Kurs i obuka o uvođenju kontrolinga u preduzeće

Istaknuta je preporuka da svi vlasnici privatnih firmi, kao i rukovodioci onih u državnom vlasništvu pohađaju specijalizovani seminar o uvođenju kontrolinga u preduzeće, kako bi se upoznali sa tehnikama i alatima koji će im omogućiti da se suoče sa izazovima savremenog poslovanja. Pored toga, predavanjima koja su uključena u pomenutu edukaciju trebalo bi da prisustvuju i menadžeri različitih sektora, kao i svi zaposleni koji su direktno ili indirektno uključeni u upravljanje kompanijom i pronalaženje adekvatnih poslovnih rešenja.

Da bi izašao u susret zahtevima svih polaznika, organizator je ponudio nekoliko različitih načina za pohađanje nastave. Tako oni koji rade u nekoj kompaniji i žele da prate naznačeni obrazovni program mogu da se edukuju na klasični način ili online. Osobe koje korporativnu obuku budu pratile uživo mogu da dolaze na predavanja u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, da imaju časove u svom radnom okruženju, ali i na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo postoje određene tehničke mogućnosti koje pogoduju kvalitetnom održavanju nastavnog procesa. Vreme i ritam održavanja časova, kao i datum za početak edukacije sporazumno će da definišu osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Oni koji predavanja pohađaju pojedinačno mogu takođe da rade na klasični način i da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, u skladu sa definisanim rasporedom. Njihov izbor, međutim može da bude i online obuka i kurs o vođenju kontrolinga u preduzeće, kada nastavu prate preko interneta, a uz pomoć svojih kompjutera. Upravo zbog toga su obavezni da na njih blagovremeno instaliraju namenski softver, jer u suprotnom neće moći da se edukuju na ovakav način. Pomenuti postupak je prilično jednostavan, te ga većina kandidata obavi bez ikakve pomoći, ali je svakako organizator za sve kojima bude potreban savet ili koji se ne snađu najbolje obezbedio tehničku podršku u svakoj poslovnici pomenute institucije.


Nezavisno od toga da li nastavu prate uživo ili online, pojedinačni polaznici mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom edukacije, te tako oni koji budu želeli da samostalno savlađuju predviđene sadržaje mogu da se odluče za individualnu edukaciju. Nadležni profesor će tada nastojati da svoj predavački rad maksimalno prilagodi individualnim karakteristikama samog kandidata i, nakon određene etape u radu komentarisaće njegove rezultate i upućivati ga u dalje usavršavanje. Polaznik će kroz ovakav pristup moći jasno da sagleda svoja postignuća i uoči eventualne oblasti na kojima bi još trebalo da poradi u cilju vlastitog napretka. Još jedna značajna privilegija koju ovaj pristup nudi jeste mogućnost da kandidat pre početka nastave definiše kada mu odgovora da ima časove, te koji tempo rada želi da postigne. Ukoliko taj predlog bude prihvatljiv nadležnom profesoru i koordinatoru za nastavu u istituciji organizatora, on će se usvojiti i polaznici će moći lakše da se organizuju i obaveze vezane za ovaj kurs uklope u svoj način života i ispunjavanje drugih dužnosti.

Za polaznike koji žele da rade u paru kreiran je poluindividualni kurs i obuka o uvođenju kontrolinga u preduzeće. Tada, dakle nadležni predavač radi za dvoje kandidata među kojima postoji spremnost na saradnju, aktivna dvosmerna komunikacija i dopunjavanje. Ovo je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog delovanja u kome oba partnera podjednako dolaze do izražaj, a takođe im je omogućeno da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim reprezentom institucije organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima sprovođenja nastave, te tako zajednički definišu termine i učestalost održavanja časova koji će svima da odgovaraju, kao i vreme početka kompletnog programa.

U ponudi organizatora nalazi se i grupna nastava koju, kako je predviđeno pravilima zajedno možete praviti najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Smatra se, zapravo da sa manjim ili većim brojem osoba ne bi bilo moguće održati i uspostaviti kvalitetnu komunikaciju i svakom članu grupe omogućiti da napreduje. Oni koji odaberu ovakav pristup treba da znaju da će morati da prihvate termine i učestalost održavanja predavanja, kao i datum za početak seminara koji unapred utvrdi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. U vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore, jer se raspored rada do kraja sprovođenja programa neće menjati.

Svi koje zanima specijalizovani seminar u uvođenju kontrolinga u preduzeće treba da se najpre za to prijave i nadležnom službeniku navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da urade telefonskim putem, slanjem mejla na odgovarajuću adresu ili, pak dolaskom u najbliže predstavništvo pomenute institucije. Nakon završene registracije biće organizovan upis kome su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom licu predaju određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i vreme i mesto održavanja naznačene procedure svim kandidatima će biti na vreme saopšteni.Obuka i kurs o uvođenju kontrolinga u preduzeće - plan i program

U savremenom poslovnom okruženju potrebno je raditi na očuvanju opštih interesa i vrednosti kompanije, ali i inicirati neophodne promene, te će predavači na časovima kojima počinje kurs i obuka o uvođenju kontrolinga u preduzeće objasniti da se u tu svrhu i uvodi pomenuta funkcija. Istaći će da ona pruža podršku menadžmentu prilikom upravljanja poslovanjem firme, zbog čega je potrebno formirati timove zaposlenih koji prate trendove i poseduju odgovarajuće kompetencije. Govoreći o pojmu kontrolinga, nadležni stručnjaci će objasniti da se njime rešavaju problemi integracije i koordinacije, koji se sve češće javljaju u modernom biznisu. U pitanju je, dakle multidisciplinarna veština usmerena na sakupljanje podataka svih organizacionih jedinica neke firme, kako bi se uspešno uskladili poslovni procesi i istovremeno pružila pomoć menadžerima.

Na narednim časovima biće reči o organizaciji kontrolinga u preduzeću, te će profesori naglasiti da se on odnosi na ukupno poslovanje, a ne na pojedinačne segmente. Na temelju analize i plana, kontroling omogućava menadžmentu da donosi ispravne odluke, budući da mu obezbeđuje informacije o svemu što se događa unutar kompanije. Prisutnima će biti objašnjeno i na koji se način u okviru kontrolinga vrši preispitivanje vizije i ciljeva preduzeća, kao i planiranje poslovanja. Predavači će napomenuti da je najvažniji instrument sastava kontrole upravo analiza odstupanja, te je potrebno preduzeti odgovarajuće korake kako bi se otklonile nepodudarnosti sa zacrtanim ciljevima.

Svi koji budu pohađali stručni seminar o uvođenju kontrolinga u preduzeće saznaće i na koji se tačno način obavlja ovaj postupak. Profesori će istaći da je to ozbiljan i složen zadatak, ali da svakako donosi veliku korist na svim nivoima poslovanja. Objasniće, takođe da je svaka kompanija jedinstvena celina, što se svakako mora uzeti u obzir prilikom implementacije navedene funkcije, a polaznici će saznati da je za ovaj proces potrebno određeno vreme, koje može da obuhvati i nekoliko godina. Stručnjaci će zatim predstaviti nekoliko bazičnih koraka koji se preduzimaju u cilju uvođenja kontrolinga u određeno preduzeće, te će tako napomenuti da je najpre potrebno izvršiti analizu trenutnog stanja i definisanje kritičnih tačaka, ali i sprovesti ispitivanje povezanosti starteških i operativnih planova i ciljeva u okviru konkretne organizacije. Kandidatima će, takođe biti objašnjeno na koji način se vrši uvid u postojeći računovodstveni i informativni sistem, alaniza aktuelnih poslovnih procesa, te upravljanje promenama i usklađivanje poslovanja sa zahtevima kontrolinga. Saznaće i kako se kreira kontrolerski organizam firme, razvija rukovođenje troškovima i usaglašava sastav kontrolinga sa izveštavanjem. Predavači će govoriti i o monitoringu pomenute funkcije, edukaciji kontrolora, vrhunskog i srednjeg menadžmenta.

Dok se odvija obuka i kurs o uvođenju kontrolinga u preduzeće prisutnima će biti predstavljeni i strateški instrumenti ove funkcije, pa će nadležni stručnjaci objasniti kako ona utiče na izradu strateških prognoza, procenu smernica budućeg poslovanja i podizanje ukupne efikasnosti konkretne organizacije. Kandidati će saznati da u starteške zadatke kontrolinga spada i kontinuirano posmatranje okoline, odnosno makroekonomskih kretanja, kupaca, dobavljača, socijalnog i političkog okruženja, kao i pomoć menadžmentu korišćenjem SWOT analize u otkrivanju pozitivnih i negativnih aspekata funkcionisanja preduzeća i u upravljanju ljudskim resursima. Prisutnima če biti prezentovani i operativni zadaci kontrolinga koji, između ostalog uključuju stalnu komunikaciju u firmi na globalnom nivou, rad na unapređenju celokupnog informacionog sistema, posebno onog koji se odnosi na službu za računovodstvo i finansije, kao i saradnju na izradi operativnih planova, utvrđivanje standarda u zavisnosti od delatnosti koju obavlja konkretna kompanija, te testiranje instrumenata kontrolinga i ekonomskih pokazatelja za dobijanje najvažnijih parametara za procenu poslovanja. Kandidatima će, uz to biti naglašeno da je potrebno posebnu pažnju posvetiti vezama između odgovarajućih veličina, to jest utvrditi njihovo odstustvo ili postojanje, te razmotriti predloge za poboljšanje aktuelnih trendova u poslovanju i izrađivati poslovne izveštaje u skladu sa potrebama firme i to na dnevnom, nedeljnom, mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou. Najzad će profesori napomenuti i da je preporučljivo organizovati sastanke sa menadžerima različitih nivoa i predstaviti im dobijene izveštaje, te tom prilikom razviti konstruktivnu raspravu u cilju unapređenja poslovanja i prevazilaženja eventualnih problema.

Gde i u koje vreme se održava kurs i obuka o uvođenju kontrolinga u preduzeće?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu nastavu da prate zajedno sa još nekoliko drugih polaznika, odnosno da pohađaju grupni seminar o uvođenju kontrolinga u preduzeće. Mesto na kome će oni pratiti nastavu zavisiće od toga da li žele da rade na klasični način ili online. U prvoj varijanti svi članovi grupe dolaziće u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora, a ako se opredele za drugu opciju moći će sami da odaberu mesto na kome će se edukovati, pošto će časove pratiti pomoću svojih računara. Da bih grupa mogla da deluje kako je predviđeno mora biti odgovarajuće veličine, te će tako oni koji se odluče za ovaj model rada u nekim situacijama morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, budući da je za to neophodno najmanje četvoro prijavljenih. U sastavu grupe ne sme biti više od osmoro polaznika, a u svakom slučaju niko od njenih članova neće moći da odredi kada će da počne obuka, ni u koliko sati i kojim danima će se održavati predavanja. Sve ove pojedinosti obrazovnog procesa definisaće isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a polaznici im se moraju maksimalno prilagoditi.

Poluindividualna edukacija takođe može da se odvija na standardni način ili da se prati online, što utiče na mesto praćenja nastave. U prvom slučaju oba člana tandema dolaziće u određeno vreme u namenske prostorije najbliže poslovnice organizatora, dok će u drugoj varijanti moći da rade sa mesta koje sami odaberu, pošto će nastavu pratiti preko svojih kompjutera. U svakom slučaju, biće im data prilika da naznače kada im odgovara da kurs počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ovaj predloženi raspored će postati zvaničan jedino pod uslovom da se sa njim saglase ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje žele da se obučavaju odvojeno od ostalih mogu da traže da se za njih sprovede individualni obuka i kurs o uvodjenju kontrolinga u preduzeće. One će takođe dolaziti na časove u najbližu poslovnicu navedene institucije ukoliko se budu odlučile za klasičnu edukaciju ili će, pak moći da rade u udobnosti sopstvenog doma, u svom radnom okruženju ili na bilo kom mestu koje smatraju pogodnim u slučaju da njihov izbor bude online seminar. U svakom slučaju moći će da navedu kada žele da kurs startuje, te koji im vreme i ritam održavanja časova najviše odgovaraju. Ukoliko se sa tim budu saglasili njihov profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora moći će, dakle mnogo lakše da se organizuju i da nastavu pohađaju u terminima koji će najmanje poremetiti njihov ustaljeni životni ritam. Pored toga, ovakav pristup pružiće im privilegiju da napreduju sopstvenim ritmom i da ostvare vrlo aktivnu i dinamičnu komunikaciju sa svojim predavačem, postavljaju mu pitanja, diskutuju u vezi sa temama koje se obrađuju i, uopšteno govoreći iznose svoje mišljenje i ideje.

Za bilo koji od pomenutih modela rada da se odluče, pojedinačni kandidati nastavu svakako mogu da prate na klasičan način i da na časove dolaze u određeno vreme u određeno predstavništvo. Ukoliko se odluče za online edukaciju moraće da se za to prethodno pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera koji će im omogućiti da predavanja prate preko interneta. Ako to ne budu uspeli samostalno da obave, svakako se mogu obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije, svakoga dana tokom radnog vremena.

Kada je potrebno organizovati nastavu za radnike u nekom preduzeću provodi se korporativni kurs i obuka o uvođenju kontrolinga u preduzeće, koji može da se prati uživo ili online. Polaznici koji se opredele za klasičnu nastavu moći će da imaju časove u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u svom radnom okruženju ili na nekoj drugoj lokaciji koji im odgovara, ako tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje nastave. Ukoliko se opredele za edukaciju preko interneta moći će, naravno da predavanja prate sa bilo kog mesta koje im za to odgovara, a u svakom slučaju vreme kada će početi sa obukom, termine i ritam održavanja njihovih časova sporazumno će da odrede ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije.

Po kom principu se sprovodi stručni seminar o uvođenju kontrolinga u preduzeće?

Osobe koje nastavu pohađaju kao pojedinci mogu da predavanja prate uživo i da na časove u utvrđeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Tamo će se edukovati u prijatnom ambijentu i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Njihov izbor takođe može da bude i online obuka i kurs o uvođenju kontrolinga u preduzeće kada će zapravo predavanja pratiti preko interneta. U tu svrhu, međutim moraju prethodno da sprovedu određene pripreme, tačnije da na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći jer je u pitanju relativno lak informatički zadatak. Ipak, ukoliko se suoče sa nekim problemima ili im budu potrebna dodatna uputstva mogu se obratiti IT stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora i tako brzo i efikasno rešiti svoj problem.

Bilo da se edukuju u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi kandidati mogu da se obučavaju odvojeno od ostalih, to jest da rade prema individualnom principu. Tada predavač, iako tako na prvi pogled deluje nije glavni i jedini nosilac obrazovnog procesa, već se naprotiv kontinuirano podstiče uključivanje kandidata u komunikaciju. On se motiviše da iznosi svoje ideje i mišljenje i da razgovara u vezi sa oblastima koje se na seminaru obrađuju. Edukacija se maksimalno prilagođava polazniku i omogućava mu se da napreduje sopstvenim tempom, što svakako doprinosi kvalitetu usvojenog znanja. Prijavljeni može da sagleda svoj uspeh nezavisno od ostalih i da razume na kojim oblastima još treba da se poradi. Da bi se omogućilo kandidatu da se bolje organizuje, biće zamoljen da navede kada mu odgovara da edukacija počne, kao i termine i ritam održavanja časova koji će najmanje poremetiti njihov ustaljeni način života. Ako taj raspored bude prihvatljiv nadležnom predavaču i ovlašćenom predstavniku organizatora, nastave će se prema njemu sprovoditi sve vreme trajanja obuke, što će polazniku omogućiti da sa manje stresa i opterećenja prođe kroz pomenuti program.

Oni koji žele da se edukuju zajedno sa još jednim kolegom mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualni kurs i obuka o uvođenju kontrolinga u preduzeće. Tada će takođe moći da navedu vreme i učestalost održavanje časova koji im najviše odgovaraju, kao i termin za početak seminara koji smatraju najpogodnijim. Zatim će se u vezi sa tim konsultovati sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora, a svakako će se uložiti napori da se želje kandidata maksimalno ispoštuju i da se napravi plan delovanja kojim će oni maksimalno biti zadovoljni.

Grupna nastava je takodje u ponudi organizatora i ona se sprovodi prema malo drugačijim principima od prethodno pomenutih. Pre svega, kandidati koji se opredele za ovaj pristup će ponekad morati da budu strpljivi i sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, s obzirom na to da je u tu svrhu neophodno da postoji minimalno četvoro kandidata zainteresovanih za ovakav model rada. Maksimalna veličina grupe je takođe i vrlo precizno određena, te ona može imati najviše osam članova, budući da u prisustvu većeg broj osoba nije moguće uspostaviti dovoljno kvalitetnu interakciju i željenu aktivnost, a opet obezbediti svakom pojedincu mogućnost da ostvari predviđene obrazovne rezultate. Važno je, uz to istaći i da niko od ovih polaznika neće moći da na osnovu svojih potreba traži određivanje vremena i učestalosti održavanja predavanja, kao ni datuma za startovanje celokupnog programa, pošto će sve te pojedinosti unapred da definiše ovlašćeni koordinator u okviru institucije organizatora.

Ukoliko su za pomenutu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekoj kompaniji sprovodi se korporativni seminar o uvođenju kontrolinga u preduzeće i to kako na klasičan način, tako i online. Oni koji se opredele za prvu varijantu moći će da dolaze na predavanja u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, ali i da imaju časove u okviru firme za koju rade, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im odgovara, pod uslovom da tamo ima adekvatnih tehničkih mogućnosti za odvijanje obrazovnog procesa. Vreme i ritam održavanja njihovih časova, kao i datum za startovanje kursa definisaće u dogovoru ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru datog predstavništva organizatora.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs o uvođenju kontrolinga u preduzeće?

Ukupan nastavni fond za ovu edukaciju obuhvata 14 školskih časova, preciznije rečeno 630 minuta, a naznačeno je da će se tokom 7 dana održavati dvočasi u trajanju od po 90 minuta.

Kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka o uvođenju kontrolinga u preduzeće, kao i oni koji se budu edukovali u paru takođe će imati 14 časova, ali će se u vezi sa njihovim rasporedom dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako odrediti termine i učestalost održavanja predavanja koji im najviše odgovaraju.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava imaće takođe edukaciju istog trajanja, ali će njihov raspored rada zavisiti od dogovora između ovlašćenog predstavnika kompanije u kojoj su zaposleni i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Gore pomenuti tempo delovanja važi zapravo samo za polaznike koji budu pohađali grupni seminar o uvođenju kontrolinga u preduzeće, budući da tada o terminima i ritmu održavanja predavanja odlučuje isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku o uvođenju kontrolinga u preduzeće

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje