Kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja

U savremenom poslovnom svetu je vrlo važno biti upoznat sa novim konceptima poslovanja, a budući da je društveno odgovorno poslovanje jedno od izuzetno važnih pravila u biznisu, to se i obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja upravo na taj segment i odnosi.

Vlo je važno naglasiti i to i da je pomenuta obuka, na prvom mestu namenjena osobama koje su zaposlene u menadžmentu različitih kompanija, ali to svakako nije primaran uslov za pohađanje, jer znanja koja pomenuti kurs omogućuje svim zainteresovanima da steknu, će im biti od koristi u svakom slučaju. Naravno, sve to pod uslovom da ih maksimalno korektno primenjuju u praksi, budući da će samo na taj način i imati priliku da osete pozitivan efekat koje primena društveno odgovornog poslovanja ima u praksi i to kako na svom ličnom primeru, tako i u okviru poslovanja na globalnom nivou kompanije u kojoj rade.

Kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja se od strane Akademije Oxford organizuje u celoj Srbiji, to jest u bilo kom gradu u kome ima otvoreno predstavništvo. Isto tako može da bude pohađana i preko interneta, a svaki pojedinačni polaznika u tom slučaju ima mogućnost da je prati odakle god želi. Za oba pomenuta tipa nastave je navedena mogućnost izbora između grupne, individualne i poluindividualne, a koje se na prvom mestu razlikuju po broju prisutnih polaznika, ali se donekle razlikuje i načini njihovog organizovanja.Tako sve one osobe koje se odluče za rad u grupama treba da znaju da može najviše osmoro ljudi da bude prisutno u jednoj grupi, stim da ih najmanje mora biti četvoro kako bi jedna grupa mogla da se formira. A sa druge strane, poluindividualna obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja je predviđen za dve osobe u isto vreme, a individualni za samo jednog polaznika. Kada bude bila zvanično formirana grupa, organizator će definisati tačan datum početka, a o čemu će da obavesti sve prethodno prijavljene, ali će on takođe da odredi u tom slučaju i dinamiku održavanja, kao i precizne termine, o čemu će naravno isto tako da ih obavesti.

Kod druge dve vrste nastave koje imamo u ponudi, svaki polaznik bira kako datum početka, tako isto sa predavačem definiše i sve ostale detalje, a na prvom mestu tačne termine, kao i dinamiku, što znači da poluindividualni i individualni kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja može da traje i duže od predviđenih dva dana, to jest oni mogu da se dogovore da 20 radnih sati, a koje određuje zvaničan nastavni plan rasporede na nekoliko dana.

Svako koga ova obuka zanima može da se prijavi putem broja telefona konkretne poslovnice organizatora ili, pak da prijavu izvrši lično u njenim prostorijama. A takođe postoji mogućnost i da zainteresovani polaznik informacije za prijavu pošalje preko maila, ali je izuzetno bitno u toj situaciji da naglasi u kom gradu je voljan da pohađa pomenutu obuku, uzevši u obzir da Akademija Oxford na preko 20 lokacija u celoj našoj zemlji ima otvorena predstavništva.Koja znanja nudi kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja?

Sa osnovnim pravilima koja podrazumeva CSR koncept (Corporate Social Responsibility) će biti upoznat svaki polaznik koji bude pohađao ovu specijalizovanu obuku. Tako će se obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja najpre osvrnuti na osnovna pravila koja ovakav način poslovanja podrazumeva, te će se polaznici upoznati i sa načinom ostvarivanja društveno odgovornog poslovanja. Zapravo, prvo će im predavači ukazati na to šta je potrebno sve ispoštovati da bi se smatralo da određena kompanija posluje na ovakav način.

Primeri iz prakse koje će prezentovati predavači za vreme trajanja nastave imaju za cilj da polaznicima omoguće da što bolje shvate ovakav koncept poslovanja koji se bazira na delovanju konkretne kompanije, te na odnose koje ona ima prema dobavljačima, potencijalnim kupcima određenog proizvoda ili korisnicima neke usluge koju plasiraju. Takođe je vrlo važno i da određena firma u potpunosti poštuje zakonske norme koje su propisane za oblast u kojoj ostvaruje svoje poslovanje.

Vrlo bitan segment koji podrazumeva ovakav način poslovanja, te na koji se obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja takođe usmerava jeste vezan za odnos prema zaposlenima, a u smislu da je vrlo važno da li kompanija koja želi da posluje na ovaj način vodi računa i o pravima radnika, to jest da li ih poštuje, te da li vodi računa o adekvatnom osposobljavanju radnika i slično.

Kako je osnovni cilj poslovanja u skladu sa društvenom odgovornošću da se određeno pravno lice rukovodi društveno prihvaćenim normama, to znači i da će svaki polaznik dobiti saznanja koja se odnose upravo na te norme. Tako će, pored ostalog biti reči i o važnosti očuvanja zdrave životne sredine, ali i o poštovanju odredbi zakona o bezbednosti i zaštiti na radu.

Pored svega toga će se predavači osvrnuti i na temu koja je vrlo važna, a koja se odnosi na poštovanje prava radnika, te će upoznati polaznike sa važnošću poštovanja vremena za rad i odmor zaposlenih, odnosno biće im prezentovana prava koja svaki radnik treba da ima, tako da ako neka kompanija želi da posluje na način koji se tretira kao društveno odgovaran, onda svakako mora da ih se u potpunosti pridržava.

Vrlo je važno i to da kompanija koja teži da ostvaruje svoje poslovanje prema društveno prihvaćenim normama vodi računa i o onom delu poslovanja koje se ostvaruje izvan konkretne firme, a osim na lokalnu zajednicu, tu se misli i na potrošače, odnosno korisnike usluga, ali i na akcionare i, naravno dobavljače. Zato će polaznicima biti ukazano i na važnost poštovanja odredbi zakona, odnosno plaćanja obaveza koja kompanija ima prema državi, a najpre se misli na plaćanje poreza, čime će se smatrati odgovornom prema lokalnoj zajednici, ali isto tako postoje i brojni drugi načini da se određena kompanija smatra odgovornom upravo prema pomenutoj zajednici, a o čemu će takođe govoriti predavači za vreme ovog kursa.

Kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja će obuhvatiti i onaj segment koji se odnosi na poštovanje zaštite potrošača, ali i na poštovanje ljudskih prava, te će ukazati prisutnima i na važnost borbe protiv korupcije. Svi prisutni će imati prilike da se upoznaju i sa takozvanom dobrom praksom u oblasti društveno odgovornog poslovanja, te će biti reči i o važnosti poštovanja kako lokalnih, tako i globalnih propisa u oblasti poslovanja određene firme.

Sa tri najvažnija tipa poslovanja koje se smatra društveno odgovornim će se svaki polaznik ove obuke upoznati, tako da će naučiti najpre važnost dobrotvornih akcija, a zatim će biti upoznat i sa primenom aspekata ovakvog načina poslovanja u okviru konkretne kompanije, odnosno sa aktivnostima koje je potrebno izvršiti da bi ta firma zaista mogla da posluje na način koji se smatra poželjnim sa aspekta društvene odgovornosti. Sem toga će im biti predstavljen i onaj tip poslovanja koji je baziran na inovativnosti, tako da će između ostalog naučiti i na koji način se novine moraju uneti u poslovanje neke firme da bi se smatralo da ona društveno odgovorno ostavaruje svoje poslovanje.

Na brojnim primerima iz prakse će polaznici uočiti važnost društveno odgovornog poslovanja, te će im profesori koji imaju višegodišnje radno iskustvo na visokim pozicijama u uspešnim kompanijama, predstaviti i sam postupak uvođenja ovih novina, a sa ciljem poslovanja u skladu sa prihvaćenim društvenim normama.

Analize pokazuju da poslovanje na ovaj način ima direktnog uticaja na finansijski boljitak neke kompanije, tako da se i obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja svakako smatra poželjnim za pohađanje od strane osoba koje su zaposlene u menadžmentu kompanija, a kako bi vremenom primenili sva stečena znanja i time obezbedili određenoj firmi da bude još uspešnija. Svaki pojedinačni polaznik će, svakako biti dužan da znanja koja stekne tokom ovog kursa primeni u okviru konkretne kompanije, ali isto tako je i vrlo važno da bude svestan činjenice da mu pomenuta obuka pruža odličnu osnovu za nadogradnju znanja u oblasti društveno odgovornog poslovanja.

Kada i gde se održava kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja?

U svakoj poslovnici Akademije Oxford, a prema tačno određenom programu se organizuje obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja. Isto tako je u ponudi i online obuka, koju zainteresovani polaznici treba da pohađaju putem softvera koji je namenjen upravo tome, ali je takođe u našoj ponudi i poluindividualni, grupni i individualni kurs. A svako pojedinačno odlučuje koju vrstu nastave želi da pohađa i prilikom upisa dobija jasne informacije o načinu njihovog organizovanja.

Samo se grupna vrsta nastave bitno razlikuje po organizaciji u odnosu na ostale dve, jer tada i dinamiku njenog održavanja, ali i tačan termin određuje institucija koja je organizator. A što se tiče datuma početka tog tipa obuke, on je jedino zavisi od broja zainteresovani, odnosno prijavljenih polaznika, uzevši u obzir da je neophodno prvo da jedna grupa od najmanje četiri polaznika bude formirana, te nakon toga može i počne ova vrsta kursa.

Ostala dva tipa nastave, to jest individualni i poluindividualni kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja podrazumevaju drugačiji princip organizovanja, pošto svaki polaznik koji odabere da pohađa jednu od njih treba da se sa profesorom, koji je nadležan za vođenje nastave dogovori oko svega, što zapravo znači da oni preciziraju zajedno i dinamiku održavanja i datum početka, kao i termine.

Kako je organizovana obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja?

Kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja podrazumeva takav način organizacije da je svakom polazniku na raspolaganju prvo izbor između toga da li želi da je prati preko interneta, to jest od svoje kuće ili je zainteresovan da to učini u jednoj od naših poslovnica, to jest u onoj koja se u njegovom gradu nalazi ili u onoj koja mu je fizički najbliža. A uz to, oni biraju i koju vrstu nastave žele da pohađaju, jer je u ponudi ne samo grupna obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja, nego isto tako i individualna, ali i poluindividualna vrsta nastave.

Svaka od njih ima drugačiju vrstu organizovanja i to prvo zato što se razlikuje po broju prisutnih polaznika, jer individualnu pohađa jedan, grupnu njih najmanje četvoro, a najviše osmoro, a poluindividualnu u isto vreme dvoje polaznika.

Termine održavanja kod grupnog tipa obuke uvek isključivo definiše organizator, dok se kod druga dva tipa nastave koja su u ponudi oni dogovaraju između predavača i pojedinačnog polaznika, a to isto važi i za dinamiku. Kako se polaznik koga zanima individualni ili poluindividualni kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja o datumu početka dogovara sa profesorom tako se kod grupne vrste nastave to razlikuje, jer mora da bude ispunjen osnovni zahtev za početak grupne vrste nastave, to jest mora da bude formirana grupa koja broji minimum 4 polaznika.

Koliko traje kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja?

Nastavni fond prema kome se i sprovodi obuka i kurs - osnove društveno odgovornog poslovanja podrazumeva ukupno 20 sati nastave i to raspoređenih u dva dana. A vrlo je važno da svaki pojedinačni polaznik zna i to da se ovakva dinamika isključivo odnosi na rad u grupama, stim da je organizovanje te vrste nastave uvek uslovljeno i formiranjem jedne grupe, u kojoj neizostavno mora da se nalazi najmanje četiri polaznika. A pošto pomenuti uslov bude bio ispunjen, svi koji su se pre toga prijavili za njeno pohađanje će da dobiju informaciju o datumu kada konkretni kurs i obuka - osnove društveno odgovornog poslovanja počinje, to jest bivaju informisani o tačnom terminu početka, te isto tako i o dinamici organizovanja te vrste nastave, kao i o tačnim terminima u kojima će da bude održana nastava.

Uvek zajedno odlučuju predavač i polaznik o svemu tome ukoliko je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka, a to znači da oni mogu da preciziraju i da nastava traje duže od dva dana, to jest da se određenih 20 radnih sati nastavnog fonda organizuju po drugačijoj dinamici.

Spisak gradova - osnove društveno odgovornog poslovanja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje