Kurs i obuka o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane

Individualni proizvođači hrane životinjskog porekla, kao i rukovodioci i zaposleni na odgovarajućim pozicijama u firmama koje se bave ovom delatnošću svakako bi trebalo da pohađaju specijalizovani seminar o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane. U ciljnu grupu pomenute obuke spadaju i lica koja rade u veleprodaji, odnosno u distributivnim centrima, maloprodajnim objektima koji drže namirnice živorinjskog porekla, kao i pojedinci i kompanije koje se bave keteringom, to jest pripremanjem hrane za konzumiranje i njenom prodajom krajnjim korisnicima.

Osobe koje bi želele da isprate pomenuti obrazovni program treba da, pre svega izvrše prijavljivanje u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. U tu svrhu potrebno je da navedu svoje lične podatke, tačnije prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se zvanični upis na obuku. Kandidatima će biti naznačeno da tokom ove procedure moraju biti lično prisutni u prostorijama određene poslovnice navedene institucije, a saznaće i koja sve dokumenta treba da pribave i predaju nadležnom službeniku kako bi mogli da pohađaju ovaj seminar.

Oni koji su prijavljeni kao pojedinci imaju priliku da pohađaju klasičnu nastavu i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Na raspolaganju im je i online obuka i kurs o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane, kada će nastavu pratiti preko interneta, no za ovaj pristup treba da se blagovremeno pripreme i de na svoje računare instaliraju specijalnu vrstu softvera. Pomenuti zadatak zaista nije težak i polaznici uglavnom uspevaju da ga obave samostalno, ali je organizator za sve koji se ne budu snašli obezbedio tehničku podršku koju će im pružiti IT stručnjaci u svakom predstavništvu naznačene institucije.


Bilo da žele da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama kandidati mogu da se obučavaju samostalno, to jest da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom sprovođenja programa. Individualna obuka im pruža mogućnost da napreduju tempom koji im odgovara, ali tokom obrazovnog procesa neće biti u poziciji primaoca gotovih znanja od predavača, već će stalno biti podsticajnih na aktivnost. Moći će da sa svojim profesorom komuniciraju, da mu postavljaju pitanja, traže objašnjenja, ali i da izražavaju svoje mišljenje u vezi sa temom koja se obrađuje. Posebnu pogodnost ovog pristupa predstavlja činjenica da će dotični kandidat maksimalno moći da prilagodi svojim potrebama raspored po kome će se raditi. On će, dakle na početku da navede kada bi i koliko često želeo da ima časove, kao i koji mu datum najviše odgovara za startovanje edukacije. Da bi zaista mogao da radi prema rasporedu koji je napravio, moraće da za to dobije potpunu saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, jer se i oni smatraju aktivnim učesnicima seminara.

Ovim polaznicima nudi se i poluindividualni kurs i obuka o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane, kada će njih dvoje pohađati zajedno predavanja i, praktično kao partneri usvajati nova znanja i veštine. Ovaj tip edukacije pokazao se vrlo efikasnim u podizanju motivacije kod kandidata, a takođe im omogućava da lako i brzo savladaju predviđena znanja, budući da jedno drugom predstavljaju značajnu podršku tokom učenja. Kako i ovde relativno mali broj osoba učestvuje u obrazovnom procesu, moguće je raspored rada uskladiti sa željama konkretnih kandidata. Tako će oni biti zamoljeni da se međusobno dogovore i navedu kog datuma bi želeli da počnu sa obukom, kao i koji im termini i ritam održavanja časova najviše pogoduju. Taj predlog će saopštiti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i, ukoliko oni budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće ga validnim i u skladu sa naznačenim planom sprovoditi nastavu do kraja kursa.

Grupna nastava kreirana je za osobe koje najbolje funkcionišu u aktivnom okruženju i u društvu većeg broja ljudi. Da bi grupa mogla valjano da deluje neophodno je da bude odgovarajuće veličine. Kako bi svi kandidati koji učestvuju u ovom obrazovnom procesu bili u potpunosti ravnopravni neće im biti omogućeno da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava. Oni će, zapravo morati da prihvate termine i ritam održavanja časova, kao i datum početka kursa koje ustanovi ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije. U vezi sa dobijenim rasporedom neće moći da ulažu bilo kakve prigovore niti nove zahteve, jer oni jednostavno neće moći da budu uzeti u razmatranje.Kada ovu edukaciju žele da pohađaju radnici neke firme biće im ponuđen korporativni seminar o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane. Oni će tada moći da nastavu prate preko interneta, ali i na klasičan način, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje ovakvih časova. Nude im se savremeno opremljene prostorije određene poslovnice organizatora, adekvatni prostor u firmi za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Vreme početka nastave, termine i učestalost održavanja predavanja zajedno će odrediti koordinator u datoj poslovnici pomenute institucije i lice koje je ovlastila kompanija čiji radnici pohađaju seminar.

Obuka i kurs o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane - plan i program

Poslovanje sa prometom hrane, uvozom i izvozom, predmet je kontrole službenih organa po pitanjima mikrobioloških kriterijuma higijene procesa, kriterijuma bezbednosti hrane, načela predostrožnosti, kontrole objekata u smislu ispunjenosti uslova higijene. Kada počne kurs i obuka o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane, profesori će napomenuti da menadžeri i odgovorna lica zaposlena u organizacijama koje se bave pomenutim poslom, osim rešavanja problema tehničke i tehnološke prirode moraju da budu obučeni i za postupke izrada planova samokontrole i izrađivanje planova procene rizika.

Kandidati će biti obavešteni da Zakon o veterinarstvu propisuje međunarodne obaveze koje proističu iz primene procesa harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa zahtevima EU standarda i ostalim pravnim tekovinama EU. Njime su regulisani pojmovi veterinarske delatnosti, prava i dužnosti vlasnika i držalaca životinja, vrste i pravni položaj subjekata u veterinarskoj delatnosti, veterinarske organizacije (veterinarska ambulanta, veterinarska stanica, veterinarska klinika, veterinarska apoteka, centar za reprodukciju životinja i veštačko osemenjavanje, zatim centar za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje, kao i veterinarska laboratorija). Ova regulativa se bavi i veterinarskim radnicima, zoohigijenskom službom, merama za sprečavanje pojava zaraznih bolesti životinja, onima za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti, kao i objektima u kojima se obavlja veterinarska delatnost i HACCP programom. Svima koji budu pratili stručni seminar o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane biće objašnjeno da pomenuti Zakon uređuje vrste delatnosti uzgoja, držanja i prometa životinja, klanje životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, zatim proizvodnju i promet hrane za životinje, proizvode za dezinfekciju, dezinskekciju i deratizaciju, zaštitu životne sredine, kao i ostala pitanja upravljanja otpadom. Za preduzeća koja se bave uvozom i izvozom hrane naročito je značajno poznavanje članova Zakona o vetrinarstvu koji se odnose na veterinarsko - sanitarnu kontrolu i međunarodni promet (kontroola na granici, uslovi za pošiljke u uvozu i provozu, međunarodni vetrinarski sertifikat). Nadležni stručnjaci će istaći da se međunarodne obaveze prvenstveno odnose na sprečavanje širenja bolesti životinja i onih bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Mere koje se obavezno primenjuju u međunarodnom prometu životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih i prerađenih proizvoda životinjskog porekla su u skladu sa preporukama OIE (Svetska organizacija za zdravlje životinja) i sa sporazumima o primenjivanju sanitarnih i fitosanitarnih mera WTO (Svetske trgovinske organizacije).

Prisutnima će biti predstavljen i drugi značajni pravni akt koji reguliše obaveze subjekata u poslovanju sa hranom i načela zaštite potrošača. U pitanju je Zakon o bezbednosti hrane, koji se bavi podelom hrane, načelima analize rizika, predostrožnostima, zaštitom interesa potrošača, transparentnošću, ali i podelom nadležnosti, odgovornosti i međunarodnim obavezama. Profesori će napomenuti da su mikrobiološki kriterijumi za higijenu procesa i kriterijumi bezbednosti hrane predmet Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa. Pravilnik je usklašen sa Uredbom EC 2073/2005, kojom su utvrđeni novi kriterijumi na osnovu naučne procene rizika za određene kategorije hrane i mikroorganizme koji ranije nisu bili deo propisa o ispravnosti namirnica u prometu.

Dok traje obuka i kurs o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane biće reči i o HACCP - u (Hazard Analysis and Critical Control Points- Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), međunarodno priznatom sistemu kojim se uspostavljaju, kontrolišu i ocenjuju opasnosti koje mogu da utiču na bezbednost hrane i upravlja se kvalitetom hrane na principima zasnovanim na prevenciji. Obaveza svakog zaposlenog je da bude informisan kako, kada i zašto bi trebalo da se nešto uradi u cilju prevencije rizika od hrane, a lično je odgovoran za bezbednu i zdravu hranu koju konzumira krajnji korisnik.

Kandidatima će biti predočeno da se na bazi procene rizika vrše službene kontrole, kao potpune ili delimične provere, u zavisnosti od klasifikacije nivoa rizika za kontrolisani subjekat, veličine subjekta, broja zaposlenih, obima proizvodnje, uvedenih sistema upravljanja kvalitetom, te raspoloživog nivoa eksperata unutar subjekta. Saznaće da je za poslove uvoza hrane ili životinja potrebno posedovati Međunarodnu veterinarsku potvrdu, izdatu na dan otpremanja pošiljke, za jednu vrstu životinja ili proizvoda i za jednog primaoca. Ovaj sertifikat mora da bude overen na propisan način, obeležen serijskim brojem, na srpskom jeziku i jeziku zemlje porekla, a za pošiljku u tranzitu može da bude na engleskom ili drugom jeziku koji je prihvaćen u međunarodnom prometu.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane?

Kandidati koji su zaposleni u nekoj firmi i žele da prate ovaj obrazovni program moći će da pohađaju korporativni seminar o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane. Oni će raditi prema rasporedu koji zajedno budu napravili zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Takođe će biti u prilici da predavanja prate preko interneta, u prostoru koji sami odrede, ali i da rade prema standardnom principu, kada će moći da biraju između nekoliko lokacija. Nudi im se mogućnost da se edukuju u prostoru određene poslovnice organizatora, u okviru firme za koju rade, kao i na mestu koje sami odaberu, ali ukoliko tamo postoje tehničke mogućnosti za sprovođenje i praćenje predavanja.

Svi pojedinci kojima je veoma važno da zbog nagomilanih obaveza raspored po kome će pratiti nastavu uskladu sa sopstvenim potrebama mogu da odaberu individualnu nastavu i da značajno utiču na formiranje plana delovanja. Oni će, zapravo moći da navedu tačan datum kada bi želeli da počnu sa radom, vreme održavanja časova i njihovu učestalost, a zatim će taj predlog izneti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora. Ako ova službena lica ocene da je njihov raspored odgovarajući, polaznici će moći da čitav program prate prema planu koji su sami napravili, što će im svakako značajno olakšati organizaciju. U slučaju da, međutim u željeni raspored bude potrebno uneti neke izmene, nadležni će u svakom slučaju voditi računa da se želje konkretnog kandidata u što većoj meri ispoštuju.

Priliku da raspored po kome će se odvijati edukacija maksimalno usklade sa svojim potrebama dobiće i polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane. Oni će moći da se međusobno dogovore i iznesu mišljenje o tome kada bi trebalo da počne kurs, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se sprovode časovi, a da bi zaista mogli da nastavu prate prema tom rasporedu, moraće za to da dobiju punu saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Nasuprot tome, osobe koje odaberu grupnu obuku biće obavezne da se prilagode terminima za održavanje časova, tempu delovanja i datumu početka kompletnog programa koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Njihovi predlozi i zahtevi koji se odnose na raspored rada neće moći da budu razmatrani, pošto jednostavno nije moguće svima istovremeno udovoljiti u tom pogledu, a neophodno je da članovi grupe imaju ravnopravni položaj jer funkcionišu kao jedinstvena celina. Da bi grupa mogla da valjano postiže predviđene obrazovne ciljeve potrebno je da bude odgovarajuće veličine i tako je procenjeno da je najbolje da ona ima između četvoro i osmoro članova, kako bi svi mogli da se uključe u interakciju i postignu individualni napredak.

Nezavisno od toga da li nastavu prate pojedinačno, u paru ili u grupi, ovi polaznici mogu da se edukuju na klasični način, te da na časove prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Osim toga, na raspolaganju im je i online kurs i obuka o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane, kada će predavanja pratiti preko interneta koristeći svoje kompjutere u bilo kom prostoru koji smatraju pogodnim. Za ovaj tip obuke, međutim moraju da se unapred pripreme, te da na svoje računare instaliraju tačno određeni tip softvera. Za taj postupak biće im blagovremeno data potrebna uputstva i objašnjenja, tako da se smatra da će moći samostalno da ga obave. Oni koji se ne budu snašli ne treba da brinu, jer im je svakog dana tokom radnog vremena na raspolaganju tehnička podrška koju pružaju informatičari u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Na koji način se odvija stručni seminar o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane?

Ukoliko rukovodstvo neke firme smatra da je ova edukacija korisna za njihove zaposlene, može da traži da se za kandidate sprovede korporativna obuka i kurs o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane Tada polaznici mogu nastavu da prate online, preko svojih računara, ali i uživo, tako što će dolaziti na časove u najbližu poslovnicu naznačene institucije, ili će se edukovati u svom radnom prostoru, te na nekom drugom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo ima uslova za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme početka njihovog kursa, termine održavanja časova i tempo rada sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe imaju na raspolaganju klasičnu nastavu, ali su tada međutim obavezni da na časove isključivo dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije, prema rasporedu koji bude utvrđen. Osim toga, na raspolaganju im je i online edukacija, to jest rad preko interneta, ali u tu svrhu blagovremeno moraju da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver bez koga ne mogu da se edukuju preko interneta. Ovaj postupak se smatra prilično jednostavnom, pa većina kandidata uspeva da ga obavi bez ičije pomoći, ali je svakako onima koji budu imali nekih pitanja ili teškoća na raspolaganju pomoć informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu organizatora.

Kako na standardni način, tako i online nastavu mogu da prate kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane. Oni će, dakle moći da predviđena znanja i veštine usvajaju tempom koji im odgovara, budući da tokom nastave neće imati kome da se prilagođavaju. Takođe će imati apsolutno posvećenost i nepodeljenu pažnju nadležnog stručnjaka, a biće u prilici i da navedu kada bi želeli da počnu sa kursom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Ako se sa tim saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, traženi raspored će biti zvanično usvojen i do kraja edukacije kandidati će raditi prema planu koji su sami napravili.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane. Tada časovima zajedno prisustvuje dvoje kandidata koji bi trebalo da međusobno komuniciraju, razmenjuju ideje, mišljenja i iskustva, te da i na taj način proširuju i produbljuju predviđena znanja. Ovde je proces učenja znatno olakšan činjenicom da prijavljeni jedno drugome mogu da pomažu, ali i da se podstiču na dalji rad i napredak, što će im svakako omogućiti da lako i brzo savladaju predviđene ciljeve u utvrđenom vremenskom periodu. Osim toga, biće slobodni da se najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovaraju o svemu što je vezano za organizaciju obrazovnog procesa. Tako će zajedno da utvrde termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa koji će svima odgovarati.

Kandidatima koji su prijavljeni kao fizička lica na raspolaganju je i grupni seminar o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane, koji je organizovana malo drugačije od prethodnog pomenutih. Tu, zapravo termine održavanja časova, ritam rada i datum početka kursa određuje jedino koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a sami polaznici na to ne mogu uopšte da utiču svojim zahtevima, već su naprotiv obavezni da prihvate raspored koji bude saopšten i striktno ga se pridržavaju do kraja edukacije. Takođe će ponekad morati izvesno vreme da sačekaju dok grupa ne bude formirana, odnosno dok se za ovakav tip nastave ne prijavi najmanje četiri osobe. U sastavu jedne grupe ne može da bude ni više od osmoro prijavljenih kako bi se očuvao kvalitet obrazovnog rada i svakome od njih dala prilika da učestvuje u edukaciji i usvoji predviđena znanja.

Koliko po planu traje obuka i kurs o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane?

Za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane, sve detalje obrazovnog procesa određuje koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a kandidati dobijenom rasporedu moraju da se, uz manje ili veće ustupke prilagode.

Individualna i poluindividualna nastava takođe će imati isti fond školskih časova, ali će u oba slučaja polaznici moći da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju oko termina i ritma sprovođenja predavanja. Tako će, dakle raspored moći da u značajnoj meri prilagode svojim potrebama, pa se on može bitno razlikovati od ovog gore pomenutog.

Kada je u pitanju korporativni seminar o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane treba reći da je predviđeno takođe imati isti broj časova, ali da tada raspored sprovođenja predavanja zavisi od dogovora koji postignu koordinator za nastavu u instituciji organizatora i lice koje je ovlastila firma čiji radnici pohađaju kurs.

Spisak gradova za kurs i obuku o zakonskim regulativama u oblasti prometa hrane

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje