Kurs i obuka - Ovladajte osnovama dikcije

Na koji način se izražavamo prilikom poslovnih sastanaka, te kako komuniciramo sa svojim kolegama i nadređenima je vrlo važno za uspešnost u poslovnoj sferi, tako da slobodno možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama dikcije namenjena apsolutno svakome, ko želi da unapredi kvalitet svog rada.

Nastava se organizuje kako za fizička lica, tako isto po zahtevu i za zaposlene u preduzećima, a bez obzira u kojoj oblasti da ona posluju.

Mora biti prvo izvršena prijava, a u kom slučaju pojedinačni polaznik dostavlja ime i prezime, datum rođenja i broj telefona lično zaposlenima u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u bilo kom gradu, s tim što prijava može biti izvršena i elektronski, ali i putem telefona.


Obavezan je svaki prethodno prijavljeni kandidat i da se lično pojavi u odabranoj poslovnici, kako bi mogao zvanično da bude upisan. Neposredno pre toga će dobiti sve potrebne informacije od zaposlenih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora o postupku upisa, kao i o dokumentima koja mora da pribavi.

Da napomenemo i to da se korporativni kurs i obuka - ovladajte osnovama dikcije može organizovati po zahtevu vlasnika kompanija, a časovi se u tom slučaju sprovode u skladu sa dogovorom koji nadležno lice u firmi klijenta ima sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Osim dogovora o datumu početka korporativne edukacije, odnosno o terminima u kojima će predavanja biti sprovedena, oni će morati da se usaglase i oko toga koliko će ukupno dana nastava trajati, to jest kako će časovi biti raspoređeni i o mestu na kome će biti održani. Ističemo da nastava može biti održana van prostorija poslovnice organizatora samo u tom slučaju, ali pod uslovom da klijent izabere adekvatan prostor.

Nakon izvršene prijave, svaki pojedinačni polaznik se upisuje i bira da li će nastavu pohađati onlajn ili u samoj poslovnici pomenute institucije, te da li će to učiniti kroz individualnu, poluindividualnu ili grupnu.Zahteva se da ima računar apsolutno svaki kandidat, koji bude izabrao praćenje nastave online, te da u konkretnom prostoru ima i stabilnu internet vezu. Da bi mogao časove na taj način da pohađa, moraće pre zvaničnog datuma početka odabranog tipa edukacije i da instalira samostalno namenski program na svoj računar. Stalni članovi tima za tehničku podršku kandidatima su dostupni na zahtev i to u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Potrebno je da posle toga kandidat izabere da li će nastavu pohađati individualno ili u paru, odnosno da li će se odlučiti da specijalizovani seminar - ovladajte osnovama dikcije pohađa u grupi, jer će tek posle toga dobiti tačne informacije o detaljima vezano za organizaciju predavanja.

Naime, prilikom održavanja individualne i poluindividualne obuke se sprovode istovetna pravila, a ona podrazumevaju da se kordinator za nastavu same poslovnice, zatim profesor koji edukaciju vodi i jedan ili dvoje polaznika, a sve u skladu sa tim koji tip obuke je u pitanju, dogovaraju o načinu organizacije. A uz to što određuju datum početka odabranog tipa kursa, oni se usaglašavaju i oko tačnih termina u kojima će predavanja biti organizovana i oko trajanje nastave, to jest oko toga prema kakvoj dinamici će predavanja da budu raspoređena.

Način organizacije časova definiše ovlašćeno lice poslovnice, u okviru koje je navedeni uslov već ispunjen, odnosno koordinator za nastavu. Njegova je obaveza da odredi i datum početka grupne obuke, ali i termine održavanja časova, odnosno da precizira kako će oni biti raspoređeni. Apsolutno sve što bude prethodno bilo definisano će članovi konkretne grupe morati u potpunosti da prihvate, jer se ne vrše nikakve promene po njihovom zahtevu.

Program i plan specijalizovane obuke – ovladajte osnovama dikcije

Na samom početku ove edukacije će polaznicima biti predstavljene osnovne informacije o tome koliko ljudi u proseku dnevno izgovore reči, ali i zbog čega je važno naučiti kako se one pravilno izgovaraju. Svakako da će specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama dikcije ponuditi prisutnima i objašnjenje čime se tačno ova nauka bavi, te na koji način se uz njenu primenu mogu poboljšati i govorne i glasovne mogućnosti svakog pojedinca.

Šta sve utiče na pravilan govor je naredna tema koja će biti predstavljena polaznicima ove edukacije. A tom prilikom će prvo biti objašnjeno zbog čega je vrlo važno pravilno disati, te će profesori kroz pažljivo osmišljene vežbe omogućiti kandidatima i da nauče kako se uz pravilno disanje može izbeći trema pred poslovni sastanak ili bilo kakvu vrstu javnog nastupa.

Na koji način artikulacija ima uticaja na pravilan govor je naredna tema koja će biti objašnjena polaznicima ove obuke. Budući da je vrlo važno uvežbati pravilan izgovor svih glasova, specijalizovani seminar - ovladajte osnovama dikcije će u tom delu omogućiti prisutnima i da saznaju koje vežbe u konkretnom slučaju treba da primene, a kako bi eventualno ispravili određene greške u izgovoru.

Naravno da je vrlo važno i pravilno akcentovati reči, a uz maksimalno poštovanje pravila našeg jezika, pa je upravo to sledeći segment kome će biti posvećena ovaj kurs.

Da bi neko pravilno govorio mora znati i na koji način je potrebno da istakne bitne reči, odnosno kako da maksimalno korektno podeli celokupan govor, što će svakako imati prilike da nauči tokom ove specijalizovane obuke.

Koliko je važan ritam i brzina govora je dobro poznato, tako da će profesori polaznicima omogućiti da saznaju i koje tačno vežbe je poželjno raditi kako bi se te veštine vremenom poboljšale.

Uzevši u obzir da je u praksi prisutno nekoliko tipova saopštavanja informacija, to će upravo njima obuka i kurs - ovladajte osnovama dikcije biti posvećena, tako da će pored ostalog prisutni saznati i koje su osnove besedništva i naracije, s tim da će poseban akcenat biti stavljen na sticanje znanja vezano za klasično informisanje.

Izuzetno je značajno tokom komunikacije sa poslovnim partnerima, ali i nadređenima, odnosno kolegama koje neverbalne znake osoba daje, tako da će polaznici ovog seminara biti u mogućnosti da se upoznaju i sa osnovama takozvane neverbalne komunikacije.

Akcenat će biti stavljen na različite vežbe, a od prisutnih se očekuje da ih kasnije i samostalno primenjuju kad god je to potrebno, kako bi svoje govorne sposobnosti podigli na značajno viši nivo.

Na kojoj lokaciji se organizuje kurs i obuka - ovladajte osnovama dikcije i kada?

Podatke o tome u kojim terminima, odnosno na u kom mestu će biti održan stručni seminar - ovladajte osnovama dikcije će pojedinačni polaznici dobiti kada prilikom upisa budu naveli da li nastavu žele da pohađaju samostalno, u grupi ili u paru, te da li im više odgovara onlajn ili edukacija koja se sprovodi na klasičan način, a direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Prema pravilima pomenute institucije, dve osobe pohađaju poluindividualnu obuku, te se upravo oni zajedno sa predavačem, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovaraju o terminima u kojima će časovi da budu održani, zatim o trajanju edukacije i o datumu njenog početka. Sve to isto se primenjuje i kada prijavljeni odluči časove da pohađa potpuno samostalno, ali se tada samo jedan kandidat o svemu tome dogovara sa ovim stručnjacima.

Sasvim su drugačija pravila kada se organizuje grupna obuka i kurs - ovladajte osnovama dikcije, jer koordinator za nastavu određuje na koji način će biti održavani časovi. Zapravo on odlučuje i o dinamici njihovog sprovođenja i o terminima, a datum početka određuje pošto osnovni uslov bude bio ostvaren. Naime, da bi grupni tip nastave mogao da bude sproveden, mora biti kreirana grupa, a ona treba da broji najmanje 4 člana.

Bez obzira za koji tip nastave se prijavljeni odluči, on može da izabere hoće li predavanja pohađati u samoj poslovnici ili će to učiniti sa neke druge lokacije, a online. Naravno da mora imati računar, kao i propisanu vezu sa internetom, a neposredno pre početka odabrane vrste nastave upravo polaznik treba da instalira namenski program na svoj kompjuter. Uzevši u obzir da u svakoj poslovnici navedene institucije postoji i tim stručnjaka, čije je zaduženje vezano za pružanje tehničke podrške tokom postupka instalacije softvera i pristupa nastavi onlajn, to svako ko bude imao neku poteškoću bi trebalo da ih kontaktira i zatraži pomoć.

Izuzev pojedinačnih polaznika, ovu edukacija mogu da prate i zaposleni u kompanijama, a tom prilikom se sprovodi korporativni kurs i obuka - ovladajte osnovama dikcije. Pravila koja se u tom slučaju primenjuju su prilično fleksibilna i podrazumevaju da se nadležna lica zainteresovane firme o načinu organizacije časova, kao i o mestu njihovog održavanja moraju dogovoriti direktno sa ovlašćenim osobama u poslovnici institucije organizatora u svakom gradu. Potrebno je napomenuti da je vlasnik kompanije, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik obavezan da optimalne uslove za održavanje nastave u svojoj firmi obezbedi, a ukoliko smatra da je njegovim zaposlenima lakše tu časove da pohađaju. Svakako će se on sa nadležnima u instituciji organizatora dogovoriti i o datumu početka korporativnog seminara, kao i o dinamici po kojoj će časovi biti organizovani i naravno, o tome u kojim će terminima radnici predavanja da pohađaju.

Prema kakvom principu se održava specijalizovani seminar - ovladajte osnovama dikcije?

Prilično su jednostavno pravila, koja se poštuju prilikom organizacije ove obuke za pojedinačne polaznike, a sa njima će svako od njih biti upoznat u trenutku upisa. Radi se o tome da se specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama dikcije može pratiti i online i u samoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a predviđeno je da se oba tipa edukacije mogu pohađati u grupi, samostalno ili u paru.

Ističemo da polaznici koji donesu odluku časove da pohađaju online, tom prilikom moraju obezbediti računar, zatim kvalitetnu internet konekciju, a iznet je zahtev i da oni instaliraju poseban tip programa na konkretni uređaj. Iako je sam postupak instalacije softvera prilično jednostavan, ponekad se dešava da kandidat naiđe na problem, a tada mu se preporučuje da kontaktira izabranu poslovnicu i obrati se zaposlenima u IT sektoru, kako bi taj problem na najbolji i najbrži mogući način otklonili.

Jasno je da je klasični tip edukacije onaj, koji organizator sprovodi u svim svojim poslovnicama širom naše zemlje.

Budući da je u ponudi individualna, grupna i poluindividualna edukacija, to je potrebno da svaki kandidat odluči koju će da pohađa, kako bi od zaposlenih u konkretnom predstavništvu organizatora dobio jasne smernice o načinu sprovođenja časova.

Mora znati svako koga interesuje poluindividualni kurs i obuka - ovladajte osnovama dikcije, odnosno nastava namenjena samo jednom polazniku, to jest individualna, da se prilikom njihove organizacije primenjuju potpuno ista pravila. A ona su u najvećoj mogućoj meri fleksibilna, jer se dozvoljava prisutnima da zajedno sa nadležnim profesorom, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici organizatora dogovore oko načina sprovođenja časova. Zapravo to podrazumeva definisanje termina njihovog održavanja, datuma početka nastave i njenog trajanja, odnosno preciziranja kakvom dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude sproveden.

Međutim, kandidati kojima više odgovara rad u grupi, moraju da budu strpljivi i da prihvate sve ono što bude koordinator za nastavu odredio, a vezano za način organizacije časova.

Neposredno nakon toga će svaki prijavljeni dobiti obaveštenje kako o datumu početka grupnog seminara, tako isto i o terminima u kojima treba da prisustvuje časovima i o njihovom tačnom rasporedu.

Preostalo je još reći i to da je u ponudi korporativni seminar - ovladajte osnovama dikcije, što je zapravo tip nastave koji se isključivo organizuje za zaposlene u različitim firmama. Princip sprovođenja te vrste nastave je, takođe prilično jednostavan, pošto je prepušteno nadležnima u instituciji organizatora i u okviru zainteresovanog preduzeća da zajedno definišu kog datuma će radnici početi da pohađaju predavanja, te u kojim terminima, ali i na kom mestu i u skladu sa kakvom dinamikom će taj tip edukacije da bude sproveden. Obavezni smo napomenuti i to da samo korporativna obuka može da bude održana van prostorija poslovnica institucije organizatora, odnosno direktno u samoj firmi, čiji bi zaposleni časove trebalo da pohađaju. Podrazumeva se da tada mora biti izabran isključivo prostor, čije karakteristike odgovaraju standardima, a sa ciljem što kvalitetnijeg sprovođenja edukacije.

Koliko je predviđeno da obuka i kurs - ovladajte osnovama dikcije traje?

Unapred će informaciju o trajanju nastave dobiti samo oni polaznici, koji odluče da pohađaju specijalizovani seminar - ovladajte osnovama dikcije u grupi, pošto u tom slučaju ovlašćeno lice konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome odlučuje i njegova odluka ne podleže izmenama.

Ponudom pomenute institucije je obuhvaćena i nastava u paru, odnosno poluindividualna i ona, koju bi trebalo samo jedna osoba da pohađa, a one se organizuju prema istovetnim pravilima. Zato i naglašavamo da podatke o njihovom trajanju kandidati imaju na raspolaganju nakon što ih budu samostalno definisali sa nadležnim licem odabranog predstavništva institucije organizatora i sa stručnjakom, koji će individualni ili poluindividualni tip edukacije da vodi.

Kada je u pitanju trajanje nastave za zaposlene, moramo napomenuti da to zavisi od dogovora nadležnih lica institucije organizatora i kompanije, čiji bi radnici predavanja trebalo da pohađaju. Zapravo će oni da se dogovore na koliko dana će predviđeni nastavni fond biti raspoređen, tako da će naknadno biti saopšteno polaznicima koliko će ukupno da traje korporativni kurs i obuka - ovladajte osnovama dikcije. Podrazumeva se da će da se usaglasiti i oko termina sprovođenja časova, lokacije njihovog održavanja i tačnog datuma početka korporativne nastave.

Trajanje: 8 dvočasa, 16 školskih časova

Teme:

 1. Artikulacija
 2. Disanje
 3. Dinamika
 4. Akcenti
 5. Ritam govora
 6. Dikcijske figure
 7. Vidovi saopštavanja
 8. Elementi neverbalne komunikacije

Cena: 14,000 RSD

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama dikcije"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje