Kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju
aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme

Budući da se svakodnevno može čuti da se neprekidno vrši reforma u okviru zdravstvenog sistema, a kako on bio što kvalitetniji i bolji, neophodno je da osobe koje su angažovane na tim poslovima budu upoznate sa novinama koje su prisutne u toj oblasti, a prvenstveno da nauče šta podrazumeva takozvano univerzalno zdravstveno osiguranje, odnosno koje smernice navode reforme namenjene tom sektoru.

Kako je u pitanju specifična tema koja i jeste osnov ovog specijalizovanog kursa, moramo da naglasimo da je jasno definisan i profil osoba kojima je dozvoljeno da prate nastavu. Naime, kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme je osmišljena sa ciljem da zdravstvenim radnicima približi ovu oblast, a posebno onim osobama koje su u različitim zdravstvenim institucijama u našoj zemlji zaposlene na upravljačkim, odnosno menadžerskim pozicijama. Bez obzira da li su oni primarno zaposleni na specifičnim pozicijama, odnosno u okviru konkretnih odeljenja nekih zdravstvenih ustanova ili su, pak angažovani u top menadžmentu te ustanove, činjenica je da ovu obuku isključivo mogu i treba da pohađaju ljudi čije radno angažovanje se odnosi na visoke pozicije u zdravstvenom sistemu. A to svakako uključuje i sve one koji su zaposleni u resornom ministarstvu Republike Srbije.

Poseban vid organizovanja nastave koji Akademija Oxford može da ponudi jeste i korporativna obuka i kurs o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme, a kada predavanjima prisustvuju isključivo lica koja su u nekoj ustanovi ili ministarstvu zaposlena. Kako je u pitanju specifičan način sprovođenja nastave, to će se predstavnik konkretne organizacije o detaljima koji se odnose na njenu organizaciju dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem organizatora, te ćemo svakako nastojati da u najvećoj mogućoj meri zahteve klijenta ispunimo.


Inače, nastavu za pojedinačne polaznike organizujemo u svakoj našoj poslovnici u kojoj postoje prijavljeni, ali i preko interneta. Oba pomenuta tipa nastave podrazumevaju istovetan princip organizovanja i to kako u grupama, tako i u paru (poluindividualni kurs), te pojedinačno (individualna nastava).

Posebno moramo da istaknemo činjenicu da se grupna obuka sprovodi za više polaznika, odnosno da ih od najmanje 4 do najviše 8 može biti tom prilikom prisutno, a da se početak ove vrste kursa uvek uslovljava prijavom minimalnog broja polaznika, to jest oformljenjem grupe. Pošto bude ispunjen taj uslov, svi koji su prijavu izvršili će od strane ovlašćenog lica organizatora da dobiju precizno obaveštenje o datumu kada će grupni kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme da počne, ali će isto tako biti informisani i o terminima, te o dinamici održavanja te vrste nastave.

Način organizovanja individualne, ali i poluindividualne obuke je potpuno drugačiji, a zainteresovani polaznik ima slobodu da navede u kojim terminima mu najviše odgovara da obuka bude održana, odnosno kada želi da konkretna vrsta nastave počne, ali i po kojoj dinamici da se odvija. Zapravo, on sve to mora da precizno dogovori sa koordinatorom za nastavu te poslovnice i sa profesorom koji će pomenuti kurs i da vodi. Svaka vrsta nastave koja je navedena može da bude organizovana i na uobičajen način, to jest u našim poslovnicama, ali i preko interneta, a što isključivo zavisi od izbora svakog prijavljenog polaznika.

Osim što osobe koje obuka i kurs o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme interesuje, a koji ispunjavaju navedene uslove mogu da se za pohađanje prijave mejlom, oni to isto mogu da učine i putem broja telefona konkretne poslovnice organizatora, ali i lično i to u onom predstavništvu Akademije Oxford koje se nalazi u njihovom gradu ili im je, jednostavno najbliže.Šta izučava kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme?

Kako i naša zemlja spada u takozvane zemlje u razvoju, te je poznato da se primenjuju različite reforme u zemljama tog tipa, to je svakako obavezno i da se primene sva pravila koja navode institucije koje su na globalnom nivou nadležne, a što se svakako odnosi i na sektor zdravstva. Zapravo, obuka i kurs o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme i jeste osmišljena upravo zato da bi stručnim licima koja će biti, makar donekle zadužena za primenu različitih reformi u tom sektoru, taj posao maksimalno olakša.

Moramo da naglasimo da se od svih prijavljenih zahteva da ispoštuju pravilo koje je navedeno za njihove kvalifikacije, to jest oblast zaposlenja. Naime, ponavljamo da je ova obuka striktno namenjena osobama koje su u oblasti zdravstva zaposlene, a posebno onima koje obavljaju u različitim institucijama menadžerske poslove, te su i odgovorni za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Sobzirom na to da je odgovornost za sprovođenje aktuelnih zdravstvenih reformi na prvom mestu na nadležnom ministarstvu, to slobodno možemo da kažemo da ovaj kurs mogu da pohađaju i zaposleni u okviru njega, a kako bi na što efikasnije ispunili zahteve nadležnih svetskih organizacija u ovoj oblasti, te maksimalno profesionalno primenili i konkretne reforme u navedenom sektoru.

Kako ovu obuku vode pravi profesionalci, odnosno vrhunski stručnjaci koji su upoznati sa materijom, to će i svaki polaznik imati prilike da učestvuje u interaktivnoj nastavi i kroz brojne primere, kako iz zemalja regiona, tako i iz ostalih zemalja u razvoju, a koje vrše ili su sa uspehom izvršile konkretne reforme. Sve to je vrlo značajno, jer prisutnima pruža mogućnost da se upoznaju sa čitavim konceptom univerzalnog zdravstvenog osiguranja, te sa brojnim novostima koje su prisutni u sektoru zdravstvene reforme i to na globalnom nivou. Upravo zato što se kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme na taj način i sprovodi, polaznici dobijaju adekvatna praktična znanja koja su vrlo lako primenljiva u praksi.

Predavači će sve prisutne upoznati sa različitim vrstama poteškoća koje karakteriše zdravstveni sistem brojnih zemalja u razvoju, a najpre sa činjenicom da je u mnogim zemljama te vrste prisutna nejadnakost u oblasti zdravstvene zaštite. Zatim će da im objasne i šta koje je, zapravo korake potrebno preduzeti da bi se ta nejednakost svela na minimu, odnosno potpuno nestala. Takođe će biti govora i o važnost reforme zdravstvenog sektora, ali i o tome na koji način se mora korigovati zdravstveno osiguranje kada su u pitanju osobe obolele od HIV - a.

Polaznicima će biti prezentovani i rezultati brojnih analiza koje su u različitim zemljama izvršene, a kada je u pitanju učinak konkretnih reformi u ovom sektoru. Isto tako će biti reči i o poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga na teritoriji naš zemlje, a sa ciljem kreiranja boljeg zdravstvenog sistema u svakom segmentu.

Takođe će da nauče i na koji način se vrši analiza zdravstvenog stanja stanovništva na određenoj teritoriji, te kako se rezultati tih analiza tumače, odnosno na koji način oni utiču na identifikovanje zdravstenih potreba stanovništva. Zatim će da nauče i kako se formiraju osnovni ciljevi koje zdravstveni sistem jedne zemlje treba da ima, a opet najpre na osnovu rezultata tih analiza. Biće govora i o definisanju prioriteta, a obuka i kurs o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme svim polaznicima pruža mogućnost da se upoznaju i sa osnovama strateškog planiranja, te sa principom dobre prakse u konkretnoj oblasti. Naučiće i na koji način se vrši nadzor nad konkretnom zdravstvenom institucijom, a sa stanovišta utvrđivanja potrebe za reformom kako upravljačkih, odnosno ljudskih resursa, tako i finansijskih, ali i svih ostalih izvora koji imaju uticaja na poboljšanje sistema zdravstvene zaštite u okviru te institucije, a šire i na nivou cele zemlje.

Kada i gde se održava kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme?

U zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog prijavljenog će da zavisi ne samo mesto održavanja, nego isto tako i termini u kojima će se obuka i kurs o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme organizovati.

Naime, u ponudi imamo kako grupnu obuku, tako i individualnu, odnosno poluindividualnu vrstu nastave, a takođe zainteresovani polaznici mogu da se opredele i da predavanja prate preko interneta ili, pak u jednoj od naših poslovnica.

Kada se budu zvanično odlučili gde, odnosno koju vrstu kursa žele da pohađaju, dobiće i jasne smernice o načinu organizovanja, to jest o terminima, budući da se grupni tip kursa, recimo organizuje na potpuno drugačiji način u odnosu na ostala dva tipa nastave.

Bez obzira da li se polaznici opredele da nastavu prate online ili žele da to učine u jednoj naših poslovnica, svakako imaju mogućnost da biraju da li će pratiti predavanja individualno, u paru (poluindividualna obuka) ili u grupi (između četvoro i osmoro polaznika istovremeno prisustvuje nastavi).

Tačne termine i dinamiku održavanja nastave u okviru grupne definiše organizator, a kada je u pitanju poluindividualni ili individualni kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme, sve to, kao i datum početka se dogovara između pojedinačnog polaznika i onog profesora čija će dužnost biti da vodi obuku.

Kako se organizuje obuka i kurs o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme?

Potrebno je da svako koga kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme interesuje prvo definiše da li želi da nastavu prati preko interneta ili je zainteresovan da to učini u prostorijama jedne od poslovnica Akademije Oxford. A odmah nakon toga će se opredeliti između rada u grupi, što uključuje od četvoro do osmoro polaznika istovremeno, odnosno mogućnosti da predavanja prati u paru, to jest kroz poluindividualnu nastavu. Takođe je u našoj ponudi i ona vrsta obuke koja je namenjena za po jednog polaznika, to jest individualna.

U principu, samo se grupni tip nastave organizuje na drugačiji način, jer tada o dinamici i o terminima odluku donosi organizator, ali to čini tek kada se formira grupa od minimalno 4 polaznika. A način na koji se sprovode individualna i poluindividualna obuka i kurs o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme je, zapravo sasvim drugačiji, pošto tada svaki pojedinačni polaznik ima potpunu slobodu da u dogovoru sa nadležnim profesorom odluči u kojim terminima će se organizovati predavanja, odnosno kada će kurs početi, ali i prema kojoj dinamici će se obuka odvijati.

Koliko traje kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme?

Sa ukupnim nastavnim fondom od 30 časova, grupna obuka i kurs o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme traje dve sedmice. Budući da tada organizator donosi odluku o terminima, to jest o dinamici po kojoj se predavanja organizuju, definisano je da polaznici prisustvuju nastavi po tri sata svakoga dana u toku radne nedelje, to jest u periodu od ponedeljka do petka. Nakon što se prijavi 4 osobe minimum koje žele da pohađaju grupnu obuku, svakako će prijavljeni da dobiju precizne informacije o dinamici, odnosno o terminima, te će saznati i kada ta vrsta kursa počinje.

Kako individualni i poluindividualni kurs i obuka o univerzalnom zdravstvenom osiguranju: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme dozvoljavaju polaznicima da se dogovore ne samo o datumu početka, nego i o dinamici i o terminima sa svojim profesorom, to ponekad te vrste nastave imaju drugačije trajanje nego grupna.

Organizacija korporativne obuke se vrši u skladu sa dogovorom koji će predstavnik kompanije koja je zahteva imati sa zvanično ovlašćenim licem organizatora.

Spisak gradova za Univerzalno zdravstveno osiguranje: aktuelni izazovi u sektoru zdravstvene reforme

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje