Kurs i obuka - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT)

Sama činjenica da je velika zastupljenost informacionih tehnologija u radu brojnih kompanija, dovodi do toga da se javlja potreba za dodatnom edukacijom zaposlenih u toj oblasti. Upravo iz tog razloga i napominjemo da je specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) primarno namenjen upravo onim stručnjacima, čija je dužnost da vode celokupan IT sektor u nekoj firmi, s tim što bi svakako ovu oblast trebalo da savladaju i osobe koje su u tom sektoru zaposlene. Pored njih, preporučuje se da obuci pristupe i lica sertifikovana za revizorske poslove, kako klasične tako i u oblasti informacionih tehnologija, a poželjno je i da oni stručnjaci čiji je zadatak upravljanje bankomatima, takođe budu upoznati sa konkretnom temom. Podrazumeva se da, uopšteno rečeno svako ko ima dodira sa informacionim tehnologijama na svom radnom mestu, odnosno koga jednostavno ta oblast interesuje treba da pristupi praćenju ove specijalizovane edukacije, zato što će mu sasvim sigurno znanja koja ona omogućuje, olakšati dalje radno angažovanje.

Predviđeno je da nastava bude organizovana kako za članove tima neke firme, tako isto i za pojedinačne polaznike.

Bitno je naglasiti da se korporativna obuka sprovodi baš onako kako to budu zahtevali vlasnici, odnosno direktori ili ovlašćeni predstavnici zainteresovanih pravnih lica. A to znači da časove može pratiti samo jedan zaposleni ili dvoje njih, odnosno da edukacija može biti organizovana i u formi grupne nastave. Takođe, otvorena je mogućnost i da oni predavanja pohađaju kako online, tako isto i u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i u svojoj kompaniji, ako tamo postoje propisani uslovi za njeno održavanje. Uopšteno govoreći, predviđeno je da se o svakom detalju vezano za sprovođenje korporativne nastave dogovore kako predstavnik institucije organizatora, tako isto i onog preduzeća, koje ima potrebu da edukuje svoje radnike.


Potpuno je isti princip organizacije kursa za pojedinačne polaznike, što znači da svaki prijavljeni bira da li će časove pohađati u poslovnici organizatora ili preko interneta, odnosno da li će to učiniti u okviru grupne, poluindividualne ili individualne nastave.

Sve te detalje će kandidat saopštiti ovlašćenom predstavniku ove institucije u trenutku upisa, a kome će morati da lično prisustvuje. Priložiće tom prilikom i svu potrebnu dokumentaciju, a informacije o tome će mu prethodno biti date na propisan način.

Neposredno pre upisa mora biti izvršeno zvanično prijavljivanje, tako da se očekuje da svaki zainteresovani zahtevane informacije (datum rođenja, broj telefona, ime i prezime) dostavi ili na mej adresu ili preko telefona, odnosno lično i to u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.Napominjemo da se specijalizovani seminar - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) može pohađati online, ako polaznik ima računar, odnosno ako na njega prethodno instalira tačno određeni tip softvera. Iznet je zahtev i za postojanjem stabilne konekcije sa internetom, a kako bi bez ikakvih smetnji edukacija mogla da bude praćena. Tim za tehničku podršku se nalazi u svakom predstavništvu navedene institucije, što znači da polaznici koji ne budu uspeli samostalno da instaliraju taj softver, mogu dobiti adekvatnu stručnu pomoć.

Obavezan je dolazak u tačno definisanim terminima direktno u predstavništvo pomenute institucije, a ukoliko nekoga interesuje nastava koja se prema klasičnom principu organizuje.

Dakle, prethodno smo naveli da se i obuka onlajn i ona koja se u prostorijama svake poslovnice organizatora sprovodi, mogu pratiti kako u formi grupne nastave, tako i to i kroz poluindividualnu, odnosno individualnu. A nakon što bude bio upoznat sa principom organizacije svaki od njih, prijavljeni bira kako će časove pohađati.

Očekuje se od svakog kandidata da se u potpunosti pridržava pravila, koja u slučaju održavanja grupne edukacije definiše organizator, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik upravo one poslovnice u kojoj se dovoljan broj ljudi prijavi, te se jedna grupa oformi. Svakako je važno da organizator kreira jednu grupu, te da odredi kako dinamiku održavanja časova i termine, tako isto i datum početka. Polaznici koji su zainteresovani da predavanja na taj način prate moraju sve navedeno da ispoštuju, pošto pravilnik ove institucije ne dozvoljava vršenje izmena po njihovom zahtevu.

Ukoliko nekoga interesuje poluindividualni kurs i obuka - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) ili, pak nastava koju će samostalno pohađati, moraju znati da im organizator daje mnogo veću slobodu nego prilikom praćenja predavanja u grupi. Stvar je u tome da se dozvoljava svakom polazniku da se direktno sa koordinatorom za nastavu, a u okviru poslovnice u kojoj prethodno bude pristupio upisu, te sa predavačem, koji će ili poluindividualnu ili individualnu nastavu da vodi, dogovori kako će se časovi odvijati. Tačnije, oni će se usaglasiti oko tačnog datuma početka, a posle toga će odrediti u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana i kako će ukupan nastavni fond tom prilikom biti raspoređen, to jest koliko će konkretni tip edukacije ukupno da traje.

Nastavni plan i program stručnog kursa - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT)

Primarno je važno da svaki polaznik navedene edukacije dobije informacije o tome šta sve obuhvata ovaj sistem, tako da će stručni seminar - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) upravo tom temom i da počne.

Fokus celokupne edukacije će biti usmeren na šravni aspekt, odnosno na aktuelni Zakon o informacionoj bezbednosti Republike Srbije, ali i na određene aspekte Zakona o bezbednosti informacionih sistema, te na ostala podzakonska akta. Detaljno će profesori objasniti, a svakako uz korišćenje dobro odabranih primera i kako primena svih tih zakona funkcioniše u praksi.

Naučiće kandidati i u čijoj nadležnosti se nalazi provera primene ovih zakona, odnosno biće im detaljno objašnjeno na koji način se postupa ukoliko dođe do povrede određenih članova svih predstavljenih zakona, a kojima se reguliše bezbednost taakvih sistema.

Podrazumeva se da će biti dostupan i veliki broj primera, a kako bi polaznici ove edukacije mnogo lakše i brže shvatili kako se u različitim situacijama postupa, te mnogo bolje savladali temu kojom se ona bavi.

Biće govora i o proceni rizika, a uz primere će polaznici naučiti i koje sve vrste rizika u ovoj oblasti postoje, zatim kako se pristupa njihovom utvrđivanju, odnosno na koji način se oni što bezbednije mogu otkloniti.

Vrlo je važno napomenuti i to da će stručna obuka i kurs - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) predstaviti međunarodno priznate standarde, a koji bi trebalo da budu primenjivani kako bi se informaciono - komunikacioni sistem u određenom preduzeću što bolje zaštitio. A i u tom segmentu će profesori kroz primere ukazati na pravilnu primenu pravila predstavljenih standarda, odnosno na poteškoće koje se mogu u praksi javiti, te na kršenje tih pravila i svakako na otklanjanje uočenih grešaka.

Edukacija će biti usmerena na svaki korak koji mora da bude izvršen, a kako bi određena IT infrastruktura bila adekvatno zaštićena. U tom delu će polaznici imati priliku na primerima da nauče šta je potrebno učiniti da bi se zaštitio kako operativni sistem, tako i bežična internet mreža, ali će im detaljno biti objašnjeno i kako se postupa kada se uoče različite opasnosti, odnosno kada se uoče potencijalni rizici.

Isto tako bi trebalo reći i to da specijalizovani kurs i obuka - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) omogućuje prisutnima da, praktično rečeno omoguće potpuno bezbedan rad različitim sistemima u svom preduzeću, odnosno da nauče da procenjuju rizike po bezbednosti, te da ih vrlo uspešno i potpuno samostalno uklanjaju. Samim tim će oni omogućiti matičnoj kompaniji da bude mnogo uspešnija, a zaštitiće i zaposlene, odnosno celokupan radni proces.

Svakako će polaznici imati pravo da razjasne sve što žele o konkretnoj temi, uzevši u obzir da je ova edukacija interaktivna i da oni mogu u određenim segmentima uzeti aktivno učešće. Podrazumeva se da će profesori na najbolji mogući način odgovoriti na sva pitanja, koja pojedinci budu imali, a vezano za princip funkcionisanja sistema informaciono - komunikacionih tehnologija, odnosno za njegovu maksimalnu bezbednosti.

U kojim terminima se održava seminar - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) i gde?

Neophodno je napomenuti da se specijalizovana obuka i kurs - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) može organizovati kako u vidu korporativne nastave, tako isto i za fizička lica, odnosno za pojedinačne polaznike.

O detaljima koji su vezani za vreme održavanja i mesto, a kada je potrebno da radnici neke firme pristupe edukaciji, će detaljno da se dogovore ovlašćeni predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford i i direktor te firme ili osoba, koja poseduje ovlašćenja za to. Sem toga preciziraće i koliko će uopšteno obuka trajati, jer će se usaglasiti oko dinamike održavanja časova. Izuzetno je značajno za klijente u ovom slučaju to što se samo korporativni kurs, eventualno može održati na nekom drugom mestu, kao na primer u prostorijama tog preduzeća. Neophodno je da izabrane prostorije budu opremljene prema važećim pravilima, a svakako će klijenti, koji su za tu opciju zainteresovani dobiti sve neophodne podatke o tome kada budu zahtevali.

Ako nastavu treba da pohađaju fizička lica, odnosno pojedinačni polaznici, primenjuje se nešto drugačiji princip. U ponudi organizatora se izuzev grupne nastave, još nalazi i poluindividualna obuka i kurs - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT), kao i individualna nastava, a svaka od njih može da bude organizovana kako u poslovnici, tako isto i onlajn, odnosno preko specijalizovane internet platforme.

Apsolutno svako ko bude izvršio prijavu će izabrati koji princip od ponuđenih najviše odgovara, a nakon toga će dobiti tačne informacije o tome kako se nastava organizuje. Moramo istaći da je neophodno posedovanje računara, a kada postoji zahtev za pohađanjem edukacije online, s tim što je potrebno i koristiti stabilnu internet konekciju, kako bi kurs mogao da bude sproveden bez poteškoća. S obzirom na to da postoji i specijalno odeljenje tehničke podrške u svakoj poslovnici ove institucije, to podrazumeva da klijent koji ne bude uspeo samostalno da instalira konkretnu vrstu softvera na svoj računar, treba njih da kontaktira kako bi taj postupak izvršio u skladu sa pravilima.

Svakako je jasno da je klasična, zapravo ona nastava koja podrazumeva sprovođenje predavanja u namenskim prostorijama pomenute institucije.

Uzevši u obzir da se kako online, tako i odtale pomenute vrste edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, to znači da će svaki prijavljeni izabrati da li mu više odgovara da časovima pristupa samostalno ili to želi da učini kroz poluindividualnu, odnosno grupnu nastavu, a kada nastavu pohađa više polaznika.

Prema istim pravilima će biti organizovana i poluindividualna i individualna obuka, a ona se bitno razlikuju od pravila koja se poštuju prilikom sprovođenja grupne edukacije.

Izuzetno su stroga pravila koja se primenjuju kada se organizuje grupni seminar - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT), a prvenstveno to kažemo zato što ne postoji mogućnost da se promene izvrše, pošto upravo organizator sve to definiše. Broj osoba koje mogu da pohađaju ovu edukaciju je tačno definisan pravilnikom institucije organizatora. Posle toga će organizator napraviti grupu, a onda i odrediti kog datuma će nastava početi, kakvom će to da bude dinamikom i u kojim tačno terminima će časovi da budu organizovani. Nije dozvoljeno vršiti promene po zahtevu polaznika, zato što tako nalažu aktuelna pravila po kojima se grupna edukacija organizuje.

Na kakav način se sprovodi obuka i kurs - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT)?

Prilično je jednostavan princip, koji se poštuje kada se sprovodi specijalizovani seminar - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT), a podrazumeva se da se razlikuje u zavisnosti od tipa polaznika, budući da je edukacija dostupna i u formi korporativne i nastave namenjene pojedincima, to jest fizičkim licima.

Što se tiče predavanja koja bi trebalo zaposleni da pohađaju, daje se određena doza slobode klijentima, u smislu da im se dozvoljava detalje vezano za način sprovođenja direktno da definišu sa nadležnima Obrazovnog centra Akademije Oxford. Uopšteno govoreći, nastava se organizuje onako kako zaposlenima, to jest njihovim nadležnima odgovara, a organizator dozvoljava i promenu lokacije sprovođenja časova. Pod tim mislimo da radnici mogu u svom preduzeću pratiti kurs, ali konkretni prostor u potpunosti mora da zadovolji zahteve važećih standarda, te se podrazumeva da će ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica klijente upoznati sa njima. Inače se korporativna obuka može pohađati i u grupi i individualno, te se po potrebi sprovodi i takozvana poluindividualna nastava, a klijent može izabrati i da njegovi zaposleni časove pohađaju kako onlajn, tako i u predstavništvu navedene institucije.

Nakon što budu izvršili prijavu, pojedinačni polaznici odlučuju koju vrstu nastave će pohađati, te shodno tome i dobijaju informacije o principu njenog sprovođenja, odnosno o terminima održavanja, zatim o atumu početka i trajanju.

Ako nekome odgovara klasičan pristup, to znači da će časove pratiti direktno u poslovnici, a prema unapred navedenim terminima. Druga mogućnost koja je dostupna jeste online kurs i obuka - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT), kada se predavanjima pristupa preko računara, tako da zainteresovano lice mora da ga poseduje. Biće potrebno da pre početka izabranog tipa edukacije, polaznik izvrši propisnu instalaciju online platforme, a iznet je i zahtev da uređaj preko koga će pratiti nastavu, koristi stabilnu internet vezu. Ističemo da članovi tima za tehničku podršku, koji funkcioniše u brojnim poslovnicama pomenute institucije, svakako stoje na raspolaganju svim onim polaznicima, koji naiđu na neki problem u toku procesa instalacije.

Predviđeno je pravilnikom da se oba pomenuta tipa edukacija mogu pohađati prema pravilima individualne, grupne i poluindividualne nastave, tako da prijavljeni treba da se i između njih opredeli.

Važno je naglasiti i to da se iste smernice poštuju kada se organizuje nastava koji bi trebalo da pohađa jedan polaznik, odnosno njih dvoje, a u pitanju su prilično fleksibilna pravila. Određeno je da se o datumu početka konkretnog tipa edukacije, kao i o terminima njenog sprovođenja, te o ukupnom trajanju, odnosno o dinamici, zajedno dogovaraju nadležni predavač, zatim prijavljeni i koordinator za nastavu.

Međutim, za grupnu nastavu važe potpuno drugačija pravila, koja su ujedno i znatno strožija. Reč je o tome da se grupna obuka i kurs - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) može održati isključivo nakon što grupa bude bila kreirana u jednom predstavništvu. Inače je organizator predvideo i maksimalni broj ljudi za takvu vrstu nastave, a sve što se na njeno sprovođenje odnosi jedino ima pravo da odredi ovlašćeni koordinator konkretnog predstavništva pomenute institucije, odnosno one poslovnice u kojoj se dovoljan broj polaznika prijavi. Dakle, nakon kreiranja grupe će koordinator za nastavu odrediti kog datuma će ona početi, te u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i svakako, u kojim tačno terminima. Potom će prijavljene detaljno obavestiti o svemu, te izneti zahtev da se sve navedeno maksimalno poštuje, budući da se izmene ne smeju izvršiti ako pojedinac to bude zahtevao, jer to ne dozvoljavaju aktuelna pravila.

Koliko će kurs i obuka - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT) ukupno da traje?

Polaznici nakon ispunjenja glavnog uslova za početak grupne nastave (formiranje grupe od minimalnog broja članova) biti obavešteni o tome na koji način je raspoređeno ukupan broj časova nastavnog fonda, to jest kakvom dinamikom će se ti časovi odvijati.

Nije moguće navesti unapred koliko bi trebalo da traje poluindividualna nastava ili ona koju polaznik samostalno pohađa, zato što se dinamika tom prilikom definiše između prijavljenog i njegovog profesora, kao i ovlašćenog koordinatora za nastavu u izabranom predstavništvu organizatora.

Isto tako se ne definiše prethodno koliko će trajati korporativna obuka i kurs - ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT). Svakako se i u tom slučaju organizator o svim detaljima, pa i o dinamici sprovođenja, a samim tim i o ukupnom trajanju, direktno dogovara sa nadležnima u firmi, koja želi zaposlenima da omogući praćenje ove edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte osnovama sistema informaciono - komunikacionih tehnologija (IKT)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje