Kurs i obuka - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku

Preporučuje se da u cilju pravilnog tumačenja regulativa usvojenih od strane Narodne skupštine Republike Srbije, predavanja koja uključuje stručna obuka u i kurs - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku pre svih pohađaju advokati i pravnici, angažovani u različitim državnim organima i javnim institucijama. Takođe bi bilo dobro da se u ovu nastavu uključe i zaposleni u različitim službama, koje građanima obezbeđuju pravnu pomoć i koje se bave zaštitom Ustavom zagarantovanih sloboda i prava. Teme koje se tokom edukacije budu obrađivale biće svakako dragocene za davanje pravne pomoći, sastavljanje tužbi, molbi ili žalbi, za zastupanje i odbranu pravnih ili fizičkih lica, te za sve ostale usluge koje strankama mogu da ponude advokati i diplomirani pravnici. Svakako su dobrodošli i oni koji su, iz ličnih ili nekih drugih razloga voljni da utvrde i prošire svoja znanja vezana za oblast zakonodavstva i funkcionisanja pravne države.

Da bi bile zadovoljene potrebe svih zainteresovanih za nevedenu obuku, organizator je ponudio nekoliko različitih načina rada. Pre svega, polaznici mogu da odaberu da li će predavanja da pohađaju uživo ili preko interneta. Oni koji se opredele za klasične časove dolaziće, prema rasporedu koji budu dobili u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i u tamošnjim savremeno opremljenim prostorijama pratiti nastavu. Kandidati koji, međutim žele da rade online imaće obavezu da, pre početka edukacije na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, za šta će dobiti sve neophodne smernice. Ovaj postupak sam po sebi nije previše komplikovan, te većina prijavljenih uspe da ga obavi bez ikakvih problema ali su IT stručnjaci, zaposleni u svakoj poslovnici organizatora spremni da pomognu svima koji se u opisanom poslu suoče sa nekim teškoćama.

Osobe kojima prija rad u dinamičnom okruženju, punom aktivnosti i međusobnih kontakata, mogu da se opredele za grupni seminar - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku. To je, zapravo model kolektivnog delovanja, u kome polaznici zajednički ostvaruju unapred određene ciljeve, a predavač je tu da izlaže, tumači i demonstrira gradivo, te da koordinira rad grupe kao celine. Strogim pravilima je predviđeno da grupa može da funkcioniše samo pod uslovom da se minimum četvoro kandidata odluči za ovakav oblik edukacije. Sa manjim brojem osoba neće biti, naime moguće ostvariti kvalitetnu uzajamnu komunikaciju, a samim tim ni postići svrhu ovakvog oblika delovanja. Takođe je precizirano da časovima u isto vreme ne može da prisustvuje više od osmoro polaznika, jer je potrebno da svakome od njih bude posvećeno dovoljno pažnje tokom procesa učenja. Vreme startovanja obuke, termine časova i njihov ritam odrediće isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene obrazovne institucije, a kandidati će taj raspored slediti do kraja programa. Pojedinačni zahtevi polaznika vezani za vreme održavanja predavanja ili ostale pojedinosti plana rada neće se uzimati u obzir, jer se niko od njih ne može izdvajati u odnosu na ostale.


Ovlašćeni predavač će držati časove samo jednom kandidatu koji se bude odlučio za individualni pristup, te će moći u potpunosti da mu se posveti. Takođe će učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti da tok nastave maksimalno prilagodi mogućnostima i sposobnostima polaznika i da nove informacije nadoveže na njegovo predznanje. Tako će, kroz njihovu interakciju lako i brzo biti ostvareni predviđeni rezultati, a pored toga će kandidatu biti omogućeno da slobodno diskutuje sa svojim profesorom i traži dodatna objašnjenja i tumačenja ukoliko mu budu potrebna. Prijavljenima se takođe nudi i poluindividualni kurs i obuka - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku, kada po dvoje njih pohađaju zajedno časove. Ovaj partnerski rad predstavlja najjednostavniji oblik grupnog delovanja, te omogućava odličnu komunikaciju sa nadležnim predavačem, ali i razmenu mišljenja između polaznika, što svakako doprinosi prošitivanju i produbljivanju znanja vezanih za oblasti koje pokriva konkretni kurs. U svakom slučaju, osobe koji se opredele za jedan od pomenutih pristupa imaće šansu i da u najvećoj mogućoj meri usklade tempo rada sa svojim načinom života i ostalim obavezama koje treba da ispune. U dogovoru sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora i stručnjakom koji drži nastavu, preciziraće kada smatraju da je najpogodnije da program počne da se realizuje, kao i kojim danima i u koliko sati bi im najviše odgovaralo da imaju predavanja.

Kada radnici nekog preduzeća žele da pohađaju ovu edukaciju, organizuje se korporativna nastava koju je moguće pohađati preko interneta, ali i uživo. Klasični tip časova održava se kako u prijatnom ambijentu neke od poslovnica institucije organizatora, tako i u okviru radnog prostora polaznika, ali i na svakom drugom mestu koje kandidatima odgovara, a gde postoje uslovi za neometano održavanje i praćenje predavanja. Pre nego što se prijavljeni odluče za konkretnu lokaciju na kojoj će se raditi, koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije detaljno će obavestiti ovlašćenog predstavnika konkretne kompanije o neophodnim tehničkim karakteristikama koje treba da poseduje prostor u kome će se sprovoditi edukacija. Pomenuta službena lica će se takođe sporazumeti oko vremena i učestalosti održavanja predavanja i odrediti kada startuje obrazovni proces.

Svi koje interesuje stručna obuka i kurs - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku moraće da se na neki od utvrđenih načina za to prijave i ostave ovlašćenoj osobi svoje podatke, koji obuhvataju broj kontakt telefona, datum rođenja i, naravno prezime i ime. Pomenuti postupak mogu da obave lično, dolaskom u najbliže predstavništvo organizatora, slanjem mejla na odgovarajuću adresu ili, jednostavno preko telefona. Nakon toga, sprovešće se i zvanični upis na seminar, a prijavljeni će svakako biti na vreme informisani kog datuma, u koje vreme i na kom mestu će se to dogoditi. Biće takođe obavešteni i o dokumentima koja je potrebno da tada predaju nadležnom službeniku, uz napomenu da ovoj proceduri moraju lično da prisistvuju.Čime se tačno bavi kurs i obuka - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku?

Da bi polaznici mogli pravilno da primenjuju pojedinačne zakonske odredbe, moraju se upoznati sa odgovarajućim elementima pravnog sistema, te će ovlašćeni predavači započeti seminar - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku upravo objašnjenjem pojma pravnog instituta ili pravne ustanove. Iz tog skupa normi posebno će izdvojiti upravni postupak, kao čin donošenja pravnih akata, zatim upravnu stvar, to jest pravnu situaciju u okviru koje se odlučuje o obavezama, pravima ili pravnim interesima određenog lica, a osvrnuće se i na upravni akt, kao pojedinačni dokument kojim se, po slovu zakona utvrđuje određena obaveza ili priznaje neko pravo.

Kako je, u skladu sa aktuelnim usklađivanjem pravnog sistema sa načelima Evropske Unije, donet novi Zakon o opštem upravnom postupku, tokom narednih predavanja profesori će se baviti tumačenjem novih standarda i pravila koja on uspostavlja. Tako će biti reči o načelu predvidivosti, koje obavezuje nadležne organe da uzimaju u obzir i prethodne odluke donete u istim ili sličnim postupcima, te o načelu srazmernosti, to jest najmanjem mogućem ograničenju prava konkretne stranke kojim bi se postigao određeni efekat. Prisutni će takođe saznati da načelo delotvornosti predviđa da su nadležni pravni organi obavezni da prikupe sve podatke o kojima postoje zvanične evidencije, a da načelo pristupa informacijama i zaštite podataka obezbeđuje dostupnost sadržaja sa kojima javnost treba da bude upoznata, odnosno čuvanje onih koji treba da ostanu tajna.

Dok traje obuka i kurs - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku, kandidati će se upoznati sa vrstama upravnih akata, te će saznati da se veći stepen pravne sigurnosti upravo postiže garantnim aktom, te da se upravnim ugovorom omogućava aktivnija interakcija javne uprave i građana. Profesori će im pojasniti i pojam upravnih radnji i navesti njihove vrste, i precizirati da se pružanje javnih usluga odnosi na poslove koji se obavljauju u opštem interesu. U daljem radu, prisutnima će biti predstavljena i osnovna pravila upravnog postupka, te će se upoznati sa njegovim učesnicima, saznati ko je ovlašćeno službeno lice, koje su novine uvedene u postupak obaveštavanja stranaka i šta se podrazumeva pod prestankom postojanja stranke.

Predavači će nadalje objašnjavati kako se pokreće upravni postupak, te zašto su izdiferencirani način i trenutak njegovog započinjanja. Takođe će se osvrnuti i na situaciju kada se pomenuti postupak prekine ili obustavi i na privremene mere koje se tada primenjuju, a predočiće prisutnima i na šta se tačno odnosi rešenje, a na šta zaključak o konkretnom slučaju. Nadalje će se spomenuti predviđena pravna sredstava, gde sada spada i prigovor kojim se ispituje zakonitost upravnog postupanja, a biće reči i o žalbi kao redovnom sredstvu pobune protiv konkretnog upravnog akta. Prisutni će biti upoznati i sa posebnim slučajevima kada se rešenja uklanjaju ili manjaju, to jest kada se koriste vanredna pravna sredstva.

Pre nego što kurs i obuka - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku bude završen, kandidati će saznati da se izvršenja nenovčanih obaveza ostvaruju upravnim, a novčanih sudskim putem. Zatim će im biti predstavljena i prekršajna odgovornost ovlašćenog službenog lica, kao i iznos novčane kazne koju će tom prilikom morati da plati. Nakon svih teorijskih izlaganja, prisutni će biti podstaknuti da postavljaju pitanja i diskutuju o temama koje su obrađene tokom edukacije, čime će se bez sumnje njihovo poznavanje navedenog Zakona proširiti i produbiti. Tako će biti kadri da u realnim situacijama primenjuju njegove odredbe i budu u potpunosti svesni promena koje su usledile njegovim usklađivanjem sa evropskim zakonodavstvom.

Gde i u koje vreme se održava specijalizovani seminar - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku?

Ukoliko zaposleni u određenoj kompaniji žele da prate ovaj obrazovni program, biće im omogućeno da časove pohađaju online ili na kalsičan način, i to ne samo u prostorijama najbliže poslovnice naznačene institucije. Radi se o tome da standardni tip predavanja koja uključuje korporativna obuka i kurs - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku može da se sprovodi bilo na kom mestu koje zadovoljava tehničke kriterijume za kvalitetno odvijanje nastave. Tako se, pored pomenutog prostora, polaznicima nudi mogućnost da se obučavaju i u samoj firmi za koju rade, kao i na ostalim pogodnim lokacijama. Kada je u pitanju raspored predavanja, sve pojedinosti će odrediti koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije i osoba koja reprezentuje konkretnu kompaniju. Oni će, dakle definisati kog tačno datuma će edukacija početi da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati će kandidati imati predavanja.

Polaznicima koji se prijavljuju kao fizička lica se, takođe nudi pohađanje časova u skladu sa standardnim principom, koji će se odžavati u prijatnom i modernom ambijentu neke od poslovnica organizatora. Osobe koje odaberu ovakav pristup će tamo dolaziti u terminima koji su određeni aktuelnim rasporedom i uživo pratiti predavanja.

Pojedinačni kandidati imaju i opciju edukacije preko interneta, za šta će morati da se na odgovarajući način pripreme. Pre nego što počne nastava oni će, dakle biti upućeni kako da instaliraju namenski softver na svoje kompjutere, što će najverovatnije uspeti da urade potpuno samostalno. Ali, ako se ne budu snašli, mogu se slobodno obratiti nadležnom službeniku u nekoj poslovnici pomenute institucije, svakog dana u toku radnog vremena. On će ih odmah uputiti na informatičke stručnjake koji su tamo zaposleni, te će tako njihov problem biti rešen u najkraćem mogućem roknu i spremni će sačekati da online kurs i obuka - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku počne da se sprovodi.

Osobe koje vole da rade u mirnijoj atmosferi mogu da odaberu individualni model praćenja nastave, kada profesor podučava samo jednog polaznika. Treba istaći da se ovi kandidati nikako ne nalaze u pasivnoj recptorskoj poziciji, već su naprotiv u veoma živoj interakciji sa nadležnim predavačem. Oni, dakle imaju punu slobodu da iznesu svoje mišljenje o datoj temi, makar ono bilo suprotno od onoga što je rečeno, kao i da postavljaju pitanja i traže dodatna objašnjenja određenih pojmova i situacija. Značajnu prednost daje im i činjenica da se nastavni proces u velikoj meri prilagođava njihovim mogućnostima i potrebama, te će tako moći da predlože vreme početka obuke, kao i termine i ritam održavanja predavanja koji se najviše uklapaju u njihov dnevni ritam. Ukoliko taj raspored prihvati profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, on će početi da se zvanično primenjuje, te će polaznici uz minimalna odricanja moći da se posvete usvajanju novih znanja.

Istu privilegiju će imati i oni koji odluče da zajedno sa još jednim kandidatom pohađaju časove, prema principima poluindividualne edukacije. Ovakav pristup omogućava i proširivanje vidika, te uvid u drugačije poglede na određene teme, pošto će prisutni osim ostvarivanja dobre komunikacije sa predavačem, biti u prilici da čuju i mišljenje svog partnera, i da sa njim razmenjuju informacije i stečena znanja iz datih oblasti.

U posebno aktivan komunikacijski proces biće uključeni svi koji se opredele za grupni seminar - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku, budući da će tada časove pohađati zajedno sa još nekoliko polaznika. Pravilima je utvrđeno da grupa ne može da počne da radi ukoliko nema najmanje četvoro prijavljenih, a takođe nije moguće da više od osmoro kandidata istovremeno prisustvuje predavanjima. Svi članovi grupe treba podjednako da budu aktivni, među njima ne sme biti rivaliteta niti sukoba, već moraju staviti akcenat na saradničku i kooperativnu delatnost. Kako niko od njih ne bi bio favorizovan, pojedinačni zahtevi koji se tiču termina i učestalosti održavanaja časova i vremena početka obrazovnog procesa neće se uzimati u obzir, već će kompletan raspored rada da precizira koorinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Kako je organizovana obuka i kurs - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku?

Predavanja koja obuhvata naznačena edukacija mogu da se sprovode na uobičajeni način, to jest frontalno, nezavisno od model rada koji konkretni polaznik izabere. Ukoliko želi da časove prati uživo, dolaziće u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim savremeno opremljenim prostorijama pratiti nastavu, prema utvrđenim terminima.

Kandidati čiji izbor bude online kurs i obuka - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku pohađaće časove preko interneta. U tom cilju će, međutim morati da blagovremeno na svoj računar instaliraju poseban tip softvera, što zaista nije previše težak postupak i većina prijavljenih uspeva da ga obavi bez ikakve pomoći. Uprkos tome, za sve one koji u pomenutoj aktivnosti budu imali nekih problema obezbeđena je tehnička podrška, koju će pružiti neki od informatičkih stručnjaka, zaposlenih u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Korporativni tip pohađanja predavanja podrazumeva edukovanje radnika nekog preduzeća i sprovodi se kako online, tako i klasično. No, treba napomenuti da kandidati ne moraju uživo pratiti nastavu samo u određenom predstavništvu organizatora, već se ovakvi časovi mogu sprovoditi i u njihovom radnom prostoru, kao i na svakom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetan obrazovni rad. O svim predviđenim karakteristikama prostorija u kojima će se održavati predavanja zvanično će biti obavešten ovlašćeni reprezent kompanije u kojoj rade polaznici, a njegov zadatak će biti i da zajedno sa koordinatorom u instituciji organizatora utvrdi vreme stratovanja edukacje, te satnicu i dane kada će se časovi sprovoditi.

Bilo da rade preko interneta ili klasično, pojedinačni polaznici mogu da odaberu grupni seminar - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku i nastavu prate zajedno sa drugim kandidatima. Da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje grupe, za ovakav način rada se mora opredeliti najmanje 4, a najviše 8 osoba, jer u suprotnom ne bi mogla da se sprovede kvalitetena interakcija. Dakle, polaznici treba da budu upozoreni da će ponekad morati da se sačeka izvesno vreme dok se ne steknu predviđeni uslovi za početak grupne edukacije i da će se časovi održavati u terminima i onim tempom koji odredi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Ovaj način regulisanja rasporeda se primenjuje zato što je nemoguće uskladiti ritam rada sa potrebama i željam svakog kandidata, a nikoga od njih nije dozvoljeno posebno izdvajati, budući da grupa treba da deluje kao jedinstvena celina.

Oni koji ne žele da rade u tako dinamičnom okruženju,a opet im ne prija samostalni rad mogu da odaberu poluindividualni pristup i časove pohađaju zajedno sa još jednim kandidatom. Edukacija koja se sprovodi na ovakav tandemski način daje odlične i brze rezultate, posebno u praktičnom delu obuke, jer polaznici sučeljavaju mišljenja i stavove, te na taj način oblikuju i usavršavaju stečeno znanje. Takođe je moguće da ostvare odličnu komunikaciju sa nadležnim predavačem, budući da ovaj obrazovni proces uključuje samo troje učesnika.

U ponudi organizatora nalazi se i individualna obuka i kurs - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku, koju samostalno pohađa jedan kandidat. On prati izlaganje profesora, ali ima punu slobodu da postavlja pitanja, osporava ili diskutuje na zadate teme. Nadležni predavač, pak nastoji da proceni nivo njegovog dotadašnjeg znanja iz date oblasti, te da na to nadoveže nova predavanja, popuni eventualne praznine i razjasni nedoumice. Svi polaznici koji budu radili u paru ili pojedinačno imaće priliku da, uz saglasnost svojih profesora i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, definišu datum početka obuke, te termine i ritam održavanja časova. Tako će angažovanje koje od njih zahteva naznačena edukacija bez većih problema da uklope u ispunjavanje ostalih privatnih i poslovnih obaveza.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku?

Pomenuti obrazovni program će se sprovoditi u toku 8 školskih časova, što tačnije znači da će predavanja trajati 360 minuta. Ona će se 4 dana održavati u vidu dvočasa, te će specijalizovani seminar - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku trajati 4 puta po 90 minuta.

Naznačeni raspored, međutim ne mora da bude aktuelan kod individualnog ili poluindividualnog modela edukacije, iako će i oni trajati po 8 školskih časova. Radi se o tome da će ovde sami polaznici, naravno uz pristanak profesora i koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije, moći da odrede vreme i učestalost održavanja predavanja.

Slična je situacija i kod korporativne nastave, koja se isto odvija u toku predviđenih 360 minuta, ali su tada za plan delovanja zadužene dve osobe od koji jedna zvanično predstavlja instituciju organizatora, a druga firmu u kojoj rade kandidati. Oni će, naime odrediti termine i uopšteni tempo rada, tako da se oni mogu znatno razlikovati od ovog prethodno navedenog.

Pomenuti raspored predavanja važi zapravo samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku, s obzirom na to da tada samo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora odlučuje o terminima časova i ritmu sprovođenja edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje