Kurs i obuka o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju

Rukovodioci svih nivoa u kompanijama privatnog i javnog sektora, a posebno HR menadžeri predstavljaju osobe kojima je prvenstveno namenjena stručna obuka i kurs o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju. Teme koje je predviđeno da obuhvati pomenuta edukacija biće zanimljive i višestruko korisne i za tim lidere, kao i za zaposlene u oblasti ljudskih resursa i komunikacija. Najzad, ovaj program će svakako pomoći svima koji su u radnom odnosu, a žele da formiraju korektne interpersonalne odnose, steknu veće samopouzdanje i efikasno realizuju svoje ciljeve, uz maksimalno korišćenje vlastitih potencijala.

Svi koji su zainteresovani za navedeni seminar mogu da se za to prijave u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a imaju mogućnost i da to obave preko telefona, kao i slanjem mejla sa odgovarajućim podacima na naznačenu adresu. Potrebno je, zapravo da kandidati tada navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Nakon toga, sprovešće se zvanični upis na edukaciju, a obaveza je svih prijavljenih da mu lično prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju potrebna dokumenta koja će im pre toga svakako biti tačno navedena. Takođe će na vreme biti obavešteni o terminu, mestu i datumu sprovođenja pomenute procedure.

Budući da se na ovaj program prijavljuju osobe različitih potreba, ličnih osobina, profesija i starosti, organizator je ponudio nekoliko mogućnosti za pohađanje predavanja kako bi svaki kandidat pronašao ono što mu najviše odgovara.


Tako će se za zaposlene u određenom preduzeću sprovoditi korporativni kurs i obuka o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju, koji može da se održava kao standardni tip nastave i kao online edukacija. Polaznici koji se opredele za klasične časove moći će da se edukuju, prema sopstvenom izboru, u prostoru firme za koju rade, u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije, ali i na svakom drugom mestu gde ima tehničkih uslova za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Zvanični reprezent njihove firme će se sa koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovoriti oko svih detalja sprovođenja obuke, to jest utvrdiće termine i ritam održavanja časova, kao i datum kada će program početi da se odvija.

Oni koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica takođe će imati mogućnost da odaberu između klasičnog i online rada, a kandidati čiji izbor bude prva opcija moraće da, prema dobijenom rasporedu dolaze na časove u određeno predstavništvo organizatora. Oni koji su skloniji savremenim metodama, te žele da rade preko interneta imaće obavezu da pre toga na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što je relativno jednostavan postupak koji ne zahteva posebna informatička znanja. Stoga se smatra da će većina polaznika uspeti da ga obavi samostalno bez ikakvih problema, ali se u svakom slučaju ako se pojave neke teškoće mogu obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Osim pomenutog izbora, pojedinačni kandidati mogu da časove prate u grupi, u paru ili pojedinačno. Ukoliko se opredele za grupni seminar o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju radiće zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih polaznika. Ovaj broj osoba ocenjen je kao najpogodniji za uspostavljanje bogate i kvalitetne interakcije, u kojoj će svaki pojedinac dobiti priliku da se iskaže i ostvari predviđeni napredak. Nijedan član grupe neće moći da postavlja zahteve koji se odnose na termine i učestalost održavanja časova, kao ni na sam datum za startovanje obuke, budući da će sve te detalje unapred da definiše koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a od polaznika se očekuje da ih prihvate bez pogovora.

Organizator je ponudio i mogućnost sprovođenja poluindividualne nastave, kada ovlašćeni predavač istovremeno podučava dvoje kandidata. To je, zapravo najjednostavniji vid grupne edukacije u kome oba polaznika podjednako dolaze do izražaja i nove informacije usvajaju prateći interaktivno izlaganje gradiva, ali i putem međusobne komunikacije, razmene iskustava i stavova. Oni će moći i da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima nastave i tako zajednički naprave raspored rada koji će svima biti prihvatljiv.

Polaznicima koji žele da rade odvojeno od ostalih namenjena je individualna obuka i kurs o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju, kada dobiju potpunu posvećenost nadležnog predavača. Takođe će tada moći da napreduju sopstvenim tempom i u skladu sa svojim mogućnostima, te da ostvare blisku komunikaciju sa svojim profesorom, postavljaju mu pitanja, ako je potrebno traže dodatna objašnjenja i izražavaju svoje stavove u vezi sa temom koja se obrađuje. Sam stručnjak koji vodi edukaciju će putem ovakve interakcije jasno sagledati takvo je predznanje i sposobnosti osobe koju podučava, te koji način izlaganja informacija bi bilo najbolje da primeni. Zatim će, u skladu sa tim korigovati i poboljšati svoj predavački rad i dati prijavljenom smernice za dalje usavršavanje. Polaznici koji se budu obučavali na ovakav način moći će u najveći mogući meri da utiču i na svoj raspored rada, jer će im biti omogućeno da istaknu kada im odgovara da edukacije startuje, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u ustaljenu dnevnu rutinu i ostale obaveze koji moraju da obave. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, konkretni plan delovanja će postati validan i primenjivaće se sve vreme trajanja seminara.Kurs i obuka o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju - plan i program

Svakoj komapniji su potrebni ljudi koji sa voljom i optimizmom pristupaju poslu, kadri su da se izbore sa neuspesima i da formiraju korektne poslovne veze sa ljudima u svom okruženju. Upravo zbog toga je važno da osobe koje su u radnom odnosu pohađaju seminar o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju, koji će upravo početi pričom o osnovnim postulatima ovih veština, sposobnosti i kompetencija. Tako će profesori objasniti prisutnima da je u pitanju specifična veza između osećanja i mišljenja, koja se ogleda u sposobnosti da se emocije opaze i upotrebe u cilju olakšavanja rasuđivanja, a samim tim i donošenja odluka. Takođe će naznačiti da emocionalna inteligencija podrazumeva znanje o onome što se oseća, mogućnost adekvatog upravljanja lošim raspoloženjima, kontrole nagonskih reakcija, ali i motivaciju koja ne gubi na snazi u situacijama kada dolazi do neuspeha u ostvarivanju postavljenog cilja. Predavači će napomenuti da ona uključuje i empatiju, to jest svest o onome što drugi osećaju i razumevanje njihovih emocija i potreba, ali i izražene socijalne veštine, to jest odgovarajuće odnose sa drugim ljudima, te sposobnost uveravanja i rukovođenja ostalim osobama.

U daljem toku edukacije upoznaće prisutne sa načinima komunikacije i procesima razmišljanja u korporacijskom okruženju, te objasniti da se poslovno komuniciranje može ostvarivati kao verbalno, putem zvuka i žive reči, i neverbalno, koje se realizuje facijalnom ekspresijom, rukovanjem, položalem tela i sličnim. Ono takođe može da bude i usmeno i pisano, ali i posredno, koje podrazumeva da između pošiljaoca i primaoca poruke uglavnom stoji neko medijsko sredstvo. Za svaku od pomenutih vrsta komuniciranja u poslovnom svetu postoje jasna pravila, koja će nadležni stručnjaci predstaviti polaznicima.

Dok se odvija obuka i kurs o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju profesori će kandidate upoznati i sa perceptivnim filterima u komunikaciji. U pitanju su, zapravo razlike u percepciji, koje su zasnovane na ličnim karakteristikama ili iskustvu, a koje dovode do toga da ljudi obraćaju posebnu pažnju na pojedine stimulanse, dok druge delimično ili potpuno zanemaruju. Prisutnima će biti naznačena i važnost razumevanja emocija sagovornika u cilju uspostavljanja dobrih odnosa sa kolegama, poslovnim partnerima, rukovodiocima i svim ostalim osobama sa kojima pojedinci dolaze u dodir na radnom mestu. Cilj je, dakle ostvariti otvorenu i kvalitetnu komunikaciju u kojoj obe strane mogu slobodno da izraze svoje misli i osećanja. Predavači će istaći i da razumevanjem osobe sa kojom smo u interakciji, sa kojom svakodnevno ili ponekad stupamo u komunikaciju na poslu ima veliku i važnu ulogu u ostvarivanju uspeha, budući da na taj način možemo da pomognemo ukoliko je to potrebno ili da, jednostavno prihvatimo različite perspektive doživljavanja određenih pojmova, situacija, osoba i sličnog.

Ovlašćeni stručnjaci će se takođe osvrnuti i na mogućnost upravljanja emocijama u stresnim i izazovnim situacijama, te naglasiti da iako nije moguće birati reakcije na određene stimulanse, moguće je svesno kontrolisati svoje postupke, koje je uslovilo određeno emocionalno stanje. Pre no što se završi kurs i obuka o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju, istaći će da je emocionalna kontrola u stresnim uslovima naročito važna i izazovna, te da je neophodno definisati koje to situacije u uobičajenom poslovnom okruženju izazivaju pojavu jakih emocija. Na taj način se one mogu kontrolisati, te će se umesto izliva snažnih osećanja i afektivnih postupaka, upotrebiti neka konstruktivna varijanta kojom će se postići željeni rezultat.

Posebnu pažnju će profesori posvetiti empatiji i izraženoj moći koju ima u poslovnom komuniciranju. Objasniće da ona predstavlja iskreno i otvoreno zanimanje za drugu stranu, njene interese, potrebe i osećanja, što predstavlja ključan faktora za uspostavljanje odnosa poverenja, izuzetno bitnog za uspešno poslovanje. Stoga će naglasiti da su empatija i poverenje ključni faktori za dobijanje i zadržavanje posla i rešavanje konfliktnih situacija na konstruktivan način. Oni doprinose formiranju dogoročne saradnje sa klijentima, a poznato je da samo lojalni korisnici mogu da obezbede uspešno poslovanje jedne kompanije.

Kako su rezultati sprovedenih istraživanja pokazali da se većina veština koje su potrebne za uspešno obavljanje i vođenje posla zasniva na emocijama, predavači će se na kraju obuke baviti ulogom emocionalne inteligencije u praksi, posebno u rukovođenju. U vezi sa tim će istaći da se bolji rezultati i motivisanje poslovnih saradnika ostvaruju posredstvom emotivnog angažovanja, te će u okviru ove teme govoriti i o razvoju vaština za rad sa ljudima, formiranju timova, grupnoj inteligenciji, kao i o emocionalno inteligentnim organizacijama.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi seminar o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju?

Kandidati koji nastavu pohađaju kao fizička lica mogu da odaberu i svoju socijalno okruženje tokom edukacije, pa tako oni čiji izbor bude grupna obuka i kurs o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju imaju priliku da predavanja prate zajedno sa još nekoliko drugih polaznika. Mesto na kome će se edukovati zavisiće od toga da li žele da pohađaju časove preko interneta ili uživo. U prvoj varijanti moći će to da rade sa bilo kog mesta koje im odgovara, jer će koristiti svoje računare, a ukoliko se odluče za drugu opciju imaće obavezu da zajedno sa svojim kolegama dolaze u određenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i tamo prate nastavu u prostorijama koje su prilagođene svim zahtevima savremenog obrazovanja. Treba napomenuti i da je veličina grupe vrlo precizno definisana, te da ona ne može početi sa radom dok se za ovaj model edukacije me prijavi najmanje četvoro polaznika, a da istovremeno u okviru jedne grupe ne sme biti više od njih osmoro. Nijedan kandidat neće moći da utiče na formiranje rasporeda po kome će se odvijati pomenuti program, budući da će vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum za startovanje edukacije unapred utvrditi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije.

Osobe koje se opredele za poluindividualni seminar pratiće nastavu u paru, a takođe će imati mogućnost da odaberu online rad, to jest da se edukuju sa bilo kog mesta koje smatraju pogodnim ili da pohađaju klasične časove u najbližem predstavništvu organizatora prema rasporedu koji budu dobili. Oni će, međutim u velikoj meri moći da utiču na termine i ritam održavanja časova, kao i na vreme kada će program početi da se sprovodi jer će im biti dozvoljeno da se u vezi sa tim dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju moći će da se obučavaju u bilo kom prostoru ako nastavu prate preko interneta ili da na časove dolaze u određeno vreme u konkretnu poslovnicu pomenute institucije, u slučaju da se odluče za standardni tip praćenja edukacije. U oba slučaja biće im omogućeno da raspored rada maksimalno prilagode svojim potrebama, jer će moći da navedu kada žele da seminar počne, te koji termini i ritam održavanja časova im najviše odgovaraju. U vezi sa tim će se konsultovati sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, pa će zajedno utvrditi plan delovanja i nastojati da ga što je moguće više prilagode zahtevima dotičnog kandidata.

Nezavisno od toga da li časove prate grupno, u paru ili pojedinačno, ovi polaznici će, kao što je već napomenuto, moći da rade na klasičan način i da na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora prema definisanom rasporedu, ali i da se opredele za online edukaciju i da nastavu pohađaju preko interneta, uz pomoć svojih računara. Baš iz tog razloga imaće obavezu da, pre nego što predavanje počnu da se održavaju na njih instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će po svoj prilici većina njih uspeti da obavi samostalno jer će dobiti za to sva potrebna uputstva. Ako se, pak ne snađu i bude im potrebna neka pomoć, mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute obrzovne institucije.

Ukoliko je potrebno edukovati zaposlene u određenoj firmi, sprovešće se korporativni seminar o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju, koji može da se prati uživo ili preko interneta. Oni koji budu radili online moći će časove da pohađaju sa svog radnog mesta, iz udobnosti sopstvenog doma ili u bilo kom prostoru koji za to smatraju odgovarajućim. Kandidati koji odaberu klasične časove takođe će moći da biraju između namenskih prostorija neke poslovnice organizatora, prostora u samoj kompaniji za koju rade ili neke treće lokacije na kojoj moraju postojati odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. U svakom slučaju, zvanični predstavnik konkretne kompanije će se sa koordinatorom za nastavu u institucije organizatora dogovoriti oko rasporeda rada, to jest utvrdiće datum početka obuke, termine i ritam održavanja časova.

Kako se sprovodi obuka i kurs o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju?

Pojedinačni kandidati imaju mogućnost da pohađaju časove na standardni način i da na nastavu prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije. Takođe im je na raspolaganju online kurs i obuka o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju, koji će pratiti preko interneta. Tada međutim imaju obavezu da, pre nego što časovi počnu na svoj računar instaliraju namenski softver, što zaista nije posebno komplikovan postupak i većina polaznika uspeva da ga obavi bez ikakvih problema. Ukoliko, pak budu imali nekih pitanja ili im bude potrebna stručna pomoć, mogu se obratiti informatičarima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, prijavljeni imaju mogućnost da se obučavaju odvojeno od ostalih, to jest da rade u skladu sa principima individualne nastave. Tada će dobiti priliku da napreduju sopstvenim tempom i nove informacije usvajaju na način koji im najviše odgovara, jer će se o tome starati ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju. On će nastojati da sve vreme podstiče dotičnog polaznika na komunikaciju u kojoj će on izražavati svoje mišljenje i ideje, ali i postavljati pitanja i diskutovati o konkretnoj temi. Takođe će mu davati sugestije za dalji rad i nakon svake etape komentarisati postignuto, čime će mu u velikoj meri pomoći da se napreduje i bude svestan oblasti koje manje poznaje od ostalih. Ovi polaznici će moći i da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u naznačenoj instituciji dogovaraju u vezi sa svim detaljima koji se tiču organizacije rada, te tako utvrde raspored koji će svima što je moguće više da odgovara.

Organizator je ponudio i mogućnost sprovođenja edukacije za dvoje kandidata. Oni će, dakle pratiti poluindividualni seminar o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju i tako će moći da se, najpre međusobno dogovore oko termina i učestalosti sprovođenja predavanja koji im najviše odgovaraju, te da naznače kada bi po njima bilo najzgodnije da obuka startuje. Ukoliko se sa tim saglasi nadležni profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, pomenuti plan delovanja će postati usvojen i to će u velikoj meri olakšati polaznicima organizaciju i uklapanje novih obaveza sa ostalim dužnostima koje moraju da izvrše.

Grupna nastava sprovodi se za najviše osmoro polaznika, ali grupa istovremeno ne može početi da funkcioniše dok u svom sastavu ne bude imala najmanje četiri člana. Sa manjim ili većim brojem kandidata bio bi znatno ugrožen kvalitet obrazovnog rada, jer ne bi mogla da se stvori bogata i raznovrsna interakcija koja predstavlja zaštitni znak ovog modela obuke. Osobe koje se opredele za ovaj pristup treba da znaju da neće moći uopšte da odlučuju o datumu startovanje programa, kao ni o terminima održavanja časova i generalnom tempu delovanja, jer će sve te pojedinosti definisati koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a od njih se očekuje da se utvrđenog rasporeda striktno pridržavaju do kraja kursa.

Ako su za ovu nastavu zainteresovani zaposleni u određenoj firmi, sprovodi se korporativna obuka i kurs o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju, koji polaznici mogu da prate online ili na klasičan način, kada mogu takođe da odaberu i mesto na kome će se obučavati. Na raspolaganju su im tada prostorije njihove kompanije, zatim namenski prostor u nekom predstavništvu institucije organizatora, kao i svaka druga lokacija na kojoj postoje tehničke mogućnosti za adekvatno sprovođenje nastave. Vreme kada će oni početi da se edukuju, termine i učestalost održavanja predavanja sporazumno će odrediti zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.

Koliko po planu traje kurs i obuka o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju?

Organizator pomenute edukacije predvideo je da se nastava sprovodi kroz 12 školskih časova.

Ovaj tempo rada važi samo za grupni seminar o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju, budući da tada o terminima i ritmu održavanja časova odlučuje samo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Kandidati koji se budu obučavali pojedinačno ili u paru imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored, jer će se u vezi sa vremenom i učestalošću sprovođenja predavanja dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom navedene obrazovne institucije.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna obuka i kurs o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju takođe će imati edukaciju u trajanju od 12 školskih časova, ali će za definisanje njihovog rasporeda biti zaduženi zvanični reprezent kompanije u kojoj rade i ovlašćeni predstavnik organizatora.

Trajanje: 12 školskih časova

Cene:

Individualno: 20,000 RSD

Poluindividualno: 16,000 RSD

Grupno: 13,000 RSD

Teme:

 • Emocionalna inteligencija kao ključ poslovnog uspeha
 • Komponente emocionalne inteligencije
 • Kolika je vaša emocionalna inteligencija i kako je razvijati?
 • Načini komunikacije
 • Upravljanje emocijama u poslovnim situacijama
 • Moć empatije
 • Emocionalna inteligencija I liderstvo

Spisak gradova za kurs i obuku o važnosti emocionalne inteligencije u poslovanju

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje