Kurs i obuka - Osnove sistematizacije i vrednovanja posla

Sve one osobe koje su u okviru neke organizacije primarno zadužene za kreiranje pravilnika o poslovanju, a u kome je obavezno navesti i sistematizaciju radnih mesta u toj firmi, su pozvane da prate ovu specijalnu obuku, koju Obrazovni centar Akademije Oxford u toku kalendarske godine organizuje u svim svojim poslovnicama. Osim toga, u ponudi je i kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla koja podrazumeva praćenje nastave putem interneta i to uz korišćenje namenskog softvera.

Svakako, ova nastava nije striktno namenjena samo pomenutim službenicima, već da je takođe mogu pohađati i svi koji imaju želju da se upoznaju sa osnovnim znanjima u oblasti sistematizacije radnih mesta, odnosno svi koji žele da nauče kako se vrši vrednovanje posla, te žele da se upoznaju sa segmentom unutrašnje organizacija.

Otvorena je mogućnost da svi zainteresovani prijavu izvrše svakog radnog dana u toku godine lično u jednoj od poslovnica organizatora, ali oni takođe mogu da se prijave putem telefona jedne od poslovnica, te da na mail adresu navedene institucije pošalju svoje podatke i na taj način izvrše zvaničnu prijavu za praćenje izabrane vrste nastave za pojedinačne polaznike.


Sprovodi se po zahtevu i korporativna obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla, a koji može da bude organizovan i preko interneta i u prostorijama jedne od poslovnica navedene institucije, stim da pomenuta vrsta edukacije takođe može da bude organizovana i u prostoru koji će da odredi zainteresovani klijent, to jest menadžment te kompanije.

Ističemo da se i korporativna nastava i ona koja se sprovodi za pojedinačne polaznike može pohađati na tri načina, to jest da mi očekujemo prilikom upisa od svakog kandidata da odluči da li će ovu edukaciju pratiti samostalno, to jest kroz individualnu nastavu ili će to da učini sa još jednim polaznikom, kada će da bude organizovana poluindividualna nastava. Takođe je u ponudi naše institucije i grupni kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla, stim što je za početak takve vrste nastave naveden i zahtev koji se odnosi na kreiranje grupe, to jest prijavljivanje najmanje četiri osobe, a definisano je da ih maksimalno može biti prisutno osmoro u okviru određene grupe. Isto tako je za ovu vrstu nastave specifično to što se podrazumeva da je ovlašćeno lice u instituciji organizatora, posle kreiranja grupe u obavezi da svakog prijavljenog obavesti o tačnom datumu početka, te o terminima i o dinamici, a što tada isključivo može da definiše upravo organizator.

Kada je u pitanju nastava koju bi trebalo da pohađa jedan polaznik, odnosno dvoje njih, naglašavamo da se i individualna i poluindividualna obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla sprovode na potpuno isti način, to jest da u tom slučaju svaki prijavljeni treba da se sa ovlašćenim licem organizatora, a uz asistenciju profesora, dogovori oko svih detalja koji su prethodno navedeni. Tačnije, u tom slučaju oni preciziraju prvo tačan datum početka, a zatim moraju da se dogovore i o dinamici održavanja, to jest da se usaglase u kojim će tačno terminima izabrana vrsta nastave da bude organizovana.Koje oblasti izučava kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla?

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla na samom početku biti usmerena na upoznavanje svih prisutnih sa sadržinom samog dokumenta koji je vezan za sistematizaciju radnih mesta, tako da će tom prilikom biti sproveden i praktični deo, a koji će uključivati princip izrade samog dokumenta, kako bi svaki pojedinačni polaznik mogao po završetku edukacije da ga samostalno izradi.

Isto tako će polaznici da nauče i na koji način se mora izvršiti opis konkretnog radnog mesta, stim što je naglašeno da kada se organizuje korporativni kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla, generalno može biti prilagođena praktična nastava, to jest izrada pomenutog dokumenta se usaglašavama sa potrebama klijenta i njegovih zaposlenih.

Predavači će govoriti prisutnima i o tome kako se definiše nivo u hijerarhiji određene kompanije, a zatim i kako se moraju odrediti znanja i veštine, kao i radno iskustvo koje je potrebno da osoba zaposlena na određenom radnom mestu ima. Pored toga će ih upoznati sa principom po kome se u pomenutom dokumentu mora navesti opis svih radnih zadataka i to prvenstveno na dnevnom nivou, ali će biti reči i o takozvanim periodičnim radnim zadacima. Takođe, opis radnog mesta mora posedovati i segment koji je vezan za odgovornost pojedinačnog zaposlenog, odnosno za sredstva koja će mu biti neophodna za rad, ali i onaj koji se odnosi na sve veštine i osobine koje mora da poseduje osoba ako želi da se na određenom radnom mestu zaposli. A sve to se unosi u dokument koji je vezan za sistematizaciju i koji ima za cilj da omogući svakom zaposlenom precizno upoznavanje sa svim prethodno navedenim.

Nakon toga će se obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla posvetiti oblasti koja je vezana za takozvano analitičko vrednovanje radnih mesta, a što se smatra specifičnim procesom, čiji je osnovni cilj da odredi takozvane relativne vrednosti za apsolutno svako radno mesto koje je prisutno u okviru određene organizacije. Na taj način svi zaposleni bivaju upoznati sa svojim odgovornostima, odnosno sa zahtevima konkretnog radnog mesta, ali i sa radnim uslovima koji će u okviru njega biti prisutni, te naravno dobijaju jasne informacije i o nivou i iskustva i obrazovanja koje moraju posedovati ukoliko žele da se baš na tom mestu i zaposle.

Posebna pažnja će biti posvećena i definisanju koeficijenta osnovne zarade za različita radna mesta, a kako bi se polaznici upoznali i sa tim vrlo važnim segmentom sistematizacije. Svi prisutni će naučiti i na koji način se primenjuju različite analize procesa rada, odnosno kako funkcioniše detaljna analiza različitih odeljenja u okviru određene kompanije, te osoba koje u njima treba da budu zaposlene. Vrlo je važno da se svako pojedinačno upozna i sa specifičnom metodologijom vrednovanja, čiji osnovni princip je vezan za definisanje kako kriterijuma, tako i njihovih elemenata koji se prilikom analize koriste, a kako bi se prvo izvršilo upoređivanje određenih radnih mesta, to jest njihovog vrednovanja. Ovde je bitno naglasiti da je za analizu potrebno definisati prvo koliko je posao koji mora obavljati određena osoba, koja je zaposlena na konkretnom radnom mestu, složen, a u smislu da se mora odrediti koji nivo znanja, ali i radnog iskustva se zahteva za njegovo obavljanje. Isto tako je za prethodno pomenutu analizu potrebno definisati i koji nivo odgovornosti ima osoba zaposlena na određenom radnom mestu, te da li je za obavljanje konkretnih radnih zadataka potrebno uložiti viši nivo kako mentalnog, tako i fizičkog napora. Takođe se u okviru ove analize moraju sagledati i radni uslovi, to jest mora se uzeti u obzir koje je predviđeno radno vreme i uslovi u okviru radnog mesta koje se analizira.

Podrazumeva da će kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla svakom pojedinačnom polazniku pomoći da se upozna sa sistemom zarade u okviru organizacija različite strukture, a kako bi on bio što preciznije definisan. Svakako je prvo potrebno izraditi pravilno sistematizaciju radnih mesta, pa tek onda pristupiti preciznom određivanju pomenutog sistema. A kada prisutni budu naučili sve to, onda će se pristupiti upoznavanju sa takozvanim principom vrednovanja posla, to jest vrednovanja konkretnih radnih mesta, a tom prilikom će se upoznati sa različitim metodama koje se u okviru ovog segmenta najčešće i koriste.

Predviđeno je da svako ko bude pohađao ovaj specijalizovani kurs stekne dovoljno znanja da može da izradi dokument vezan za sistematizaciju radnih mesta, a u skladu sa aktuelnim pravilima. Isto tako će predavači da upoznaju polaznike i sa aktuelnim svetskim trendovima u navedenim oblastima, te će izvršiti i upoređivanje u odnosu na vrednovanje posla na teritoriji naše zemlje.

U kojim terminima se održava kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla i gde?

O tačnim terminima u kojima se obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla sprovodi će svaki polaznik, kada bude bio organizovan upis, da bude obavešten, uzevši u obzir da to isključivo zavisi od njegove odluke vezano za izbor vrste nastave koju će da pohađa.

Naime, izuzev grupne koja uključuje prisustvo od četvoro do osmoro ljudi, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i nastavu za dve osobe istovremeno (poluindividualna), kao i onu koju može polaznik sasvim samostalno da prati. Uzevši u obzir da postoji nekoliko tipova edukacije, to se očekuje od svakog prijavljenog pojedinačno da se prilikom upisa za konkretni tip nastave i opredeli.

Napomenućemo da se grupni kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla može organizovati tek onog trenutka kada bude bila kreirana jedna grupa, a što podrazumeva da se mora najmanje četiri osobe i zvanično prijaviti za njeno pohađanje. A kod ove vrste nastave je predviđeno da institucija organizatora odluči, nakon toga, kog datuma će početi rad u grupi, u kojim terminima će se nastava organizovati i prema kakvoj dinamici. Kada sve to bude učinio, pojedinačni polaznik će biti sa svim tim detaljima i upoznat.

Ukoliko nekome ne bude odgovarao takav princip organizacije, ima pravo da se opredeli ili za nastavu u paru ili za individualnu, budući da se one obe sprovode po sasvim drugačijem principu. Tačnije, tada je pojedinačnom polazniku omogućeno da izabere u kojim terminima će se nastava organizovati, odnosno po kakvoj dinamici, pa čak i kog datuma će tačno početi, a sve to on ima obavezu da odredi u dogovoru sa nadležnim profesorom, te sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora.

A u našoj oficijelnoj ponudi se nalazi i korporativna obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla, te uzevši u obzir da je u pitanju posebna vrsta nastave, jer je definisano da nju prate isključivo osobe koje određena kompanija zapošljava, to je i omogućeno svim zainteresovanim klijentima da takva vrsta edukcije bude organizovana i na jedan od naknadno opisanih načina, ali i u prostorijama zainteresovane kompanije, ukoliko je to njen zahtev.

Moramo naglasiti i to da se ovaj kurs, bez obzira da li neko želi da ga prati pojedinačno ili je u pitanju korporativna nastava, može pratiti u našim poslovnicama, ali i da postoji mogućnost da bude organizovana nastava preko interneta, to jest da zainteresovane osobe mogu da joj pristupaju kroz virtuelne učionice. A jedini uslov koji tada mora svaki pojedinačni polaznik da ostvari se odnosi na posedovanje računara, uz čije korišćenje će on i da prati nastavu.

Kako se organizuje obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla?

Uzevši u obzir da se u okviru svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje klasični kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla, te da je isto tako u ponudi i nastava preko interneta, očekuje se od svakoga ko vrši prijavu za praćenje ovog tipa edukacije da navede precizno na koji način želi da pohađa predavanja. Ističemo da osoba koja se odluči za nastavu online, svakako mora da ima lični računar, a tom prilikom će na njega i instalirati softver koji će joj omogućiti da nesmetano prati nastavu.

Moramo naglasiti i to da se oba pomenuta tipa edukacije sprovode na 3 načina, to jest da svaki prijavljeni ima obavezu da odluči na koji način će da prati predavanja. Zapravo, mi u ponudi imamo nastavu u paru, odnosno poluindividualnu, a zatim i grupnu, te individualnu.

Ističemo da se na isti način organizuju i poluindividualna i individualna obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla, a on podrazumeva da pojedinačni polaznik treba da se sa onim licem koje je za to u našoj poslovnici ovlašćeno i sa profesorom, dogovori kog datuma će nastava koju bude izabrao da prati početi, odnosno kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i u kojim tačno terminima.

A ukoliko neko želi da predavanjima pristupa u okviru grupne nastave, on je na prvom mestu obavezan da u potpunosti prihvati ne samo dinamiku održavanja, nego i termine, pošto je određeno da institucija organizatora ima obavezu sve to da definiše. Ipak, otežavajuća okolnost kod organizovanja nastave u grupi je vezana za njen početak, uzevši u obzir da je on primarno uslovljen kreiranjem grupe polaznika, a da je određeno prisustvo od najmanje 4 osobe u njoj i da 8 polaznika maksimalno može da prati ovu vrstu nastave. Dakle, tek kada se dovoljan broj osoba bude prijavio i zvanično se oformi grupa, organizator definiše sve prethodno navedeno, a potom i o tome obaveštava svakog ko se prijavio da nastavu prati na ovaj način.

Pomenućemo i to da se može organizovati korporativni kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla, ali isključivo na zahtev određene kompanije. Kako naša institucija uvek nastoji da princip sprovođenja takve vrste edukacije u potpunosti prilagodi zvaničnim zahtevima klijenta, tako se korporativna obuka može organizovati na bilo koji od načina koje smo naveli, ali isto tako možemo i da je sprovedemo u prostorijama same kompanije koja je za nju i zainteresovana.

Koliko traje kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla?

Sobzirom na to da nastavni program prema čijim smernicama se obuka i kurs - osnove sistematizacije i vrednovanja posla organizuje obuhvata ukupno 12 školskih časova, to je i trajanje za nastavu u grupi jedino precizno definisano, a pošto to dozvoljava princip po kome se taj tip edukacije organizuje. Stvar je u tome da institucija organizatora jedino u tom slučaju ima pravo da unapred kaže koliko će konkretna vrsta nastave da traje, a to je u ovom slučaju ukupno 6 dana, budući da se tada definiše i dinamika od strane organizatora. A svakako će prijavljene osobe dobiti precizne informacije o svim ovim detaljima, ali tek kada bude bila napravljena grupa od minimum 4 osobe.

Ipak, kada je u pitanju kako korporativni kurs i obuka - osnove sistematizacije i vrednovanja posla, tako i nastava za pojedinačnog, odnosno za dvoje polaznika (individualna i poluindividualna), organizator ne može unapred da kaže koliko će odrešena vrsta edukacije da traje, jer je predviđeno da se polaznik sa nadležnim predavačem i ovlašćenim licem u onoj poslovnici organizatora u kojoj se upisuje, dogovaraju i oko dinamike, to jest da definišu trajanje, te se usaglašavaju i oko datuma početka i svih detalja koji se na organizaciju i odnose.

Spisak gradova za osnove sistematizacije i vrednovanja posla

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje