Kurs i obuka o upisu prava svojine na nepokretnosti

Zaposleni u opštinskim službama za katastar nepokretnosti, kao i u Republičkom geodetskom zavodu smatraju se ciljnom grupom za koju je kreiran seminar o upisu prava svojine na nepokretnosti. Takođe ovom edukacijom bi trebalo da budu obuhvaćene i osobe koje obavljaju pravne poslove u različitim državnim institucijama nadležnim za izdavanje dokumenata koja se traže za upis prava svojine, kao i uopšteno govoreći osobe čije se poslovne obaveze, posredno ili neposredno odnose na ovaj postupak.

Pre nego što ovaj program počne da se sprovodi, zainteresovani moraju da se za to prijave i da ovlašćenom službeniku saopšte svoje prezime, ime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani u cilju davanja daljih obaveštenja. Pomenuti postupak mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, slanjem poruke sa naznačenim podacima na mejl adresu organizatora ili telefonskim pozivom. Ubrzo nakon toga biće sproveden zvanični upis na edukaciju, kome su svi prijavljeni obavezni da lično prisustvuju. Ova procedura se po pravilu održava u nekom predstavništvu organizatora i tada će polaznici morati da nadležnom licu predaju određenu dokumentaciju, čiju će sadržinu u svakom slučaju na vreme saznati.

U slučaju da postoji potreba obučavanja zaposlenih u nekoj kompaniji, sprovešće se korporativni kurs i obuka o upisu prava svojine na nepokretnosti, koji je moguće pratiti uživo ili preko interneta. U vezi sa tim valja napomenuti da klasični časovi mogu, shodno želji kandidata da se održavaju na svakom mestu gde postoje tehnički uslovi za neometani tok nastave. To znači da polaznici mogu da se edukuju u najbližem predstavništvu pomenute obrazovne institucije, ali i u svojoj firmi, te na nekoj drugoj lokaciji koju smatraju pogodnom. Celokupan raspored rada, to jest vreme i učestalost sprovođenja časova, kao i termin za početak ovog obrazovnog programa odrediće sporazumno ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade kandidati i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.


Polaznici koji su na ovaj seminar prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu takođe da se obučavaju preko interneta, ali i na uobičajen način. Osobe koje se odluče za prvu varijantu moraće, pre nego što časovi počnu da na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera, a za taj postupak će svakako blagovremeno dobiti sve potrebne smernice. Kako se ovde radi o prilično jednostavnom zadatku, vrlo je verovatno da će većina kandidata uspeti da to obavi potpuno samostalno, ali je za sve one kojima bude potrebna stručna pomoć u svakom predstavništvu navedene institucije, kojih ima više od 20 na celoj teritoriji Srbije obezbeđena adekvatna tehnička podrška.

S druge strane, polaznici čiji izbor bude klasična obuka i kurs o upisu prava svojine na nepokretnosti dolaziće, u skladu sa satnicom koju budu dobili u najbližu poslovnicu organizatora i tamo, u prijatnom ambijentu i prema svim standardima savremenog obrazovanja pratiti predavanja.

Onima koji veruju da se najbolji rezultati postižu na predavanjima kojima prisusutvuje samo jedan kandidat namenjena je individualna edukacija, koja bez sumnje doprinosi osamostaljivanju polaznika, ali im i omogućava da kvalitetno komuniciraju sa svojim predavačem i postave mu pitanja u vezi sa onim što im nije sasvim jasno. Polaznici koji odaberu ovaj model rada nisu, dakle pasivni učesnici obrazovnog procesa, već su naprotiv uvek pozvani da iznesu sopstveno mišljenje o temama koje se obrađuju, da komentarišu i diskutuju. Moguće je, takođe i da dvoje kandidata zajedno pohađaju časove, što je određeno kao poluindividualni pristup edukaciji. Oni, dakle prate izlaganja ovlašćenog stručnjaka, ali i međusobno sarađuju i jedno drugom predstavljati oslonac i podršku tokom obuke. Bilo da se edukuju individualno ili u paru, ovi polaznici imaju tu privilegiju da tok nastave u najvećoj mogućoj meri prilagode svojim potrebama i to tako što će da navedu vreme početka programa, kao i termine i ritam održavanja predavanja koji se najbolje uklapaju u njihove dnevne navike i ispunjavanje ostalih obaveza. Ako se sa tim saglase nadležni predavač zvanični predstavnik institucije organizatora, predloženi raspored će se primenjivati do kraja obuke.

Kandidatima koji žele da pohađaju predavanja sa još nekoliko osoba namenjen je grupni seminar o upisu prava svojine na nepokretnosti, koji se sprovodi u skladu sa rasporedom definisanim od strane koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Pravila predviđaju da svi članovi jedne grupe, kojih može da bude minimum četvoro, a najviše osmoro moraju imati ista prava i obaveze, s obzirom na to da grupa funkcioniše kao celina. Vrlo je verovatno da će svi oni, uzevši u obzir da mahom imaju različite profesije i dnevne navike želeti da termin za početak edukacije, ali i vreme i učestalost održavanja predavanja prilagode sopstvenim potrebama. Kako nije moguće da svi članovi grupe istovremeno budu zadovoljni, nikome neće biti dozvoljeno da utiče na plan delovanja, već će svi kandidati morati da se striktno pridržavaju rasporeda koji budu dobili na početku nastave.Kurs i obuka o upisu prava svojine na nepokretnosti - plan i program

Da bi se osobe koje prisustvuju predavanjima što potpunije upoznale sa navedenom temom, dok bude trajala specijalizovana obuka i kurs o upisu prava svojine na nepokretnosti biće im predstavljene odredbe nekoliko zakona kojima se reguliše ova oblast. Tako će stručnjaci najpre govoriti o Zakonu o planiranju i izgradnji, koji definiše korišćenje i uređivanje građevinskog zemljišta i izgradnju objekata, ali i precizira uslove i način uređenja prostora. Polaznicima će, pre svega biti predočena načela koja predviđa ovaj zvanični akt, a koja se tiču uređenja i korišćenja prostora. Posebno će se obraditi deo koji se odnosi na objedinjenu proceduru za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju objekata i njihovo korišćenje, uz osvrt na registar objedinjenih procedura i njihovu centralnu evidenciju. Nakon toga, profesori će se baviti delom ovog Zakona vezanim za prostorno i urbanističko planiranje, te će tako između ostalog upoznati prisutne sa prostornim planom Republike Srbije, generalnim urbanističkim planom, te sa pravilima građenja i uređenja. Polaznici će potom dobiti sve potrebne informacije u vezi sa pojmom, vrstama i načinom korišćenja građevinskog zemljišta, a zatim će im biti navedena sadržina tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju objekata. Saznaće takođe i ko je nadležan za izdavanje i proveravanje građevinske dozvole, ali i za koje objekte nju nije potrebno pribavljati. Najzad će im predavači objasniti koje sve faze, prema pomenutoj zakonskoj regulativi treba da obuhvata postupak građenja, koje su obaveze izvođača radova, kako se dobija upotrebna dozvola i ostale bitne pojedinosti vezane za tu proceduru.

Tokom sledećih časova koje uključuje seminar o upisu prava svojine na nepokretnosti polaznici će se upoznati sa odredbama Zakona o državnom premeru i katastru, te će im najpre biti objašnjeno na koje se sve oblasti odnosi državni premer, a da se pod pojmom katastra nepokretnosti zapravo podrazumeva javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima. Prisutni će potom saznati i da u katastar može biti upisano zemljište, podzemni i nadzemni građevinski objekti, te posebni delovi objekata koji ulaze u sastav određene građevinske celine. Predavači će potom govoriti o poslovima koji spadaju u nadležnost Republičkog geodetskog zavoda, o Geodetskoj organizaciji i poslovima koje ona obavlja, o uslovima za geodetsko licenciranje, te o tehničkoj dokumentaciji, izvođenju i stručnom nadzoru nad obavljanjem geodetskih radova. Napomenuće prisutnima da katastarski premer predstavlja geodetsko merenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima i licima koja imaju prava svojine na njima, te objasniti šta predstavljaju katastarska parcela, opština i srez. Posebno predavanje odnosiće se na katastar nepokretnosti, pa će stručnjaci informisati prisutne da se stvarna prava na nepokretnosti stiču, prenose i ograničavaju upisom u katastar, a prestaju brisanjem upisa. Osoba koja poseduje pravo svojine na nepokretnosti mora da podnese zahtev za upis u katastar, a svi podaci koji se u tom registru nalaze su dostupni javnosti. Kandidati će, uz to saznati i da se katastar nepokretnosti sastoji od elaborata premera, zbirke isprava i baze podataka o nepokretnostima, te da postoji nekoliko vrsta upisa, to jest upis nepokretnosti, upis prava, predbeležba i zabeležba. Biće im zatim navedeni i uslovi koji moraju biti ispunjeni radi izvršenja svakog od navedenih tipova upisa, način na koji se podnosi odgovarajući zahtev, te kako tačno teče konkretna procedura.

Dok traje kurs i obuka o upisu prava svojine na nepokretnosti, svi kandidati će se upoznati i sa Zakonom o ozakonjenju bespravno izgrađenih objekata, to jest onih koji su podignuti bez građevinske dozvole. S tim u vezi polaznici će biti obavešteni da predmet ozakonjenja mogu da budu objekti koji su izgrađeni ili rekonstruisani na zemljištu koje nije pogodno za gradnju, te oni koji su napravljeni od materijala koji je procenjen kao nebezbedan ili nedovoljno trajan. Legalizovani ne mogu biti ni objekti podignuti u zonama gde gradnja nije dozvoljena, to jest u oblastima od prirodnog ili kulturnog značaja, duž trase radio koridora i slično. Zatim će predavači govoriti o samom postupku ozakonjenja, o opštoj dokumentaciji koja je za to potrebna, te napomenuti da se danom pravosnažnosti rešenja o ozakonjenju stiču i uslovi za upis prava svojine na određenoj nepokretnosti.

Nakon pojedinačne analize pomenutih zakona, profesori će izvesti i njihovo poređenje i prisutnima objasniti uzročno - posledične veze koje postoje među ovim zvaničnim aktima. Tokom radionice koja je predviđena za kraj edukacije, ovlašćeni stručnjaci će davati odgovore na pitanja i pojasniti eventualne sporne pojmove koji se tiču navedenih tema. Nakon toga će svi polaznici moći da na pravilan način primenjuju odredbe pomenutih zakona, pripreme dokumentaciju potrebnu za upis prava svojine i konstruktivno rešavaju eventualne probleme na koje tokom te procedure mogu da naiđu.

Gde i u kojim terminima se održava obuka i kurs o upisu prava svojine na nepokretnosti?

Mesto na kome će kandidati koji se odluče za grupni tip nastave pratiti predavanja zavisiće od toga da li žele da rade na standardni način ili preko interneta. Njihovi časovi će se odvijati prema rasporedu koji bude napravio koordinator u okviru institucije organizatora i polaznici ni na koji način moći da utiču na datum kada će grupni seminar o upisu prava svojine na nepokretnosti da počne, te na vreme i učestalost održavanja časova. Ovo pravilo uvedeno je iz jednostavnog razloga što se pretpostavlja da bi svaki član grupe zahtevao drugačije termine u kojima bi se sprovodila edukacija, a nije moguće utvrditi takav plan delovanja koji bi svima bio po volji. Pored toga, predviđeno je da časovima istovremeno može da prisustvuje najviše osmoro prijavljenih, ali da ih takođe ne može biti manje od četvoro, pošto tada ne bi bilo moguće uspostaviti predviđene kriterijume za grupni obrazovni rad.

Polaznici koji se budu obučavali pojedinačno predavanja će pratiti na lokaciji predviđenoj za klasičnu nastavu ili tamo gde im odgovara, ukoliko budu radili online. Nasprot sistemu pravljenja rasporeda za grupnu edukaciju, kandidatima koji budu pohađali individualne časove biće pružena šansa da preciziraju tempo delovanja koji će najmanje poremetiti njihovu ustaljenu dnevnu rutinu. Oni će, dakle moći da uz saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u datoj poslovnici organizatora, odrede termine i ritam održavanja predavanja koji im budu najviše odgovarali. Takođe će imati priliku da ostvare izuzetno kvalitetnu komunikaciju sa svojim profesorom i u mnogome samo sprovođenje programa usklade sa svojim sposobnostima, predznanjem i brzinom usvajanja prezentovanih informacija. Ovlašćeni predavač će pažljivo pratiti njihov rad, davati određene sugestije i uputstva i, u slučaju potrebe podvući neke oblasti na kojima bi dotični polaznik posebno trebalo da poradi.

Prostor u kome će se odvijati nastava za kandidate čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka o upisu prava svojine na nepokretnosti zavisiće od toga da li oni žele da prate predavanja online ili uživo. Oni će, međutim takođe moći da organizuju svoju edukaciju shodno sopstvenim potrebama, te će se prvo međusobno usaglasiti oko datuma za početak seminara, kao i u vezi sa vremenom i ritmom sprovođenja časova koji im najviše odgovaraju. Zatim će to da saopšte svom predavaču i koordinatoru u odgovarajućem predstavništvu organizatora i, ako oni smatraju da je predloženi raspored prihvatljiv, polaznici će moći da ga slede do kraja programa. Osim ove pogodnosti, rad u paru će omogućiti kandidatima da se odlično pripreme za saradnju koju će sa svojim kolegama i strankama ostvarivati u realnom okruženju, pošto će svaki od partnera moći slobodno da iznosi svoje mišljenje, uz obavezu da bude tolerantan i uvažava i drugačije stavove.

Sva tri navedena modela praćenja predavanja mogu da budu organizovana na klasičan način ili preko interneta. Prvi tip nastave podrazumeva da će kandidati u predviđenim terminima dolaziti u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije i tamo se obučavati u zaista prijatnom ambijentu i u savremeno opremljenim prostorijama. Nasuprot tome, oni koji se odluče za online rad moći će da prate časove u udobnosti sopstvenog doma, sa radnog mesta ili tamo gde im bude najviše odgovaralo. Pre toga će međutim imati obavezu da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što će većina polaznika moći da uradi potpuno samostalno. Oni koji ipak budu imali nekih teškoća tokom navedenog postupka, mogu da se svakoga dana u toku radnog vremena obrate IT stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora.

Poseban tip edukacije predstavlja korporativna obuka i kurs o upisu prava svojine na nepokretnosti, koja je osmišljena za zaposlene u određenom preduzeću. Ovi polaznici imaju priliku da predavanja pohađaju preko interneta ili uživo, uz napomenu da se klasični časovi mogu održavati u bilo kom prostoru gde postoje tehnički uslovi za neometan tok obrazovnog procesa. Tako je moguće frontalna predavanja sprovoditi u moderno opremljenim prostorijama nekog predstavništva naznačene institucije, kao i u okviru same firme u kojoj rade kandidati, te na drugim lokacijama koje oni odaberu, a koje naravno ispunjavaju pomenute kriterijume. Za raspored časova će se pobrinuti osoba koju je konkretna kompanija ovlastila da je zvanično predstavlja i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, koji će sporazumno odrediti datum početka obuke, ali i termine i tempo kojim će dotični polaznici imati predavanja.

Po kom principu se odvija seminar o upisu prava svojine na nepokretnosti?

Da bi svi kandidati mogli da pronađu način rada koji im najviše odgovara, organizator je ponudio nekoliko različitih pristupa. Tako će za one koji najbolje usvajaju znanja u dinamičnom okruženju biti sproveden grupni kurs i obuka o upisu prava svojine na nepokretnosti. Predviđeno je da grupa može da se formira samo ako najmanje četvoro polaznika izrazi želju da se edukuje na ovakav način, pa zainteresovane treba upozoriti da će ponekad morati da se sačeka neko vreme dok ovaj uslov ne bude ispunjen. Osim toga, pravila preciziraju da grupa ne sme da ima više od osam članova, budući da tada ne bi mogli svi da se na odgovarajući način iskažu u obrazovnom procesu. Vreme kada će program početi da se sprovodi, kao i termine i ritam održavanja časova odrediće koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije, a članovi grupe neće moći nikako da utiču na svoj raspored rada.

U širokom dijapazonu mogućnosti za praćenje nastave nalazi se i poluindividualni tip rada, kada kandidati časove pohađaju u paru. S druge strane, oni čiji izbor bude individualna nastava imaće privilegiju da ovlašćeni predavač samo njih podučava, te sa njim mogu slobodno da diskutuju o konkretnim temama, traže tumačenja i objašnjenja koja su im potrebna, ali i da od nadležnog profesora dobiju potvrdu o valjanosti svojih stavova ili o eventualnoj potrebi za zauzimanjem drugačijih pogleda. Polaznici koji prisustvuju časovima samostalno ili kao tandem imaju priliku i da raspored rada u najvećoj mogućoj meri prilagode svojim ostalim privatnim i poslovnim obavezama. Data im je, naime šansa da odrede termine i učestalost sprovođenja predavanja, kao i datum kada će individualna ili poluindividualna obuka i kurs o upisu prava svojine na nepokretnosti da startuje. U vezi sa tim će svakako morati da dobiju saglasnost svog predavača, kao i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, jer u suprotnom predloženi raspored neće postati validan.

Bilo kakvo da je socijalno okruženje u kome polaznik prati edukaciju, on se može opredeliti za standardni ili za rad preko interneta. Tako će oni koji se odluče za prvu opciju dolaziti, prema utvrđenoj satnici u najbliže predstavništvo pomenute institucije i tamo, u prijatnoj atmosferi pratiti predavanja. Kandidati koji budu odabrali online obuku, imaće obavezu da se za to na vreme pripreme, tako što će morati na osnovu smernica koje budu dobili da instaliraju specijalni tip softvera. To će najverovatnije moći da urade potpuno samostalno, ali u slučaju da se suoče sa nekim problemima ili im budu potrebna dodatna uputstva, mogu u svakoj poslovnici pomenute institucije da dobiju adekvatnu tehničku podršku.

Organizator nastave nudi poseban tip edukacije za zaposlene u određenim kompanijama, koji može da bude organizovan na standardni način ili online. Korporativni seminar o upisu prava svojine na nepokretnosti koji se odvija prema klasičnim principima može da se pohađa kako u prostoru najbliže poslovnice pomenute institucije, tako i u radnom okruženju kandidata i na bilo kom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje nastave. Raspored časova, što će reći termin za početak edukacije, ali i vreme i učestalost sprovođenja predavanja odrediće u dogovoru osoba koja istupa u ime konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka o upisu prava svojine na nepokretnosti?

Prema utvrđenom planu, ovaj obrazovni program se odvija u toku 8 školskih časova, odnosno tačnije rečeno za 360 minuta, te da se predavanja sprovode 4 dana u formi dvočasa koji će trajati po 90 minuta.

Ovaj tempo delovanja, međutim važi samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs o upisu prava svojine na nepokretnosti, pošto je tada koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora jedini nadležan da oderdi vreme početka edukacije, ali i ritam i termine za održavanje časova.

Osobe koje, pak budu pohađale korporativnu nastavu imaće isti fond časova, ali će njihov raspored da zavisi od dogovora koji u vezi sa tim budu postigli koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik kompanije koja svoje radnike šalje na edukaciju.

Polaznici za koje se organizuje individualni seminar o upisu prava svojine na nepokretnosti, kao i oni koji ovu edukaciju pohađaju u paru radiće takođe 360 minuta, ali će moći da, uz saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika navedene institucije odrede termine i učestalost održavanja časova, kao i datum startovanja kompletnog programa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upis prava svojine na nepokretnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje