Kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu

Svi koji, u statusu zaposlenih u određenim privrednim subjektima stvaraju neka autorka dela predstavljaju cilju grupu na koju je usmeren kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu. Neophodno je, zapravo da oni budu upoznati sa svojim pravima, ali i sa zakonom predviđenim načinima za određivanje vlasništva nad ovako stvorenim delima intelektualne svojine, što su sve informacije koje zainteresovani mogu dobiti tokom pomenute edukacije.

U slučaju da ovaj seminar žele da pohađaju zaposleni u nekoj kompaniji, sprovešće se korporativna nastava koja se odvija prema posebnim pravilima. Naime, tada polaznici mogu da rade kako preko interneta, tako i na standardni način s tim što klasični časovi ne moraju da budu organizovani samo u okviru namenskih prostorija najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Njih je zapravo moguće održavati i u samom prostoru gde rade kandidati, kao i na svakom drugom mestu na kome postoje adekvatni tehnički uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa. Vreme sprovođenja časova, datum startovanja edukacije, kao i uopšteni tempo rada tokom kursa odrediće osoba koja zvanično zastupa kompaniju u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Pojedinačni kandidati takođe imaju opciju da rade preko interneta ili na klasičan način, uz napomenu da će oni koji se opredele za prvu opciju imati obavezu da se za to na odgovarajući način pripreme. Trebalo bi, naime da pre početka predavanja na svoj računar instaliraju specijalnu vrstu softvera, za šta će blagovremeno dobiti potrebna uputstva. Pomenuti postupak sam po sebi je prilično jednostavan i vrlo je verovatno da će većina polaznika uspeti da ga obavi bez ikakvih teškoća, ali je za sve koji budu tražili pomoć obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora. Kandidati čiji izbor bude klasična obuka i kurs o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu imaće časove u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, gde će dolaziti prema utvrđenom rasporedu.


Bilo na koji od pomenuta dva načina da prate predavanja, polaznici koji su na obuku prijavljeni kao fizička lica mogu da odaberu i socijalno okruženje tokom obuke. Tako će oni koji se odluče za grupnu edukaciju pohađati časove prema rasporedu koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Ovo ovlašćeno lice će, dakle precizirati kada će kompletan program da počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će grupa imati predavanja, a kandidati imaju obavezu da se tog plana striktno pridržavaju do kraja edukacije. Na taj način su svi dovedeni u istu poziciju i niko neće biti povlašćen u odnosu na ostale, već će morati da se prilagode tempu rada koji im je diktiran sa strane. Pravila takođe definišu i veličinu grupe, što je veoma bitan uslov za njeno uspešno funkcionisanje, te tako ovaj tip nastave ne može da startuje dok se minimalno četvoro polaznika za to ne izjasni. Sa druge strane, utvrđeno je da grupe ne može imati više od osmoro članova, pošto bi tada bilo nemoguće svima njima dati dovoljno prostora i vremena da se istaknu i na kvalitetan način prošire svoja znanja.

Oni koji budu odabrali individualni seminar o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu imaće tu privilegiju da ovlašćeni predavač samo njima drži časove. Komunikacija između polaznika i profesora je ovde dovedena na vrlo visok nivo, a tokom čitavog obrazovnog procesa maksimalno se uvažavaju potrebe i mogućnosti samog kandidata, te se nove informacije plasiraju onim intenzitetom i tempom koji odgovara njegovom predznanju i sposobnostima, što svakako doprinosi bržem napretku. Osim toga, ovlašćeni predavač brzo dobija povratnu informaciju o uspešnosti samog kandidata tokom obuke, pa može da koriguje i da, u skladu sa tim poboljša nastavni proces. Prijavljeni takođe mogu da izaberu i poluindividualni model rada, kada zajedno sa još jednim polaznikom prate predavanja. Među ovim partnerima u obrazovnom procesu razvija se spremnost za saradnju, te odlična dvosmerna komunikacija i dopunjavanje, što svakako dovodi do povećanja motivacije za sticanje novih znanja i opšti napredak oba kandidata. Bilo da se edukuju samostalno ili kao partneri, pojedinačni polaznici imaju priliku da se izjasne o rasporedu rada koji bi najmanje remetio njihove dotadašnje obaveze i dnevne navike, što će reći da mogu da preciziraju kada bi želeli da edukacije počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi im odgovaralo da imaju predavanja. Ukoliko taj predlog prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, raspored će postati validan i zvanično će se primenjivati do kraja obrazovnog procesa.

Svi koji su zainteresovani za pohađanje predavanja koja obuhvata kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu moraju da izvrše prijavljivanje na adekvatan način. Predviđeno je, naime da u tom cilju polaznici mogu da lično dođu u najbližu poslovnicu organizatora, da prijavljivanje obave telefonom ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tom prilikom će morati da ovlašćenom službeniku saopšte svoje lične podatke, koji obuhvataju prezime i ime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja. Kada se postupak prijavljivanja završi, vrlo brzo zatim će biti sproveden upis na seminar, kome su svi prijavljeni obavezni da lično prisustvuju. Na vreme će svakako biti obavešteni o tačnom datumu i mestu održavanja ove procedure, a biće im navedena i dokumenta koja u tu svrhu treba da pribave i predaju nadležnoj osobi prilikom upisa.Šta tačno izučava obuka i kurs o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu?

Sve osobe koje budu pohađale naznačenu edukaciju imaće priliku da saznaju šta se tačno podrazumeva pod individualnim stvaralaštvom pojedinca koji radi za određenu kompaniju ili neko drugo udruženje. Specijalizovani seminar o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu, takođe će im pružiti informacije o društvenoj ulozi ovakvog poseda pojedinaca, te će predavači u vezi sa pomenutim najpre naglasiti kandidatima da se pod intelektualnom svojinom podrazumevaju umetnička, književna i naučna dela, muzičke i druge umetničke interpretacije, pronalasci, naučna otkrića, kao i industrijski modeli i uzorci, žigovi, trgovačka imena i slično. Sve ove tvorevine ljudskog uma mogu da budu primenjene prilikom izrade različitih proizvoda za redovnu upotrebu ili, pak prebačene u neki materijalni vid izražavanja, kao što je film, crtež, pisani projekat i slično. Kandidatima će biti napomenuto da se ove bestelesne vrednosti, u čije se stvaranje uvek ulaže mnogo novca, kao i vremena i napora, veoma jednosravno imitirati, te da je upravo glavni cilj to onemogućiti kako bi se autoru dala šansa da svoje investicije opravda određenim profitom.

Tokom časova koji slede, profesori će govoriti o oblicima zaštite intelektualne svojine, te će s tim u vezi istaći da je od suštinske važnosti zapravo uspostavljanje ravnoteže između privatnih i javnih interesa, odnosno između autorskih prava i slobodne konkurencije. Svim prisutnima na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu će, takođe biti naglašeno da zaštita ovih nematerijalnih dobara podrazumeva sprečavanje sticanja određene ekonomske vrednosti putem njihovog korišćenja, ali i da nosilac vlasništva nad delima intelektualne svojine nije u mogućnosti da bilo koga spreči da poznaje pomenuto bestelesno dobro, ali može da mu zabrani da se njime koristi.

U daljem toku nastave nadležni predavači će objasniti na koji način je pravno regulisana bezbednost pronalazaka, autorskih dela, bazi podataka i interpretacija, a posebno će se osvrnuti na čuvanje poslovnih tajni, kao specifičnog oblika intelektualne svojine. To su, naime podaci koje određeni privredni subjekti smatraju izuzetno važnim za uspeh svog poslovanja i ni u kom slučaju ne žele da oni dođu u posed trećih lica. U vezi sa tim se preduzimaju posebne mere zaštite, regulisane aktuelnim zakonskim odredabama, o čemu će, takođe biti upoznati svi kandidati tokom seminara.

Prisutni će, osim toga biti upućeni i u važnost preciznog razdvajanja interesa poslodavca i zaposlenih lica, koja su označena kao stvaraoci originalnih dela, pa će im predavači navesti načine da se ovaj odnos na obostrano zadovoljstvo reguliše. Pre nego što se obuka i kurs o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu privede kraju, polaznicima će biti predstavljeni i najčešći problemi sa kojima se nadležni u praksi susreću prilikom nastojanja da se obezbedi sigurnost pomenutih nematerijalnih dela. Uz to će im biti navedeni i konkretni primeri, ali i predlozi za prevazilaženje pomenutih teškoća, te će po završenoj edukaciji svi kandidati biti više nego svesni ogromnog značaja zaštite stvaralačkog rada pojedinaca, koji predstavlja bazu za napredak čitave privrede i društva. Razumeće i koliko je bitno podsticati inovativnost zaposlenih u različitim kompanijama, budući da je to polazna tačka za unapređenje opšteg poslovnog uspeha. Najzad, naučiće i kako u realnim okolnostima da pristupe uspostavljanju neophodnog balansa između stvaranja, upotrebe i odgovarajućeg vrednovanja dela koja se svrstavaju u intelektualnu svojinu.

Seminar o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu – kada i gde?

Ukoliko ovu edukaciju pohađaju radnici nekog preduzeća, za čije su poslovanje bitne teme koje će u nastavi biti obrađene sprovešće se korporativni kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu. Polaznici tada imaju časove prema rasporedu koji utvrde koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja zvanično predstavlja kompaniju u kojoj rade kandidati. Predavanja se u ovom slučaju mogu pratiti preko interneta, ali i uživo s tim što treba naglasiti da klasični časovi mogu da se sprovode na bilo kom mestu gde postoje odgovarajući uslovi za neometani tok nastave. To znači da će polaznici moći da se opredele za lokaciju koja im najviše odgovara, a to između ostalih mogu biti prostorije u najbližem predstavništvu pomenute institucije, koje su prilagođene svim zahtevima savremenog obrazovanja ili čak neki prostor u okviru njihove firme.

Pojedinačni kandidati mogu, takođe da rade online ili na standardni način, ali ako se opredele za prvu opciju dužni su da se za to blagovremeno pripreme. Od njih se zapravo očekuje da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, kako bi mogli da se edukuju online. Ovaj zadatak ne zahteva posebna informatička znanja, pa većina uglavnom uspeva da ga obavi bez ikakvih problema. No, organizator je svakako obezbedilo i pomoć IT stručnjaka, koji su zaposleni u svakom njegovom predstavništvu i koji će svima, u slučaju potrebe pružiti adekvatnu tehničku podršku.

Oni koji se odluče za klasičnu nastavu, dolaziće na predavanja u najbližu poslovnicu pomenute institucije i tamo raditi u vrlo prijatnom ambijentu, prema rasporedu koji put dobili.

Polaznici čiji izbor bude grupna obuka i kurs o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu časove će pohađati prema rasporedu utvrđenom od strane koordinatora za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. On će, zapravo definisati sve pojedinosti obrazovnog procesa, što će reći datum startovanja edukacije, kao i termine i učestalost sprovođenja predavanja, pošto je u ovom slučaju nemoguće dozvoliti članovima grupe da se pojedinačno izjašnjavaju u vezi sa rasporedom. U vezi sa veličinom grupe treba reći da i tu postoje vrlo striktna pravila koja kažu da ovaj oblik rada ne može da se sprovodi ukoliko ne postoji minimalno četvoro prijavljenih kandidata, a opet grupna edukacija postaje nemoguća i gubi svaki smisao u prisustvu više od osmoro polaznika, budući da tada jednostavno nije moguće svima posvetiti dovoljno pažnje i dati im priliku da se kvalitetno obučavaju.

Ukoliko se za polaznike organizuje individualni rad, moguće je napraviti raspored koji će svim učesnicima u ovom obrazovnom procesu odgovarati. Radi se o tome da je ovde, s obzirom na mali broj osoba koje su obuhvaćene edukacijom dozvoljeno da kandidat precizira željene termine i ritam rada, kao i datum za startovanje edukacije, te da ukoliko se sa tim saglasi ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru instituciju organizatora predloženi plan počne da se sprovodi. Istu privilegiju imaju i dvoje kandidata koji se opredele za poluindividualni seminar o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu. Oni se obučavaju u paru, međusobno sarađuju, pomažu jedan drugom i uvežbavaju se u izražavanju tolerancije i poštovanja tuđeg mišljenja, bez obzira da li je saglasno ili potpuno suprotno njihovom sopstvenom. Svaki član para u potpunosti dolazi do izražaja, a osim učenja od nadležnog predavača oni proširuju svoja znanja i u međusobnoj komunikaciji, razmeni mišljenja i iskustava. Nasuprot tome, kandidat koji se samostalno edukuje može da komunicira isključivo sa svojim profesorom, što takođe za mnoge predstavlja pogodnu atmosferu za brzo napredovanje. Ne samo da mu je nadležni predavač maksimalno posvećen i u svakom trenutku može da mu postavlja pitanja o onome što mu nije sasvim jasno, već sa njim može slobodno da razgova, izražava svoje stavove i dobija potvrdu o ispravnosti vlastitog mišljenja.

Kako se sprovodi kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu?

Svi koje žele da prate ovu edukaciju mogu to da rade na klasičan način, ali i preko interneta. Oni čiji izbor bude online obuka i kurs o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu moraće da, pre početka nastave na svoj računar instaliraju tačno određeni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći, jer je reč o zaista jednostavnom postupku. Ipak, ako se ne budu snašli i budu želeli još neka objašnjenja u vezi sa tim, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Kandidati koji se opredele za rad na uobičajeni način dolaziće na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama, koje su veoma moderno opremljene i prilagođene zahtevima savremenog obrazovanja pratiti predavanja stručnjaka.

Bilo za koji od pomenute dva pristupa da se odluče, pojedinačni polaznici mogu da rade prema principima poluindividualne nastave, to jest da zajedno sa još jednim kandidatom pohađaju predavanja. U takvoj radnoj atmosferi profesor izlaže gradivo, upoznaje učesnike sa problematikom, upućuje ih u dalji rad, a zatim sa njima raspravlja o konkretnim pitanjima. Vrlo je važno da oba polaznika ravnopravno učestvuju u obrazovnom radu, a oni istovremeno jedan drugom predstavljaju i oslonac tokom ovog procesa, budući da imaju iste ciljeve i iste interese. Osim toga, omogućeno im je i da se međusobno dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanje predavanja koji im najviše odgovaraju, kao i da preciziraju vreme kada bi želeli da edukacija počne. Ukoliko su ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora sa tim saglasni, njihov predlog za raspored biće prihvaćen i na taj način će raditi sve do kraja sprovođenja programa.

Na isti način će svoj tempo rada moći da osmisli i kandidat koji odabere individualni seminar o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu, a pored toga ima i priliku da od profesora dobija dodatna objašnjenja ili uputstva, ali i komentare vezane za dotadašnja postignuća, kao i uputstva za dalju edukaciju. Međusobna komunikacija između predavača i konkretnog polaznika zavisiće naravno od potrebe, ali u svakom slučaju ovaj rad bitno osamostaljuje kandidate i omogućava im da steknu samopouzdanje i realno sagledaju koliko su u nastavi postigli.

Osobe koje se opredele za grupnu edukaciju imaće priliku da se međusobno upoznaju, sarađuju, pomažu i solidarišu se jedni sa drugima, a vrlo je verovatno da će u takvoj atmosferi oni prodorniji pokrenuti i stidljivije članove grupe, koji će se ohrabriti da javno ispolje svoje vrednosti i iskažu sopstveno mišljenje. Radna aktivnost grupe mora zaista biti na vrlo visokom nivou, budući da je predviđeno da minimalno četvoro polaznika treba da bude prijavljeno kako bi ona mogla da se oformi. Takođe, pravilima je definisano da nije moguće da više od osmoro polaznika istovremeno prati predavanja, pošto u takvoj situaciji nije moguće postići punu aktivnost svakog pojedinca. Vreme i ritam održavanja predavanja, kao i datum startovanja kompletnog programa u ovom slučaju odrediće koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a sami polaznici na to neće imati nikakvog uticaja.

U situaciji kada je potrebno edukovati zaposlene u određenom preduzeću sprovodi se korporativni kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu, koji polaznici mogu da prate na klasičan način, ali i online. Potrebno je takođe napomenuti da će oni koji se opredele za rad prema standardnim principima imati mogućnost da predavanja pohađaju na mestu koje sami odaberu, pod uslovom da tamo postoje adekvatni tehnički uslovi za neometani tok obrazovnog procesa. Između ostalih lokacija na raspolaganju im je i prostor u okviru kompanije u kojoj rade, kao i naravno namenske prostorije najbližeg predstavništva pomenute obrazovne institucije. Ovi kandidati radiće prema rasporedu koji za njih budu zajednički odredili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Koliko će da traje obuka i kurs o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu?

Prema planu organizatora, nastavni fond predviđen za ovu edukaciju iznosi 8 školskih časova, to jest 360 minuta. Takođe je precizirano da će se tokom 4 dana držati dvočasi, što znači da će celokupan seminar o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu trajati 4 puta po 90 minuta.

Osobe koje rade samostalno ili u paru imaće takođe 8 školskih časova, ali oni ne moraju biti raspoređeni kao što je napomenuto. To će zapravo zavisiti od dogovora kandidata sa ovlašćenim predstavnikom organizatora i profesorom koji vodi edukaciju.

Kada se sprovodi korporativna nastava, raspored rada preciziraju koordinator u okviru pomenute institucije i ovlašćeni predstavnik kompanije koja upućuje radnike na edukaciju. U toj situaciji pomenutih 8 časova mogu, naravno da budu isto, ali i potpuno drugačije raspoređeni nego što je navedeno.

Naznačeni raspored rada važi, zapravo isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka o zaštiti intelektualne svojine osoba u radnom odnosu, s obzirom na to da tada isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora određuje termine i učestalost sprovođenja predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje