Kurs i obuka - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja

Pre nego što napomenemo ko spada u ciljnu grupu, moramo naglasiti da stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja uključuje i deo koji je vezan za rad na računaru, tako da se od svakog prijavljenog očekuje i da je prethodno stekao adekvatna znanja vezano za rad u programu Microsoft Excel.

U principu bi konkretnoj edukaciji trebalo da pristupi svako ko ima dodira sa oblašću finansijama u određenom preduzeću, a prvenstveno se misli na one osobe koje se nalaze na čelu tog sektora. Naravno da nastavu može da pohađa i svaki pojedinac koji se zainteresuje za konkretnu temu.

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje praćenje nastave na nekoliko načina (individualna, poluindividualna i grupna), a da je otvorena opcija za njihovu organizaciju i preko interneta i u poslovnicama ove institucije, to se očekuje da svaki prijavljeni lično odluči na kom mestu će predavanja pohađati i kroz koji tip edukacije.


Sve to će on navesti ovlašćenom predstavniku institucije organizatora već prilikom prijave, odnosno upisa, a kome će neizostavno morati lično da prisustvuje.

U radno vreme jedne od preko 20 poslovnica institucije organizatora, zainteresovani pojedinac može da dođe lično i izvrši prijavu, odnosno da zaposlenom da osnovne informacije o sebi (ime, prezime, datum rođenja i broj telefona). Onaj kandidat kome ne odgovara takav način prijavljivanja, konkretne informacije može da pošalje ili elektronski (na mejl adresu) ili tako što će da kontaktira najbliže predstavništvo pomenute institucije telefonom i izvrši prijavu na taj način.

Podrazumeva se da će svako od njih biti precizno obavešten kako o obavezi dolaska u prostorije određene poslovnice zarad upisa, tako isto i o dokumentima koja bi trebalo da donese tom prilikom.Ukoliko bude bio iznet zahtev da polaznik specijalizovani seminar - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja pohađa na klasičan način, od njega se očekuje da časove prati u onoj poslovnici institucije organizatora, u kojoj bude izvršio prethodno kako prijavu, tako i upis.

Uz korišćenje sopstvenog kompjutera, a na koji će instalirati tačno definisani softver, će polaznik da nastavu prati onlajn. Potrebno je da postoji kvalitetna internet veza u okviru prostora, iz koga želi da pristupa predavanjima. Ukoliko neko od njih ne bude u skladu sa pravilima uspeo da izvrši instalaciju namenskog softvera, ima pravo da kontaktira najbliže predstavništvo pomenute institucije i zahteva pomoć stručnjaka, koji su za pružanje tehničke podrške zaduženi.

Istakli bismo i to da se i online, ali i ona nastava koja važi za klasičnu mogu pohađati kako putem individualne i poluindividualne, tako i putem grupne.

Svakako je glavna razlika između njih vezana za broj kandidata, kojima je dozvoljeno prisustvo, pa tako jedna osoba prati individualnu, a dvoje njih pristupa poluindividualnoj, te grupnu, koju prati više osoba.

Iako to jeste osnovna razlika, naglašavamo da kod poluindividualne i individualne edukacije definisanje detalja vezano za organizaciju biva prepušteno sa jedne strane polazniku, a sa druge ovlašćenim licima konkretne poslovnice organizatora, odnosno profesoru i koordinatoru za nastavu.

Da bi uopšte mogao da bude sproveden specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja u formi grupne edukacije, neophodno je da se najmanji broj kandidata prvo prijavi, odnosno upiše, to jest mora biti kreirana jedna grupa u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Tek kada taj zahtev bude bio ostvaren, ovlašćeno lice te poslovnice stiče pravo da definiše na koji način će časovi biti organizovani, odnosno da odredi kako dinamiku njihovog sprovođenja i termine, tako isto i datum početka. Podrazumeva se da će biti obavezan svako ko je zainteresovan za praćenje časova na taj način, da poštuje ono što organizator bude definisao, jer se ne smeju izvršiti promene niti jednog segmenta kod nastave, koja se organizuje za grupu polaznika.

Valjalo bi istaći i to da se u zvaničnoj ponudi navedene institucije, pored edukacije namenjene pojedincima nalazi i ona koju bi trebalo da prate radnici, odnosno članovi tima bilo koje kompanije. U tom slučaju se časovi organizuju baš onako kako se predstavnik zainteresovane firme, odnosno njen direktor dogovori sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice institucije organizatora. Potrebno je da se oni usaglase kako oko datuma početka nastave i tačnih termina u kojima će predavanja biti organizovana, tako isto i oko trajanja, odnosno načina raspoređivanja celokupnog nastavnog fonda. S obzirom na to da ponekad klijent može izneti zahtev da se korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja organizuje i u okviru samog preduzeća, to se podrazumeva da će ova institucija maksimalno izaći u susret i tom zahtevu, ali isključivo ukoliko prostor bude odgovarajući, odnosno prema pravilima opremljen.

Čime se tačno bavi stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja?

Trebalo bi da u okviru početnih predavanja, specijalizovani seminar - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranjaomogući prisutnima da saznaju zbog čega je izuzetno važno ovladati ovim znanjima, te kako finansijsko analiziranje, odnosno planiranje troškova može da utiče na celokupno poslovanje određenog preduzeća.

Predavači će pokazati na primerima, kako bi trebalo da funkcioniše definisanje poslovnih ciljeva i to primarno kratkoročnih, a posle toga i onih koji se smatraju strateškim. Nakon toga će prisutnima biti objašnjeno i zbog čega je važno da se i jedna i druga vrsta ciljeva pravilno formira, a zatim će im biti detaljno objašnjeno koje se sve metode i alati koriste prilikom njihovog ostvarivanja.

Biće reči i o načinu komunikacije između sektora finansija i upravljačkog sektora određene kompanije, a svakako će profesori pojasniti i za koji segment poslovanja su odgovorni finansijski analitičari, odnosno nadležni u sektoru finansija, a za koji menadžment tog preduzeća.

Predviđeno je programom da specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranjao obrad ii vrlo važnu temu, a koja je vezana za pripremu različitih poslovnih izveštaja, koji su naročito važni za pravilno upravljanje sektorom finansija. Tom prilikom će između ostalog njima biti pojašnjeno na koji način se izrađuje bilans stanja, odnosno bilans uspeha, a biće upoznati i sa različitim promenama na kapitalu. Osim toga, profesori će govoriti i o pojmu takozvanog bruto bilansa, a svakako će ukazati prisutnima i na važnost pravilnog kreiranja internih izveštaja.

Sve informacije koje su vezane za izradu finansijskih poslovnih planova će dobiti polaznici navedene obuke, a profesori će između ostalog govoriti kako o dugoročnom planiranju, tako i o postupku sprovođenja godišnjeg popisa obaveza i imovine.

S obzirom na to da je praksa izuzetno značajna za sprovođenje postupka finansijskog planiranja, odnosno finansijske analize, to će značajan deo ove edukacije biti usmeren na praktičan rad, kojom prilikom polaznici uče da koriste adekvatne funkcije programa Microsoft Excel.

Osim već pomenutih tema, specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja će obraditi i onu koja se odnosi na pravilnu izradu poslovnog plana, a primarno sa finansijskog aspekta. Između ostalog će polaznici naučiti da izrađuju zahtevane mesečne, odnosno polugodišnje i godišnje izveštaje, te da ih pravilno tumače.

Kandidatima će biti predstavljeni i primeri iz prakse, a predavači će im ukazati i na one greške koje se najčešće javljaju u radu, te će prisutnimaa objasniti i kako bi trebalo da funkcionišu ovi procesi uz maksimalno izbegavanje različitih propusta.

Sva pitanja koja pojedinci budu imali će moći da postave profesorima u završnom delu navedene edukacije.

Na kom mestu se organizuje i kada seminar - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja?

Bitno je na samom početku naglasiti da institucija organizatora ima izuzetno bogatu ponudu, tako da će prijavljeni polaznici tek na osnovu ličnog izbora dobiti tačne informacije kako o terminima u kojima se specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja održava, tako isto i o mestu sprovođenja časova.

Radi se o tome da postoji mogućnost praćenja nastave ili u paru ili individualno, ali i u okviru grupe, pa samim tim i termini održavanja zavise od toga za koju opciju se polaznik odluči.

Kod grupne obuke će odluku o terminima održavanja, a ali isto tako i o dinamici da donese ovlašćeni koordinator za nastavu i to isključivo one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se shodno pravilniku pre toga oformi grupa. Pošto se to bude dogodilo, koordinator će odlučiti o svemu pomenutom, ali i o datumu početka, a onda će obavestiti sve prijavljene na za to predviđeni način. Obavezni smo da istaknemo i to da se odstupanja ne dozvoljavaju, odnosno da se zahtevi polaznika za promenom bilo kog segmenta ne smeju prihvatiti kod grupne edukacije, jednostavno zato što je tako aktuelnim pravilnikom određeno.

Ali ukoliko polaznik želi da ovu edukaciju pohađa samostalno ili u društvu još jednog kandidata, dobiće potpunu slobodu da definiše ne samo termine održavanja časova, nego i trajanje, kao i datum početka. o svemu tome će se on dogovarati kako sa profesorom, koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u prethodno odabranoj poslovnici navedene institucije.

Što se tiče mesta održavanja, u ponudi je online obuka i kurs - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja, ali i ona koja se sprovodi po klasičnom principu, to jest u propisano opremljenim prostorijama poslovnica institucije organizatora, a koje se trenutno nalaze na više od 20 lokacija u zemlji.

Naravno da mora imati sopstveni računar svako, ko se odluči za drugu ponuđenu opciju, odnosno za praćenje nastave online. A da bi bio u mogućnosti predavanjima bez bilo kakvog ometanja da prisustvuje, moraće da kvalitetnu internet konekciju obezbedi tom uređaju, ali i da propisno instalira softver na njega. Ukoliko bude bilo potrebe, biće mu na raspolaganju i pomoć IT stručnjaka, koji su u svakom predstavništvu navedene institucije zaposleni.

Izuzev edukacije koju treba pojedinačni polaznici da pohađaju, po zahtevu se organizuje i takozvani korporativni seminar - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja, a što je tip nastave koji se sprovodi isključivo za radnike određene kompanije. U tom slučaju će nadležno lice zainteresovane firme definisati po kom principu će se časovi sprovoditi i to direktno sa koordinatorom određene poslovnice organizatora, odnosno sa ovlašćenim licem. Dozvoljeno je i da predavanja budu sprovedena u okviru konkretnog preduzeća, a ako ta opcija bude smatrana najboljom, s tim što se u tom slučaju klijent obavezuje da se pridržava pravila vezano za opremljenost tog prostora. Inače će on sa pomenutim licem definisati u kojim terminima će njegovi radnici pohađati predavanja, zatim koliko će uopšteno korporativna obuka trajati i kog datuma će početi.

Prema kakvom principu se stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja održava?

Uopšteno govoreći, u ponudi ove specijalizovane institucije se nalazi kako obuka i kurs - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja za pojedince, odnosno koju prate fizička lica, tako isto i korporativna nastava.

Pravila su vrlo jednostavna, te se podrazumeva da prijavljeni pojedinci ili nadležni u kompanijama biraju između grupne, individualne i poluindividualne nastave, odnosno odlučuju da li će predavanja pohađati onlajn ili u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Jedino odstupanje koje postoji se odnosi upravo na korporativnu obuku, pošto tada postoji mogućnost i da časovi za zaposlene budu organizovani u okviru njihove firme. Naravno da će nadležno lice te kompanije morati da obezbedi sve što je potrebno u odabranom prostoru, a kako bi korporativni kurs mogao da bude bez ikakvih smetnji održan. inače je princip organizacije nastave namenjene zaposlenima vrlo fleksibilan, te se podrazumeva da će direktor tog preduzeća ili ono lice, koje poseduje propisana ovlašćenja da se sa predstavnikom jedne od poslovnica organizatora dogovori kako o mestu održavanja i terminima, tako isto i o datumu početka nastave, odnosno o trajanju, to jest o načinu rasporeda celokupnog nastavnog fonda.

Pojedinačni polaznici imaju mogućnost da specijalizovani seminar - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja prate online, a kada se od njih zahteva da na sopstveni kompjuter instaliraju prethodno određenu vrstu softvera, te se podrazumeva da će kroz takozvane virtuelne učionice pristupati nastavi. Svakako će im biti omogućena i profesionalna tehnička podrška, a u slučaju da naiđu na neku poteškoću tokom procesa instalacije tog softvera ili da imaju neki problem za vreme praćenja nastave na taj način.

Druga opcija podrazumeva da polaznik dolazi u predstavništvo navedene institucije i tom prilikom predavanja prati prema klasičnom principu, odnosno u propisno opremljenim učionicama organizatora.

Kako online, tako i klasična nastava mogu da budu praćene ili u formi grupne ili potpuno individualno, a moguće je da bude organizovan i poluindividualni kurs i obuka - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja, kada je dvoje ljudi prisutno.

Inače se takozvana nastava u paru organizuje prema istovetnim principima kao i ona, koju treba samo jedan kandidat da prati. Naime, u tom slučaju se ili jedan prijavljeni ili njih dvoje dogovaraju direktno sa licima, koja su ovlašćena za organizaciju i sprovođenje nastave u konkretnoj poslovnici, odnosno sa koordinatorom i profesorom oko svih detalja.

Međutim, prilikom sprovođenja grupne edukacije se moraju poštovati sva pravila, koja definiše tom prilikom koordinator za nastavu. Jednostavnije govoreći, vrlo je važno da se minimalan broj polaznika prijavi u konkretnom predstavništvu, odnosno da se stekne uslov za kreiranje grupe i početak tog tipa edukacije. Dakle, odmah nakon kreiranja jedne grupe će organizator definisati kog datuma bi trebalo nastava da počne, potom u kojim terminima će polaznici časove da pohađaju i u skladu sa kakvom će to biti dinamikom. Naravno da će oni biti o svemu tome u najkraćem mogućem roku obavešteni.

Koliko bi trebalo da traje obuka i kurs - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja?

Specijalizovani seminar - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja se za grupu polaznika organizuje prema dinamici, koju određuje koordinator za nastavu. Napominjemo da će naknadno, odnosno posle kreiranja grupe, svako od njih precizno biti obavešten o načinu rasporeda predviđenog nastavnog fonda.

Drugačija pravila se primenjuju prilikom organizacije poluindividualne edukacije, odnosno one koju treba da pohađa samo jedna osoba, tako da će svako od njih o dinamici održavanja, a posredno i o trajanju da se usaglasi sa ovlašćenim licem određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa nadležnim predavačem.

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka - ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja, a da se taj vid nastave organizuje na vrlo fleksibilan način, to će o svim detaljima, pa i o dinamici da se zajedno dogovore predstavnik institucije organizatora i one kompanije, koja želi određeni broj svojih zaposlenih da edukuje u ovoj oblasti.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama finansijske analize i planiranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje