Kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom

Na prvom mestu naglašavamo da je kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom namenjena za sve one pojedince koji su zaposleni na poziciji finansijskog menadžera, to jest za osobe koje obavljaju rukovodeće poslove u okviru finansijskog sektora u nekom preduzeću, ali da edukaciju svakako mogu pphađati i svi ostali koji žele da se upoznaju sa pojmom obrtnog kapitala, te da nauče na koji način funkcioniše upravljanje njime.

Kada budu završili sa pohađanjem ove obuke, podrazumeva se da će u potpunosti razumeti koliko je obrtni kapital bitan za finansijsko poslovanje određenog pravnog lica, te će svakako biti u mogućnosti i da sprovode konkretne aktivnosti, to jest da koriste različite metode i alate, a čiji je najbitniji cilj usko vezan za povećanje efikasnosti u oblasti upravljanja, te podrazumeva i posredno poboljšanje poslovanja određenog pravnog lica i to najpre u finansijskom sektoru.

Obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom može da bude praćena preko interneta i u jednoj od poslovnica organizatora, a kako Obrazovni centar Akademije Oxford svoja predstavništva ima otvorena na preko 20 lokacija, to smo i sigurni da će svaki zainteresovani pojedinac moći da vrlo brzo i lako dođe do potrebnih informacija i izvrši upis. A pre toga on mora da se prijavi za praćenje ove edukacije, to jest može ili da dođe direktno u poslovnicu i prijavi se ili da nas kontaktira telefonom, odnosno putem mail adrese, a na koju je neophodno da pošalje svoje podatke za upis.


Bitno je napomenuti i to da se klasična i online obuka organizuju prema tri opšta principa, a primarna razlika između njih se odnosi na broj prisutnih osoba, to jest možemo da zainteresovanima da ponudimo najpre da predavanja prate u grupi, a zatim i individualno ili u paru.

Grupni kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom podrazumeva prisustvo najviše osmoro, a najmanje četvoro kandidata, te se najpre mora kreirati konkretna grupa, pa se posle toga pristupa određivanju datuma njenog početka, odnosno definisanju termina održavanja i dinamike. A moramo istaći podatak da u ovom slučaju isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford može da odluči sve što je prethodno navedeno, te je u obavezi da pojedinačne prijavljene o tome i obavesti na jasno određen način.

Poluindividualni i individualni kurs podrazumevaju potpuno drugačiji princip organizacije, uzevši u obzir da svaki polaznik u tom slučaju ima potpunu slobodu u odlučivanju. A zapravo, njegov profesor i on će se dogovoriti na prvom mestu od tome kada će jedna od ponuđenih vrsta nastave da počne, to jest u kojim terminima će se organizovati, a zatim i koliko će uopšteno trajati, to jest neophodno je da definišu i dinamiku.

Princip koga se pridržava korporativna obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom je gotovo potpuno isti, a u tom slučaju će direktoru određene firme koja je za taj vid edukacije zainteresovana, to jest ovlašćenim licima biti dopušteno da navedu i kada im odgovara da ovaj tip edukacije počne i po kom principu bi trebalo da se odvija nastava, pa čak možemo da im ponudimo mogućnost i da odluče gde će se korporativna obuka organizovati (u prostorijama te organizacije, u našoj poslovnici ili putem interneta).Čime se bavi kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom?

Da bi neko mogao da sa razumevanjem prati ovu edukaciju, svakako mora da zna i šta se tačno pod pojmom obrtnog kapitala podrazumeva, a upravo od toga će i da počne obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom. A tom prilikom će predavači objasniti značenje ostalih termina koji se u ovom segmentu oblasti finansija često koriste, a zatim će prisutnima isto tako biti pojašnjeno i koja je razlika između gotovinskog i poslovnog ciklusa, te na koji način se određeni obrtni kapital može zaštititi uz primenu različitih metoda. Pažnja će da bude usmerena i na takozvani agresivni, odnosno na konzervativni prilaz, a gde će polaznici moći da nauče i koje su njihove osnovne osobenosti, ali i koje su razlike, to jest prednosti i nedostaci primene svakoga od njih. Svakako će biti reči io najčešće primenjivanim metodama u oblasti upravljanja ovom vrstom kapitala, a posebno će biti govora o postupku upravljanja gotovinom i zalihama, odnosno dobavljačima, te o upravljanju potraživanjima.

Kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom uključuje i prezentovanje različitih primera iz prakse, a na osnovu kojih će predavači moći da prisutnima predstave brojne alate koji se tom prilikom koriste, pa će tako oni i razumeti upravo zahvaljujući takvim primerima, koji od njih su se pokazali najboljima, a koje je svakako poželjno izbegavati. Naučiće i kako se obračunavaju mere likvidnosti za konkretnu organizaciju, ali i na koji način funkcioniše ocenjivanje efektivnosti obrtnog kapitala i to uz primenu i gotovinskog i poslovnog ciklusa.

Sem toga će ova obuka omogućiti prisutnima da nauče i kako funkcioniše odnos na relaciji likvidnost i profitabilnost i rizik u upravljanju ovim tipom kapitala. A profesori će takođe govoriti i o načinu na koji se obrtni kapital može klasifikovati i to sa aspekta najpre komponenti, a zatim i vremena, u okviru čega će im biti objašnjeno koja je razlika između privremenog i permanentnog obrtnog kapitala. Svakako će naučiti i šta je to kratkoročno finansiranje, odnosno koje su osobenosti dugoročnog, ali i u kojim situacijama se primenjuje koji tip finansiranja. A biće reči i o postupku koji se odnosi na nenovčani kapital, ali i o tome zbog čega je poželjno upravo ulagati u taj tip kapitala, to jest koje su prednosti, odnosno nedostaci takve vrste investicija.


Kako je u pitanju sveobuhvatna obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom koji je osmišljen sa ciljem da zaista osposobi sve zainteresovane za postupak upravljanja obrtnim kapitalom, to će se takođe napraviti kratak osvrt i na upravljanje potraživanjima, ali i na upravljanje zalihama, to jest na sve segmente koji mogu imati uticaja na oblast koja je predmet edukacije.

Ističemo i to da predavači imaju mogućnost da nastavni plan prilagode polaznicima, a to isključivo onda kada se sprovodi korporativni kurs, tako da tom prilikom primeri mogu biti uzeti iz domena poslovanja konkretne firme, koja i omogućuje praćenje ove obuke svojim zaposlenima.

Gde se i kada organizuje obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom?

Nastava se može pohađati ili preko interneta ili u našim poslovnicama, a od svakog zainteresovanog očekujemo da se opredeli za jednu od njih. Moramo da napomenemo da je osnovni uslov potreban za pohađanje nastave online vezan za posedovanje računara, što je svaki pojedinačni polaznik obavezan da ispuni, stim da je takođe neophodno i da taj kandidat na njega instalira i specijalizovani softver, a kako bi mogao da prati nastavu.

Pored toga je važno da svako od prijavljenih zna da je u ponudi ne samo grupni kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom, nego i da može nastava da bude praćena u paru (poluindividualna) ili potpuno samostalno (individualna). A kako je čak tri tipa nastave u ponudi, svi zainteresovani moraju biti upoznati sa načinom njihovog sprovođenja, kako bi mogli da donesu konačnu odluku koju od njih će pohađati.

Obaveza nam je da istaknemo i to da je broj polaznika kojima je dopušteno da pohađaju konkretnu vrstu nastave, ujedno i osnovna razlika između svih vidova edukacije koje organizujemo, jer individualnu treba da pohađa samo jedna osoba, dvoje ih je prisutno u okviru poluindividualne nastave, te od četvoro do maksimalno osmoro može da bude u sklopu jedne grupe.

Osim toga, razlika je vezana i za sam način organizovanja, pošto je zainteresovanima sve prepušteno kada je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom. A pod tim se misli na činjenicu da oni u tom slučaju imaju apsolutno pravo da svom profesoru, to jest koordinatoru za nastavu one poslovnice u kojoj se zvanično upisuju, navedu kada bi im najviše odgovaralo da kurs počne, te koliko bi voleli da traje, to jest kakvom dinamikom će predviđeni nastavni plan biti raspoređen, ali i u kojim terminima bi želeli da nastavu pohađaju.

A sasvim je suprotan način na koji se organizuje grupna vrsta nastave i to isključivo zato što organizator po ispunjenju osnovnog uslova, to jest po formiranju grupe od najmanje četvoro polaznika, donosi i zvaničnu odluku o svim detaljima koji su navedeni. U tom slučaju će onodrediti ne samo termine održavanja i trajanje, nego će precizirati i datum početka, a zatim će i prijavljene obavestiti o svemu tome.

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i korporativni kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom, a prilikom organizacije takve vrste nastave se svakako izlazi u susret svim zahtevima menadžmenta određene organizacije, koliko god je to moguće. A pod tim mislimo da se korporativna nastava može organizovati na svaki od pomenutih načina, ali i da isto tako možemo da obezbedimo zainteresovanom klijentu da njegovi zaposleni nastavu prate u prostorijama koje se nalaze van naših poslovnica, a što će tada isključivo klijent i da odredi.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom?

Naglašavamo na samom početku da se sprovodi kako onlajn kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom, tako i nastava u svim našim poslovnicama, a u kojima su stvoreni uslovi za to, odnosno u onoj u okviru koje se budu prijavile zainteresovane osobe. Posedovanje računara je primarni uslov za praćenje nastave preko interneta, a osobe koje se za to budu opredelile će svakako imati obavezu i da tom prilikom instaliraju namenski softver, o čemu će precizno i da budu informisani.

Predviđeno je da se svako prilikom upisa opredeljuje između tri vrste edukacije koje su u našoj ponudi, to jest da odlučuje sa koliko će polaznika da prati predavanja, sobzirom na to da je u ponudi nastava namenjena da je prati više osoba, odnosno dvoje polaznika ili samo jedan (grupna, poluindividualna i individualna).

A svaka od njih ima i utvrđeni principi organizacije, ali je najvažnije naglasiti da je početak nastave u grupi ujedno i uslovljen prijavom dovoljnog broja ljudi, to jest da se mora najmanje njih četvoro prijaviti da bi grupa nastala. Posle toga organizator treba da odredi tačan princip njenog sprovođenja, to jest da navede kog datuma će početi u kojim terminima, te kakvom dinamikom će se organizovati. Obaveza je zvanično ovlašćenog predstavnika konkretne poslovnice organizatora da o tim detaljima i obavesti apsolutno svakoga ko je izvršio prijavu za pohađanje takvog tipa nastave.

Poluindividualni i individualni kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom predviđaju mnogo jednostavniji način organizacije, jer je zainteresovanima za bilo koji od tih vidova edukacije omogućeno da se precizno dogovore oko svega sa predavačem, to jeste sa kordinator za nastavu u okviru izabrane poslovnice organizatora u kojoj se upisuju. A predviđeno je da se oni tada dogovore prvo kog tačno datuma će početi ili nastava za jednog ili za dvoje polaznika, ali treba da definišu kako termine održavanja, tako i da preciziraju prema kojoj dinamici će 12 školskih časova nastavnog programa biti raspoređeno.

Inače, sve to isto je dopušteno i nadležnima u kompanijima koje žele da njihovi zaposleni prate nastavu, te da nauče na koji način funkcioniše proces upravljanja pomenutom vrstom kapitala, jer se korporativna obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom na prvom mestu i sprovodi u skladu sa željama pojedinačnog klijenta.

Koliko je definisano da traje kurs i obuka - osnove upravljanja obrtnim kapitalom?

Tačno trajanje može biti isključivo onda navedeno kada polaznika zanima grupna obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom, te je u tom slučaju i određeno da će prisutni u okviru jedne grupe pohađati nastavu ukupno 6 dana. Dinamika održavanja časova jeste 90 minuta nastave u toku jednog od tih dana, uzevši u obzir da je 12 časova obuhvaćeno aktuelnim nastavnim fondom. A bitno je da naglasimo da će svi prijavljeni dobiti informaciju i o trajanju i o datumu početka, kao i o terminima održavanja i to odmah nakon što grupa od najmanje 4 polaznika bude bila napravljena.

Inače, kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - osnove upravljanja obrtnim kapitalom i nastava za pojedinačnog polaznika, to jest individualna, napominjemo da će trajanje biti isključivo određeno dogovorom između pojedinačnog polaznika i njegovog profesora, a što se isto odnosi i na takozvanu korporativnu obuku.

Spisak gradova - osnove upravljanja obrtnim kapitalom

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje