Kurs i obuka - osposobite se za uspešno realizovanje projekata

Menadžeri različitih nivoa definisani su kao osobe kojima je namenjena specijalizovana obuka i kurs - osposobite se za uspešno realizovanje projekata. Uzevši u obzir teme koje će se tokom ove edukacije obrađivati, izneta je opšta preporuka da predavanja koja će držati osvedočeni stručnjaci pohađaju i svi članovi projektnih timova, kao i njihovi lideri. Navedeni seminar će svakako dovesti do poboljšanja poslovnih kompetencija top menadžera, kao i direktora, odnosno vlasnika određenih kompanija, a program će biti zanimljiv i za sve one koji žele da prošire svoja znanja iz naznačene oblasti.

Osobe koje su zainteresovane za navedeni program trebalo bi da se za to na neki od predviđenih načina prijave, te da ovlašćenom licu navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, telefonskim pozivom ili da pošalju poruku pomenutog sadržaja na mejl adresu organizatora. Ubrzo nakon toga, sprovešće se zvanični upis na kurs, kome su svi prijavljeni obavezni da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. Svi potrebni zvanični spisi, kao i tačno vreme i mesto sprovođenja navedene procedure kandidatima će biti na vreme naznačeni.

Tokom upisne procedure od polaznika će se tražiti i da navedu na koji način bi želeli da pohađaju nastavu, s obzirom na to da je u ponudi nekoliko različitih opcija. Pojedinačni kandidati mogu, recimoda se obučavaju na klasični način, to jest da dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije i u tamošnjim prostorijama da prate frontalna predavanja stručnjaka, uz korišćenje svih savremenih sredstava rada. Njihov izbor, osim toga može biti i online kurs i obuka - osposobite se za uspešno realizovanje projekata, kada časove pohađaju preko interneta. Za to, naravno koriste svoje računare, te je neophodno da na njih blagovremeno instaliraju tačno određeni tip softvera, koji će im upravo omogućiti da se edukuju na ovakav način. Naznačeni postupak nije komplikovan, pa gotovo svi polaznici uspevaju da ga obave samostalno, ali je u svakom slučaju za one kojima bude potrebna pomoć u svakoj poslovnici pomenute institucije obezbeđena adekvatna tehnička podrška.


Nezavisno od toga da li se odluče za klasični ili online rad, oni koji su prijavljeni kao fizička lica mogu da se obučavaju u grupi, odnosno da nastavu prate sa još nekoliko drugih kandidata. Treba, međutim napomenuti da je veličina grupe vrlo precizno određena, pošto ona predstavlja važan uslov uspešnog obrazovnog delovanja. Tako će polaznici koji odaberu ovaj pristup morati ponekad da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, jer je za to neophodno da se najmanje četiri osobe prijave za grupni rad. U okviru jedne grupe, takođe ne može da bude više od 8 kandidata, jer bi u takvom okruženju bilo veoma teško garantovati za kvalitet edukacije. Nijedan član grupe neće moći da, na temelju svojih potreba traži definisanje raspored rada, budući da je predviđeno da vreme početka sprovođenja programa, termine i ritam održavanja časova odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Polaznicima koji žele da nastavu prate u paru namenjen je poluindividualni seminar - osposobite se za uspešno realizovanje projekata, kada dvoje kandidata funkcionišu kao partneri, međusobno se pomažu i razmenjuju iskustva i informacije. To je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada, koji istovremeno obučava priajvljene da ispoljavaju maksimalnu toleranciju prema stavovima druge osobe, dok istovremeno postojano zastupaju sopstveno mišljenje. Ovi polaznici imaju priliku da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju rada, te da tako odrede datum početka edukacije, vreme i učestalost sprovođenja časova koje će svi moći da prihvate.

Oni koji su skloni samostalnom radu mogu da traže da ovlašćeni predavač samo njih podučava, to jest da se obučavaju prema principima individualne nastave. Tada će moći da tok edukacije u najvećoj mogućoj meri prilagode sopstvenim sposobnostima, brzini usvajanja novih informacija i, generalno potrebama koje su vezane za organizaciju rada, pošto će dobiti priliku da navedu kada im odgovara da kurs počne, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Ove pojedinosti svakako moraju da odgovaraju i nadležnom profesoru i koordinatoru za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, budući da se i oni tretiraju kao aktivni učesnici obrazovnog procesa.

Ako pomenutu edukaciju žele da pohađaju radnici nekog preduzeća, sprovešće se korporativna obuka i kurs - osposobite se za uspešno realizovanje projekata, koju je moguće pratiti online ili uživo. Svi koji se odluče za klasični tip časova treba da znaju da će moći da odaberu mesto na kome će pohađati predavanja, a na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice navedene obrazovne institucije, adekvatni prostor u okviru firme za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. O terminima i ritmu održavanja časova, ali i o datumu startovanja programa dogovoriće se ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - osposobite se za uspešno realizovanje projekata?

Da bi se polaznici upoznali sa svim faktorima koji dovode do poslovanja sa pozitivnim ishodom veoma je važno da budu kadri da se izbore sa problematičnim situacijama. Iz tog razloga će se predavači dok traje seminar - osposobite se za uspešno realizovanje projekata baviti postupcima koje treba preduzeti u slučaju da konkretni posao nema izgleda da bude uspešan ili zapadne u krizu. Tako će prisutni najpre saznati prema kojim pokazateljima mogu da prepoznaju projekat u nevolji ili, kako se još naziva, posrnuli projekat. Nadležni stručnjaci će objasniti da do takve situacije, između ostalog, može da dovede otkazivanje prethodno ugovorenih resursa, prebacivanje članova tima na druge projekte ili njihovo davanje otkaza, te spoljni faktori koji dovode do kašnjenja u izvršenju predviđenog posla. Na realizaciju projekata takođe nepovoljno može da deluje naknadno nametanje ciljeva koji nisu prethodno definisani, aktivnosti na koje se troši znatno više vremena nego što je planirano, eventualni štrajkovi ili obustave rada koje odlažu izvršenje, ali i povećavaju troškove, kao i nagli rast cena materijalnih resursa.

Na narednim časovima profesori će govoriti o strategiji za oporavak projekta čija je realizacija iz nekog razloga ometena, ali će, pre svega, naglasiti da je najbolje suočiti se sa ovakvim situacijama na osnovu unapred napravljene analize rizika. Za odgovorno poslovanje potrebno je, naime napraviti plan delovanja u vanrednim prilikama, to jest onda kada ne ide sve kako je planirano i to svakako uraditi pre nego što konkretni projekat počne da se realizuje. Na taj način se obezbeđuje adekvatno ostvarivanje zacrtanih ciljeva, koje mogu samo da ometu događaji na koje projektni tim zaista ne može da utiče, odnosno neki spoljašnji faktori.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - osposobite se za uspešno realizovanje projekata nadležni stručnjaci će objasniti da je prilikom analize rizika potrebno biti fokusiran na aktivnosti i spoljne činioce koji povećavaju nesigurnost datog projekta, a posebno treba obratiti pažnju na one poslove čije je trajanje neizvesno, na one povezane sa spoljašnjim aktivnostima i potpuno van kontrole direktora projekta, te najzad na aktivnosti koje veoma dugo traju. Ovlašćeni predavači će, takođe objasniti polaznicima da je za izradu adekvatne strategije za spasavanje posrnulih projekata veoma bitno utvrditi da li je u konkretnom slučaju došlo do odstupanja od plana ili od predviđenih troškova, jer od toga zavise i konkretni potezi koji će se preduzimati. Negativno dostupanje od plana dovodi do kašnjenja i probijanja preciziranih rokova, a ako je došlo do prekoračenja budžeta, posebno u slučajevima kada je on strogo ograničen, potrebna je hitna akcija da bi projekat uopšte mogao da se završi.

Kandidati će zatim biti upoznati sa konkretnim postupcima koji se preduzimaju u opisanim problematičnim situacijama. Predavači će naznačiti da je prvi korak koji treba učiniti u tom smislu upravo poimanje da je potrebno uraditi nešto da bi dati posao uspeo, ali i odlučivanje o vremenu početka oporavka. Tada se radi procena situacije i utvrđuju razlozi za loše funkcionisanje određenih segmenata, pri čemu se koriste razna raspoloživa sredstva. Nakon toga se pristupa formulisanju konkretnih poteza koji će se preduzimati i daje se predlog za implementaciju odgovarajućeg plana oporavka. Profesori će objasniti da je sledeća etapa sama primena definisanih koraka u cilju spasavanja projekta, što bi trebalo da dovede do normalizacije u njegovom ostvarivanju.

Dok traje specijalizovani kurs i obuka - osposobite se za uspešno realizovanje projekata, prisutni će saznati i kako se izrađuje plan za oporavak, ali i detalje njegove primene. Predavači će napomenuti da se najpre navodi cilj konkretnog programa, u kome su kratko opisani bitni segmenti, poput uloga i odgovornosti koje imaju članovi projektnog tima, postupci koje preduzima menadžment za upravljanje rizikom, kao i akcije koje će se sprovoditi u cilju smanjenja zastoja u realizaciji, rokovi, ograničenja u budžetu i slično. Zatim se navodi koja će zaduženja u postupku oporavka imati pojedinačni članovi tima, a nakon toga se u planu tačno definiše koji problem utiče na zastoj u realizaciji, šta je do tada preduzeto u tom pogledu i koje su aktivnosti još predviđene. Kandidati će saznati da je u planu za oporavak projekta veom važno definisati sledeće elemente: klasifikaciju konkretnih koraka koji će se preduzimati, a koji mogu biti poređani prema vremenskoj odrednici ili prema važnosti, tačan raspored oporavka projekta, budžet koji je za taj proces predviđen, te načine kontrole i praćenja postupaka koji se u tom cilju preduzimaju i spisak svih potrebnih instrumenata i podataka. Na kraju plana potrebno je navesti i benefite do kojih će dovesti spasavanje konkretnog projekta i priložiti sva dokumenta koja se u tu svrhu mogu koristiti.

Na kraju edukacije predavači će se osvrnuti na procenu trajanja procesa oporavka i navesti polaznicima određene alate koji se u tom cilju koriste, te objasniti kako bi trebalo rukovoditi timom koji radi na projektu u nevolji. Navešće prisutnima i brojne primere iz svakodnevnog poslovanja i savršeno ih osposobiti da se u realnosti izbore sa izazovima koji ih očekuju tokom rada.

Gde i u kojim terminima se odvija seminar - osposobite se za uspešno realizovanje projekata?

Polaznici koji su na edukaciju prijavljeni pojedinačno mogu da se biraju između klasičnih časova i nastave koje se prati preko interneta. Ako njihov izbor bude online obuka i kurs - osposobite se za uspešno realizovanje projekata, moći će da odaberu mesto na kome će se obučavati, pošto će u tu svrhu koristiti svoje računare. Upravo je zbog toga potrebno da, pre nego što program počne da se sprovodi, na njih instaliraju specijalnu vrstu softvera, što nije naročito zahtevan posao i kandidati mahom uspevaju da ga samostalno obave, ali se u svakom slučaju svi kojima bude potrebna pomoć mogu obratiti IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora. Oni koji se odluče za klasične časove dolaziće u preciziranim terminima u najbližu poslovnicu navedene institucije i tamo pratiti predavanja u vrlo prijatnoj atmosferi i u savremeno opremljenim prostorijama.

Pomenuti kandidati mogu, takođe da rade pojedinačno, u paru ili grupi, a lokacija na kojoj će se obučavati zavisiće primarno od toga da li su se opredelili za klasičnu ili online nastavu. U prvoj varijanti dolaziće na časove u određeno predstavništvo organizatora, a u drugom slučaju predavanja će pratiti sa lokacije koja im odgovara.

Svi koji odluče da se obučavaju individualno imaće mogućnost da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada i da obaveze vezane za pomenuti seminar lakše ukope u vršenje ostalih dužnosti i, generalno u svoj životni ritam. Radi se o tome da će dobiti priliku da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije dogovore kada će edukacija da počne, te kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi. Takođe će moći da sa stručnjakom koji vodi obuku uspostave blisku komunikaciju, da ga pitaju sve što im nije jasno, kao i da kroz diskusiju vezanu za odgovarajuću temu iskažu svoje mišljenje. Predavač će posle svake etape u radu davati komentar na ostvareni napredak i napomenuti na čemu bi dotični kandidat još trebalo da poradi kako bi njegovo poznavanje konkretne oblasti bilo potpuno.

Osobama koje su zainteresovane za pohađanje časova u društvu još jednog kandidata namenjen je poluindividualni kurs i obuka - osposobite se za uspešno realizovanje projekata. Ovo dvoje polaznika takođe imaju mogućnost da se međusobno dogovore i odrede raspored rada koji im oboma odgovara, a zatim da to izlože svom profesoru i ovlašćenom predstavniku navedene obrazovne institucije. Ako se oni sa tim budu saglasili, kandidati će početi da pohađaju predavanja u navedenom terminu i imaće časove onim danima i onoliko često koliko su tražili. U suprotnom, u predloženi raspored će biti unete odgovarajuće izmene, ali će se svakako nastojati da svi učesnici u obrazovnom porcesu budu njime podjednako zadovoljni.

Prijavljeni imaju na raspolaganju i grupni model edukacije, kada časovima zajedno prisustvuje minimun četvoro, a najviše osmoro polaznika. Ova veličina grupe procenjena je kao optimalna za uspostavljanje svrsishodne komunikacije među kandidatima i obezbeđivanje dovoljno vremena za njihov lični napredak. Svi koji se odluče za ovaj pristup moraće da se striktno pridržavaju rasporeda koji za njih bude utvrdio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Kako ovde više osoba istovremeno pohađa predavanja, nije moguće svima izaći u susret kada su u pitanju termini i ritam održavanja časova i datum početka celokupnog programa, pa će zbog toga morati da prihvate raspored koji je nametnut sa strane i neće moći da u vezi sa tim ulažu prigovore.

Kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u određenoj firmi primenjuje se poseban oblik rada koji može da se odvija na standardni način, kao i online. Ako kandidati uživo prate korporativni seminar - osposobite se za uspešno realizovanje projekata, predavanja mogu da se održavaju u prostorijama odgovarajuće poslovnice naznačene institucije, u okviru njihove kompanije, kao i na svakom drugom mestu gde ima tehničkih uslova za neometani tok edukacije. O svim karakteristikama koje konkretna lokacija treba da poseduje ne vreme će biti informisan zvanični predstavnik konkretne firme, a on će imati zadatak da zajedno sa koordinatorom u instituciji organizatora odredi datum kada će ovaj program početi da se sprovodi, termine održavanja časova i uopšteni tempo rada.

Kako je organizovana obuka i kurs - osposobite se za uspešno realizovanje projekata?

U slučaju da pojedinačni polaznici žele da rade u grupi, biće dužni da poštuju raspored koji je napravio koordinator za nastavu u navedenoj instituciji. Budući da se, prema utvrđenim pravilima, grupni kurs i obuka - osposobite se za uspešno realizovanje projekata sprovodi za najmanje četvoro, a najviše osmoro prijavljenih, nije moguće napraviti raspored u skladu sa zahtevima svakog od njih pojedinačno. Iz tog razloga im nije omogućeno da navedu kad bi želeli da edukacija startuje, niti da odrede termine i učestalost održavanja predavanja.

Kandidati koji budu radili prema principima poluindividualne nastave pohađaće časove zajedno sa još jednim kolegom i imati priliku da izlože svoje predloge u vezi sa rasporedom rada, odnosno da kažu kada im odgovara da kurs startuje, kao i koji bi se termini i učestalost sprovođenja predavanja najbolje uklopili u ispunjavanje ostalih obaveza koje imaju. Da bi pomenuti raspored postao validan, potrebno je međutim da se sa njim saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Oni koji budu želeli da rade samostalno i da maksimalno utiču na organizaciju obrazovnog procesa mogu da traže da se za njih održi individualni seminar - osposobite se za uspešno realizovanje projekata. S obzirom na to da će se obučavati odvojeno od ostalih, ovi polaznici će dobiti priliku da navedu kada žele da imaju predavanja, koji bi im tempo rada najviše odgovarao, kao i da iznesu predloge vezane za datum početka kompletnog programa. U vezi sa tim će morati da se konsultuju sa profesorom koji vodi edukaciju i sa ovlašćenim predstavnikom organizatora, a svakako će se nastojati da se zahtevi prijavljenog što više ispoštuju, te da se napravi raspored koji će što je manje moguće poremetiti njegov privatni i poslovni život.

Za bilo koji od pomenutih modela da se opredele, pojedinačni kandidati mogu da rade preko interneta, odnosno da časove prate online, uz pomoć svojih kompjutera. Zbog toga imaju obavezu da na njih pre toga instaliraju namenski softver, a ukoliko to ne uspeju da urade samostalno, mogu obratiti za pomoć nekome iz ekipe tehničke podrške, koje funkcionišu u svakoj poslovnici pomenute institucije. Polaznici koji odaberu klasične časove dolaziće u određenim terminima na predavanja u prostorije najbližeg predstavništva organizatora.

Kada rukovodstvo neke kompanije poželi da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju sprovodi se korporativna obuka i kurs - osposobite se za uspešno realizovanje projekata. Časovi se tada održavaju kako preko interneta, tako i na standardni način, a oni koji se odluče za drugu variantu mogu da biraju lokaciju na kojoj će imati nastavu. U ponudi su prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, odgovarajući prostor u okviru kompanije za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Ovi kandidati radiće u skladu sa terminima i tempom koje budu zajednički odredili osoba koju je za to ovlastila njihova firma i zvanični reprezent organizatora.

Koliko je planirano da traje kurs i obuka - osposobite se za uspešno realizovanje projekata?

Organizator je predvideo da se pomenuta edukacija sprovodi u toku 7 dana, kroz 14 školskih časova. Tako će njeno trajanje ukupno iznositi 630 minuta, a svakoga dana će se održavati dvočasi. Dakle, kompletan program će se odvijati u ritmu 7 puta po 90 minuta.

Kandidati koje budu pohađali individualni seminar - osposobite se za uspešno realizovanje projekata, kao i osobe koje se budu obučavale u paru takođe će imati ukupno 14 časova, ali njihov raspored ne mora biti isti kao prethodno pomenuti. To će, naime da zavisi od dogovora koji sami polaznici postignu sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Radnici u određenom preduzeću za koje se sprovodi korporativna nastava isto će imati časove u ukupnom trajanju od 630 minuta, ali će raspored da odrede ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Navedeni raspored rada validan je, zapravo isključivo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - osposobite se za uspešno realizovanje projekata, jer tada o svim pojedinostima vezanim za obrazovni proces odlučuje koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Osposobite se za uspešno realizovanje projekata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje