Kurs i obuka - Ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa

Ko god uzima učešće u procesu proizvodnje, a u kompanijama različite strukture se smatra osobom, kojoj je namenjen stručni seminar - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa. A to se odnosi kako na radnike, tako isto i na rukovodioce tog sektora, ali i na direktore svih onih firmi koje se primarno bave proizvodnjom, ali i na sve ostale koji su iz nekog razloga zainteresovani za konkretnu temu.

Bitno je napomenuti da osim edukacije za pojedince, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativnu nastavu, a koja je namenjena radnicima konkretnih preduzeća. Princip po kome se taj tip kursa sprovodi je vrlo jednostavan, zato što se u tom slučaju ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora o načinu sprovođenja časova dogovara direktno sa onom osobom, koja je u zainteresovanoj firmi za te poslove zadužena. Potrebno je napomenuti i to da se korporativna obuka može organizovati i u samoj kompaniji, a ako klijent iznese to kao zahtev i ukoliko obezbedi propisane uslove. Svakako će se pomenuta lica dogovoriti kako o terminima održavanja časova i o njihovoj dinamici, odnosno o mestu sprovođenja nastave, tako isto i o tačnom datumu početka.

Od pojedinaca koje interesuje stručni kurs i obuka - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa se očekuje prvo da izvrše zvaničnu prijavu za praćenje nastave, a potom i da u skladu sa pravilima institucije organizatora pristupe upisu.


Tokom cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a osim opcije da lično dođu u konkretnu poslovnicu ove institucije i prijave se, kandidati to mogu da učine i putem telefona, te svoje podatke mogu poslati i na mejl ove institucije. Potrebno je da osim svog imena i prezimena, tom prilikom navedu i datum rođenja, kao i da ostave broj telefona, odnosno kontakt podatke.

Ovlašćeno lice konkretnog predstavništva ove obrazovne institucije će sve prijavljene obavestiti o datumu upisa i o dokumentima, koje će tada biti dužan da donese. Lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata je obavezno u trenutku zvaničnog upisa.

Za pojedinačne polaznike se specijalizovana obuka i kurs - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa sprovodi na nekoliko načina, a od njih se očekuje da samostalno izaberu onaj princip, koji im najviše odgovara.U ponudi je najpre opcija da nastavu pohađaju u prostorijama konkretne poslovnice, a u kom slučaju se prema klasičnom principu ona sprovodi.

Isto tako postoji mogućnost i da kandidat časove prati onlajn, odnosno preko svog kompjutera. Potrebno je da on samostalno instalira specijalni softver na svoj računar, kako bi mogao časove da pohađa, te da tom uređaju obezbedi i što bolju internet konekciju. Ako se ne bude dobro snašao prilikom instalacije softvera ili mu, eventualno bude bila potrebna pomoć za pristup nastavi, svakako se može obratiti članovima tima ove institucije, a čija je osnovna obaveza pružanje tehničke podrške prijavljenima.

Za oba tipa edukacije koja su prethodno pomenuta važi pravilo da se mogu organizovati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi kako grupni, tako i individualni i poluindividualni seminar - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa.

Svaki prijavljeni bi trebalo da izabere sa koliko osoba će pratiti časove, pošto će mu tek posle toga biti dostupne dodatne informacije o načinu sprovođenja konkretnog tipa nastave.

Podrazumeva se da je drugačiji princip organizacije nastave, pa tako ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica ove institucije ima obavezu da definiše kako će se grupni kurs odvijati, dok kod poluindividualne i individualne nastave to određuje zajedno prijavljeni, nadležni predavač i koordinator za nastavu. Pored toga što će definisati datum početka, oni će odrediti i termine održavanja časova, ali i prema kakvoj dinamici će se konkretni tip edukacije sprovoditi.

Moramo naglasiti i da je početak grupne edukacije uslovljen prijavljivanjem dovoljnog broja polaznika, odnosno kreiranjem konkretne grupe, organizator može definisati kako će se nastava odvijati. Isto tako je važno naglasiti i to da se očekuje od svakog člana grupe u potpunosti da se pridržava pravila, a njih će u tom slučaju definisati nadležno lice u onoj poslovnici navedene institucije, u kojoj je neposredno pre toga ostvaren zvaničan uslov za početak grupnog tipa edukacije.

Šta tačno izučava specijalizovani kurs i obuka - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa?

Potrebno je da se svaki polaznik konkretnog seminara ukratko na početku upozna sa osnovama proizvodnog procesa, odnosno sa njegovim segmentima. Upravo iz tog razloga će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa od te teme i početi, a podrazumeva se da će profesori adekvatne primere predstaviti prisutnima, kako bi pomenutom materijom što bolje ovladali.

Nakon toga će pažnja biti usmerena na detaljno predstavljanje različitih savremenih metoda, odnosno alata koje bi valjalo implementirati u proces proizvodnje, a kako bi on bio mnogo isplativiji.

Koliko je strateško planiranje u okviru proizvodnog procesa važno će saznati svako, ko bude prisustvovao ovoj edukaciji. Primarno će predavači objasniti koje su osnove strateškog planiranja, a zatim će stručni seminar - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa da bude usmeren na rad takozvanog strateškog menadžmenta, sve sa ciljem maksimalnog poboljšanja proizvodnje. U tom segmentu će prisutni naučiti i na koji način se izrađuje strategija, a na brojnim primerima će im biti pojašnjeno koja se strategija smatra dobro odabranom u konkretnom slučaju, a koja ima određenih mana. Kako Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativnu obuku, to podrazumeva da po zahtevu klijenata primeri u ovom delu edukacije mogu biti uzeti upravo iz poslovanja konkretne kompanije, koja želi svojim zaposlenima da omogući upoznavanje sa ovom tematikom.

Da bi proizvodni proces besprekorno funkcionisao i doneo najbolje moguće rezultate, bitno je da svi ljudi, koji u njemu učestvuju budu dobro organizovani. Upravo iz tog razloga će ovaj kurs obraditi i temu, koja se odnosi na poboljšanje komunikacije zaposlenih, a sa ciljem uspešne međusobne saradnje, što se svakako vremenom odražava i na kvalitet proizvodnog procesa. Biće reči i o konfliktima i o njihovom izbegavanju, te o komunikaciji sa specifičnim kategorijama zaposlenih. Osim toga, stručni kurs i obuka - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa će obraditi i temu koja se odnosi na upravljanje stresom na radnom mestu, a kojom prilikom će predavači navesti prisutne da učestvuju u diskusiji o različitim konfliktnim i stresnim situacijama, kako bi usavršili prethodno prezentovana znanja.

Podrazumeva se da će polaznici tokom ove edukacije biti i teorijski i praktično upoznati i sa specijalizovanim metodama, koje bi kasnije trebalo da primene u praksi, odnosno sa brojnim alatima, čija će implementacija imati pozitivan uticaj na kvalitet procesa proizvodnje.

Pažnja će biti posvećena i brojnim problemima i poteškoćama, koje se mogu javiti tokom sprovođenja proizvodnog procesa, a podrazumeva se da će predavači kroz primere pojasniti prisutnima i na koji način tada treba postupati, kako one ne bi imale posledice, to jest kako ne bi bio ugrožen proizvodni proces.

Gde se organizuje stručna obuka i kurs - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa i u kojim terminima?

Isključivo na osnovu lične odluke o tome da li želi da pohađa nastavu online ili u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno da li mu više odgovara individualni, poluindividualni ili grupni tip edukacije, polaznik dobija informacije o tome na kom mestu i u kojim terminima se organizuje specijalizovani kurs i obuka - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa.

Dakle, ako je njegov izbor klasična edukacija, to automatski znači da će u odabrano predstavništvo ove institucije dolaziti u određenim terminima, a koji zavise od način organizacije odabranog tipa nastave.

Ukoliko se pojedinac opredeli da časovima pristupa onlajn, njegova je obaveza da obezbedi računar, stabilnu internet konekciju i da, neposredno pre zvaničnog početka edukacije izvrši pravilnu instalaciju softvera. Kako se u svakom predstavništvu ove institucije nalaze i oni stručnjaci, koji su isključivo specijalizovani za pružanje tehničke podrške, odnosno pomoć polaznicima prilikom instalacije softvera i pristupa nastavi na taj način, to znači da svako ko izabere online seminar - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa treba njima da se obrati, a ukoliko bude bilo kakvu poteškoću imao.

Istakli bismo i to da je u ponudi kako individualni, tako i grupni, odnosno poluindividualni tip edukacije. Osnovna razlika između njih je vezana za broj polaznika, tako da jedna osoba prati individualnu nastavu, više njih pristupa grupnoj, a dvoje kandidata treba da pohađaju poluindividualnu obuku.

Isto tako je prisutna razlika i u načinu organizacije, a posmatrano sa stanovišta toga ko donosi odluku o terminima održavanja časova, dinamici i o datumu početka. Naime, o svemu tome kod poluindividualne i individualne edukacije se dogovaraju jedan ili dvoje kandidata sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu, dok kod grupne o tome odluku donosi ovlašćeno lice u instituciji organizatora.

Bitno je naglasiti da grupna obuka i kurs - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa može biti održana tek kada osnovni uslov bude bio zvanično ispunjen, to jest pošto što se oformi grupa.. Nakon što se to u jednoj od poslovnica bude desilo, svaki prethodno prijavljeni kandidat će dobiti precizne informacije o svemu što je vezano za organizaciju časova na taj način, a uz napomenu da nema mesta promenama po zahtevu polaznika.

Ovu specijalizovanu edukaciju mogu da prate i radnici koji su angažovani u bilo kojoj firmi, a kojom prilikom se organizuje takozvani korporativni kurs. Pravila su tada prilično fleksibilna, jer se prepušta nadležnim licima institucije organizatora i zainteresovane kompanije da se dogovore o svemu, pa čak i o tome gde će zaposleni časove da pohađaju. Zapravo se samo tada dozvoljava izmena lokacije sprovođenja nastave, tako da se polaznicima u tom slučaju nudi mogućnost da predavanja prate na svom radnom mestu. Naravno da moraju biti ispoštovani uslovi o opremljenosti prostora, a o tome će precizno svaki zainteresovani klijent da bude obavešten.

Na koji način će biti održan seminar - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa?

Samo u skladu sa time da li zainteresovanom odgovara grupni kurs i obuka - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa, odnosno poluindividualna ili individualna nastava, to jest da li želi predavanja da prati onlajn ili u okviru učionica, koje se nalaze u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford će polaznik dobiti informacije po kom principu se nastava organizuje.

Zapravo će on samostalno da izabere i gde će časove da prati i sa koliko tačno polaznika, jer su sve navedene vrste nastave u ponudi ove institucije.

Ko god se opredeli za grupnu obuku, treba da ima na umu da ona počinje tek kada se grupa u tom predstavništvu bude formirala, a za to je potrebno prijavljivanje minimalnog broja polaznika.. Podrazumeva se da svaki polaznik, koji je rasporedjen u konkretnu grupu ima obavezu da se konkretnih pravila u potpunosti pridržava, upravo zato što se ne dozvoljavaju izmene.

Ukoliko se neko opredeli da časove pohađa ili potpuno samostalno, a u okviru individualne nastave ili sa još jednim polaznikom, kojom prilikom se sprovodi takozvana poluindividualna edukacija, treba da ima na umu da se svaka od njih organizuje na mnogo jednostavniji način nego grupna. Stvar je u tome da se dopušta prijavljenima u tom slučaju sve detalje da definišu kako sa nadležnim predavačem, tako isto i sa zvanično ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije. Bitno je da oni odrede kog datuma će početi poluindividualna ili individualna obuka, a onda i da definišu dinamiku održavanja časova i naravno, u kojim terminima će oni biti organizovani.

Potrebno je da posle toga svaki polaznik izabere i da li mu odgovara više online obuka i kurs - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa ili ona edukacija, koju će pohađati direktno u predstavništvu pomenute obrazovne institucije, a u kome prethodno bude izvršio prijavu.

Preko kompjutera svakog polaznika će biti organizovani časovi online, s tim što je njegova obaveza da izvrši instalaciju tačno određene vrste softvera i da to učini samostalno. Naglašavamo da tim za tehničku podršku postoji u svakoj poslovnici pomenute institucije, tako da polaznici koji budu imali potrebu, svakako mogu da dobiju pomoć stručnjaka vezano i za samu instalaciju softvera i za pristup edukaciji tog tipa.

Vrlo je važno da istaknemo činjenicu da osim edukacije namenjene pojedincima, ova institucija organizuje i korporativni seminar - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa. U tom slučaju će zaposleni u određenoj kompaniji predavanja da pohađaju, a o načinu organizacije nastave će se dogovarati predstavnik institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća. Svakako će precizirati datum početka korporativne obuke, odnosno termine održavanja časova i dinamiku, a samo ova vrsta edukacije može da bude održana i na drugom mestu. Da budemo precizni, radnici mogu časove pohađati u svojoj kompaniji, a pod uslovom da njihovi nadležni obezbede adekvatne uslove za njeno sprovođenje, o čemu će se svakako precizno dogovoriti sa licem, koje je u konkretnoj poslovnici institucije organizatora za te poslove ovlašćeno.

Koliko će trajati specijalizovani kurs i obuka - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa?

Tačne informacije o tome koliko bi trebalo da traje stručni seminar - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa će prethodno imati isključivo oni polaznici, koji se odluče da ga pohađaju u okviru grupe.

Podrazumeva se da će podaci o tačnom rasporedu predavanja biti dostupni svakom prijavljenom, a tek nakon što se grupa od najmanjeg broja članova, to jest njih četvoro u određenom predstavništvu pomenute institucije bude formirala.

Što se tiče poluindividualne i individualne edukacije, prilikom organizacije svake od njih se sprovode drugačija pravila, nego kada je u pitanju grupna, tako da se o dinamici održavanja predavanja u tom slučaju dogovaraju nadležno lice konkretne poslovnice, profesor i jedan kandidat, odnosno njih dvoje.

Budući da je u ponudi i korporativna obuka i kurs - ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa, a da se taj tip edukacije sprovodi tako da se zaposlenima omogući da nastavu pohađaju baš onako kako im odgovara, to znači da će se nadležno lice određenog preduzeća o dinamici sprovođenja časova, ali i o svim ostalim detaljima direktno dogovoriti sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte primenom metoda i alata za poboljšanje proizvodnog procesa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje