Kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji

Smatra se da bi predstavnici svih pravnih lica, odnosno različitih organizacija i privrednih društava valjalo da se upoznaju sa temama planiranim za obradu tokom predavanja koja uključuje obuka i kurs o zaključivanju ugovora o prodaji. Navedeni program će svakako biti od koristi i za aktivne prodavce, kao i one koji se školuju ili obučavaju za taj ili neki drugi posao vezan za proces prodaje. Preporučuje se da se nastavi priključe i menadžeri prodaje, rukovodioci finansijskih i pravnih sektora, kao i svi pojedinci koji su zainteresovani za zakonske odredbe kojima se reguliše sklapanje kupoprodajnih ugovora, kao najzastupljenijih pravnih sporazuma u zvaničnom sistemu.

Osobe koje žele da pohađaju navedeni seminar mogu da se za to prijave lično u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke na odgovarajuću mejl adresu. Tada je potrebno da naznače svoje ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koristie, a nakon što se završi registracija prijavljenih sprovešće se upis na edukaciju. Naznačeno da je potrebno da svi kandidati lično prisustvuju ovoj proceduri, budući da tom prilikom moraju da nadležnom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju, koja će im blagovremeno biti tačno naznačena, a biće informisani i o mestu i terminu odvijanja upisnog postupka.

Tada će od njih biti zatraženo i da se izjasne u vezi sa načinom pohađanja kursa koji im najviše odgovara, pošto je organizator za to ponudio nekoliko opcija. Pojedinačni polaznici imaju mogućnost da se obučavaju na klasični način, to jest da u određeno vreme dolaze na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije. Za njih se, takođe može sprovesti i online kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji, kada se nastava prati preko interneta uz pomoć kompjutera. Zbog toga oni imaju obavezu da, pre nego što predavanja počnu na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći jer je reč o prilično jednostavnom informatičkom zadatku. Ukoliko se ne snađu najbolje ili budu imali dodatnih pitanja, mogu se obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Pojedinačni polaznici imaju priliku da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom nastave, pa tako oni koji žele da rade samostalno mogu da se opredele za individualni pristup i dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog predavača. Kako će se edukovati odvojeno od ostalih, moći će da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i da sa svojim profesorom ostvare kvalitetnu i blisku komunikaciju. Osobe koje se opredele za ovakav model rada, biće u poziciji da utiču na svoj raspored, što znači da će im biti dozvoljeno da se sa svojim predavačem i ovlašćenim kordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa, te tako odrede datum za početak sprovođenja programa, termine i učestalost održavanja predavanja koje će najlakše uklopiti u svoj način života.

Moguće je i da se nastava organizuje za dvoje kandidata, odnosno da se sprovede poluindividualni seminar o zaključivanju ugovora o prodaji. Tada polaznici zajednički savlađuju predviđene obrazovne sadržaje i proširuju svoja znanja i putem međusobne komunikacije, razmene mišljenja i ideja. Oni takođe mogu da navedu kada im odgovara da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. U vezi sa tim će se zatim dogovarati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije, a svakako će se nastojati da definisanim rasporedom kandidati budu maksimalno zadovoljni.

Za one koji ih preferiraju rad u dinamičnom i aktivnom okruženju sprovešće se grupna edukacija, koja se odvija po malo drugačijim pravilima. Da bi grupa, naime mogla valjano da funkcioniše potrebno je vrlo jasno odrediti njenu veličinu, te tako ona može da se smatra kreiranom samo ukoliko obuhvata najmanje četiri osobe. Takođe nije dozvoljeno da više od osmoro kandidata istovremeno prisustvuje predavanjima, jer bi tada mogao da se ugrozi kvalitet obrazovnog rada i onemogući pojedincima da steknu predviđena znanja i veštine. Osobe koje žele da se obučavaju na ovakav način moraju znati da neće imati nikakvog uticaja na svoj raspored časova, niti na datum početka edukacije, budući da će sve ove detalje, kao i uopšteni tempo delovanja da utvrdi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekom preduzeću, sprovodi se korporativni kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji, koji polaznici mogu da prate preko interneta ili uživo. Ukoliko se opredele za klasične časove, moći će da na njih dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da se obučavaju u okviru firme u kojoj su zaposleni, kao i na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa. Raspored časova za ove kandidate odrediće zajednički ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj su oni zaposleni i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.Kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji - plan i program

Svi koji su u svojoj poslovnoj praksi direktno ili indirektno povezani sa trgovinom, moraju poznavati pravne forme regulisanja obaveza zaintersovanih stranaka u postupku prodaje. Stoga će specijalizovani seminar o zaključivanju ugovora o prodaji početi pričom o osnovnim odredbama ovog zakonskog akta. Predavači će najpre objasniti da se na osnovu kupoprodajnog ugovora poverilac obavezuje da robu koju je stavio u promet preda kupcu, koji će za to platiti dogovoreni novčani iznos i steći pravo raspolaganja, odnosno pravo svojine nad konkretnim proizvodom. Napomenuće, takođe da je Zakonom o obligacionim odnosima određeno da društvena pravna lica u pravnom prometu imaju pravo raspolaganja, dok pojedinci i građansko - pravna lica imaju pravo svojine. Prisutni će saznati i da ugovor o prodaji nepokretnih stvari mora da bude zaključen u pisanoj formi, jer će se u suprotnom smatrati ništavnim, a biće upućeni i u rizike koje naznačena zakonska odredba predviđa kod sklapanja ovakvih sporazuma. Tu će nadležni profesori istaći da odgovornost za slučajno oštećenje ili propast robe do predaje kupcu snosi prodavac, a sa predajom datih proizvoda taj rizik prelazi na kupca. Izuzetak predstavlja situacija kada je kupac zbog određenog nedostatka predate robe tražio njenu zamenu ili raskinuo ugovor, pošto tada on ne snosi bilo kakvu odgovornost. Pored toga, polaznicima će biti objašnjene i odredbe pomenutog Zakona koje se odnose na prelaz rizika u slučaju kupčeve docnje, to jest u situaciji kada on iz nekog razloga ne ispuni svoje obaveze na vreme.

U nastavku edukacije govoriće se o posebnim oblicima ugovora, pa će predavači upoznati prisutne sa kupoprodajom sa pravom otkupa, kada prodavac zadržava pravo da u tačno definisanom trenutku robu uzme natrag od kupca, uz povraćaj isplaćenog novca. Napomenuće da je ovde u pitanju ugovor na čije konačno pravno dejstvo utiče volja prodavca, te kupac ne može tokom trajanja otkupnog perioda da raspolaže konkretnim proizvodom. Stručnjaci će takođe objasniti da je moguće ugovorom odrediti višu ili nižu cenu koju prodavac treba da plati prilikom otkupa, ali i da posoje slučajevi kada kupac dok traje period otkupa robu proda trećem licu. Tada, naime prodavac može svoja prava da ostvari samo naknadom štete od kupca.

Prisutnima na predavanjiam koja obuhvata obuka i kurs o zaključivanju ugovora o prodaji biće naznačeno i da u poseban tip sporazuma spada i kupoprodaja sa zadržavanjem prava raspolaganja, odnosno prava svojine. To je, naime ugovor koji predvođa da prodavac zadržava pomenuto pravo na prodatoj i isporučenoj robi sve dok kupac u potpunosti ne isplati dogovorenu cenu. Do tog trenutka on ima samo državinu na konkretnom proizvodu, a Zakon o obligacionim odnosima predviđa da predmet ovakvog sporazuma mogu biti samo pokretne stvari. Zatim će biti reči o ugovoru o prodaji sa pravom preče kupovine, u kome se kupac obavezuje da će prodavca obavestiti o nameravanoj prodaji robe koja je predmet sporazuma trećem licu, kao i o uslovima te prodaje, te njemu najpre ponuditi da je kupi za istu cenu. Profesori će napomenuti da pravo preče kupovine zastareva nakon pet godina od zaključivanja ugovora, a u slučaju nepoštovanja odredbi ovog zakonskog akta prodavac može u toku šest meseci od dana kada je saznao da je kupac prodao robu nekom drugom, da zahteva da se taj postupak poništi i da se njemu ona ustupi pod istim uslovima. Polaznici će biti upućeni i u kupovinu na probu, kao posebnu vrstu ugovora o prodaji, kada kupac uzima određenu robu kako bi je isprobao i utvrdio da li mu odgovara, uz obavezu da u utvrđenom vremenskom periodu obavesti prodavca da li pristaje na kupovinu. Predavači će objasniti da sve do kupčeve izjave da ostaje pri ugovoru rizik za propast ili oštećenje robe snosi prodavac, te da ovim sporazumom kupac svakako stiče veća prava od onih koje ima u osnovnom tipu ugovora o prodaji.

Ovlašćeni stručnjaci koji vode edukaciju objasniće i da ugovor o prodaji po uzorku ili modelu predstavlja zvanični dokument kojim se prodavac obavezuje da kupcu preda robu identičnih karakteristika koje ima model ili uzorak koji je imao prilike da vidi. U vezi sa tim, predavači će objasniti prisutnima šta se tačno podrazumeva pod uzorkom i kada se on tretira kao autentičan. Nakon toga biće reči o ugovoru o prodaji sa specifikacijom, koji podrazumeva da kupac zadržava pravo da bliže odredi svojstva robe koja predstavlja predmet sporazuma. Ukoliko kupac u utvrđenom roku svoje pravo ne iskoristi, prodavac može da raskine ugovor uz nadoknadu štete ili da sam uradi specifikaciju u skladu sa kupčevim potrebama koje su mu poznate i dostupne. Najzad će profesori upoznati polaznike sa kupoprodajom sa pravom preprodaje, što predstavlja ugovor u kome kupac zadržava pravo da, u definisanom vremenskom periodu vrati prodavcu robu i od njega traži povraćaj novca.

Dok traje kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji kandidatima će biti predstavljeni elementi ovih zvaničnih sporazuma. Tako će predavači najpre govoriti o robi koja je predmet ugovora, koja obavezno mora biti u prometu da bi ovaj zakonski akt bio validan. Istaći će i da se prodaja može odnositi i na buduću stvar, dok za prodaju robe čiji je promet ograničen važe posebni propisi. Kandidati će takođe saznati da ugovor o prodaji gubi dejstvo ukoliko je u trenutku njegovog zaključivanja predmet tog sporazuma propao, potpuno ili delimično, kada kupac može da traži prekid ugovornog odnosa ili odgovarajuće sniženje cene. Takođe će im biti objašnjeno zakonom regulisano postupanje u slučaju prodaje tuđe stvari ili spornog prava.

Zatim će biti reči o drugom elementu kupoprodajnih ugovora, a to je cena, te će polaznicima biti naznačeno da se sporazum smatra ništavnim ako njime nije određena cena robe kojom se trguje, a ni u tekstu ovog zvaničnog spisa nema dovoljno podataka na osnovu kojih bi se ona mogla precizirati. U tom slučaju, kupac je obavezan da isplati iznos koji je prodavac redovno naplaćivao u vreme zaključenja ugovora, a ukoliko to nije moguće utvrditi on će platiti razumnu cenu. Profesori će govoriti i o propisanoj ceni, te o situaciji kada je ugovorena tekuća cena ili je njeno određivanje povereno trećem licu. Upoznaće kandidate i sa postupkom koji se sprovodi kada je definisanje cene ostavljeno jednom ugovaraču, kao i sa pravima i obavezama kupca i prodavca koje su definisane Zakonom o obligacionim odnosima.

Kada i na kom mestu se odvija seminar o zaključivanju ugovora o prodaji?

Osobe koje su zaposlene u određenoj firmi i žele da pohađaju navedenu edukaciju imaće predavanja u onim terminima koje utvrdi ovlašćeni reprezent njihove kompanije u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Ova službena lica definisaće i datum kada će početi korporativna obuka i kurs o zaključivanju ugovora o prodaji, ali i tempo delovanja u opštem smislu. Kandidati mogu da rade na klasičan način, te da, po sopstvenoj želji nastavu pohađaju u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, u svom radnom okruženju ili na bilo kojoj lokaciji gde za to postoji odgovarajući tehnički uslovi, a takođe mogu predavanja da prate preko interneta.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da odaberu klasičnu nastavu, ali su tada obavezni da na časove, prema određenom rasporedu dolaze isključivo u najbliže predstavništvo organizatora. Na raspolaganju im je i online edukacija, ali tada moraju da na svoje računare, pre početka sprovođenja predavanja instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Postupak je prilično jednostavan i ne zahteva prevelika informatička znanja, te najverovatnije kandidati mogu da ga obave bez ičije pomoći, ali je u svakom slučaju za one koji ne uspeju samostalno to da urade obezbeđena tehnička podrška od strane IT stručnjaka u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Bilo da rade u standardnim ili u virtuelnim učionicama, izbor pojedinačnih polaznika može da bude individualni kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji kada je nastava organizovana tako da ovlašćeni predavač radi samo sa jednom osobom. Budući da se ovi kandidati edukuju odvojeno od ostalih, moguće je u velikoj meri tok seminara prilagoditi njihovim potrebama, te će im biti omogućeno da sa svojim profesorom i nadležnim koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora utvrde sve detalje koji se tiču obrazovnog procesa, odnosno da odrede vreme kada će obuka početi, te kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi. Tako će dobiti raspored koji će lakše uklopiti u svoj ustaljeni životni ritam i bez puno stresa i opterećenja proći naznačeni seminar.

Ukoliko kandidati žele da rade u paru, sprovešće se poluindividualna edukacija, a njima će biti omogućeno da takođe navedu kada im odgovara da nastava startuje, kao i kada bi želeli da imaju časove i koji tempo rada smatraju najpogodnijim. Ukoliko se sa tim saglasi njihov profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, pomenuti raspored će biti usvojen i koristiće se do kraja sprovođenja ovog obrazovnog programa.

Kandidati koji smatraju da se najefikasniji obrazovni rezultati postižu zajedničkim radom više osoba mogu da odaberu grupni seminar o zaključivanju ugovora o prodaji i da nastavu prate sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih polaznika. Ova veličina grupe ocenjena je kao optimalna za uspostavljanje kvalitetne interakcije među prijavljenima i davanje prilike svakom pojedincu da ostvari odgovarajući napredak. Ovi kandidati, međutim neće imati prilike da naglase koji im termini i tempo rada najviše odgovaraju, kao ni kada bi želeli da edukacija startuje, jer će sve pojedinosti obrazovnog procesa unapred definisati ovlašćeni koordinator u datom predstavništvu navedene institucije. Od njih se očekuje da mu se maksimalno prilagode i slede ga do kraja kursa, pošto se primedbe u vezi sa rasporedom neće uzimati u obzir.

Po kom principu je organizovana obuka i kurs o zaključivanju ugovora o prodaji?

Svi koji su na ovu edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu da nastavu prate na klasični način i da tada na predavanja u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije. Njihov izbor takođe može da bude online kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji, kada su međutim obavezni da na svoj računar, pre nego što časovi počnu da se sprovode instaliraju namenski softver koji će im upravo omogućiti da se edukuju na ovakav način. Ako to ne uspeju samostalno da obave, mogu se svakako obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Oni koji budu želeli da rade prema principima individualne nastave, te da budu jedini koje će nadležni predavač podučavati, imaće priliku da napreduju tempom koji im najviše odgovara i da postavljaju pitanja svom profesoru, kao i da od njega, u slučaju potrebe traže dodatna tumačenja i objašnjenja i iznose svoje mišljenje u vezi sa konkretnom temom. Takođe će moći da navedu kada im odgovara da nastava počne, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu, ali će u vezi sa tim morati da dobiju saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika naznačene obrazovne institucije.

Postoji mogućnost i da ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju istovremeno podučava dvoje polaznika, odnosno da se organizuje poluindividualni seminar o zaključivanju ugovora o prodaji. Ovim kandidatima je isto omogućeno da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada, pošto će se oni zapravo o vremenu početka celokupnog programa, kao i u vezi sa terminima i učestalošću održavanja predavanja dogovarati sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru odgovarajuće poslovnice organizatora.

Grupna nastava organizuje se za najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika koji rade u jednoj vrlo aktivnoj i dinamičnoj atmosferi i uspostavljaju interakciju kako između sebe, tako i sa nadležnim predavačem. Oni, međutim nemaju priliku da na bilo koji način utiču na raspored po kome će se obučavati, pošto će dobiti već unapred utvrđene termine za održavanje predavanja, kao i datum početka obuke. Sve to će definisati koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, a kandidati neće imati prava da u vezi sa tim ulažu bilo kakve prigovore.

Kada je potrebno edukovati zaposlene u nekoj firmi, sprovodi se korporativna obuka i kurs o zaključivanju ugovora o prodaji, kako na klasični način, tako i online. Ukoliko se kandidati opredele za prvi model edukacije, moći će da na nastavu dolaze u najbliži predstavništvo navedene obrazovne institucije, ali i da se obučavaju u svom radnom okruženju, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje zadovoljavajući tehnički uslovi. Vreme i učestalost odvijanja njihovih časova, kao i datum startovanja celokupnog programa u dogovoru će utvrditi zvanični reprezent kompanije u kojoj su zaposleni polaznici i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko po planu traje kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji?

Predviđeno je da se pomenuti obrazovni program sprovodi kroz 6 školskih časova, što zapravo iznosi 270 minuta. Takođe je naznačeno da će se tokom 3 dana održavati dvočasi, što znači da će kandidati biti angažovani 3 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada validan je, međutim samo za grupni seminar u zaključivanju ugovora o prodaji, jer tada o terminima i ritmu održavanja časova odlučuje samo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Osobe koje pohađaju korporativnu nastavu imaju isti broj časova, ali njihov raspored može biti isti ili potpuno drugačiji od navedenog, budući da o tome odlučuju ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji.

Kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs o zaključivanju ugovora o prodaji, kao i oni koji se budu edukovali u paru imaće takođe nastavu u trajanju od 270 minuta, ali će raspored njihovih časova zavisiti od dogovora koji postignu sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku o zaključivanju ugovora o prodaji

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje