Kurs i obuka - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS)

Zaposleni u kompanijama koji imaju zadatak da donose važne strateške odluke, ali i lica koja upravljaju sektorom za uvoz, odnosno izvoz se smatraju ciljnom grupom kandidata za seminar – ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS). Oblasti koje navedena edukacija obuhvata mogu da budu od koristi i osobama koje, u svojim firmama imaju zadatak da obavljaju delatnosti vezane za stavljanje robe u slobodan promet, skladištenje, aktivno i pasivno oplemenjivanje robe, i ostalo što čini carinski postupak. Pomenuta obuka će, bez sumnje interesovati i posrednike u carinskom postupku, odnosno zastupnike stranog lica, ali i stručnjake za međunarodni transport svih vrsta robe, to jest špeditere.

Važan podatak za sve koji bi želeli da pohađaju naznačenu edukaciju jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi kako online, tako i klasično praćenje predavanja, ali i različite načine rada, od individualnog i poluindividualnog, preko grupnog do korporativnog.

Polaznici koji bi želeli da časove pohađaju preko svojih računara imaće obavezu da na njih, pre početka nastave instaliraju namenski softver, za šta će im biti dostavljena sva neophodna uputstva. Većina kandidata ovo uspeva da obavi bez ikakvih problema, no za one koji se ne snađu najbolje obezbeđena je tehnička podrška od strane informatičkih stručnjaka, koji rade u svakoj poslovnici organizatora. Ostalima je na raspolaganju standardno održavanje predavanja, prema principima frontalne nastave i to u odgovarajuće opremljenim prostorijama određenog predstavništva navedene obrazovne institucije.


Osobama koje žele stoprocentnu pažnju predavača, namenjen je individualni kurs i obuka - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS), koji se sprovodi u skladu sa principom „jedan na jedan“. Slična je situacija i kod poluindividualnog rada, jedino što tu profesor istovremeno podučava dvoje kandidata. Ova dva modela sprovođenja edukacije dozvoljavaju polaznicima da rade u sopstvenom ritmu, tačnije rečeno da vreme održavanja časova i njihovu učestalost, ali i sam termin početka edukacije usklade sa svojim obavezama, ali se o svemu tome naravno moraju dogovoriti sa svojim predavačem i sa koordinatorom za nastavnu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Princip odvijanja nastavnog procesa je drugačiji kod grupne edukacije, s obzirom na to da ovde plan i program rada, odnosno vreme održavanja časova, njihov ritam i datum kada seminar startuje određuje koordinator u datom predstavništvu pomenute institucije. Članovi grupe, njih minimalno četvoro, moraju da prihvate utvrđeni raspored i da ga se pridržavaju. Ponekad je, takođe potrebno da sačekaju da grupa bude oformljena, u slučaju da se za ovakav način rada nije prijavilo dovoljno polaznika. Treba napomenuti i to da u jednoj grupi može da bude najviše osmoro prijavljenih, jer sa većim brojem članova ne bi mogla kvalitetno da funkcioniše.

Svi zainteresovani za oblasti koje obuhvata stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS), moraju najpre da se prijave, što mogu da učine na nekoliko načina. Prva opcija je da dođu u najbližu poslovnicu organizatora, kojih ima više od 20 širom naše zemlje i ovlašćenom službeniku navedu koji im je broj kontakt telefona, kako se zovu i prezivaju, te kada su rođeni. Isti postupak mogu da obave telefonom ili slanjem mejla na naznačenu adresu organizatora. Kada prijavljivanje bude završeno, kandidati će biti pozvani na zvanični upis, a biće im tačno navedena i dokumenta koja tom prilikom treba da predaju. Napominjemo da se upis vrši u predstavništvima pomenute institucije i polaznici mu moraju lično prisustvovati.

Za zaposlene u nekoj kompaniji sprovodi se korporativni seminar, koji može da se održava uživo u prostorijama neke poslovnice organizatora, ali i na bilo kom drugom mestu ukoliko su zadovoljeni kriterijumi za kvalitetan obrazovni rad. Ovakvu edukaciju kandidati mogu da prate i preko interneta, a termine i učestalost časova, kao i vreme početka nastave odrediće ovlašćeni predstavnik institucije koja organizuje kurs i lice koje predstavlja konkretnu firmu.Plan i program seminara - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS)

Kako je Republika Srbija uvela određene novine u zvanične carinske postupke, polaznici će već na predavanju kojim počinje specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS) biti upoznati sa svima njima. Ovlašćeni stručnjaci koji vode edukaciju će zatim veoma detaljno govoriti o zajedničkom tranzitnom postupku, koji se u našoj zemlji odnedavno primenjuje, a koji omogućava da se roba između država potpisnica prevozi na osnovu jednog obezbeđenja i jedne elektronske deklaracije. U ovoj oblasti, polaznici će dobiti i sve potrebne informacije u vezi sa vrstama tranzita, kao i sa postupkom koji se sprovodi u polaznoj i tranzitnoj carinskoj ispostavi, ali i na odredištu.

Posebno predavanje biće posvećeno pojednostavljenim tranzitnim postupcima, koji se mogu podeliti na one koji se odobravaju privrednim subjektima i druge, koji se dobijaju na osnovu vrste transporta robe. Kandidatima će biti objašnjeno šta se podrazumeva pod posebnim plombama, ali i na koji način se popunjava zahtev za pomenute olakšice, te kako se izdaju odobrenja od strane nadležnih, kojima se zapravo potvrđuje status ovlašćenog primaoca ili, pak status ovlašćenog pošiljaoca.

Kroz dalji obrazovni proces, koji uključuje obuka i kurs - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS) polaznici će saznati sve o vrstama garancija, a posebno će biti reči o garancijama za zajednički tranzit i onima za osetljivu robu. Kandidatima će, takođe biti pojašnjen i proces davanja odgovarajućih odobrenja u okviru zajedničkog tranzitnog postupka.

S obzirom na to da su osnovni ciljevi uvođenja NCTS sistema, odnosno kompjuterskog vođenja tranzitnih postupaka, mogućnost elektronskog praćenja svih faza kroz koje prolazi jedna pošiljka, od robe koja je otpremljena, sve do prispeća i rasterećenja garancija, kandidati će se, tokom edukacije dobro upoznati sa novom elektronskom carinom. Radi se o tome da se u tom procesu svi postupci obavljaju bez papirne dokumentacije, a elektronska dokumenta se elektronski i potpisuju. Stoga će ovlašćeni profesori, pred kraj kursa upoznati polaznike sa svim aktivnostima koje će ubuduće morati da primenjuju u cilju automatizacije postupka carinjenja.

Kada se završi seminar - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS), svi koji su pohađali edukaciju biće osposobljeni da praktično primene znanja koja su stekli. U okviru kompanija za koje rade ili, pak u sopstvenu korist, znaće na koji način se sprovodi pomenuti savremeni tranzitni postupak, ali i kako se dobijaju odobrenja za pojednostavljivanje istog i koja sve dokumenta i potvrde u tu svrhu treba pribaviti. Kandidati će tako, bez ikakvih teškoća moći da u budućnosti sprovode NCTS postupak, kao i da koriste obezbeđenja koja se u okviru ovog sistema nude.

Kada i gde se održava obuka i kurs - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS)?

Vreme sprovođenja predavanja u okviru navedene edukacije zavisiće od toga za koji način rada se kandidat opredeli. Naime, grupni kurs i obuka - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS) podrazumeva da termine sprovođenja časova, njihov ritam, kao i datum početka obrazovnog procesa određuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Članovi grupe, kojih mora da bude najmanje četvoro moraju se prilagoditi dobijenom rasporedu i predavanja pohađati u naznačenim terminima, bez obzira da li rade klasično ili online. Naglašeno je, takođe da jedna grupa ne može da ima više od 8 članova, kako bi svima bilo omogućeno da valjano prate predavanja i aktivno učestvuju u edukaciji.

Oni koji odaberu da rade individualno ili u paru, mogu znatno da utiču na formiranje rasporeda predavanja, budući da u ova dva slučaja u nastavi učestvuje mali broj osoba, te je moguće usaglasiti njihove želje i potrebe. Tako će kandidati, koji ovaj kurs pohađaju samostalno ili poluindividualno sa svojim profesorima i sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu institucije organizatora postići dogovor oko termina održavanja časova i njihove učestalosti, a zajednički će odrediti i datum kada će obuka da počne.

Sva tri načina pohađanja predavanja mogu biti organizovana prema klasičnom principu, kroz časove koje će predavači držati u odgovarajućim prostorijama neke poslovnice navedene institucije. Za one koji više vole da rade preko interneta, sa svog radnog mesta ili iz udobnosti svoga doma, obezbeđen je online seminar - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS). Pre početka ovog tipa nastave, međutim kandidat koji se za to opredeli dužan je da na svoj kompjuter samostalno instalira tačno određen tip softvera. Napominjemo da je polaznicima u svakom trenutku na raspolaganju tim informatičkih stručnjaka i to u bilo kom predstavništvu organizatora, ukoliko se prilikom pomenutog instaliranja suoče sa nekim teškoćama.

U slučaju da kurs žele da pohađaju radnici određene firme, organizuje se korporativna edukacija, a ona počinje i sprovodi se u terminima i tempom koje odredi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije, a u dogovoru sa zvaničim predstavnikom kompanije, koja svoje zaposlene šalje na predavanja. Valja istaći i to da se časovi, kod ovakvog tipa obrazovnog procesa mogu održavati online, ali i uživo i to na bilo kom mestu gde za to postoje neophodni tehnički uslovi, što će reći u prostorijama poslovnica organizatora, na radnom mestu kandidata ili bilo na kojoj drugoj lokaciji koja klijentima odgovara.

Kako se sprovodi stručni kurs i obuka - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS)?

Osobe koje žele da prate predavanja koja su predviđena detaljnim planom i programom, mogu to da rade na klasičan način, odnosno da dolaze na časove u odgovarajuću poslovnicu institucije organizatora, i to u tačno utvrđenim terminima. U ponudi je, takođe i online obuka i kurs - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS), koju će polaznici pratiti preko svojih računara, uz uslov da su na njih prethodno instalirali namenski softver. Za ovaj postupak će, naravno dobiti sve potrebne smernice i uputstva, a u slučaju nekih problema mogu u svako doba da se obrate ekipi za tehničku podršku, koja funkcioniše u svakom predstavništvu organizatora nastave.

Oni koji pohađaju predavanja kao zaposleni u odgovarajućoj firmi mogu, takođe da rade klasično ili online, ali imaju tu prednost što, ako se odluče da časove prate uživo, mogu da dolaze u određenu poslovnicu navedene institucije ili, pak da zatraže da se nastava organizuje u prostorijama njihove kompanije, ali i na neko drugoj lokaciji. Jedini uslov koji odgovarajući prostor mora da ispuni jeste da poseduje neophodne tehničke karakteristike za održavanje kvaliteta edukacije, koji ni u kom slučaju ne sme da bude doveden u pitanje. Termine sprovođenja časova i njihov ritam, ali i sam datum kada nastava počinje odrediće, u dogovoru ovlašćeni predstavnik konkretne firme i službeno lice u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Kandidati koji su na nastavu upisani kao fizička lica, bez obzira na to da li rade u virtuelnim ili u standardnim učionicama, mogu da odaberu individualni seminar - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS) i časove prate samostalno, ili da predavanja pohađaju zajedno sa još jednim polaznikom, što predstavlja poluindividualni tip nastavnog procesa. U oba slučaja, njima je ostavljena sloboda da se sa svojim predavačima i sa koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije konsultuju u vezi sa vremenom održavanja časova, njihovim tempom, kao i u vezi sa datumom kada će edukacija da startuje. Na taj način će raspored rada maksimalno prilagoditi svojim i potrebama drugih učesnika nastavnog procesa i sa znatno manje opterećenja proći celu edukaciju.

Druga opcija namenjena pojedinačnim polaznicima je grupna nastava, koja se sprovodi za najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata. Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj osoba, mora se sačekati da se grupa oformi i tek tada ovlašćeni koordinator za nastavu u nekom predstavništvu navedene obrazovne instutucije pristupa izradi plana rada. On će, dakle da precizira vreme početka predavanja, kao i termine sprovođenja časova i njihovu učestalost i o svemu tome će da obavesti članove grupe. Naglašeno je da su oni nadalje obavezni da utvrđeni raspored slede bez pogovora i pohađaju edukaciju kako im je naznačeno.

Koliko po planu traje stručni seminar - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS)?

Za svaki tip pohađanja nastave, koji se nalazi u zaista bogatoj ponudi organizatora predviđeno je da kurs i obuka - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS) traje 8 školskih časova.

Kod grupne edukacije, čiji plan rada izrađuje koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, precizira se da se ovaj broj časova rasporedi po šemi 4 puta po 2 časa, odnosno da se predavanja odvijaju 4 dana po 90 minuta. Kandidati koji nastavu prate u grupi moraju da prihvate ovaj raspored i ne mogu tražiti promenu ritma rada, shodno svojim potrebama ili željama.

No, oni koje interesuje individualna ili poluindividualna obuka i kurs - ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS), navedenih 8 časova mogu da rasporede onako kako im najviše odgovara. Sa tim se, svakako moraju saglasiti nadležni profesor koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Korporativni kurs je namenjen osobama koje su zaposlene u nekoj firmi i predavanja prate prema rasporedu preciziranom od strane zvaničnog predstavnika date kompanije i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije. U tom slučaju je sasvim moguće da ovi kandidati predviđenih 8 časova pohađaju u ritmu koji je drugačiji od onog predviđenog za grupni rad.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje