Kurs i obuka o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju

Osobe koje na svom radnom mestu stupaju u kontakt sa drugim ljudima, bilo da su u pitanju nadređeni, kolege ili klijenti trebalo bi da budu uključeni u predavanja koji obuhvata specijalizovana obuka i kurs o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju. Ova edukacija je veoma korisna i za HR menadžere, kao i sve one koji imaju zadatak da organizuju i koordiniraju rad većeg broja pojedinaca, gde međuljudski odnosi mogu presudno da utiču na uspeh čitavog projekta. Najzad, pomenuti seminar pomoći će svima koji žele da menjaju svoje navike i steknu nove obrasce ponašanja, a u cilju ostvarivanja korektne komunikacije sa drugima i uspostavljanja kvalitetnih relacija.

U slučaju da naznačeni program žele da prate zaposleni u nekoj firmi, sprovešće se korporativna nastava koju polaznici mogu da prate preko interneta, ali i na standardni način. Ukoliko njihov izbor budu klasični časovi, moći će da na njih dolaze u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se obučavaju u okviru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje predviđeni tehnički uslovi. Svakako će raspored rada za ovi kandidate, odnosno datum početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova zajednički definisati zvanični reprezent nihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačnim polaznicima biće omogućeno da takođe biraju između standardne i online nastave, a ukoliko njihov izbor bude klasični kurs i obuka o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju, imaće obavezu da na predavanja u određenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije. Ako se, pak opredele za online edukaciju moraće da, pre nego što seminar počne na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Pretpostavlja se da će to moći da urade samostalno jer je u pitanju jednostavan informatički postupak, ali je organizator za sve koji se ne snađu najbolje obezbedio odgovarajuću tehničku podršku u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.


Bilo da se edukuju pojedinačno ili u statusu radnika neke firme, zainteresovani za ovu obuku moraju da se na odgovarajući način za to prijave i da nadležnom službeniku daju svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da urade u bilo kom predstavništvu organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se zvanični upis na kurs i naglašen je zahtev da toj proceduri lično prisustvuju svi kandidati. Tom prilikom će imati obavezu i da ovlašćenom licu predaju odgovarajuća dokumenta koja će im svakako prethodno biti tačno naznačena. Blagovremeno će takođe biti informisani i o tačnom mestu i vremenu sprovođenja upisnog postupka.

Svi pojedinačni kandidati mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom nastave, pa tako oni koji budu želeli da rade potpuno samostalno mogu da se opredele za individualni seminar o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju i tok nastave maksimalno prilagode sopstvenim potrebama i mogućnostima, budući da će se obučavati odvojeno od ostalih. Ovi polaznici će takođe dobiti priliku da navedu kad bi želeli da nastava počne, kao i koji termini i učestalost održavanja časova im najviše odgovaraju, te će ukoliko se sa tim saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora dobiti raspored koji će vrlo lako uklopiti u svoj način života i ispunjavanje ostalih dužnosti.

Organizator je ponudio i mogućnost sprovođenja poluindividualne nastave, kada profesor zapravo radi sa dvoje polaznika. Ona predstavlja najjednostavniji oblik grupnog modela edukacije i kandidatima nudi priliku da međusobno sarađuju, pomažu se i savetuju, ali i da kroz interakciju razmenjuju ideje, stavove i mišljenja i na taj način takođe proširuju svoje kompetencije vezane za datu oblast. Moći će i da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa detaljima obrazovnog procesa, te tako utvrde raspored koji će svim učesnicima u nastavi da odgovara.

Osobama koje smatraju da se najbolji rezultati postižu u aktivnoj komunikaciji i zajedničkom radu namenjena je grupna obuka i kurs o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju, koja se sprovodi za najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata. Svi koji se odluče za ovakav pristup moraće da se maksimalno prilagode rasporedu rada koji unapred bude utvrdio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije i neće dobiti priliku da na bilo koji način na to utiču. Ovo pravilo je neophodno kako bi se stvorila jednakost svih članova grupe, jer nije moguće napraviti raspored kojim će svaki pojedinac biti u potpunosti zadovoljan, a potrebno je da svi u grupi imaju isti status.Kurs i obuka o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju - plan i program

Neosporna je činjenica da odrasli zaposleni ljudi najviše vremena provode upravo sa svojim kolegama, te je veoma bitno da u tom okruženju valjano funkcionišu. Da bi nadležni stručnjaci uputili kandidate u postupak ostvarivanja dobre komunikacije sa drugima, moraće na predavanjima kojima počinje stručni seminar o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju da im najpre objasne kako na pravi način da upoznaju sebe, svoje postupke i emocije. To je zapravo prvi, a možda i najvažniji korak u građenju dobrih odnosa sa drugim ljudima, jer je neophodno da svako bude svestan sopstvenih vrlina i mana, načina kako reaguje na odgovarajuće stimulanse, te motiva koji ga pokreću na određene akcije. Ujedno, to je možda i najteži korak u naznačenom procesu, jer sebe ne treba ni potcejivati ni precenjivati. Profesori će objasniti načine za kontrolisanje emocija, ali i za pokazivanje osećanja prema drugim osobama, što predstavlja osnove emocionalne inteligencije. Napomenuće da je poželjno u prvi plan staviti tuđa mišljenja i osećanja, prihvatiti različitost, što je posebno važno u poslovnom svetu. Predavači će takođe napomenuti prisutnima da je potrebno izdvojiti situacije u kojima se burno reaguje ili u kojima reakcija izostaje, te ovladati pravim načinima za ispoljavanje osećanja, tako da ih i drugi mogu razumeti i prihvatiti. Polaznici će saznati i da je važno pažljivo slušati druge i biti svestan njihovih osećanja i potreba, jer to omogućava kreiranje kvalitetnih međuljudskih odnosa. Takođe će im biti naznačeno da je emocionalna inteligencija posebno važna u poslovnom svetu jer od stepena razvijenosti komunikacionih veština i stvaranja dobrih odnosa sa kolegama zavisi uglavnom uspeh celokupnog poslovanja.

Na narednim časovima biće reči o emocijama koje presudno utiču na ponašanje zaposlenih u određenoj kompaniji, te će s tim u vezi predavači objasniti da je emocionalni rad usmeren na planiranje, kontrolu i ulaganje napora da se u interakciji sa kolegama, strankama i nadređenima ispolje ona osećanja koja se očekuju od konkretnog pojedinca. Takođe će govoriti o emocionalnoj disonanci, odnosno o stanju kada dotična osoba oseća jednu, a mora da ispolji drugu emociju. Produženo trajanje ovakvog stanja može da dovede do emocionalne iscrpljenosti i velikog stresa. Polaznicima će biti napomenuto i da emocije mogu pozitivno da utiču na postupke u okviru organizovane grupe, odnosno na delovanje individue na radnom mestu, te da pospešuju mišljenje, izoštravaju pažnju i utiču na efikasno donošenje odluka. Biće istaknuto, međutim da ima i onih koje u ponašanje pojedinca unose strah i anksioznost, te ometaju kognitivno funkcionisanje.

Dok se odvija obuka i kurs o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju, profesori će obajsniti kandidatima kako da na odgovarajući način razumeju emocije i ponašanje drugih osoba iz svog okruženja. Naglasiće im da mi možemo da utičemo na vlastite emocije, kao i na reakcije koje ćemo imati na postupke i osećanja drugih ljudi, ali ne možemo da utičemo na njihovo ponašanje kada su pod uticajem nekih emocija. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti da je u situacijama koje su izrazito emocionalno zasićene najpre potrebno sačekati da se stanje primiri, to jest da prođe takozvana akutna emocija. Kod tih afektivnih postupaka, ljudska percepcija postaje nerealna, pa se o odnosima i situacijama donosi sud koji se razlikuje od uobičajenog. Prisutni će saznati i da se veoma često dešava da zaposleni u nekom kolektivu ispoljavaju pasivnu agresiju, koja predstavlja rezultat potrebe da se deluje agresivno usled nekon nezadovoljstva ili učinjene nepravde, uz očuvanu svest da takvo ponašanje uopšte nije poželjno u radnom okruženju. Na predavanjiam će biti istaknuto i da je za uspostavljanje dobre organizacione kulture veoma bitno kod zaposlenih razvijati naviku da razgovaraju o problemima, da od njih ne prave tabu i pridaju im veći značaj nego što je potrebno. Pravovremeno i smireno rešavanje spornih situacija dovodi do uspostavljanja kvalitetne komunikacije, otvorenosti u međusobnim odnosima, zadovoljstva poslom koji se obavlja i značajnog smanjenja stresa u radnom okruženju.

Kako je poznato da uspešnost neke kompanije u velikoj meri zavisi od odnosa koji vladaju među zaposlenima, predavači će se posebno osvrnuti na uspostavljanje međuljudskih relacija unutar poslovnog sistema. Tako će navesti određene metode za postizanje naznačenog cilja, te govoriti o uspostavljanju poverenja i veštini ophođenja sa drugim osobama. Napomenuće da je nužno izražavati empatiju u komunikaciji sa kolegama i nadređenima, kontrolisati emocije i preduzimati odgovarajuće korake koji će učiniti da se drugi osećaju važnima. Predavači će kandidatima takođe dati neke praktičene savete kako da ostvare kvalitetnu interakciju i stvore povoljnu klimu kako za rad, tako i za druženje unutar svoje kompanije.

Svi prisutni na časovima koje uključuje kurs i obuka o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju saznaće i kako bi trebalo da reaguju na pohvale i kritike, ali i koji su najpogodniji načini da ih upute drugim osobama. Profesori će napomenuti da su ovakvi komentari veoma važni, jer je svakom zaposlenom vrlo važno da dobije povratnu informaciju o učinku svoga rada. Ona može biti upućena od kolege, poslovnih saradnika, rukovodioca, klijenta ili kupca, ali da je svakako u tim situacijama bitno posedovati prirodni osećaj za saopštavanje takvih komantara. Predavači će naglasiti da je u ovakvoj komuniakciji vrlo važno biti usmeren na budućnost, te i pozitivne i negativne informacije prezentovati tako da se konkretnoj osobi da mogućnost da shvati kako treba da se ponaša ili šta bi trebalo da promeni u svom nastupu.

Tokom obuke će se govoriti i o psihološkim igrama, odnosno o tehnikama prepoznavanja manipulativnog ponašanja. Polaznicima će biti objašnjeno da takve osobe koriste druge kako bi sebi izdejstvovale neku korist i stvorile neravnotežu u okolini, te im predstaviti nekoliko načina za efikasnu zaštitu od pojedinaca sa takvim namerama unutar kolektiva. Najzad će ih upoznati i sa važnoću uspostavljanja uzajamnog poštovanja između osoba koje su poslovno povezane. Naznačiće da se na taj način stvara povoljna klima za uspeh u svim poduhvatima, pošto su elementi datog sistema usmereni na zajednički cilj, a to je ostvarivanje opšte i pojedinačne dobiti.

Na kojoj lokaciji i kada se održava seminar o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica mogu nastavu da prate na klasičan način ili preko interneta, od čega će zavisiti i mesto na kome će se obučavati. Ukoliko, dakle njihov izbor bude klasična obuka i kurs o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju, moraće da u određenim terminima dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora. Ako se, pak opredele za nastavu preko interneta moći će sami da biraju mesto na kome će pratiti predavanja, jer će za to koristiti svoje računare. Upravo zbog toga su obavezni da, pre početka seminara na njih instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade samostalno jer je u pitanju jednostavan postupak. Ako ipak budu imali nekih problema, mogu se obratiti za pomoć nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

Zaposleni u određenom preduzeću pohađaće korporativnu nastavu i takođe moći da odaberu mesto na kome će se obučavati, ukoliko budu radili online. Isto tako će imati priliku da biraju lokaciju za rad i ako se budu edukovali na klasični način, a tada će im na raspolaganju biti prostorije najbliže poslovnice organizatora, odgovarajući prostor u kompaniji za koju rade ili neka treća lokacija na kojoj ima mogućnosti za kvalitetno sprovođenje nastave. Termine i ritam održavanja predavanja, te vreme kada će ovi polaznici početi sa radom u dogovoru će odrediti ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da odaberu i socijalno okruženje tokom edukacije, pa će tako oni čiji izbor bude individualni kurs i obuka o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju moći da se obučavaju preko interneta, te da sami biraju lokaciju na koji će to raditi, ali i da nastavu prate na klasični način i to u adekvatnim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora. U svakom slučaju će moći da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada, jer će se u vezi sa datumom za početak sprovođenja programa, kao i oko termina i učestalosti održavanja predavanja dogovarati i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Polaznici koji budu nastavu pratili zajedno sa još jednom osobom radiće prema principima poluindividualni edukacije i takođe moći da se obučavaju na bilo kom mestu koje im za to odgovara ukoliko časove budu pratili preko interneta ili, pak da sa svojim partnerom u utvrđenim terminima na nastavu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, ako njihov izbor budu bili klasični časovi. U oba slučaja imaće priliku da navedu kada im odgovara da kurs počne, u koje vreme i kojim danima bi želeli da imaju časove, ali će u vezi sa tim morati svakako da dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Kako na standardni način tako i online sprovešće se grupni seminar o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju, od čega će da zavisi i lokacija na kojoj će ovi polaznici da prate nastavu. U prvom slučaju, dolaziće u odgovarajuću poslovnicu navedene institucije, dok će u drugoj varijanti predavanja pratiti preko svojih računara, te će moći da se edukuju u ma kom prostoru. Oni, međutim neće moći da utiču na raspored po kome će se obuka odvijati, jer će termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme startovanja nastave da odredi zvanični predstavnik institucije organizatora. Treba napomenuti i da na ovaj način edukaciju zajedno može da prati maksimalno osam osoba, ali da grupa ne može početi sa radom dok ne bude prijavljeno njih minimalno četvoro.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju?

Ako rukovodstvo neke kompanije smatra da je navedena edukacija korisna za njihove radnike, može da se obrati ovlašćenom predstavniku organizatora i izrazi želju da se za njih sprovede korporativni kurs i obuka o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju. Dotični polaznici moći će časove da prate uživo ili online, a ukoliko njihov izbor budu klasični nastava moći će da se edukuju u određenoj poslovnici pomenute institucije, u svom radnom prostoru ili na bilo kom mestu gde se to postoje odgovarajući tehnički uslovi. U vezi sa njihovim izborom ovlašćeni predstavnik date kompanije obavestiće koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, a ova službena lica zajednički će utvrditi termine i učestalost održavanja časova, kao i datum početka kompletnog programa.

Svi koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica takođe će imati priliku da rade preko interneta, ali će zbog toga morati da na svoje računare blagovremeno instaliraju namenski softver, za šta će dobiti sve potrebne smernice. Ako se ipak ne snađu, mogu da računaju na stručnu informatičku pomoć u bilo kom predstavništvu organizatora. Ovim polaznicima se nude i klasični časovi, ali će ako se za njih opredele morati da nastavu prate u odgovarajućim prostorijama najbliže poslovnice pomenute institucije, prema utvrđenom rasporedu.

Osobe koje budu želele da rade samostalno mogu da se opredele za individualni seminar o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju, te da odvijanje nastave maksimalno prilagode svojim sposobnostima i potrebama, budući da će nadležni predavač biti fokusiran samo na jednog kandidata i biće u mogućnosti da mu dozvoli da napreduje u skladu sa svojim sposobnostima. Profesor će, sa druge strane dobijati brzu povratnu informaciju o učinku svoga rada, te će u skladu sa tim moći da unapređuje i poboljšava svoju predavačku delatnost. Ovim polaznicima je a raspolaganju i prilično fleksibilan način određivanja rasporeda rada, te će oni sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom naznačene obrazovne institucije zajednički utvrditi tempo nastave, termine održavanja predavanja, kao i datum kada će obuka da počne.

Organizator je ponudio i mogućnost sprovođenja poluindividualne edukacije, kada predavač istovremeno radi sa dvoje polaznika. Njima je takođe data prilika da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati predavanja, budući da će o terminu startovanja edukacije, kao i u vezi sa vremenom i učestalošću odvijanja predavanja ovi polaznici moći da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako utvrde raspored kojim će svi učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Prema malo drugačijim pravilima sprovodi se grupna obuka i kurs o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju, koja se pre svega ogledaju u činjenici da kandidati koji se opredele za ovaj pristup ne mogu ni na koji način da odlučuju o terminima i ritmu održavanja časova, kao ni o datumu startovanja kompletnog programa. Sve pomenute detalje utvrdiće koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a od članova grupe se očekuje da mu se maksimalno prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja edukacije. Važno je napomenuti da je veličina grupe definisana vrlo precizno, te da ona može početi da funkcioniše tek kada bude imala najmanje četiri člana, a istovremeno u njenom sastavu ne sme biti više od osmoro polaznika.

Koliko će da traje kurs i obuka o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju?

Ukupan nastavni fond za pomenuti obrazovni program obuhvata 8 školskih časova, to jest 360 minuta. Naznačeno je, takođe i da će se tokom 4 dana održavati dvočasi, što znači da će polaznici biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Kandidati za koje se bude sprovodio korporativni seminar o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju isto će imati 8 časova, ali će njihov raspored zavisiti od dogovora između zvaničnog predstavnika njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Osobe koje odaberu individualnu ili poluindividualnu edukaciju imaće isti broj časova, ali ne obavezno i njihov raspored. U vezi sa tim će se, naime sami kandidati dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako utvrditi termine i tempo rada koji im najviše odgovaraju.

Gore navedeni raspored održavanja časova važi zapravo samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs o veštini uspostavljanje kvalitetnih relacija u poslovanju, budući da tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku o veštini uspostavljanja kvalitetnih relacija u poslovanju

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje