Kurs i obuka o zaštiti prava kod javnih nabavki

Proces pribavljanja određenih usluga i dobara, kao i postupak angažovanja određenih privrednih subjekata za izvođenje odgovarajućih radova koji će se finansirati iz budžeta, mora biti sproveden u skladu sa Zakonom, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe. Zbog toga je naglašeno da seminar o zaštiti prava kod javnih nabavki treba da pohađaju svi koji u ovom zvaničnom poslu učestvuju. Tu se pre svega misli na predstavnike naručilaca, odnosno državnih organa, ustanova, organizacija i ostalih pravnih lica, koji obavljaju neke poslove u sektoru javnih nabavki ili deluju kao članovi nadzornog ili upravnog odbora. Pomenutom edukacijom bi svakako trebalo da budu obuhvaćeni i rukovodioci ili zaposleni u firmama koje su u ovom postupku označene kao ponuđači, to jest oni koji nude usluge, robu ili obavljanje nekih radova. Korist od ovih predavanja bez sumnje će imati i dobavljači, odnosno firme ili fizička lica sa kojima je zaključen ugovor o javnoj nabavci.

Svi koji su zainteresovani za pohađanje navedene edukacije moraju da se za to na odgovarajući nači prijave i daju ovlašćenom službeniku Obrazovnog centra Akademije Oxford svoje lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, broj fiksnog ili mobilnog telefona radi naknadnih informacija). Ovaj postupak mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici pomenute institucije, telefonskim pozivom ili slanjem poruke na mejl adresu organizatora. Nakon što se prijavljivanje kandidata završi, veoma brzo će biti sproveden i njihov zvanični upis, ali će o svim pojedinostima svakako biti na vreme obavešteni. Biće im, naime saopšteno gde se održava ova procedura, kojoj će imati obavezu da lično prisustvuju, kao i koja dokumenta treba tom prilikom da predaju nadležnoj osobi.

Prilikom upisa, polaznici će da se izjasne o načinu na koji žele da pohađaju predavanja. U ponudi je online obuka i kurs o zaštiti prava kod javnih nabavki, ali i časovi koji se prate uživo. Za prvi model rada od kandidata se očekuje da poseduje računar i stabilnu internet vezu, ali i da pre početka nastave na svoj kompjuter samostalno instalira specijalni tip softvera. U tu svrhu će blagovremeno da dobije sve smernice koje su mu potrebne, a ukoliko ne uspe da obavi ono što se očekuje biće mu pružena odgovarajuća pomoć. U tu svrhu je dovoljno samo da kontaktira odgovarajuću poslovnicu organizatora i zamoli da bude povezan sa IT stručnjacma, koji rade u svakoj od njih.


Oni kandidati koji se opredele za klasični vid sprovođenja časova pohađaće edukaciju u najbližem predstavništvu naznačene obrazovne institucije. Tamo će dolaziti prema rasporedu koji budu dobili i, u prostorijama opremljenim u skladu sa najsavremenijim standardima pratiti predavanja.

Osim načina na koji će pohađati časove, kandidati mogu da odaberu i socijalno okruženje tokom nastave. Tako je za one koji žele da zajedno sa drugima ostvaruju ciljeve i zadatke omogućeno da rade u grupi, koja mora imati najmanje 4 člana kako bi počela da funkcioniše. Ukoliko bi bilo manje kandidata izostala bi bogata i raznovrsna interakcija i sučeljavanje različitih mišljenja, što je ustvari osnovna karakteristika ovakvog pristupa. S druge strane, u okviru jedne grupe ne može da bude više od osmoro polaznika, jer u suprotnom ne bi bilo moguće postići punu aktivnost svakog pojedinca. Svi polaznici čiji je izbor grupni kurs i obuka o zaštiti prava kod javnih nabavki imaće tokom edukacije isti tretman i niko neće biti favorizovan. Stoga se neće uzimati u obzir zahtevi pojedinaca koji se odnose na prilagođavanje rasporeda rada njihovim ličnim potrebama, pošto jednostavno nije moguće udovoljiti svima u isto vreme. Termin početka sprovođenja programa, kao i vreme i učestalost održavanja časova odrediće zato koordinator za nastavu u okviru odgovarjuće poslovnice organizatora, a svi kandidati će morati da ga se striktno pridržavaju.

Osobe koje najlakše i najbrže samostalno savlađuju sadržaje imaju na raspolaganju individualni način rada, kod koga se veoma vodi računa o ličnim karakteristikama konkretnog polaznika. Iako na prvi pogled njegova uloga u obrazovnom procesu deluje prilično pasivno, kandidat u ovom obliku edukacije nije samo u receptorskoj poziciji. On zapravo prati gradivo koje ovlašćeni predavač izlaže, a zatim može da postavlja pitanja, komentariše, osporava i diskutuje. Uzevši u obzir da ovde u nastavi učestvuju samo dve osobe, polazniku je data mogućnost da, uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, odredi datum koji mu najviše odgovara za početak edukacije, kao i termine i ritam sprovođenja predavanja koji će najmanje remetiti njegovu dnevnu rutinu. Iste privilegije imaće i kandidati koji se opredele za poluindividualni model pohađanja časova, što možda predstavlja najjednostavniji oblik grupnog rada, budući da ovde predavanja zajedno prate dvoje polaznika. Oni u procesu edukacije funkcionišu kao tandem, jedno u drugom nalaze oslonac, pomažu se i međusobno sarađuju, te tako proširuju i produbljuju svoja znanja.

Za osobe koje žele da pohađaju pomenutu edukaciju, a zaposlene su u određenoj firmi organizuje se korporativni seminar o zaštiti prava kod javnih nabavki, koji je takođe moguće pratiti online ili prema klasičnom principu. U slučaju da se polaznici opredele za drugi model rada, časove će moći da pohađaju tamo gde im najviše odgovara, uz uslov da konkretan prostor ispunjava uslove za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Dakle, imaju opciju da dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije i u tamošnjim prostorijama, opremljenim u skladu sa tendencijama i zahtevima savremene nastave prate predavanja, koja će držati osvedočeni stručnjaci za konkretnu oblast. Takođe mogu da se edukuju u prostoru same kompanije, za vreme, pre ili posle radnog vremena ili u toku pauza, ali i na nekoj drugoj lokaciji koju smatraju pogodnom. Ovlašćeni predstavnik organizatora i osoba koja reprezentuje datu firmu odrediće kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi, ali i kog datuma će kurs da počne.Plan i program za obuku o zaštiti prava kod javnih nabavki

Veoma je važno da polaznici budu upoznati sa mogućnostima koje su im na raspolaganju za sprovođenje kontrole kod kupovine različitih dobara, te plaćanja usluga i poslova od strane različitih pravnih lica. Stoga će na predavanju kojim je planirano da počne kurs i obuka o zaštiti prava kod javnih nabavki predavači da govore o odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, koji se drugostepeno (supsidijarno) primenjuje upravo u tom cilju. Nakon toga ovlašćeni stručnjaci će se baviti definisanjem pojma stranke, prema odredbama pomenutog Zakona. Naglasiće prisutnima da stranka u upravnom postupku može da bude svako fizičko i pravno lice, ali i neka organizacija, državni organ, naselje i slično pod uslovom da predstavlja nosioca spornih pravnih interesa, prava i obaveza. Upravo na zahtev starnke se pokreće upravni postupak, ali se ovim terminom takođe može označiti i lice protiv koga se vodi postupak.

Tokom narednih predavanja, kandidatima će biti predstavljena procedura zaštite prava, koju je moguće sprovoditi protiv svake radnje naručioca, a u toku celog postupka javnih nabavki. Prvi korak koji treba u tom smislu preduzeti odnosi se na podnošenje odgovarajućeg zahteva, a to može da uradi ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, zainteresovano lice, kao i Uprava za javne nabavke, Državna revizorska institucija, te javni pravobranilac i građanski nadzornik. Svi koji budu pohađali stručni seminar o zaštiti prava kod javnih nabavki saznaće i da pomenuti zahtev treba podneti naručiocu, a u isto vreme dostaviti kopiju ovog dokumenta Republičkoj komisiji. Ovaj postupak je moguće obaviti lično, preko faksa, kao i putem standardne i elektronske pošte.

Stručni predavači će na časovima koji slede upoznati prisutne sa teškoćama koje se odnose na tumačenje Zakona o javnim nabavkama. Naime, ponuđači se često susreću sa situacijama u kojima nije jasno definisano predviđeno zakonsko postupanje. Stvari dodatno komplikuje i činjenica da se konkretna tumačenja ne mogu pronaći ni u stručnim mišljenjima pojedinih državnih organa, ali ni u odgovarajućim podzakonskim aktima. Stoga će eksperti koji vode edukaciju, a kojima nema premca u pomenutom sektoru nastojati da kandidate suoče sa svim problemima koji ih očekuju u praksi i da im ukažu na najbolje i najefikasnije načine za njihovo rešenje.

Posebni deo edukacije baviće se legitimacijom u upravnom sporu, koja može biti pasivna i aktivna. Prvu ima organ protiv koga se podnosi zahtev za zaštitu prava, a aktivno legitimisana lica obuhvataju ponuđača, kandidata i podnosioca prijave. Na časovima koje uključuje obuka u kurs o zaštiti prava kod javnih nabavki prisutnima će biti napomenuto i da postoji posebna grupa aktivno legitimisanih lica radi zaštite javnog interesa, a koja obuhvata Državnu revizorsku instituciju, Upravu za javne nabavke, građanskog nadzornika i javnog pravobranioca. Kandidati će, radi pravilnog razumevanja pojedinih kategorija biti informisani i o takozvanim zainteresovanim licima, koja takođe spadaju u aktivno legitimisane. Saznaće i da su ranije postojale teškoće u vezi sa tumačenjem zakonskih odredaba, jer je ovaj pojam bio previše široko definisan. Nakon izmene Zakona određeno je da je za status zainteresovang lica potrebno ispuniti dva kumulativna uslova, čime će se predavači posebno baviti.

Na kraju edukacije svi polaznici će imati jasnu sliku o regulativama koje se primenjuju u postuku javnih nabavki i biće osposobljeni da u realnim situacijama primene ono što su naučili.

Na kom mestu i kada se održava stručni seminar o zaštiti prava kod javnih nabavki?

Vrlo često naznačenu edukaciju žele da pohađaju radnici određenih kompanija, kojima su potrebna znanja iz oblasti planiranih za obradu. Tada se sprovodi posebna vrsta nastave, odnosno korporativni kurs i obuka o zaštiti prava kod javnih nabavki, koji se može održavati na svakom mestu koje poseduje tehničke karakteristike potrebne za neometani tok predavanja. Tako polaznici mogu da dolaze na časove u najbližu instituciju organizatora, da pohađaju predavanja u prostoru gde rade ili da sami odaberu lokaciju na kojoj će se odvijati obrazovni proces. Kada je u pitanju satnica po kojoj će se raditi, za sve će biti zaduženi ovlašćeni predstavnik firme koja svoje zaposlene upućuje na seminar i koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije. Oni će, dakle da preciziraju vreme kada će edukacija da počne, ali će odrediti i termine za održavanje časova, kao i generalni tempo rada tokom sprovođenja ovog programa.

Pojedinačni polaznici kojima je važno da angažovanje koje od njih iziskuje pohađanje ovih predavanja što bolje uklope u svoju dnevnu rutinu, mogu da se opredele za individualni oblik rada. Tada, naime dotični kandidat samostalno prati časove, a nastava se u velikoj meri prilagođava njegovim ličnim karakteristikama, kao i znanju koje već poseduje. Budući da ovlašćeni profesor samo njemu drži predavanja, u prilici je da dobije brzu povratnu informaciju o uspehu koji postiže, te može ako je potrebno da koriguje i poboljša nastavni proces. Pored toga, polazniku je data mogućnost da odredi datum početka edukacije, kao i vreme i učestalost sprovođenja predavanja, naravno uz saglasnost nadležnog profesora i koordinatora u okviru institucije organizatora. Šansu da definišu svoj raspored rada imaju i kandidati čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs o zaštiti prava kod javnih nabavki, koja se pohađa u paru, ali svako od partnera jednako dolazi do izražaja. Nova znanja i veštine kod ovakvog pristupa ne usvajaju se samo na relaciji predavač - polaznik, već i kroz verbalni dijalog kandidata i njihovo misaono susretanje.

Najaktivniji komunikacijski proces svakako je prisutan kod grupnog oblika edukacije, kada minimalno četvoro, a najviše osmoro prijavljenih istovremeno pohađa nastavu. Grupa zajedno ostvaruje ciljeve i zadatke, nema međusobnog rivaliteta, već članovi sarađuju između sebe. Naglašen je socijalni momenat, budući da polaznici pomažu jedno drugome i uče kako od predavača, tako i kroz međusobnu komunikaciju. U okviru jedne grupe se obično nalaze osobe potpuno različitih profesija, navika i potreba, te je nemoguće uskladiti termine predavanja sa dnevnim ritmom svakog od njih. Zbog toga će oni morati da se prilagode i prihvate raspored časova, kao i vreme startovanja edukacije koje bude odredio koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Bilo da rade samostalno, kao grupa ili kao partneri, kandidati mogu da se opredele za klasični oblik rada ili za online seminar o zaštiti prava kod javnih nabavki. Prvi model praćenja nastave podrazumeva da će polaznici, prema utvrđenom rasporedu da dolaze u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije i u tamošnjim savremeno opremljenim porstorijama pohađaju časove. Drugi oblik edukacije predstavlja praćenje predavanja preko interneta, a u tom cilju polaznik mora da, pre no što časovi počnu na svoj računar instalira tačno određenu vrstu softvera. To je prilično jednostavan postupak, pa se pretpostavlja da je većina prijavljenih kadra da ga samostalno obavi, ali je za one koji u tome ne uspeju obezbeđena pomoć informatičkih stručnjaka, koji u svakoj poslovnici organizatora čine ekipu tehničke podrške.

Po kom principu se organizuje kurs i obuka o zaštiti prava kod javnih nabavki?

Institucija koja sprovodi navedenu edukaciju zaista nudi vrlo fleksibilan metodski koncept, tako da će svaki polaznik pronaći model rada koji mu odgovara. Kandidatima koji ne žele da rade pojedinačno, a ni okruženi većim brojem drugih ljudi namenjena je poluindividualna obuka i kurs o zaštiti prava kod javnih nabavki, koja se pohađa u paru. Ovaj model se pokazao veoma uspešnim za efikasno usvajanje prezentovanih znanja, jer se dvoje polaznika međusobno podstiču i sarađuju tokom praćenja nastave. Za one koji najbolje uče samostalno i prija im mirna atmosfera kreiran je individualni tip delovanja, kod koga je komunikacija između profesora i dotičnog polaznika od neprocenljivog značaja za postizanje predviđenih rezultata. Predavač će da izlaže teorijska znanja, ali će i posrednim merama, to jest davanjem određenih uputstava i sugestija da rukovodi samostalnim radom kandidata. U oba navedena slučaja polaznici mogu da preciziraju vreme početka obrazovnog procesa, kao i termine i ritam održavanja predavanja koji im najmanje remete ispunjavanje ostalih obaveza. Ukoliko se sa tim saglasi ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, predloženi raspored će postati validan i početi zvanično da se koristi.

Za sve one koji žele da rade u aktivnom okruženju i u stalnoj interakciji sa predavačem i ostalim polaznicima osmišljen je grupni model rada, koji podrazumeva da najmanje četvoro ljudi zajedno prati nastavu. Pravila takođe predviđaju da u jednoj grupi ne sme da bude više od osmoro kandidata, jer bi tada bilo nemoguće da svi oni budu jednako angažovani u obrazovnom procesu. Takođe je nužno svim polaznicima koji pogađaju grupni seminar o zaštiti prava kod javnih nabavki obezbediti isti status, te se tako neće uvažavati njihovi pojedinačni zahtevi za promenom rasporeda ni tempa rada. Za sve detalje nastave biće zadužen isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute institucije, te će on precizirati vreme kada će edukacija da počne, ali i kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja.

Osim broja osoba sa kojima će pohađati časove, kandidati mogu da odaberu i da li će predavanja da prate online ili uživo. Rad preko interneta zahteva odgovarajuće pripremne radnje, pa će polaznici koji to izaberu morati da blagovremeno na svoj računar instaliraju namenski softver. Za pomenuti postupak dobiće naravno sva potrebna uputstva, te će najverovatnije uspeti da sve obave potpuno samostalno. Ukoliko nešto ne bude išlo kako treba, svakog radnog dana mogu da stupe u kontakt sa nadležnim službenikom u nekom predstavništvu organizatora, koji će ih povezati sa informatičkim stručnjacima koji tamo rade.

Oni koji se odluče za klasične časove dolaziće prema utvrđenoj satnici u najbližu poslovnicu organizatora i tamo pratiti frontalna predavanja, koja će držati vrhunski stručnjaci za naznačenu oblast.

Posebno je zaposlenima u određenim kompanijama namenjen korporativni kurs i obuka o zaštiti prava kod javnih nabavki, koji se takođe može sprovoditi klasično ili preko interneta. Standardna predavanja se, međutim ne moraju držati samo u određenom predstavništvu neznačene obrazovne institucije, već i u prostoru firme čiji radnici prate nastavu, ali i na svakom drugom mestu koje ispunjava uslove za kvalitetan obrazovni rad. Vreme održavanja časova, njihovu učestalost, te datum kada će ovaj program početi da se sprovodi odrediće u dogovoru osoba koja zvanično predstavlja datu kompaniju i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Koliko će da traje obuka i kurs o zaštiti prava kod javnih nabavki?

Pravilima organizatora je definisano da naznačena edukacija obuhvata ukupan nastavni fond od 8 školskih časova, što iznosi 360 minuta. Predviđeno je, takođe da se oni sprovode u vidu dvočasa u toku 4 dana, što znači da će polaznici raditi u ritmu 4 puta po 90 minuta.

Treba ipak napomenuti da individualni seminar o zaštiti prava kod javnih nabavki takođe ima isto trajanje, ali raspored rada ne mora nužno biti isti. To će zavisiti od odluke koju zajedno budu doneli koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i zvanični predstavnik firme, koja svoje zaposlene šalje na edukaciju.

Individualna i poluindividualna obuka će se isto odvijati u toku 8 školskih časova, ali će termine sprovođenja predavanja i njihov ritam da odrede sami kandidati, svakako uz saglasnost profesora koji ih bude podučavao i osobe koja istupa u ime organizatora.

Pomenuti tempo održavanja predavanja će, zapravo da važi samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka o zaštiti prava kod javnih nabavki, s obzirom na to da kod ovog modela kandidati ne mogu da usklađuju raspored rada sa svojim potrebama, već će za sve pojedinosti koje se tiču nastave da bude zadužen ovlašćeni predstavnik navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku o zaštiti prava kod javnih nabavki

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje