Kurs i obuka o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca

Preporučuje se da vlasnici privatnih firmi, kao i oni koji se nalaze na čelu različitih organizacija, bile one u vlasništvu pojedinca ili države pohađaju predavanja koja uključuje specijalizovana obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca. Ovaj obrazovni program namenjen je i top menadžerima, poslovođama i, generalno govoreći svima koji u sferi bezbednosti i zdravlja na radu zastupaju interese poslodavaca.

U situaciji kada pomenutu edukaciju žele da pohađaju zaposleni u određenoj firmi, organizovaće se korporativna nastava koju oni mogu da prate uživo ili online. Treba, međutim napomenuti da klasična predavanja ne moraju isključivo da se održavaju u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, već ih je moguće sprovoditi i u kompaniji koja svoje zaposlene šalje na obuku, kao i na svakom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Ovi polaznici radiće prema rasporedu koji zajednički utvrde ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, te će dakle morati da poštuju i prihvate termine za održavanje časova, vreme početka edukacije i tempo delovanja koji oni budu odredili.

Osobe koje nastavu pohađaju kao pojedinci takođe mogu da se odluče za klasične časove, ali njihov izbor može biti i online kurs i obuka o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca. U prvoj varijanti moraće da na časove u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, gde će raditi u prijatnoj i opuštenoj atmosferi, u prostorijama koju su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Ako se, pak odluče za drugu opciju, moraće da sprovedu određene pripreme, to jest da na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, bez koje neće moći da se obučavaju preko interneta. Za pomenuti postupak dobiće sva potrebna uputstva i smernice, a ukoliko ne budu uspeli da ga samostalno obave, mogu da potraže pomoć informatičkih stručnjaka zaposlenih u svakom predstavništvu organizatora.


Kada naznače da li žele da predavanja prate na uobičajen način ili online, ovi polaznici treba da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom edukacije. Na raspolaganju im je najpre individualni tip sprovođenja časova, odnosno nastava koju ovlašćeni profesor drži samo jednom kandidatu. Ovakav pristup omogućuje polazniku i da značajno utiče na određivanje rasporeda po kome će se raditi. On će, dakle moći da naznači kada mu odgovara da program počne da se sprovodi, kao i kojim danima i koliko često bi želeo da ima časove. Taj raspored razmotriće ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i, ukoliko budu smatrali da je on prihvatljiv proglasiće ga zvaničnim i prema njemu će se sprovoditi predavanja tokom čitavog programa.

Kako bi omogućio svim kandidatima da se obučavaju na način koji im odgovara, organizator je ponudio i poluindividualni seminar o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca, kada nadležni profesor podučava dvoje polaznika. Oni jedno drugom značajno pomažu u obrazovnom radu, dok profesor nastoji da uspostavi aktivnu komunikaciju među polaznicima, kako bi mogli da razmenjuju ideje i iskustva, pa da i na taj način proširuju svoje kompetencije. Prijavljeni će moći i da se dogovore oko termina i ritma održavanja časova, kao i u vezi sa datumom za startovanje celokupnog programa, te da zatim svoj predlog saopšte ovlašćenom predavaču i koordinatoru za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije. Ova službena lica će razmotriti željeni raspored i u njega, ako je potrebno uneti određene izmene, a svakako će se truditi da maksimalno ispoštuju želje dotičnih polaznika i omoguće im da se edukuju prema planu koji su naveli.

Grupna nastava namenjena je osobama koje žele da nova znanja i veštine stiču u jednoj dinamičnoj i aktivnoj atmosferi, putem kontinuirane interakcije sa drugima. Tada predavanjima istovremeno prisustvuje minimum četvoro, a najviše osmoro kandidata, jer bi u prisustvu manjeg ili većeg broja ljudi bilo vrlo teško obezbediti željeni kvalitet edukacije i omogućiti svakom pojedincu da ostvari predvidjeni napredak. Treba, ipak napomenuti da niko od članova grupe neće moći da utiče na raspored po kome će se raditi niti da, na osnovu svojih potreba zahteva određene termine i učestalost održavanja časova, kao ni vreme početka kompletnog programa. Sve te pojedinosti unapred će definisati zvanični reprezent pomenute obrazovne institucije, a od kandidata se očekuje da im se, uz manje ili veće ustupke prilagode i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore jer se jednom utvrđeni plan delovanja neće menjati do kraja seminara.Svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca treba da, pre početka edukacije prođu kroz dve zvanične procedure. Prva je vezana za postupak prijavljivanja, koji može da se obavi u svakom predstavništvu organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. Tada je potrebno da zainteresovani navede svoje ime i prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koristi. Vrlo brzo zatim biće sproveden upis na seminar, kome su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im svakako biti blagovremeno tačno navedena, kako bi mogli da ih na vreme prikupe i pripreme se za upis, a takođe će saznati i tačno mesto, datum i vreme odvijanja naznačene procedure.

Kurs i obuka o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca - plan i program

Zakoni, uredbe, pravilnici i uputstva koji regulišu oblast bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) pred poslodavce postavljaju veliki broj zahteva organizacione, administrativne i tehničke prirode, u svrhu poboljšanja radnih uslova, opreme za rad, zaštite od povreda, profesionalnih bolesti, štetnih uticaja radne sredine i, posredno doprinose povećanju produktivnosti i kvaliteta usluga i proizvoda.

Kada počne specijalizovani seminar o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca, nadležni predavači će izložiti kratki podsetnik o zakonskim obavezama iz oblasti BZR. Navešće polaznicima najvažnije propisane aktivnosti koje je menadžment organizacije dužan da sprovede, te će između ostalog spomenuti organizaciju poslova iz oblasti BZR, imenovanje lica odgovornog za BZR, sitematizaciju poslova i radnih mesta u organizaciji, procenu rizika za svako radno mesto, kao i periodične preglede radne okoline, preglede sredstava za rad, preglede zaštitnih sredstava, zatim donošenje Akta o proceni rizika, obuku zaposlenih, redovne lekarske preglede i vođenje propisanih evidencija. Poslodovac je, naime dužan da preventivne mere za BZR obezbeđuje pre i u toku rada zaposlenog, kao i u svim postupcima izmene tehnološkog postupka. Takve preventivne mere obuhvataju primenu propisa iz radnog prava, zdravstvene zaštite, higijene rada, tehničkih standarda i propisa.

Na časovima koji slede biće reči o načinu na koji poslodavac treba da organizuje poslove vezane za bezbednost i zdravlje na radu. S tim u vezi profesori će objasniti da pomenuti postupci ne utiču na finansije zaposlenih niti na njihov materijalni i socijalni položaj. Dužnosti poslodavaca je, pored ostalog da rasporedi zaposlene na radna mesta na kojima su sprovedene mere BZR, obaveštava ih o promeni proizvodnih procesa, mašina, alata i tehnologija, zatim da obezbedi zaposlenima sredstva za ličnu i kolektivnu zaštitu na radu, pružanje prve pomoći, zaštitu i sredstva za gašenje požara, te da osposobljava zaposlene za bezbedan rad. Polaznici će biti obavešteni i da za osobe koje rade na mestima sa povećanim rizikom poslodavac, u saradnji sa službom medicine rada određuje posebne zdravstvene uslove.

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca predavači će istaći da je prvi korak u organizaciji poslova BZR pismeno imenovanje lica odgovornog za ove poslove. Ta osoba, sa položenim državnim stručnim ispitom može da bude iz reda zaposlenih ili da bude angažovana iz specijalizovane agencije koja se bavi poslovima BZR. Poslodavac može samostalno da obavlja poslove stručnog lica za BZR i bez položenog stručnog ispita, ukoliko na radu ima do 20 zaposlenih i ako je delatnost preduzeća trgovina, turizam, obrazovanje, finansije, zdravstvo, lične ili zanatske usluge, informisanje, rekreacija i zabava. Prisutnima će biti naznačeno da je poslodavac u privrednim delatnostima dužan da za poslove stručnog lica za BZR imenuje lice sa najmanje visokim obrazovanjem, stečenim na trogodišnjim studijama, iz oblasti tehničko - tehnološke, prirodno - matematičke ili medicinske struke, koje takođe ima položen stručni ispit. Poslovi stručnog lica za BZR pobrojani su u članu 40 Zakona o BZR, tako da ih u skladu sa zakonom ima ukupno 13.

Tokom edukacije biće reči i o procena rizika, koja predstavlja jedan od poslova stručnog lica za BZR i izvodi se prema smernicama iz Pravilnika o načinu i postupcima za procenu rizika. Kompletan postupak se sastoji od šest segmenata i to su navođenje opštih podataka o poslodavcu, opis tehnoloških i radnih procesa (sredstava za rad, sredstava za ličnu zaštitu na radu), snimanje organizacije rada, prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini, ali i procenjivanje rizika prema utvrđenim opasnostima i štetnostima, te utvrđivanje mera za sprečavanje ili umanjivanje rizika. Nadležni stručnjaci će, pored toga objasniti da obuke i periodična proveravanja obučenosti zaposlenih organizuje i izvodi stručno lice za BZR, u skladu sa aktom o proceni rizika, prema specifičnostima svakog radnog mesta i u toku radnog vremena, a o trošku poslodavca. Obuka se obavlja na radnom mestu i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela. Provera se vrši na četiri godine, osim za radna mesta sa povećanim rizikom, kod kojih se izvodi jednom godišnje.

Polaznici će takođe biti obavešteni da pravilnik za pregled i ispitivanje opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline propisuje da takve provere vrše licencirane organizacije i lica koji imaju odgovarajući stepen školske spreme i položene stručne ispite. Ispitivanja redne okoline obavljaju se u vezi sa parametrima vezanim za temperaturu, strujanje i vlažnost vazduha, kao i za štetnost u vidu gasova, pare, dimova, prašine, buke ili vibracija.

Pre no što se završi kurs i obuka o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca, ovlašćeni predavači će napomenuti da se poštovanje propisanih mera iz oblasti BZR od strane poslodavaca i zaposlenih obezbeđuje inspekcijskim nadzorom, koji vrši ministarstvo nadležno za rad, preko inspektora rada. Takođe će istaći da poslodavci imaju zakonske obaveze i prema zaposlenima kod drugih poslodavaca koje angažuju za obavljanje svojih poslova. Kod pristupa u radionice, službene objekte, magacine, fabrički krug ili na gradilište, poslodavac mora da preduzme mere kojima se sprečava da se lica koja nemaju osnova tamo nađu. Svako treće lice prisutno u radnoj okolini po bilo kom osnovu poslodavac je dužan da upozori na eventualne opasnosti i štetnosti i da takva mesta vidno obeleži posebnim oznakama.

Kandidatima će, najzad biti napomenuto da su bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara i zaštita životne sredine integralni delovi sistema upravljanja kvalitetom (QMS) i najvažnijih međunarodnih standarda serije ISO 9001, koji se bave kvalitetom. Unapređenjem poslovanja i usklađivanjem svih poslovnih procedura sa međunarodnim standardima dostižu se ciljevi zadovoljavanja klijenata, očuvanja životne sredine, visokog kvaliteta proizvoda i usluga, a time i ekonomičnije i profitabilnije poslovanje.

Kada i gde se održava seminar o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca?

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica moći će da pohađaju klasične časove u određenom predstavništvu pomenute institucije, gde će dolaziti u odgovarajućim terninima. Njihov izbor može da bude i online obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca. Da bi, međutim mogli da nastavu prate preko interneta, moraju prethodno na svoje računare da instaliraju poseban namenski softver. Ovaj postupak nije komplikovan i polaznici mahom uspevaju da ga obave bez ičije pomoći, ali je za one koji se ne budu snašli svakako ovezbeđena mogućnost dobijanja tehničke podrške u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Osobe koje žele da se za njih organizuju individualna predavanja moći će da, shodno svojim potrebama traže da se ona sprovode u određeno vreme i u intervalima koji njima odgovaraju. Osim toga, dobiće priliku i da odrede datum pocetka edukacije, ali da bi raspored koji navedu počeo zvanično da se primenjuje, mora biti odobren od strane ovlašćenog stručnjaka koji vodi edukaciju i koordnatora za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije. Budući da radi samo sa jednim kandidatom, nadležni profesor će moći lako da proceni koji mu način prezentovanja gradiva najviše odgovara i šta od njega može da očekuje, te će prema tim kriterijumima i voditi ovu edukaciju.

Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca, predviđeno je da nastavu zajedno prati dvoje polaznika. I ovde će takođe biti moguće izaci u susret većini njihovih zahteva koji se tiču rasporeda rada, te će kandidati biti zamoljeni da naznače termin za početak sprovođenja programa, vreme i učestalost održavanja časova koji im najviše odgovaraju. U vezi sa tim ce morati da se iskonsultuju i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora, pošto bez njihove saglasnosti traženi raspored ne može postati validan.

Oni koji, međutim budu želeli da rade u grupi biće obavezni da se prilagode rasporedu rada koji im bude zvanično saopšten. Kod ovakvog modela edukacije predviđeno je, naime da vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora, pošto nije moguće svim članovima grupe istovremeno u tom smislu udovoljiti. Vrlo preciznim pravilima definisano je da grupa može da se smatra oformljenom samo ako obuhvata minimim četvoro ljudi, dok u njenom sastavu, u cilju kvalitetnog obučavanja, ne sme biti više od osam osoba.

Radnici određene firme koji izraze želju da pohađaju ovu obuku imaće nastavu prema rasporedu koji sporazumno budu odredili lice koje je ovlastila njihova kompanija i zvanični predstavnik institucije organizatora. Ovaj korporativni seminar o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca može da se prati uživo ili online, a polaznici koji se opredele za klasična predavanja mogu da na njih dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, da traže da se njihovi časovi održavaju u firmi za koju rade, ali i na ma kom drugom mestu koje odaberu, pod uslovom da je ono pogodno za sprovođenje obrazovnog procesa.

Kako se odvija obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca?

Osobe koje edukaciju prate kao pojedinci mogu da časove pohađaju potpuno nezavisno od ostalih, odnosno da se za njih organizuje individualni kurs i obuka o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca. U takvom obrazovnom okruženju kandidat samostalno ostvaruje predviđene ciljeve uz, naravno uputstva, teorijsku podlogu, sugestije i kontrolu ovlašćenog profesora. Kako bi mu se omogućilo da željene ciljeve dostigne sa manje napora, dobiće priliku da u velikoj meri utiče na raspored po kome će se održavati predavanja. Naime, moći će da navede kada želi da program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima časove. Taj predlog razmotriće ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i, ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući, proglasiće traženi raspored zvaničnim i kandidat će moći da u skladu sa svojim željama prati edukaciju.

Poluindividualna nastava predstavlja zajednički rad dvoje polaznika koji jedno drugom pomažu u ostvarivanju željenih rezultata, te tako obrazovni proces čine dinamičnijim i zanimljivijim. Oni će takođe moći da se najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, kako bi utvrdili raspored koji će svim njegovim učesnicima u najvećoj mogućoj meri da bude po volji.

Oni koji smatraju da najlakše uče u društvu drugih ljudi i kojima odgovara jedna dinamična i aktivna radna atmosfera mogu da pohađaju grupni seminar o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca. Tada je predviđeno da se nastava organizuje za minimum četvoro, a ne više od osmoro polaznika, a niko od kandidata neće moći da učestvuje u odlučivanju koje se odnosi na raspored po kome će se odvijati edukacija. Radi se o tome da će termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kompletnog programa isključivo da odredi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, dok će članovi grupe morati da prihvate i poštuju raspored koji im je saopšten.

Nezavisno od toga da li rade odvojeno od ostalih, u paru ili u grupi, pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate uživo, te da na klasične časove dolaze u prostorije najbližeg predstavništva naznačene institucije. Takođe im se nudi i online nastava, koju će pratiti preko interneta koristeći svoje računare, pa su zbog toga obavezni da na njih blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. U pitanju je jednostavan informatički zadatak koji većina polaznika može samostalno da obavi, a za one koji budu imali nekih teškoća obezbeđena je pomoć informatičkih stručnjaka i tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora.

Ukoliko su za ovu edukaciju zainteresovani radnici neke firme, sprovešće se korporativna obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca. Polaznici mogu da se odluče za standardni tip časova i da odaberu mesto na kome će ih pratiti, a nudi im se da dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije, da rade u adekvatnom prostoru svoje kompanije ili na nekoj drugoj lokaciji gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Osim toga, mogu da se opredele i za online nastavu, ali će u svakom slučaju morati da poštuju termin početka programa, vreme i učestalost održavanja časova koje zajednički budu odredili ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko će da traje kurs i obuka o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca?

Predviđeno je da se ova edukacija odvija kroz 8 školskih časova i da se dvočasi, u trajanju od po 90 minuta održavaju tokom 4 dana.

Ovaj tempo rada važi samo za osobe koje budu zainteresovane za grupni seminar o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca, pošto tada vreme i učestalost održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Iste dužine biće i korporativna nastava, ali će u toj situaciji termine i ritam sprovođenja predavanja sporazumno da utvrde ovlašćeni predstavnik kompanije koja svoje radnike upućuje na seminar i koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije.

Osobe čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs o uticaju bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca, kao i oni koji budu radili u paru imaće takođe 8 časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedu moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora, sa ciljem da utvrde termine i učestalost održavanja predavanja koji im najviše odgovaraju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Uticaj bezbednosti i zdravlja zaposlenih na uspeh poslodavca"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje