Kurs i obuka - Osnove stručne ekonomske analize

Svaka osoba koja želi da stekne osnovna znanja koja se odnose na sprovođenje stručne ekonomske analize, odnosno koja je zainteresovana da pohađa kurs koji je sa posebnom pažnjom osmišljen mora da ima makar osnovnu računarsku pismenost, sa akcentom na dobrom poznavanju korišćenja Microsoft Excel programa.

Budući da Akademija Oxford, u čijoj se organizaciji i sprovodi obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize u svim svojim poslovnicama poseduje vrhunsku opremu, to znači da će svaki pojedinačni polaznik imati priliku da je za vreme trajanja nastave koristi, a pod uslovom da se opredeli da predavanja prati na taj način. Ovo smo pomenuli, jer možemo na zahtev polaznika da organizujemo i obuku preko interneta, a kada će oni koji su zainteresovani nastavi da prisustvuju putem virtuelnih učionica i uz korišćenje sopstvenog računara, te svakako u tom slučaju ne možemo da garantujemo za kvalitet opreme.

Za oba tipa nastave koja imamo u ponudi je određeno da prijavljeni treba da izaberu da li će da je prate samostalno, to jest kroz individualnu obuku ili će se opredeliti za onu koja uključuje prisustvo dva polaznika (poluindividualna obuka), odnosno za grupni tip kursa. O tome će svakako morati da informiše ovlašćeno lice poslovnice organizatora u kojoj vrši prijavljivanje, a zatim i upis.


Podrazumeva se da je jasno određen način organizovanja za svaku od pomenutih vrsta nastave, pa tako grupni kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize predviđa prisustvo najviše 8 polaznika u jednoj grupi, te ih četvoro može biti najmanje. Upravo je prijavljivanje minimalnog broja polaznika potrebnih za kreiranje grupe i navedeno kao osnovni uslov za sprovođenje ove vrste obuke. Zapravo, kada taj zahtev bude bio ispunjen, bez obzira da li je u pitanju online ili obuka koju će zainteresovani da pohađaju u našim prostroijama, mi ih obaveštavamo o datumu kada je određeno da će ta vrsta nastave početi, te o terminima, kao i o dinamici održavanja predavanja, a pošto isključivo naša institucija ima pravo da sve to odredi u konkretnom slučaju.

Poluindividualna obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize se organizuje prema istim pravilima kao i individualna nastava, a jedino što ih razlikuje jeste broj osoba koje mogu da prisustvuju određenom tipu nastave. Za obe vrste kursa važi takav način organzovanja u okviru koga polaznici sa predavačem koji će da vodi izabrani tip obuke, te sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici definišu prvo datum održavanja, odnosno početka, a odmah zatim zajedno usaglašavaju i tačne termine održavanja, te određuju i dinamiku.

Sobzirom na to da je u pitanju posebna vrsta kursa koja je primarno namenjena osobama koje su zapsolene na radnom mestu analitičara podataka, odnosno finansijskih analitičara, te poslovnih sekretara, ali i onim osobama čiji zadaci radnog mesta uključuju i različita marketinška istraživanja, u našoj ponudi se nalazi i korporativni kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize. Tu vrstu nastave će da pohađa određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji, a sa ciljem poboljšanja poslovanja. Zvanično ovlašćeni predstavnik naše institucije će tom prilikom da definiše apsolutno sve detalje koji se odnose na organizaciju korporativne obuke direktno sa licem koje je u okviru konkretne kompanije nadležno.

Svako ko u potpunosti može da odgovori na pomenute zahteve, te želi da se upozna sa ovom oblašću, a nevezano za to da li je zaposlen u tom trenutku ili ne, ima pravo da se prijavi i pohađa ovaj kurs. Što se tiče prijavljivanja, ono može da bude izvršeno tokom cele godine direktno u svim poslovnicama Akademije Oxford, a kada se zainteresovana osoba lično prijavljuje, te isto tako se može pristupiti prijavi i preko mejla, ali i broja telefona bilo koje poslovnice naše institucije.Šta izučava kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize?

Kako i sam naziv kaže, obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize je kreiran sa ciljem da sve zainteresovane upozna sa osnovni znanjima koja se odnose na pomenutu vrstu analize podataka, ali sa stanovišta struke. Upravo zato se i zahteva da svako ko se prijavljuje poseduje prvo znanja koja se odnose na korišćenje računara, te je vrlo važno i da je ovladao korišćenjem programa Microsoft Excel, a kako bi mogao sa razumevanjem da prati nastavu.

U obavezi smo da naglasimo da svi polaznici koji se opredele da nastavu pohađaju u bilo kojoj našoj poslovnici imaju mogućnost da koriste opremu vrhunskog kvaliteta, te će im zato i biti u velikoj meri olakšano najpre savladavanje znanja koja su predviđena nastavnim planom, a zatim i njihova primena. Analiziranjem aktuelnih pdoataka je utvrđeno da kompanija koja zapošljava osobe koje su sa stručnom ekonomskom analizom upoznate, te koje je i primenjuju na pravilan način u praksi, ostvaruje značajno bolje rezultate u oblasti u kojoj posluje u odnosu na neku koja ne zapošljava ovakve stručnjake i ne vodi računa o primeni tog tipa analize. Zato je i jasno da je kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize idealan način i za, posredno poboljašnje poslovanja neke firme.

Polaznici će se upoznati sa osnovnim konceptima koji se odnose na takozvano unutrašnje računovodstvo, ali i sa onima koji se odnose na spoljnotrgovinsko računovodstvo. Oni će na početku kursa da dobiju vrlo precizne informacije o parametrima koji se analiziraju, ali će pre toga biti upoznati i sa njihovim preciznim značenjem u okviru konkretne analize. Biće im objašnjeno i koji se sve principi primenjuju kada se vrši ekonomska analiza, odnosno šta je sve potrebno učiniti pre nego što se njoj pristupi, te koje je sve podatke neophodno prikupiti za tu svrhu.

Kako su u svakoj kompaniji koja teži da nivo svog poslovanja podigne na viši, zaposlene i one osobe koje su zadužene za rukovođenje sektorom finansija, odnosno u čiji domen radnih obaveza spada i vođenje finansija, napomenuli bismo da je obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize upravo za njih i stvorena. A oni će u toku predavanja, između ostalog da nauče i na koji način se konkretni podaci moraju filtrirati, to jest koje je potrebno uvrstiti u određenu analizu, a koji nemaju značaja. Tako će naučiti i kako da dobiju na vremenu, to jest kako da prikupe u relativno kratkom roku upravo one informacije koje imaju značaja u tom slučaju i koje mogu, eventualno da imaju uticaja na poboljšanje finasijske situacije, odnosno poslovanja neke organizacije u celini.

Takođe će svim polaznicima da bude prezentovan i princip vršenja analize mišljenja kupaca nekog proizvoda ili korisnika određene usluge koju ta komapnija plasira ili želi da plasira, te će naučiti i kako se analiziraju konkurentske frime, odnosno tržište i svi ostali segmenti koji su važni za stručnu ekonomsku analizu.

Samim tim što se kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize većim delom odvija praktično, to jest polaznici imaju prilike da za vreme predavanja koriste računare, to će profesori da se potrude da ih upute u različite dodatne funkcije koje program Microsoft Excel može da im ponudi. Kada budu naučili da ih koriste, imaće mogućnost da znatno brže izvrše neku analizu, tako da će se i njihov radni učinak poboljšati, a sve to će u određenom vremenskom periodu dovesti i do značajnog boljitka poslovanja određene organizacije.

Sa mnogobrojnim tehnikama analize će se, isto tako upoznati svaki polaznik ove obuke, te će steći znanja koja se odnose na primenu različitih funkcija u pomenutom programu, ali i sa samim postupkom i procedurama koje se primenjuju kada je potrebno izvršiti obradu određnih tipova podataka. A predavači će im precizno objasniti i to u praktičnom smislu, kako se konkretni podaci koji imaju za cilj analizu podataka koriste, odnosno na koji način se vrši priprema analize dijagrama.

Pored svega toga, obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize omogućuje svakom pojedinačnom polazniku da nauči i kako funkcioniše proces povezivanja pomenutog programa sa ostalim vrstama najčešće korišćenih softvera (aplikacija i porgrama), ali i na koji način se može najlakše izvršiti razmena podataka u tom slučaju. Svakako će naučiti i kako se radi sa listama, to jest bazama određenih podataka u programu Excel, ali će predavači da im ukratko objasne i šta su to takozvane Pivot tabele i kako se one koriste.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize?

Prilikom upisa će svaki pojedinačni kandidat da se opredeli između nastave koja se organizuje u okviru određene poslovnice Akademije Oxford i one koju bi trebalo da prati preko interneta, kao što će da odluči i da li ga interesuje individualna ili grupna obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize, odnosno poluindividualna vrsta nastave. Sve one predviđaju, zapravo drugačiji princip organizovanja, sa kojim mora da se upozna svako pojedinačno, kako bi mogao i da donese adekvatnu odluku.

Naglašavamo da jedino grupni kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize podrazumeva nešto drugačiji način organizovanja, a najpre zato što nastavi može da prisustvuje najviše 8 polaznika, odnosno četvoro ih mora biti najmanje prisutno u jednoj grupi, da bi ona uopšte i mogla da bude formirana. A kada se taj uslov bude ostvario, svi oni koji su se već prijavili će od strane ovlašćenog lica Akademije Oxford da dobiju obaveštenje o datumu početka te vrste nastave, odnosno o terminima, kao i o dinamici po kojoj će taj tip nastave da bude organizovan.

Drugačiji način sprovođenja podrazumeva individualna i poluindividualna obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize i to ne samo zato što je predviđeno prisustvo dvoje, odnosno jednog polaznika, već zato što svako od njih treba da definiše termine i dinamiku, ali isto tako i datum početka onog tipa kursa koji je odabrao, sa ovlašćenim licem organizatora i sa nadležnim profesorom.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize?

Kada se uzme u obzir činjenica da može da bude organizovana kako grupni, tako i poluindividualni kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize, ali i individualna nastave, sasvim je jasno i zbog čega se zahteva da svaki pojedinačni polaznik izabere kojoj vrsti nastave će da prisustvuje. Ali se isto tako od njega očekuje i da odluči da li konkretnu vrstu nastave želi da prati preko interneta, a iz sopstvenog doma ili će to, ipak da učini u jednoj od poslovnica Akademije Oxford.

Sve vrste obuke koje su prethodno pomenute se organizuju na tačno utvrđen način, a samo kod grupne nastave je početak uslovljen formiranjem grupe. Da budemo precizniji, grupe broje najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika, pa je zato neophodno prvo da se dovoljan broj osoba prijavi, dok u ovom slučaju organizator donosi odluku u kojim tačno terminima će se predavanja odvijati, kao i po kojoj dinamici. Inače, o svemu tome se nakon zvaničnog formiranja grupe i to od najmanjeg broja članova, obaveštavaju svi prijavljeni.

A individualna obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize, kao i poluindividualna vrsta nastave se organizuju na sasvim drugačiji način, jer je sve dosta fleksibilnije po polaznika, pošto on sa nadležnim profesorom treba da se dogovori prvo o datumu kada će izabrana vrsta nastave da počne, a zatim i prema kakvoj dinamici će se organizovati, te u kojim tačno terminima.

Koliko traje kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize?

Četvorodnevna obuka i kurs - osnove stručne ekonomske analize podrazumeva nastavni fond koji čini 16 časova ukupno. Navedene informacije se odnose na rad u grupama, jer za taj tip obuke važi pravilo da polaznik postiže dogovor sa nadležnim licem organizatora i profesorom, kako o terminima u kojima će predavanja da prati, tako isto i o dinamici. Iako će svi oni biti obavešteni naknadno o detaljima, odnosno tek pošto se steknu uslovi za početak ove vrste nastave, to jest onda kada se bude oformila grupa, trenutno je određeno da svakoga dana polaznici pohađaju nastavu u trajanju od po 4 časa.

Svako ko bude želeo da pohađa poluindividualnu ili individualnu obuku, a nevezano za to da li se opredeli da je prati preko interneta ili direktno u prostorijama izabrane poslovnice naše institucije, će imati mogućnost da se usaglasi o načinu njenog sprovođenja, to jest o dinamici i terminima, direktno sa svojim predavačem, te sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici. Iz tog razloga je i potrebno da naglasimo da individualni ili poluindividualni kurs i obuka - osnove stručne ekonomske analize često traje duže ili kraće od predviđenih četiri dana, koliko je definisano trajanje za grupnu obuku.

Princip prema kome se organizuje korproativni kurs dozvoljava određena odstupanja, a sve u skladu sa dogovorom između ovlašćeng lica organizatora i određene kompanije.

Spisak gradova za Osnove stručne ekonomske analize

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje