Kurs i obuka o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima

Svi koji mogu da istupaju u ime određenog privrednog društva trebalo bi da pohađaju predavanja i upoznaju se sa temama koje obuhvata specijalizovana obuka i kurs o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima. Tu se, između ostalih misli na direktore različitih banaka, preduzeća i ostalih subjekata , ali i na sve one koji rukovode pravnim službama u bilo kom tipu privrednih društava. Navedenom edukacijom bi valjalo da budu obuhvaćeni i pojedinci koji u okviru privrednih subjekata obavljaju određene pravne poslove, kao i svi koji, iz ličnih ili profesionalnih motiva žele da saznaju više o naznačenoj oblasti.

U slučaju da su za navedeni program zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, sprovodi se takozvana korporativna edukacija, koja se odvija na uobičajen način, ali i preko interneta. Polaznici koji se opredele za klasične časove moći će da se obučavaju u moderno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru kompanije za koju rade, ali i na bilo kojoj lokaciji koja im odgovara pod uslovom da tamo ima mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. O svim karakteristikama koje odabrano mesto treba da poseduje na vreme će biti obavešten ovlašćeni predstavnik konkretne firme, koji će zajedno sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije da odredi kada će kurs da počne, te kojim danima i koliko često će da se sprovode predavanja.

Treba naglasiti i da svi koji žele da pohađaju seminar o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima treba da se za to prijave na neki od predviđenih načina i da ovlašćenom licu daju svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona za dalji kontakt. U tom cilju mogu da se prošetaju do najbližeg predstavništva pomenute obrazovne institucije i tamo izvrše prijavljivanje, a moguće je da naznačeni postupak obave preko telefona ili elektronskim putem. Vrlo brzo nakon toga sprovešće se upis na obuku, gde je obavezno lično prisusutvo polaznika. Takođe je potrebno da tom prilikom nadležnom službeniku predaju određena dokumenta koja će im, kao i vreme i mesto odvijanja ove procedure, biti blagovremeno naznačena.


Osobe koje se prijavljuju u statusu fizičkih lica imaće mogućnost da se najpre opredele između dve opcije pohađanja nastave - preko interneta ili prema klasičnom principu. Svi koji izaberu prvu varijantu moraće da, pre početka časova, na svoj računar instaliraju namenski softver kako bi mogli da se edukuju online. Taj postupak će većina njih biti kadra da obavi sasvim samostalno, pošto će dobiti sva uputstva koja su im potrebna, ali ukoliko ne uspeju da se snađu ili budu imali nekih pitanja mogu se svakog radnog dana obratiti informatičkim stručnjacima koji rade u više od 20 poslovnica naznačene obarzovne institucije, koliko ih ima na području naše zemlje.

Polaznici koji se odluče za rad na standardni način dolaziće u utanačeno vreme u određeno predstavništvo organizatora i tamo se edukovati u prijatnoj atmosferi, u prostoru koji je prilagođen svim zahtevima savremene nastave.

Nezavisno od toga da li časove prate uživo ili online, izbor pojedinačnih kandidata može da bude individualni kurs i obuka o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima, kada nadležni predavač podučava samo jednog polaznika. On mu se u tom procesu maksimalno posvećuje i pokušava da nastavu što je moguće više prilagodi njegovom predznanju, mogućnostima i brzini kojom usvaja prezentovane informacije. S druge strane, dotični kandidat ima punu slobodu da pita profesora sve što mu nije jasno, kao i da u slučaju potrebe traži dodatna objašnjenja i tumačenja spornih pojmova i situacija. Takođe će biti ohrabrivan da izloži svoje mišljenje o konkretnoj temi, da diskutuje o njoj sa nadležnim stručnjakom, te da tako proširuje svoja znanja i učvršćuje praktične veštine. Osim toga, moći će da obaveze koje iziskuje ovaj seminar lakše uklopi u svoj ustaljeni životni ritam, budući da će imati priliku da, uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora, odredi kada je najbolje da edukacija startuje, te kojim danima i koliko često će se održavati predavanja.

Istu privilegiju da utiču na svoj raspored rada imaće i prijavljeni koji se opredele za poluindividualni model obuke, koji podrazumeva da predavač istovremeno drži časove za dvoje polaznika. Oni će se prvo međusobno usaglasiti oko termina, ritma sprovođenja predavanja i datuma za početak edukacije, a potom to saopštiti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije. Ukoliko svi učesnici u obrazovnom procesu budu prihvatili naznačeni plan delovanja, on će biti usvojen i primenjivaće se tokom celog seminara.

Osobe za koje se, međutim bude sprovodila grupna obuka i kurs o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima neće imati priliku da, shodno svojim potrebama naznače kada im odgovara da nastava počne ili termine i učestalost održavanja predavanja. Umesto toga, ovlašćenje da definiše pojedinosti obrazovnog procesa imaće samo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije, a članovi grupe će morati da mu se na najbolji mogući način prilagode, budući da neće biti podložan izmenama. Pravilima je takođe vrlo jasno određena veličina grupe, to jest broj osoba koje mogu zajedno sa pohađaju časove, međusobno se pomažu i razmenjuju mišljenja i iskustva. Tako je navedeno da grupa ne može da počne sa radom bez najmanje četvoro prijavljenih kandidata, dok maksimalno može da obuhvata osmoro polaznika, kako bi mogla da kvalitetno funkciniše i ponudi dinamičnu interakciju, ali i dovoljno prostora i vremena za lični napredak svakog pojedinca.Stručni seminar o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima - plan i program

Kako se postupanje ovlašćenih lica u postupcima pred privrednim sudovima razlikuje u odnosu na ono vezano za sporove koji se vode pred pravosudnim institucijama opšte nadležnosti, polaznici će se na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima najpre upoznati sa izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. U vezi sa tim predavači će objasniti razloge za donošenje ovakvih novela, te će između ostalog navesti da je Zakon o izmenama i dopunama pomenute regulative donet u cilju usklađivanja parnične procedure sa potrebama i mogućnostima stranaka, pravosudnih organa i Zakonodavca, te da bi se uvela pravno - tehnička poboljšanja teksta samog Zakona. Polaznici će saznati da je do navedenih promena došlo i zbog neophodnosti usaglašavanja procedure sa evropskim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Na časovima koji slede ovlašćeni stručnjaci će prisutnima predstaviti najznačajnije izmene u pomenutom Zakonu, koje se odnose recimo na odredbu da sud ne mora obavezno da sudi u veću, već da mogu postojati i situacije kada odluke donosi sudija pojedinac, a koje su ovom regulativom precizno određene. Navedenim izmenama je predviđeno da punomoćnik pravnog lica može da bude advokat, ali i diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koji je zaposlen u tom pravnom licu. Ovlašćeni strućnjaci će zatim napomenuti da advokata koji vrši zastupanje može da zameni advokatski pripravnik, te navesti izmene koje se tiču uručivanja pismena, dostavljanja predloga za mirno rešavanje spora, a govoriće i o onima vezanim za vanredne pravne lekove. Takođe će se osvrnuti i na odgovarajuće terminološke izmene i primenu novela na postupke koji su ranije započeti.

Svi prisutni na časovima koje uključuje obuka i kurs o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima saznaće i kako se vodi naznačeni pravni postupak, uz naglašeno nastojanje da se taj proces što per završi. Profesori će ih najpre upoznati sa mesnom nadležnošću suda prema tipu sporova koji se vode i naglasiti da u prvom stepenu sudi sudija pojedinac, dok je drugostepeno veće sačinjeno od troje sudija. Stranku zastupa ovlašćeno lice, to jest statutarni zastupnik, čije radnje stranka ne može opozvati niti izmeniti. Polaznici će saznati da je precizirano da u slučaju stečaja ili likvidacije prestaje punomoćje koje je izdao zastupnik datog pravnog lica, te da u sporovima koji nastaju povodom stečajnog postupka punomoćnici moraju posedovati ovlašćenje izdato od strane stečajnog upravnika. Predavači će se zatim osvrnuti i na mogućnost ulaganja žalbe u privrednim sporovima i uslove pod kojima se taj postupak vrši, a naglasiće i da revizija u ovim procesima nije dozvoljena ukoliko procenjena vrednost predmeta spora pobijanog dela pravosnažne presude nije veća od dva i po miliona dinara. Pomenuće i rokove koji važe za privredne sporove i objasniti posebnosti vezane za sudske predmete male vrednosti, a nakon toga će se baviti posebnim parničnim postupkom koji se odnosi na osporena potraživanja, kao i na stečaj ili likvidaciju. Objasniće i šta se podrazumeva pod osporavanjem potraživanja iz izvršne isprave, a na predavanjima će biti reči i o pravu na prebijanje potraživanja u parnicama povodom stečaja, te o prebijanju potraživanja akcionara banke u stečaju, a na osnovu vlasništva nad akcijama.

Specijalizovani seminar o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima omogućiće prisutnima i da se upoznaju sa pravilima za zastupanje privrednog društva prilikom zaključivanja ugovora. U tom kontekstu spomenuće se saglasnost volja kao uslov za zaključenje ugovora u privredi, te će predavači istaći da postoje situacije kada se ovakav sporazum sklapa pod uticajem pretnje. Tada je, međutim omogućeno da se on poništi, što važi i za manu volje koja proizilazi iz bitne zablude u kojoj se nalazila dotična ugovorna strana. Profesori će objasniti i šta se u pomenutoj situaciji tretira kao ugovor sklopljen nesporazumom ili prevarom, a govoriće i o takozvanom prividom ugovoru i okolnostima u kojima on nastaje. Nakon toga će objasniti prisutnima koje sve posledice može da izazove zastupanje privrednog društva od strane neovlašćenog lica.

Svi koji budu pohađali navedenu edukaciju će posedovati zavidan nivo poznavanja pravila na kojima se temelji zastupanje pravnih lica pred pravosudnim organima. Biće odlično upoznati i sa odgovarajućim odredbama Zakona o parničnom postupku, te sa njegovim aktuelnim izmenama i dopunama, kao i sa sudskom praksom vezanom za pomenutu sferu. Tako će moći sa većim uspehom nego ranije da obavljaju zastupničke poslove pred privrednim sudovima, te da odgovarajućim savetima blagovremeno utiču na nadležne u datom privrednom društvu, kako do sporova ne bi ni došlo.

Gde i u koje vreme se odvija kurs i obuka o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima?

Lokacija na kojoj će se edukovati polaznici koji se opredele za grupni način obrazovnog rada zavisiće od toga da li žele da predavanja prate na standardni način ili preko interneta. Njihovi časovi će se, u oba slučaja odvijati prema rasporedu koji bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, a kandidati ni na koji način neće moći da utiču na datum kada će grupna obuka i kurs o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima da počne, kao ni na vreme i učestalost sprovođenja predavanja. Ovo pravilo uvedeno je samo zbog toga što se pretpostavlja da bi svaki član grupe zahtevao različite termine u kojima bi se održavali časovi, a nije moguće napraviti takav plan delovanja koji bi svima jednako odgovarao. Osim toga treba napomenuti da je predviđeno da nastavu na ovaj način zajedno može da prati najviše osmoro prijavljenih, ali da ih takođe ne sme biti manje od četvoro, pošto tada ne bi bilo moguće ispuniti predviđene kriterijume za grupnu edukaciju.

Kandidati koji se budu obučavali pojedinačno imaće časove na lokaciji predviđenoj za klasičnu nastavu ili će predavanja pratiti sa mesta koje im odgovara, ukoliko se opredele za online edukaciju. Nasprot principu pravljenja rasporeda za grupu, polaznicima koji budu pohađali individualne časove biće data prilika da odrede tempo delovanja koji će najmanje poremetiti njihovu ustaljenu dnevnu rutinu. Oni će naime moći da, uz saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, definišu termine i ritam održavanja predavanja koje budu smatrali adekvatnim. Takođe će imati priliku da uspostave izuzetno kvalitetnu komunikaciju sa svojim predavačem i u znatnoj meri samo sprovođenje programa usklade sa svojim predznanjem, sposobnostima i brzinom učenja.

Prostor u kome će se odvijati predavanja za kandidate koji se opredele za poluindividualni seminar o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima zavisiće od toga da li žele da prate nastavu uživo ili online. Oni će, međutim takođe biti u prilici da organizuju obrazovni rad prema sopstvenim potrebama, te će se prvo između sebe utvrditi koji je najbolji datum za početak seminara, te koje im vreme i ritam sprovođenja časova najviše odgovaraju. Zatim će sa tim upoznati svog predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora pa će, ako oni smatraju da je predloženi raspored prihvatljiv, moći da ga pridržavaju do kraja programa. Pored ove pogodnosti, rad u paru će omogućiti polaznicima da se adekvatno pripreme za saradnju koju će sa svojim kolegama i strankama ostvarivati u realnom okruženju, budući da će svaki od partnera moći slobodno da iznosi svoje stavove, te da istovremeno bude tolerantan i sa poštovanjem tretira drugačija viđenja.

Sva tri pomenuta načina praćenja predavanja mogu da budu organizovana na standardni način, ali i online. Prvi model rada podrazumeva da će polaznici u naznačenim terminima morati da dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije i tamo se edukuju u jednom prijatnom ambijentu i u moderno opremljenim prostorijama. Nasuprot tome, osobe koje se odluče za rad preko interneta moći će da prate nastvau u udobnosti sopstvenog doma, sa radnog mesta ili tamo gde im bude najzgodnije da to čine. Pre toga će, međutim morati da na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će većina kandidata uspeti da uradi sasvim samostalno. Oni koji, pak budu imali nekih problema tokom naznačenog postupka, mogu da se obrate IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora.

Specijalan tip edukacije, odnosno korporativni kurs i obuka o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima, osmišljen je za zaposlene u određenom preduzeću. Oni imaju mogućnost da časove pohađaju preko interneta ili uživo, uz napomenu da se klasična nastava može odvijati u bilo kom prostoru gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi. Tako se frontalna predavanja mogu držati u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, u okviru same kompanije u kojoj rade prijavljeni, ali i na ostalim lokacijama koje oni izaberu, a koje, podrazumeva se ispunjavaju navedene kriterijume. Za raspored obrazovnog delovanja će se pobrinuti lice koje je konkretna firma ovlastila da je zvanično predstavlja i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, koji će zajednički da odrede datum početka edukacije, kao i termine i tempo kojim će dotični kandidati raditi.

Po kom principu se sprovodi obuka i kurs o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima?

Predviđeno je da časovi koji su obuhvaćeni naznačenom edukacijom mogu da se prate kako preko interneta, tako i uživo, s tim da klasična predavanja polaznici moraju da pohađaju u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, gde će morati da dolaze u skladu sa utvrđenim rasporedom. Online seminar o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima prati se, dakle preko kompjutera, na koji su kandidati obavezni da, pre početka nastave instaliraju specijalni tip softvera. To će većina njih izvesno uspeti da obavi bez ičije pomoći jer je u pitanju prilično jednostavan postupak, ali je za sve koji se ne snađu baš najbolje ili budu imali nekih nedoumica obezbeđena pomoć IT stručnjaka, angažovanih u svakom predstavništvu organizatora.

Bilo da rade na uobičajen način ili online, polaznici mogu da traže da ovlašćeni stručnjak samo njima drži predavanja, to jest da se edukuju prema individualnom modelu. Tada predavač praktično koordinira samostalnim delovanjem kandidata, kome je dozvoljeno da u svakom trenutku pita ono što mu nije jasno i traži potrebna objašnjenja. Posle svake etape u radu, dobiće savete za dalje usavršavanje i preporuke nadležnog profesora vezane za ono što treba još proučiti. Moguće je i da dvoje polaznika zajedno prate nastavu i da kroz međusobnu interakciju proširuju i produbljuju svoje znanja. U svakom slučaju, nazavisno od toga da li se odluče za samostalni rad ili njihov izbor bude poluindividualni kurs i obuka o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima, ovim kandidatima je data prilika da oblikuju raspored prema sopstvenim potrebama, to jest da napomenu kada bi želeli da naznačeni program počne, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja. Samo ako taj predlog prihvati ovlašćeni predavač i zvanični predstavnik organizatora, on će se smatrati važećim.

Postoji i mogućnost sprovođenja grupne edukacije, kada maksimun osmoro, ali ne manje od četvoro kandidata zajedno prati predavanja. Oni se međusobno dopunjuju, sarađuju, diskutuju i razmenjuju svoje znanje i iskustva, te tako dostižu određene obrazovne ciljeve. Njihov raspored rada, odnosno vreme i učestalost održavanja časova i termin startovanja kompletnog programa odrediće koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije, a nijedan član grupe neće imati mogućnost da na to na neki način utiče. Takvo postupanje je utvrđeno sa ciljem da se svi polaznici stave u isti rang, te da niko od njih ne bude privilegovan u odnosu na ostale, jer je jednostavno nemoguće napraviti plan delovanja koji će svima da bude po volji.

Ako su kandidati prijavljeni na edukaciju kao radnici nekog preduzeća, organizovaće se korporativna obuka i kurs o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima, koja može da se prati uživo ili preko interneta. Valja ipak istaći da standardni model časova ne mora da se odvija samo u namenskim prostorijama najbliže poslovnice pomenute institucije, već ih je moguće držati i u prostoru kompanije za koju rade polaznici, te na bilo kojoj drugoj lokaciji koja zadovoljava kriterijume za kvalitetno obrazovno delovanje. Datum kada će edukacija startovati, termine i ritam sprovođenje časova zajednički će, u ovom slučaju da utvrde koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i osoba koja je zvanično nadležna da istupa u ime konkretne firme.

Koliko će da traje seminar o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima?

Detaljnim planom organizatora određeno je da navedeni obrazovni program obuhvata 360 minuta, što će reći 8 školskih časova, te da se oni kao dvočasi, u trajanju od po 90 minuta, održavaju tokom 4 dana.

Naznačeni tempo rada važi, međutim samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima, jer je tada za sve detalje obrazovnog procesa zadužen isključivo koordinator u navedenoj instituciji.

Oni koji budu radili pojedinačno ili poluindividualno moći će svojih 8 časova da rasporede prema svojim potrebama, pod uslovom da za to dobiju saglasnost ovlašćenog profesora i kooridnatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Kandidati kojima je namenjena korporativna obuka i kurs o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima radiće, takođe ukupno 360 minuta, ali će o njihovom tempu delovanja sporazumno da odluče imenovani predstavnik kompanije u kojoj rade i lice koje istupa u ime navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku o zastupanju pravnih lica u privrednim sporovima

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje