Kurs i obuka - Osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza

Ne samo knjigovođama, odnosno računovođama, već i svakome ko je zainteresovan za oblast poreskog savetovanja i administracije je na prvom mestu namenjen specijalizovani seminar - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza. Podrazumeva se da ima pravo nastavu da pohađa i svako ko želi, a ne spada u navedene grupe stručnjaka.

A osim mogućnosti da nastavu prate pojedinačni polaznici, odnosno fizička lica, organizuje se i korporativna obuka. U tom slučaju predavanja treba da prate zaposleni nekoj firmi, a ona se sprovode baš onako kako odgovara i radnicima i njihovim nadležnima. Svakako je neophodno da se o detaljima u vezi sa sprovođenjem časova za zaposlene dogovore nadležna lica, sa jedne strane zainteresovanog preduzeća, a sa druge izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ne samo da će oni precizirati kog datuma bi trebalo nastava da počne, nego će definisati i tačne termine, kao i dinamiku održavanja časova, ali i mesto na kome bi zaposleni trebalo da prate predavanja. Stvar je u tome da se samo korporativni kurs može održati na drugoj lokaciji, a primarno u prostorijama samog preduzeća, čiji bi zaposleni trebalo da pristupe nastavi. Neophodno je da klijent odabrani prostor opremi prema pravilima i uz poštovanje konkretnih zahteva, a da bi njegovi zaposleni mogli časove tu da pohađaju.

Prijavljivanje pojedinačnih polaznika može biti izvršeno svakog dana tokom kalendarske godine direktno u predstavništvu institucije organizatora. Takođe je dozvoljeno zainteresovanima da se prijave ili putem telefona ili da na mejl adresu najbliže poslovnice pošalju osnovne informacije o sebi, to jest ime i prezime, broj telefona i datum rođenja.


Nedugo nakon toga će ih kontaktirati zaposleni u konkretnoj poslovnici organizatora, a kako bi ih detaljno obavestili o dokumentima koja moraju da pripreme. Posebno će biti naglašeno da je njihovo prisustvo obavezno u trenutku upisa, koji se organizuje direktno u predstavništvu ove institucije.

Nastava za pojedinačne polaznike se može organizovati i online i na klasičan način, to jest direktno u poslovnici, a predviđeno je da se svaka od njih može pratiti ili u formi grupne ili kroz individualnu edukaciju, s tim što je i poluindividualni kurs i obuka - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza u zvaničnoj ponudi ove institucije.

Edukacija koja se organizuje za dvoje polaznika istovremeno se sprovodi prema vrlo fleksibilnim pravilima, a ona važe i kada nastavi pristupa samo jedna osoba, odnosno ako se sprovodi individualna obuka. Zapravo se od zainteresovanih za praćenje časova na taj način zahteva da preciziraju detalje vezano za organizaciju sa ovlašćenim licem one poslovnice organizatora, u kojoj su se pre toga upisali, kao i sa nadležnim profesorom. A osim definisanja datuma početka bilo individualne ili poluindividualne obuke, neophodno je da se oni usaglase i oko termina u kojima će časovi biti organizovani, te svakako i oko dinamike koja mora biti poštovana prilikom održavanja časova.Pojedinci koji se budu opredelili za pohađanje časova u grupi će morati nakon prijave da sačekaju ostvarenje osnovnog uslova za početak te vrste edukacije. U pitanju je zahtev za formiranjem grupe, a što znači da tek nakon zvanične prijave minimalnog broja polaznika može da bude definisano kada će početi grupna obuka i kurs - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza. Ovlašćeni koordinator za nastavu će odrediti kako datum početka, tako isto i dinamiku održavanja časova i termine, a prijavljene će o svemu tome naknadno obavestiti. Inače se njihovi zahtevi, vezano za izmene bilo čega od definisanog, ne prihvataju kod tog tipa obuke.

Da bi bilo dozvoljeno pojedinačnim polaznicima nastavu da pohađaju onlajn, moraće na sopstveni računar da instaliraju poseban tip softvera i da osiguraju stabilnu internet vezu konkretnom uređaju. Ma kakvu poteškoću da polaznik ima za vreme instalacije programa ili, pak prilikom pristupa nastavi preko interneta, dozvoljeno mu je da se obrati zaposlenima u najbližoj poslovnici pomenute institucije, a koji su upravo specijalizovani za pružanje usluga tehničke podrške polaznicima.

Program specijalizovanog kursa - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza

Profesori bi trebalo u toku uvodnog predavanja da ukratko predstave osnove Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima Republike Srbije svim polaznicima. A nakon toga će specijalizovani seminar - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza biti usmeren na detaljno analiziranje osnovnih odredbi pomenutog zakona, što će biti propraćeno i primerima iz prakse. Saznaće polaznici tom prilikom i šta se tačno tim zakonom uređuje, ali i šta se zapravo smatra pod pojmom javnih prihoda, odnosno javnih rashoda. Takođe će detaljno biti objašnjeno prisutnima i koja je svrha javnih prihoda i javnih rashoda, odnosno šta se kroz njih finansira.

Polaznici će saznati i šta se podrazumeva pod pojmom opšti bilans, ali i koji je organ dužan da donese Opšti akt o definisanju budžeta i na koji način se sa tog aspekta organizuje obavezno socijalno osiguranje.

Pažnja će svakako biti posvećena i pravnoj regulaciji javnih prihoda, a sa stanovišta pomenutog zakona, tako da će polaznici pored ostalog saznati koje sve vrste javnih prihoda postoje, odnosno koji su tipovi poreza i koje takse.

Predviđeno je da stručni kurs i obuka - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza obradi i temu javnog zaduživanja zarad finansiranja javnih rashoda, a takođe sa aspekta navedenog zakona. Prisutni će saznati i koji su to lokalni javni prihodi, odnosno kako je tim zakonom regulisano plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje, a predavači će im objasniti i šta se prema tom zakonu smatra ostalim javnim prihodima.

Sledeća tema je vezana za javne rashode, a kojom prilikom će prisutnima biti objašnjeno na koji način se oni finansiraju u različitim strukturama, gde će im takođe biti ponuđeni adekvatni primeri. Naravno da će ih predavači informisati i o tome na koji način se javni rashodi finansiraju u različitim slučajevima.

Biće reči i o budžetu, tako da će profesori detaljno objasniti polaznicima ove edukacije šta je to opšti deo budžeta, a šta se smatra pod posebnim delom i na koji period se budžet donosi na nivou republike, odnosno autonomne pokrajine ili opštine, te prestonice zemlje.

Tokom ove edukacije će polaznici imati priliku da se upoznaju i sa obračunom poreza u različitim situacijama, a svakako će specijalizovana obuka i kurs - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza ponuditi detaljne informacije o takozvanom porezu na dobit, ali i o porezu na dohodak građana, tako da će prisutni naučiti kako funkcioniše postupak oporezivanja prihoda kako pravnih, tako isto i fizičkih lica.

Svakako će biti govora i o porezu na dodatu vrednost, ali i o obračunu poreza na imovinu, te o obaveznim doprinosima za socijalno osiguranje.

Trebalo bi da završni deo ovog seminara bude usmeren na praksu, a u smislu da će polaznicima biti dati konkretni zadaci vezano za prethodno obrađene teme, koje će oni morati da izvrše, a na osnovu informacija koje su im predavači prezentovali. Nakon toga će biti vođena diskusija, u kojoj bi trebalo svi kandidati da učestvuju, a tom prilikom će moći i da sve ono što im nije jasno pitaju profesore, kako bi oni mogli detaljno da im objasne i omoguće da samostalno u svom budućem radu vrše obračun javnih prihoda i poreza bez ikakvih poteškoća.

Gde će biti organizovan specijalizovani seminar - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza i u kojim terminima?

Mesto na kome će pohađati predavanja, u principu bira svako fizičko lice, jer je u ponudi klasična obuka i kurs - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza i opcija online pohađanja predavanja.

U svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford se nastava organizuje tokom cele godine po klasičnom principu, a preko sopstvenog računara polaznik pohađa predavanja onlajn. Obavezan je da izvrši instalaciju posebne vrste softvera na svoj računar i da tom uređaju obezbedi korišćenje stabilne internet veze. S obzirom na to da su i IT stručnjaci zaposleni u okviru svakog predstavništva institucije organizatora, ko god bude naišao na problem ili prilikom pristupa predavanjima online ili za vreme instalacije softvera, se može direktno njima obratiti za stručnu pomoć.

Inače je predviđeno da se i online i klasični vid edukacije mogu pohađati na jedan od tri načina, tako da je u ponudi poluindividualni kurs i obuka - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza, zatim grupna i individualna nastava.

Dve osobe u isto vreme pristupaju poluindividualnoj edukaciji, a ona se organizuje po istim pravilima kao i nastava, koju treba da prati jedno lice, odnosno individualna. O načinu organizacije časova u tom slučaju se dogovaraju prijavljeni sa nadležnim licem konkretne poslovnice organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu i predavačem, koji će voditi ili individualnu ili poluindividualnu obuku. Potrebno je da se oni usaglase prvo oko tačnog datuma početka, a potom i oko trajanja, to jest dinamike održavanja časova i naravno, oko termina.

Nastava u grupi se sprovodi za tačno definisani broj osoba, zarad očuvanja visokog kvaliteta edukacije. Od njih se očekuje da prihvate sve što koordinator za nastavu bude definisao, a vezano za organizaciju časova. Preciznije govoreći, zahteva se da prvo minimalni broj polaznika izvrši prijavu u konkretnom predstavništvu, a posle toga se formira grupa i koordinator definiše ne samo datum početka grupnog kursa, nego i termine održavanja časova i trajanje nastave. Zahtevi članova određene grupe za promenom ma kog segmenta se ne prihvataju, pošto je tako pravilnikom ove institucije definisano.

Može da bude organizovan i korporativni seminar - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza, to jest nastava koju će pohađati samo lica koja su zaposlena u nekoj kompaniji. Vlasnik tog preduzeća ili njegov zvanično ovlašćeni predstavnik se o načinu organizacije predavanja mora dogovoriti direktno sa nadležnima u određenoj poslovnici organizatora, kojom prilikom će definisati i datum početka i termine održavanja časova za zaposlene, ali i dinamiku i mesto na kome će radnici predavanja da pohađaju. Stvar je u tome da se samo korporativna obuka može održati na nekoj drugoj lokaciji, odnosno direktno u samoj firmi čiji zaposleni treba da je prate, a ukoliko budu bili propisani uslovi obezbeđeni.

Na koji način se sprovodi stručna obuka i kurs - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza?

Svako fizičko lice koje odluči da pohađa ovu edukaciju ima i pravo da se opredeli između ponuđenih opcija.

Zapravo je pravilnikom institucije organizatora predviđeno da se specijalizovani kurs i obuka - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza može pohađati u okviru individualne, grupne i poluindividualne nastave, a svaka od njih se organizuje i online i na uobičajen način, to jest direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na preko 20 lokacija u celoj zemlji.

Različit je broj polaznika predviđen za ponuđene vrste edukacija, pa tako jedna osoba prati individualnu, dok njih od četvoro do najviše osmoro treba da pohađaju nastavu u grupi, a poluindividualni kurs se organizuje za dvoje polaznika.

Naravno da to nije jedina razlika između njih, jer je precizno određeno ko definiše i princip organizacije.

Jednostavnije govoreći, prilikom sprovođenja nastave za jednog ili za dvoje polaznika istovremeno će se svako od njih sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva institucije organizatora i sa predavačem, čija je dužnost će biti da vodi ili individualni ili poluindividualni seminar - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza, dogovoriti oko svega. A pod tim mislimo kako na preciziranje termina održavanja časova, tako isto i na određivanje datuma početka odabranog tipa edukacije i naravno na definisanje dinamike, u skladu sa kojom bi trebalo da budu organizovana predavanja.

Ako se sprovodi nastava u grupi, onda o svemu tome odlučuje ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Svakako će ovlašćeni koordinator za nastavu odrediti kog datuma bi trebalo da startuje grupna edukacija i u kojim terminima će kandidati pohađati predavanja, a odrediće i kakvom dinamikom bi trebalo ukupan nastavni fond da bude raspoređen. Apsolutno nikakve promene kod ovog tipa edukacije nisu dozvoljene, što će svakako biti naglašeno prijavljenima.

Potrebno je da obezbedi ne samo računar, nego i stabilnu internet vezu svako ko odluči da online pohađa predavanja. Pristup časovima će mu biti omogućen uz korišćenje namenskog programa, koji će morati da instalira samostalno na svoj računar, a po potrebi je obezbeđenae polaznicima i stručna pomoć u tehničkom smislu.

Važno je reći i to da se specijalizovana obuka i kurs - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza može organizovati i isključivo za zaposlene u bilo kom preduzeću, a u kom slučaju se nastava organizuje prema pravilima korporativne. Potrebno je da se nadležno lice institucije organizatora, kao i direktor, odnosno vlasnik konkretne firme dogovore kako bi definisani broj zaposlenih trebalo da pohađa predavanja, a u smislu da oni zajedno moraju precizirati i datum početka korporativnog seminara i dinamiku održavanja časova, ali i termine. Ako to klijent bude zahtevao, ta vrsta edukacije može biti organizovana i direktno u prostorijama njegove firme, a podrazumeva se da će u tom slučaju on morati da obezbedi uslove za rad, koji su pravilnikom propisani.

Koliko će kurs i obuka - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza ukupno da traje?

Apsolutno svaki pojedinačni polaznik, koji bude odlučio da u okviru grupe pohađa specijalizovani seminar - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza će odmah po ispunjenju jedinog zahteva za početak te vrste nastave od organizatora dobiti tačan raspored predavanja.

Budući da se i poluindividualna i individualna edukacija organizuju prema mnogo slobodnijim pravilima, zato što se profesor zajedno sa polaznicima, ali i sa koordinatorom za nastavu dogovara o načinu sprovođenja časova, odnosno o terminima, dinamici održavanja i datumu početka bilo individualnog, bilo poluindividualnog kursa, to svaka od njih može trajati i kraće i duže nego grupna nastava.

A predviđeno je da se organizuje po zahtevu i korporativna obuka i kurs - osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza, kada se potrebama zaposlenih u određenoj firmi edukacija maksimalno prilagođava. Trebalo bi da se o trajanju nastave tog tipa, ali i o svim ostalim detaljima vezano za organizaciju časova, dogovori predstavnik poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford sa vlasnikom, odnosno ovlašćenim licem konkretne kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Osnove obračunavanja javnih prihoda i poreza"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje