihovu učestalost da odredi isključivo koordinator ovlašćen od strane navedene institucije.

Ukoliko se nastava organizuje za osobe koje rade u nekoj kompaniji, primeniće se korporativni način rada, koji se takođe može sprovoditi online ili klasično. Polaznici koji na ovakav način budu pohađali časove koje obuhvata obuka i kurs o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife, pratiće raspored časova i tempo sprovođenja nastave koji odrede koordinator u konkretnoj poslovnici organizatora i osoba koja zvanično predstavlja njihovu firmu. Nije na odmet naglasiti i to da se standardni tip predavanja može održavati u prostoru nekog predstavništva date obrazovne institucije, na radnom mestu kandidata ili bilo gde drugde, ukoliko su zadovoljeni neophodni uslovi za nesmetano odvijanje obrazovnog procesa i kvalitetno praćenje nastave.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife?

Planirano je da nastava koju obuhvata naznačena edukacija traje ukupno 270 minuta, odnosno 6 školskih časova. Oni će se održavati u vidu dvočasa i to u toku 3 dana, što znači da će kandidati imati nastavu 3 puta po 90 minuta.

Važno je, međutim naglasiti da će polaznici koji se budu opredelili za individualni ili poluindividualni seminar o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife imati isti broj časova, ali da njihov tempo rada može biti potpuno drugačiji. Da bismo bili jasniji, napomenućemo da polaznici koji odaberu jedan od pomenutih vidova praćenja edukacije imaju mogućnost da, uz saglasnost ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, odrede termine za održavanje časova i njihov ritam koji će najmanje remetiti njihovu ustaljenu dnevnu rutinu.

Radnici određenog preduzeća koji pohađaju ovaj kurs takođe će imati predavanja u toku pomenutih 270 minuta, ali će raspored njihovih časova odrediti ovlašćeni predstavnik kompanije za koju rade i osoba zvanično ovlašćena od strane naznačene obrazovne institucije. Tako je moguće da se njihov raspored rada poklopi sa gore pomenutim, ali i da bude sasvim drugačiji.

S obzirom na to da je ovlašćeni koordinator za nastavu zadužen da, kada je u pitanju grupna obuka i kurs o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife, precizira sve detalje obrazovnog procesa, navedeni ritam održavanje časova važiće isključivo za ovaj vid rada. Tada, zapravo kandidati nemaju nikakvu mogućnost da vreme održavanja predavanja i njihov ritam uopšte prilagođavaju sopstvenim potrebama, već moraju da do kraja edukacije slede raspored koji im ovo ovlašćeno lice bude dostavilo.

Spisak gradova za kurs i obuku o svrstavanju računara i komponenti u okviru Carinske tarife

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje