Kurs i obuka - Osnove asertivne komunikacije

Kao jedna od komunikacijskih veština koja je u velikoj meri aktuelna u poslovnoj sferi, asertivna komunikacija postaje istovremeno i sve poželjni model komunikacije. A sa njenim osobenostima će specijalizovani kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije upoznati sve zainteresovane, te bi trebalo nakon što završi praćenje nastave, svaki polaznik da može da primeni ovakav model komuniciranja i da na taj način, generalno poboljša kvalitet svog rada, ali isto tako i kvalitet rada celokupne organizacije u kojoj je zaposlen, kao i nivo komunikacije u njoj.

Svakako ovo edukaciju bi trebalo primarno da pohađaju menadžeri ljudskih resursa, ali i bilo koja druga osoba koja je zaposlena na takvom mestu da je odgovorna za rad određenog odeljenja, te generalno svako ko želi da se upozna sa ovim tipom komunikacije i stekne dovoljno znanja da može u praksi da ih primenjuje, a kako bi poboljšao i svoj radni učinak, bez obzira na kom mestu da je zaposlen.

Trebalo bi da ko god ima interesovanje, prvo izvrši prijave za pohađanje ovog kursa, a što može da učini svakog dana tokom godine preko mejla, stim da je otvorena i mogućnost za prijavljivanje telefonskim putem, ali i lično u prostorijama bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji. Pored toga je važno istaći da osobe koji izvrše prijavu imaju obavezu da prisustvuju upisu lično i da tada dostave svu zahtevanu dokumentaciju, a o tome će svakako da budu detaljno obavešteni već prilikom prijavljivanja.


Potrebno je isto tako pomenuti i da se uz klasičnu nastavu, organizuje i online obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije, a što pred sve zainteresovane stavlja zahtev za posedovanjem računara, budući da se nastava prati preko virtuelnih učionica. Pojedinačni polaznik odlučuje i da li će predavanja da prati samostalno, a putem individualne nastave ili će to učiniti u grupi, kada je određeno prisustvo od najmanje četvoro do osmoro ljudi najviše, te isto tako postoji mogućnost i da se sprovede nastava koja je namenjena za dve osobe, to jest poluindividualna.

Način na koji se sprovodi svaka od njih je jasno određen, a prijavljeni dobijaju precizne informacije o tome od strane ovlašćenog lica u poslovnici organizatora. Najpre se mora istaći da je osnovni zahtev za početak rada u grupi vezan za njeno kreiranje, to jest za prijavljivanje najmanje četvoro polaznika i to nevezano da li je u pitanju online ili klasična vrsta nastave. Grupna obuka zapravo počinje tek pošto se bude zvanično kreirala jedna grupa, a polaznici prihvataju tačno definisanu dinamiku, termine i datum početka, sobzirom na to da ovlašćeno lice organizatora o tome brine. Dakle, ne može se promeniti ništa od svega toga ako pojedinačni polaznik bude zahtevao, te je stoga vrlo važno da se za ovaj vid edukacije odluče osobe koje imaju više slobodnog vremena i koje uopšteno mogu da se prilagode svemu što je unapred određeno.

Polaznici koji nisu u mogućnosti da to učine, imaju opciju da prate ili poluindividualnu ili individualnu nastavu, a čiji je princip organizacije potpuno drugačiji od pomenutog. Tačnije, predstavnik naše institucije će se sa svakim kandidatom koji se opredeli da nastavu prati samostalno ili u paru dogovoriti oko datuma kada će izabrana vrsta edukacije da počne, odnosno zajedno sa njim će odrediti i koliko će ona da traje, to jest prema kakvoj dinamici će časovi da budu organizovani, kao što će se dogovoriti i oko termina njihovog održavanja.Pomenuta institucija je u mogućnosti i da organizuje posebnu vrstu nastave, to jest onu koju bi trebalo da prate isključivo ljudi koji su zaposleni u nekoj kompaniji. A kako je korporativna obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije upravo u tom smislu i specifična, to je neophodno istaći da će se ona organizovati baš onako kako to želi klijent, to jest kako odluči menadžment te firme. Izuzev što može da bude organizovana preko interneta i u našim poslovnicama i to kako u grupi, tako i u paru, pa čak i individualno, korporativna obuka može da bude sprovedena i na nekoj potpuno drugoj lokaciji, to jest upravo onoj koju će klijent u tom slučaju da odredi.

Šta izučava kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije?

Podrazumeva se da obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije započeti upoznavanjem prisutnih sa definicijo pojma asertivnosti, odnosno sa pojmom takozvane asertivne komunikacije. Tada će predavači objasniti i zbog čega je ovo jedna od najpoželjnijih komunikacijskih veština u savremenom poslovanju, ali i uopšteno u svakodnevnom životu. Posebno će biti istaknuto da je osnovna osobenost ovakvog načina komunikacije vezana za uzajamno slušanje, to jest za maksimalno poštovanje, ali isto tako i uvažavanje stavova sagovornika.

Prisutnima će posebno biti ukazano na činjenicu da je komunikacija uvek dvosmerna, tako da je i nepisano pravilo da je izuzetno važno vrlo pažljivo slušati svog sagovornika, jer se smatra da upravo to ima izuzetno pozitivan uticaj na poboljšanje komunikacije u celini, Naravno da će posebno biti stavljen akcenat na primenu asertivne komunikacije u poslovanju, ali napominjemo da će svako ko bude pratio ovaj kurs, nakon njegovog završetka imati mogućnost i da takav način komunikacije primenjuje u svakodnevnom životu.

Podrazumeva se da će biti zastupljene i različite vrste vežbi kroz koje će svi polaznici moći da se još bolje upoznaju sa pravilima koja ovakav tip komuniciranja navodi. Bitno je da istaknemo i informaciju da kada se organizuje korporativni kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije, praktičan deo u potpunosti može da bude prilagođen zahtevima klijenta. A to znači da nadležna lica u kompaniji zaposlenih koji bi trebalo da prate ovu edukaciju, svakako treba da naglase predavaču pre početka da li žele da nastava bude potkrepljena i brojnim primerima koji su direktno u vezi sa poslovanjem te firme.

Uz to predavači će objasniti i na koji način se mora formirati takozvani asertivni iskaz, ali će objasniti i kako se može uticati na kolege, to jest na članove porodice ili druge osobe sa kojima dolazimo u interakciju, a kako bi komunikacija sa njima bila maksimalno poboljšana.

U okviru praktičnog dela koji obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije svakako obuhvata će biti primenjena pravila koja podrazumeva ovakav način komuniciranja u različitim situacijama. A zapravo kroz njihove simulacije polaznici stiču neophodnu sigurnost u sve one komunikacijske veštine koje nastoje da razviju i upravo na taj način prihvataju važnost primene pravila asertivne komunikacije. Svakako će predavači objasniti i gde ljudi najčešće greše kada pokušavaju u praksi da primene ova pravila, tako da će na licu mesta svi prisutni morati uočene greške da isprave, a kako bi nivo komunikacije sa ljudima različitih profila i u različitim situacijama u velikoj meri poboljšali.

Iako je ova obuka na prvom mestu namenjena primeni metoda pomenutog načina komunikacije vezano za poslovanje, činjenica je da svako ko to bude želeo ima mogućnost da ih primeni i u svom ličnom životu, tako da će sasvim sigurno vrlo brzo primetiti i pozitivan učinak koji asertivna komunikacija sasvim sigurno ima.

Kada i gde se održava kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije?

Termine u kojima se sprovodi grupna obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije će definisati institucija organizatora, ali ona to ne može da učini odmah po prijavljivanju pojedinačnih polaznika, već tek pošto se dovoljno njih bude i prijavilo, to jest nakon što se bude kreirala grupa. Napominjemo da između četvoro i osmoro ljudi može prisustvovati ovakvoj vrsti edukacije, pa se stoga i zahteva prvo prijavljivanje minimalnog broja njih da bi se mogli odrediti termini. Ističemo da institucija organizatora treba da definiše isto tako i datum početka, ali i da odredi po kakvoj dinamici će časovi u tom slučaju da se sprovode. Svakako naglašavamo da ne postoji mogućnost da se ništa od toga izmeni, a ukoliko polazniku ne odgovara takav način praćenje nastave, na raspolaganju su mu polu individualna i individualna.

Kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije se sprovodi ili u poslovnicama institucije organizatora ili preko interneta, a svaki polaznik pojedinačno treba da se odluči gde će da prati nastavu. U slučaju da poželi da to učini preko interneta, on mora da ima naravno računar, a predavanja će da prati putem takozvanih virtuelnih učionica.

Izuzev grupne i online i klasična nastava mogu da budu praćene i u formi poluindividualne, odnosno individualne, a što sve zavisi od toga da li polaznik želi predavanjima da pristupa u društvu sa još jednom osobom ili sasvim samostalno. A ta dva tipa edukacije podrazumevaju potpuno isti princip sprovođenja, što znači da će se oni sa ovlašćenim licem u našoj poslovnici, ali i sa profesorom koji će voditi predavanja, svakako dogovoriti oko svega. Preciznije rečeno, oni zajedno treba da definišu kako datum početka ili individualne ili poluindividualne nastave, tako i termine u kojima će predavanja da se održavaju, odnosno da odluče po kakvoj dinamici će se časovi organizovati.

Napominjemo i to da se korporativna obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije može organizovati ako to klijent bude zahtevao i u prostorijama firme, ali i prema svim principima koji su do sada navedeni, a što sve u potpunosti zavisi od potreba i zahteva samog klijenta, to jest njegovih zaposlenih kojima je i namenjena ova specijalna vrsta nastave.

Kako se organizuje obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije?

Kada bude vršio prijavljivanje, to jest onog trenutka kada lično bude prisustvovao zvaničnom upisivanju, svaki polaznik će detaljno biti informisan i o tome na koji način se sprovodi kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije. Zapravo će tada ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford obavestiti kandidate da se u ponudi nalaze dva načina za pohađanje nastave, to jest onaj koji podrazumeva praćenje predavanja fizički u prostorijama te poslovnice ili preko interneta, kao i da se oba tipa edukacije sprovode za jednog polaznika (individualna nastava), za grupu od četvoro do osmoro njih i za dvoje (poluindividualni kurs).

Baš zato što je ponuda tako bogata se i očekuje da svaki polaznik pojedinačno izabere na koji način će predavanja da prati. A ukoliko je njegova odluka vezana za grupni vid edukacije, mora biti spreman prvo da sačeka da se steknu uslovi za početak te vrste nastave, a odmah zatim i da prihvati sve što će tada institucija organizatora da definiše. Da budemo precizniji, prvo je potrebno četvoro ljudi da izvrši prijavu za praćenje nastave na ovaj način, a posle toga ovlašćeno lice u instituciji organizatora odlučuje kada će grupna obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije da počne, kao i kojom dinamikom će se predavanja u tom slučaju sprovoditi i u kojim terminima. Svakako osobe koje su prijavljene, u najkračem mogućem roku brzo nakon toga bivaju informisane o pomenutim detaljima.

A ako neko želi da nastavu prati sa još jednom osobom, to jest putem poluindividualne ili mu najviše odgovara da to učini potpuno samostalno, trebalo bi da zna da je u pitanju takav način sprovođenja predavanja gde je upravo polazniku dozvoljeno da odredi u kojim terminima će časove da prati, kao i kakvom dinamikom će se sprovoditi predavanja, odnosno kog datuma tačno će da počne ili individualna ili poluindividualna nastava. Zapravo, on se sa nadležnim predavačem, kao i sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora o svemu tome i dogovara.

Ističemo da se na zahtev bilo koje firme može sprovesti i korporativni kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije, a koju će da prate zaposleni u toj kompaniji, napominjemo da nastava u tom slučaju može da bude sprovedena i u našim poslovnicama i preko interneta, ali isto tako i u poslovnicama, odnosno prostorijama konkretnog klijenta, stim da nadležna lica tada treba da iznesu sve zahteve predstavniku Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi se korporativni kurs sproveo baš onako kako klijent, odnosno njegovi zaposleni žele.

Koliko će da traje kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije?

Celokupan nastavni fond, a koji u potpunosti poštuje obuka i kurs - osnove asertivne komunikacije sadrži 9 školskih časova. A kako je nastava u grupi organizovana tako da ovlašćeno lice u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford odlučuje o njenom trajanju, budući da je zaduženo da definiše dinamiku, odnosno termine i datum početka.

Naša institucija ne može da informiše nijednog polaznika koliko će da traje poluindividualni kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije, odnosno nastava za pojedinačnog polaznika, to jest individualna, jer to nije unapred određeno. Ustvari je princip njihovog sprovođenja takav da se pojedinačni polaznik i o dinamici i o svim ostalim segmentima organizacije dogovara direktno sa svojim profesorom, to jest sa koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora u kojoj se prijavljuje.

Takođe ne postoji mogućnost ni da se prethodno sazna koliko će da traje takozvana korporativna obuka, jer se predstavnik zainteresovane firme o tome, kao i o datumu početka, ali i o mestu njenog odvijanja i o terminima dogovara sa ovlašćenim licem organizatora.

Trajanje: 9 školskih časova

Cena

Individualno: 10,000 RSD

Poluindividualno: 7,000 RSD po polazniku

Grupno: 6,000 RSD po polazniku

Spisak gradova za kurs i obuku "Osnove asertivne komunikacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje