Kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima

Pravilima organizatora je predviđeno da lica koja učestvuju u oblasti spoljne trgovine treba, na prvom mestu stručni seminar - ovladajte posebnim carinskim postupcima da pohađaju. Naravno da je dopušteno i bilo kome ko nije u tom mometu zaposlen, a ko smatra da je potrebno sa ovom oblašću da se upozna, da prati pomenutu obuku.

Kako se prvo moraju prijaviti, svi koji su zainteresovani će odmah posle toga dobiti i neophodne podatke koji se tiču ne samo procesa upisa, nego i celokupne organizacije nastave. Naime, prijava se vrši tokom cele godine u svakoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a takođe zainteresovani imaju apsolutno pravo da prijavu izvrše elektronskim putem ili, pak da konkretno predstavništvo kontaktiraju telefonom. Elektronski način prijavljivanja iziskuje slanje podataka o svakom pojedinačnom polazniku na mail institucije organizatora, a potrebno je da osim imena i prezimena, svako od njih tom prilikom napiše i datum svog rođenja i broj telefona, a kako bi mogao da ga kontaktira ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice.

Pored toga što moraju dostaviti svu neophodnu dokumentaciju, svi prijavljeni će i lično morati da dođu u konkretno predstavništvo organizatora, da bi se upisali.


Predviđeno je, takođe da se specijalizovana obuka i kurs - ovladajte posebnim carinskim postupcima organizuje u prostorijama svake poslovnice navedene institucije, a kada se nastava organizuje prema klasičnom principu, ali je otvorena i ona mogućnost koja uključuje online praćenje edukacije. U tom slučaju je iznet zahtev da svaki zainteresovani obezbedi adekvatan kompjuter, kao i da u skladu sa važećim pravilima, izvrši instaliranje namenskog softvera, jer će isključivo tako i imati mogućnost da predavanjima pristupa. A ko god se ne bude najbolje snašao tokom postupka instalacije, svakako ima mogućnost da dobije profesionalnu podršku od strane stručnih lica zaposlenih u određenoj poslovnici.

Za oba tipa edukacije je predviđeno da pojedinačni kandidati biraju kako će nastavu da prate, a u smislu da se opredeljuju između poluindividualne, individualne i grupne edukacije. Izuzev jasno uočljive razlike u broju polaznika, za svaku od njih je definisan i potpuno drugačiji princip organizacije.

Organizator predvideo da u jednoj grupi od 4 najmanje, pa do osmoro kandidata najviše, sme da uzme učešće, dok je individualna edukacija namenjena isključivo jednom polazniku, a 2 osobe bi trebalo da pohađaju poluindividualnu edukaciju, čiji je drugačiji naziv nastava u paru.

Da naglasimo i to da se primarno zahteva oformljenje konkretne grupe, a što se odnosi na zvaničnu prijavu najmanje 4osobe u jednoj od poslovnica ove institucije. Isključivo kada navedeni zahtev bude bio ostvaren, ovlašćeni predstavnik tog predstavništva određuje zvanično kog datuma će grupni kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima da počne, ali isto tako definiše i dinamiku po kojoj će se časovi održati, te svakako precizira termine. Neophodno je da svi koji čine određenu grupu znaju i to da je princip organizacije ove vrste nastave naročito strog, tako da u situaciji kada nekom kandidatu bilo šta ne odgovara, on nema pravo da traži izmenu.

Jednostavno, u tom slučaju mu je na raspolaganju ili individualna edukacija, koju će pohađati samostalno ili poluindividualna, kada su dve osobe prisutne. Svaki zahtev pojedinačnog polaznika vezano kako za termine i dinamiku sprovođenja časova tako i za datum početka će, gotovo sigurno biti ispunjen, pošto se on o svemu tome mora vrlo detaljno dogovoriti kako sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice, tako i sa predavačem, u čijoj se nadležnosti nalazi sprovođenje konkretne vrste edukacije.

Naglašavamo i to da se korporativna obuka i kurs - ovladajte posebnim carinskim postupcima u svakom trenutku može organizovati, a u slučaju da nadležni u određenom preduzeću to zahtevaju. Naročito se, tom prilikom obraća pažnja na ispunjenje potreba polaznika, tako da se i zahtevi svakog klijenta ostvaruju što je moguće bolje. Koordinator za nastavu određenog predstavništva institucije organizatora će odrediti i to zajedno sa vlasnikom te kompanije ili sa njenim zvanično ovlašćenim predstavnikom, u kojim terminima će se nastava organizovati, te prema kakvoj dinamici i generalno, kog datuma će početi. A isto tako je otvorena mogućnost da dođe i do izmene mesta njenog održavanja, u smislu da klijent ima pravo to da iznese kao zvaničan zahtev. Da bi on mogao da bude ispunjen, potrebno je da izabrani prostor bude maksimalno kvalitetno opremljen, te da budu ispoštovani tačno određeni zahtevi, a sa svima njima će klijenti svakako da budu detaljno i upoznat.Čime se bavi specijalizovani kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima?

Da bi polaznik ovog seminara imao mogućnost da na najbolji mogući način razume u koju svrhu se primenjuju različiti carinski postupci, a koji se smatraju posebnim i u kojim tačno situacijama, neophodno je najpre da detaljno bude upoznat sa svima njima, pa je upravo to i prva tema koju će obraditi specijalizovana obuka i kurs - ovladajte posebnim carinskim postupcima.

U važećem nastavnom programu se nalazi ukupno 6 carinskih postupaka, koji se tretiraju kao posebni, a upravo o njima će biti reči tokom trajanja nastave.

Najpre će prisutnima biti objašnjeno šta se podrazumeva pod pojmom oplemenjivanja, ali sa akcentom kako na aktivnom, tako isto i na pasivnom oplemenjivanju. Zatim će profesori da govore o postupku takozvanog privremenog izvoza, odnosno privremenog uvoza, a takođe će precizno objasniti polaznicima ovog kursa i zbog čega se carinsko skladištenje definiše kao posebni carinski postupak, odnosno šta on tačno uključuje. A poslednji carinski postupak ove vrste, sa kojim će stručni seminar da upozna polaznike se odnosi na onaj koji je poznat pod nazivom prerada pod carinskom kontrolom.

Nakon što budu detaljno prezentovali svaki od navedenih posebnih carinskih postupaka, profesori će svakako da objasne prisutnima i koji se tačno uslovi moraju ispuniti, da bi se konkretnom pravnom licu omogućilo da iskoristi pogodnosti koje određeni postupak može da ponudi.

Isto tako će svako ko bude pratio specijalizovai seminar - ovladajte posebnim carinskim postupcimaim biti, imati priliku da dobije i vrlo precizno objašnjenje o tome koje sve obaveze mora da ispuni apsolutno svaki ko u određenom postupku učestvuje, a kako ne bi došlo do eventualnih prekršaja, koji mogu da imaju nesagledive posledice na određeno pravno lice, to jest na učesnike u okviru tog posebnog carinskog postupka.

Naravno da će biti reči i o svim onim situacijama iz prakse, a u okviru kojih se pojedini carinski postupci primenjuju pogrešno, odnosno na način koji nije usklađen sa odredbama koje propisuje aktuelni zakon. Svakako će profesori objasniti na primerima i koja je greška u pitanju, to jest šta je potrebno uraditi da bi ona, eventualno bila ispravljena, ali i da do nje, narednog puta uopšte ne bi ni došlo.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima?

Na preko 20 lokacija, to jest u prostorijama svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford se organizuje specijalizovana obuka i kurs - ovladajte posebnim carinskim postupcima, a takođe prijavljeni imaju pravo da odluče časove da prate online, ukoliko im tako više odgovara.

Potrebno je da svi prijavljeni, koji se opredele za online praćenje nastave imaju sopstveni računar, ali i da specijalnu vrstu softvera, pre početka određene vrste nastave instaliraju. Svakako će im, u zavisnosti od potreba biti omogućena i stručna tehnička podrška, a u slučaju da ne uspeju samostalno tu vrstu softvera da instaliraju.

Kada su u pitanju termini i sprovođenja nastave, naglašavamo da oni zavise isključivo od toga da li polaznik odluči časove da pohađa samostalno, u paru ili u grupi.

Naime, individualni seminar - ovladajte posebnim carinskim postupcima podrazumeva primenu istovetnih pravila kao i kada se edukacija organizuje za dve osobe, to jest kada se sprovodi poluindividualna nastava. Najvažnije je naglasiti da zainteresovani tada, svakako imaju pravo da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora i sa onim profesorom, koji bi trebalo konkretnu vrstu nastave da vodi, preciziraju kako će se u tom slučaju časovi organizovati. Prvenstveno pod tim mislimo na činjenicu da će oni zajedno morati da definišu kako tačan datum početka i to ili individualne ili poluindividualne edukacije, tako i termine u kojima će zainteresovani da prate predavanja, a svakako je neophodno i da preciziraju kakvom dinamikom će se časovi organizovati.

Vrlo je važno da istaknemo činjenicu koja se odnosi na organizaciju nastave u grupi, a kada je prisutno od 4 do 8 kandidata najviše. Naime, najvažnije je da prvo bude napravljena jedna grupa, a što je u direktnoj vezi sa prijavljivanjem minimalnog broja kandidata. Tačnije, nakon što se 4 osobe bude prijavilo, sa željom da časove pohađaju baš na taj način, biće i moguće da koordinator za nastavu precizira kako će se časovi odvijati. Pored toga što će odrediti dinamiku njihovog održavanja i termine, on će svakako biti obavezan i da odluči kog datuma tačno će početi predavanja, a zatim je neophodno da obavesti sve koji su se prijavili, te spadaju u konkretnu grupu. U slučaju da i bilo kom polazniku ne bude odgovaralo nešto od toga, mora se naglasiti da njegov zahtev za promenom i to ni termina, ni dinamike, ali ni datuma početka, organizator ne sme da uzme u obzir, tako da taj kandidat može da se opredeli časove da prati na drugačiji način.

Preostalo je, takođe da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i specijalnu vrstu nastave, koju treba da prate osobe zaposlene u okviru one kompanije, koja je i zainteresovana za sprovođenje edukacije. A korporativni kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima podrazumeva prilično fleksibilan princip sprovođenja nastave, uzevši u obzir da se svaki klijent o detaljima vezano za to saglašava sa zvanično ovlašćenim predstavnikom u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Naročito je važno da napomenemo da je ovo jedina vrsta edukacije koju polaznici imaju pravo da prate na drugom mestu, ali isključivo ukoliko se radi o prostoru čije karakteristike u potpunosti zadovoljavaju predviđene standarde.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - ovladajte posebnim carinskim postupcima?

Nakon što bude izvršio prijavu, odnosno pošto pristupi upisu, svaki će polaznik pojedinačno da dobije neophodne informacije, te će saznati da je, zapravo njegova osnovna obaveza da navede koji tip nastave od ponuđenih želi da pohađa, to jest sa kog mesta mu najviše odgovara časovima da pristupa.

Prvo i osnovno jeste da se specijalizovani kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima može pohađati u svakoj od preko 20 poslovnica organizatora, ali da je uvek otvorena mogućnost sprovođenja online edukacije. Jedino što je u tom slučaju vrlo važno jeste da svaki zainteresovani ima računar, ali je neophodno da namenski softver na njega instalira. Ako se neko, eventualno ne bude baš dobro našao tom prilikom, Obrazovni centar Akademije Oxford će mu omogućiti stručnu podršku, a kako bi u skladu sa aktuelnim pravilima tu vrstu softvera instalirao, jer tek posle toga može i da pohađa nastavu online.

Naglašavamo da je predviđeno, takođe i da se svaki polaznik pojedinačno opredeljuje između mogućnosti da predavanja prati sasvim samostalno, odnosno putem individualne nastave ili u grupi, te u paru. Svaka od njih podrazumeva ne samo drugačiji princip organizacije, već i jasno određen broj polaznika.

Naime, od četvoro do osmoro ljudi maksimalno ima pravo časove da pohađa u okviru grupne edukacije, ali ono što svaki prijavljeni mora znati jeste da se zahteva prvo da zvanično bude formirana grupa, kako bi predstavnik konkretne poslovnice organizatora stekao pravo da definiše po kom principu će se grupni kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima organizovati. Zapravo, kada se dovoljno lica bude prijavilo, on određuje kog datuma će nastava da počne, kojom brzinom će se predavanja odvijati i naravno, u kojim bi to trebalo da bude terminima. A informiše se posle toga svaki prijavljeni detaljno o načinu organizacije, ali mu se posebno naglašava da se promene nijednog detalja ne mogu izvršiti na njegov zahtev, pošto pravila to ne dozvoljavaju.

Sasvim je istovetan način na koji se organizuje, sa jedne strane individualna, a sa druge poluindividualna edukacija, te se obično za jednu od njih opredeljuju one osobe koje ne mogu da se uklope u unapred zadate termine. Zapravo, svaki prijavljeni definiše kako će se nastava odvijati i to direktno sa nadležnim profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Pod tim se podrazumeva da oni zajedno određuju kako termine održavanja časova, tako i dinamiku, ali svakako i datum početka.

S obzirom na to da se korporativni kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima isto tako nalazi u ponudi ove obrazovne institucije, posebno je istaknuto da se ta edukacija maksimalno prilagođava zahtevima klijenta. A to znači da se zvanično ovlašćeni predstavnik kompanije koja želi svoje zaposlene u ovoj oblasti da edukuje, mora precizno dogovoriti o tome kada će nastava početi, u kojim terminima će se održavati i po kakvoj dinamici i to sa koordinatorom odabrane poslovnice pomenute institucije. Naročito je važno i da svaki klijent, koji je zainteresovan za korporativnu obuku zna da mu je dozvoljeno da iznese zahtev za promenom mesta održavanja nastave, što je isključivo u tom slučaju dozvoljeno. Naime, ako bude bila doneta odluka da će zaposlenima više odgovarati časove da pohađaju u svojoj firmi, biće potrebno i da odabrani prostor bude adekvatno opremljen. Svakako se podrazumeva da će svaki klijent na raspolaganju imati sve one informacije, koje se odnose na sve karakteristike konkretnog prostora, a koje u potpunosti moraju biti zadovoljene, kako bi zaposleni časove pohađali u skladu sa aktuelnim pravilnikom.

Koliko traje specijalizovani seminar - ovladajte posebnim carinskim postupcima?

U slučaju da se u nekoj kompaniji javi potreba da radnici pristupe ovoj edukaciji, neophodno je da se direktor tog preduzeća o svim segmentima organizacije, a samim tim i o trajanju, dogovori sa licem koje je u konkretnoj poslovnici organizatora nadležno za to.

Vrlo je sličan princip, po kome se organizuje i individualna i poluindividualna obuka i kurs - ovladajte posebnim carinskim postupcimatim, ali se u tom slučaju pojedinačni polaznik ne samo o trajanju, nego i o terminima održavanja i o datumu početka dogovara, kako sa profesorom, koji je nadležan za vođenje konkretnog tipa edukacije, tako i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu.

Isključivo onda kada se prijavljeni odluči časove da pohađa u grupi, od njega se očekuje da se pridržava pravila koja definiše organizator, a koja se odnose kako na termine i dinamiku održavanja, to jest trajanje, tako i na datum početka.

Dakle, Obrazovni centar Akademije Oxford predviđa da grupni kurs i obuka - ovladajte posebnim carinskim postupcima traje 4 dana, to jest da 8 školskih časova nastavnog programa svi polaznici treba da prate dinamikom, koja uključuje po 2 školska časa dnevno.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte posebnim carinskim postupcima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje