Kurs i obuka - Ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Ne samo vlasnicima, odnosno direktorima kompanija, već je specijalizovana obuka i kurs - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje namenjena i direktorima sektora ljudskih resursa u firmama bilo koje strukture, ali i svima koji žele da se upoznaju sa navedenom temom.

Nastava se organizuje kako za pojedinačne polaznike, to jest za fizička lica, tako se može prilagoditi i zaposlenima.

Ukoliko nadležni u određenoj firmi budu izneli zahtev da se sprovede korporativni kurs, upravo će se oni dogovarati sa ovlašćenim licem predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome na koji način će biti organizovana predavanja. Radi se o tome da je princip, gotovo istovetan kao kada časovima pristupaju pojedinačni polaznici, s tim što postoji odstupanje vezano za mesto održavanja. Naime, korporativna obuka može biti održana i u poslovnicama ove institucije i online, ali i u okviru preduzeća, čiji zaposleni treba da je prate. U tom slučaju moraju biti obezbeđeni adekvatni uslovi za rad, a svakako će klijent da dobije jasne smernice o svemu onome, što izabrani prostor mora da sadrži.


Pred pojedinačne polaznike stavljen je zahtev da se odluče između nekoliko ponuđenih opcija, uzevši u obzir da se specijalizovani seminar - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje može pohađati u formi grupne, odnosno poluindividualne ili individualne nastave, a da je predviđeno da kandidati biraju hoće li časove pratiti prema klasičnom principu, to jest u poslovnicama ove institucije ili će to učiniti preko svog računara, a sa bilo kog mesta.

Broj osoba koje treba da prisustvuju grupnoj nastavi je definisan od strane organizatora i uključuje najviše osmoro polaznika, a minimalno ih mora biti prisutno četvoro. Zapravo je prijavljivanje najmanjeg broja kandidata i navedeno kao osnovni uslov za početak te vrste edukacije, pa će posle toga koordinator za nastavu konkretne poslovnice definisati sve detalje. Primarno će odrediti datum početka grupne obuke, a posle toga će precizirati i u kojim terminima bi trebalo kandidati predavanja da pohađaju i u skladu sa kakvom dinamikom će se ona odvijati. Svaki prijavljeni će dobiti obaveštenje o definisanim pravilima, a njih će morati u potpunosti da poštuje, zato što neće biti dozvoljeno vršenje nikakvih promena po njegovom zahtevu.

Kod individualne nastave, a koju treba samo jedan polaznik da prati, će se o načinu organizacije predavanja upravo on potpuno samostalno dogovarati kako sa profesorom, tako isto i sa koordinatorom za nastavu u onoj poslovnici navedene institucije, u kojoj neposredno pre toga bude izvršio prijavu, odnosno upis. Ističemo da se prema istim pravilima sprovodi i takozvana nastava u paru, odnosno poluindividualna, a u tom slučaju će dvoje prijavljenih zajedno da se o svemu pomenutom dogovaraju se nadležnima u odabranoj poslovnici.Svakako je pravilnikom ove institucije predviđeno održavanje časova u njenim poslovnicama i onlajn, to jest preko računara pojedinačnog polaznika.

Upravo kandidati koji se opredele za drugu opciju, koja je u ponudi moraju, za tu priliku koriste sopstveni kompjuter, a svakako će izvršiti i instalaciju propisanog softvera na njega. Podrazumeva se da je poželjno korišćenje stabilne veze sa internetom, a kome god bude bila neophodna pomoć ili u toku postupka instalacije softvera ili prilikom pristupanja časovima po tom principu, može se obratiti IT stručnjacima, koji su u timu svake poslovnice organizatora zaposleni i spremni da daju savet kome god je potrebno.

Obavezno je prijavljivanje svakog zainteresovanog kandidata, a nakon toga se sprovodi upis prema aktuelnim pravilima. A ta pravila podrazumevaju lično prisustvo svakoga od njih, te dostavljanje predviđenih dokumenata, o čemu će ih svakako neposredno pre toga obavestiti zaposleni konkretnog predstavništva institucije organizatora.

Prijava se vrši dostavljanjem osnovnih informacija o svakom pojedincu (prezime i ime, datum rođenja i podaci za kontakt), a što mogu da učine ili telefonskim putem ili elektronskim (na mejl adresu) ili lično.

Plan i program specijalizovane obuke - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Da bi mogle subvencije ove službe da budu iskorišćene od strane pravnih lica, odnosno poslodavca, neophodno je da oni budu sa svojim pravima primarno upoznati. Upravo tome će specijalizovani kurs i obuka - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje biti posvećen, a predviđeno je da polaznici detaljno budu informisani o trenutno važećim olakšicama.

Profesori će im zatim objasniti i kome je dozvoljeno da se javi na konkurs, odnosno šta sve mora da ispuni pravno lice, a da bi moglo da aplicira za dobijanje subvencija pri ovoj službi.

Svakako će detaljno da im pojasne i koja bi trebalo sve dokumenta tom prilikom da prilože, a informisaće ih i o rokovima, koji su navedeni za donošenje zvanične odluke, kao i o tome da li je određeno pravno lice ispunilo zahteve, te dobilo subvencije ili nije.

Isto tako će stručna obuka i kurs - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje omogućiti prisutnima da se upoznaju sa odredbama ugovora, koji će poslodavac u tom slučaju sklopiti sa ovom institucijom. Svakako će im biti naročito ukazano na obaveze koje imaju po tom ugovoru, ali i na moguće kršenje njegovih odredbi, te na pravne posledice takvih postupaka.

Podrazumeva se da će kandidati vrlo detaljno biti upoznati i sa visinom subvencija, koje se trenutno dozvoljavaju, a svakako će predavači da im ukažu i na to za koje grupe nezaposlenih lica su one predviđene. Akcenat će tom prilikom biti stavljen na podsticaje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, odnosno na subvencije koje u tom slučaju može da dobije određeno pravno lice.

Kako je tema, kojom se specijalizovani seminar - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje bavi takva, da može prouzrokovati određene nedoumice kod prisutnih, svima njima će biti pružena mogućnost da učestvuju u završnom delu edukacije, te da predavačima upute pitanja u vezi nejasnoćama koje se tiču konkretne teme.

Gde se organizuje kurs i obuka - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje i u kojim terminima?

Za sada institucija organizatora posluje na preko 20 lokacija, tako da se u svakom gradu u kome Obrazovni centar Akademije Oxford ima predstavništvo i organizuje specijalizovana obuka i kurs - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dostupna je i opcija da pojedinačni polaznici časove pohađaju online, a kada moraju imati kompjuter, kako bi predavanja pohađali na taj način. Njihova je obaveza, na prvom mestu da stabilnu internet vezu tom uređaju obezbede, a onda i da softver na njega instaliraju. Podrazumeva se da će oni instalaciji softvera pristupiti samostalno, a prema prethodno dobijenim uputstvima od strane zaposlenih u konkretnoj poslovnici ove institucije. Naravno, u slučaju da ne uspeju to da urade sami, mogu se obratiti članovima tima za pružanje tehničke podrške, koji funkcioniše u okviru svakog predstavništva.

Pošto se pojedinačni polaznici budu odlučili na kojoj lokaciji će pratiti nastavu, njihova je obaveza i da se opredele između mogućnosti da časove pohađaju u grupi, odnosno u paru (poluindividualna nastava) ili kroz takozvanu individualnu, a kojoj samo jedna osoba ima pravo da prisustvuje.

Osim razlike u broju polaznika, prisutna je i značajna razlika u načinu organizacije. Zapravo se radi o tome da smernice o načinu sprovođenja grupne nastave daje ovlašćeno lice konkretne poslovnice, a to kod individualne, odnosno poluindividualne čine zajedno profesor, jedan ili dvoje polaznika i koordinator za nastavu. Naime, oni će se dogovoriti oko toga kog datuma će početi poluindividualni ili individualni seminar - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a posle toga će definisati i u kojim terminima će predavanja biti sprovedena i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom.

Međutim, kod grupne nastave ne postoji mogućnost da to urade pojedinci, već se sve prepušta zvanično ovlašćenom koordinatoru za nastavu. Posebno mora biti istaknuta činjenica da taj tip edukacije ne može početi dok ne bude osnovni uslov za to bio ostvaren. A radi se o tome da je organizator vrlo precizno odredio koliko ljudi ima pravo grupnu edukaciju da prati, te se stoga i zahteva da njih 4 minimum prvo izvrše prijavu, jer tek posle toga grupa može da bude formirana. U optimalnom roku nakon kreiranja grupe od najmanjeg broja članova će ovlašćeni koordinator konkretnog predstavništva pomenute institucije definisati na koji način će se časovi organizovati. A sve što on bude u tom slučaju odredio će biti saopšteno na propisan način prijavljenima, te se od njih zahteva da se tih smernica u potpunosti pridržavaju, zato što se ne uzimaju u obzir zahtevi za promenama niti jednog segmenta kod grupne nastave.

Pomenuta obrazovna institucija organizuje i edukaciju isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, a kojom prilikom se sprovodi korporativni kurs i obuka - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Taj tip nastave će biti organizovan onako kako budu dogovorili i zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme, sa jedne strane i ovlašćeno lice institucije organizatora, sa druge. Pored toga što će oni zajedno da definišu datum početka, odnosno dinamiku održavanja časova i termine, moraće da preciziraju i na kom mestu će definisani broj radnika da pohađa predavanja. Radi se o tome da samo korporativni kurs može biti sproveden na drugoj lokaciji, a na prvom mestu se misli na prostor u samoj firmi. Ukoliko pomenuta lica budu procenila da je to najbolja opcija za radnike, nadležno lice zainteresovanog preduzeća će dobiti informacije o tome šta konkretni prostor mora da sadrži, tako da će predavanja u njemu biti organizovana isključivo ukoliko propisani uslovi budu bili u potpunosti ispunjeni.

Na koji način se održava specijalizovani seminar - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje?

S obzirom na to da se stručni kurs i obuka - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje može organizovati i za fizička lica, a kada pojedinci pristupaju časovima i za pravna lica, u kom slučaju tačno određeni broj zaposlenih treba da prati predavanja, to se donekle razlikuje princip njihove organizacije.

Najpre da naglasimo da se nastava za radnike nekog preduzeća, odnosno takozvana korporativna obuka sprovodi prema smernicama klijenta primarno, a koje će on usaglasiti sa nadležnim licem jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Svakako će biti omogućeno definisanom broju radnika i da časove tada pohađaju u okviru svoje kompanije, a ako to bude smatrano najboljim rešenjem. Organizator će klijenta, odnosno vlasnika te kompanije precizno obavestiti o tome šta navedeni prostor mora da sadrži, kako bi radnici predavanja bez ikakvih smetnji pratili.

Pojedinačni polaznici na raspolaganju imaju nekoliko mogućnosti, uzevši u obzir da se nastava može pohađati kako u poslovnicama ove institucije, tako isto i onlajn, odnosno preko kandidatovog računara. Takođe je predviđeno pravilnikom da se svaka od njih može organizovati ili za grupu polaznika ili samo za jednu osobu, odnosno za njih dvoje, uzevši u obzir da se sprovodi kako grupni, tako i individualni kurs i obuka - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje, ali i poluindividualna edukacija.

Podrazumeva se da će preko svog računara pratiti predavanja onaj polaznik, koji se opredeli za opciju online nastave, a biće neophodno i da softver na njega prethodno instalira. Sve dodatne informacije i pitanja, taj kandidat može uputiti članovima tima za tehničku podršku u konkretnom predstavništvu ove institucije, a koji će nastojati da mu olakšaju i celokupan postupak instaliranja softvera i pristup predavanjima na taj način. Poželjno je da postoji stabilna veza sa internetom u onom prostoru iz koga taj polaznik bude odlučio časove da pohađa.

Nastava koja je poznata kao poluindividualna je kreirana tako da je prate dve osobe, a organizuje se na isti način kao i edukacija koju treba jedan kandidat da pohađa. Naime, u pitanju su izuzetno fleksibilna pravila, zato što je predviđeno da se časovi organizuju upravo onako kako prijavljeni kandidati budu dogovorili sa predstavnikom konkretne poslovnice organizatora i sa onim licem, koje će ili poluindividualnu nastavu ili individualnu da vodi.

Međutim, pravila po kojima se organizuje grupni seminar - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje su mnogo strožija, budući da koordinator za nastavu određuje na koji način tačno će predavanja da budu sprovedena. Da pojednostavimo, on će definisati kako datum početka celokupne edukacije, tako isto i tačne termine u kojima će časovi biti održani, ali i dinamiku, te će isto tako precizirati i koliko bi trebalo da traje grupna nastava. Ali on to sve ne može da učini ako se u određenom predstavništvu ne oformi grupa.

Upravo zato se naglašava svakome, ko je za grupni tip edukacije zainteresovan, da ta vrsta nastave ne može da počne dok se ne stekne uslov, pa je neophodno da svaki prijavljeni budi svestan činjenice da mora sačekati ostvarenje tog uslova.

Koliko će stručna obuka i kurs - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje ukupno da traje?

Kada prijavljeni kandidat bude odlučio koji tip edukacije će pohađati, njemu će biti dostupne i precizne informacije o trajanju.

Stvar je u tome da individualni i poluindividualni seminar - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje podrazumeva drugačiji princip organizacije, nego nastava koju prati više polaznika.

Nastavni fond je isti za svaki tip nastave, a o tome kakvom dinamikom će oni biti održavani kod nastave u paru i individualne će se dogovoriti dvoje, odnosno jedan polaznik sa nadležnima u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Nasuprot tome, prilikom sprovođenja edukacije u grupi će dinamiku održavanja ukupnog nastavnog fonda, a shodno tome i ukupno trajanje, odrediti koordinator za nastavu. Podrazumeva se da će svaki prijavljeni podatke o terminima i o datumu početka dobiti od nadležnih u onoj poslovnici, a u okviru koje se neposredno pre toga oformi jedna grupa i to od najmanjeg broja članova.

Kako se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje, a predviđeno je da se nastava namenjena zaposlenima organizuje prema dogovoru, koji će imati nadležno lice zainteresovane firme i institucije organizatora, to će informacije o tačnom trajanju biti naknadno dostupne.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ostvarite pravo na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje