Kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju

Uz lica koja su zadužena za vođenje kompanije, u ciljnu gruupnu osoba kojima je namenjen specijalizovani seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju su svrstane i knjigovođe, kao i ovlašćene računovođe, ali i advokati i generalno govoreći, svi oni koji eventuano imaju dodora sa ovom temom ili žele da je bolje upoznaju.

Pred svakoga ko je zainteresovan da se u pomenutoj oblasti edukuje je najpre stavljen zahtev da se prijavi, zatim upiše i na kraju opredeli kako će nastavu da prati.

Što se samog postupka upisa tiče, svaki prijavljeni će odabrati da li će lično doći u prostorije jedne od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi prijavu izvršio, a u ponudi je i mogućnost da to učini putem telefona, te da pošalje mejl organizatoru, u kome će navesti svoje prezime i ime, kao i datum rođenja, te svakako broj telefona. A njega će nakon prijavljivanja kontaktirati ovlašćeno lice organizatora, kako bi mu tada bile pružene sve potrebne informacije koje se odnose na postupak upisa, a kada je vrlo važno da svaki pojedinačni kandidat priloži obaveznu dokumentaciju, te isto tako i da ličnt bude prisutan.


U ponudi je kako online kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju, tako isto i klasičan vid edukacije, a pod tim se primarno misli na sprovođenje predavanja u poslovnici organizatora. Svaki kandidat koji je zainteresovan da predavanja prati online će morati da poseduje kompjuter i svakako da na njega instalira posebnu vrstu softvera. Informacije vezane kako za celokupan proces njegove instalacije, tako isto i za princip po kome se sprovodi online edukacija će ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora pružiti svakom zainteresovanom.

Trebalo bi da, nakon što odluči da li će nastavu pratiti na uobičajen način ili online, kandidat takođe donese i odluku da li će to da učini u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

Predviđen je tačno određeni broj osoba koje mogu da prisustvuju svakom od pomenutih tipova edukacije, pa tako individualnu nastavu prati samo jedan polaznik, zatim njih dvoje može da pohađa poluindividualnu, a grupna obuka i kurs - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju je osmišljena tako da je prati više osoba istovremeno, to jest od njih najmanje četvoro do maksimalno osmoro.

Uzevši u obzir da je tačno definisan broj polaznika koji mogu da se nađu u jednoj grupi, to je i određeno da se konkretna grupa formira tek kada se minimum 4 osobe zvanično budu prijavile, tako da je upravo to i navedeno kao zvaničan uslov za početak tog vida edukacije. U ovom slučaju, institucija organizatora, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj se minimum toliko osoba bude prijavilo, će da odredi po kom principu će se grupni seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju organizovati, to jest definisaće termine njegovog održavanja, datum početka i dinamiku. Ovde se radi o vrlo strogom principu organizacije, tako da se ne dozvoljavaju nikakva odstupanja, to jest ukoliko neki kandidat bude zahtevao promenu bilo termina ili dinamike, odnosno datuma početka, organizator neće biti u mogućnosti da mu to dozvoli.

Svakako je prijavljenima na raspolaganju još i individualna, odnosno poluindividualna nastava, a način na koji se one organizuju ne samo da je potpuno isti, nego i dozvoljava veliku slobodu svakom pojedinačnom kandidatu. Preciznije rečeno, sve što se odnosi na sprovođenje nastave za jednog ili za dvoje polaznika definišu međusobno kandidat, predavač i koordinator za nastavu u poslovnici u kojoj je upis izvršen.

A u situaciji kada se javi potreba da zaposleni u nekoj kompaniji steknu znanja vezano za ovu temu se organizuje korporativni kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju. Princip prema kome se ta vrsta nastave sprovodi je vrlo jednostavan i slobodan, a tom prilikom se zvanično ovlašćenom predstavniku određene kompanije dozvoljava da sa koordinatorom za nastavu odabrane poslovnice organizatora definiše i termine i dinamiku održavanja, kao i datum početka, ali i da se dogovori oko mesta na kome će taj tip edukacije da bude organizovan. Tačnije, u skladu sa željama pojedinačnog klijenta se korporativni seminar može organizovati i u prostorijama određene firme, to jest na nekom drugom mestu koje ispunjava tačno definisane zahteve. A zvanično ovlašćeno lice određene kompanije će da bude obavešteno o uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi se ta vrsta edukacije tamo mogla i održati.
Plan i program stručnog seminara - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju

Sa značenjem pojma statusne promene će se upoznati svaki polaznik ove edukacije već u toku uvodnog predavanja, a zatim će specijalizovana obuka i kurs - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju da obradi onu oblast koja je vezana za različite tipove tih promena, gde će predavač prisutne da upozna i sa njihovim osobenostima.

A posle toga će im biti objašnjeno i na koji način je definisana podela svih privrednih društava i to kako uz osnivanje, tako i uz pripajanje, a biće govora i o postupku i njihovog spajanja i odvajanja. Predavači će odmah zatim i da detaljno prikažu situaciju koja je vezana za samu statusnu promenu, a u smislu da će polaznicima omogućiti upoznavanje sa ugovorom koji se tom prilikom mora potpisati i koji je okarakterisan kao Ugovor o statusnoj promeni. U tom delu će oni prvo pokazati primer ugovora i objasniti prisutnima šta on neizostavno mora da sadrži, a onda će polaznici biti obavezni da na osnovu informacija koje će tom prilikom da dobiju od nadležnog predavača, definišu osnovne tačke tog ugovora, te da na taj način pokažu da su konkretnu oblast u potpunosti savladali.

Nakon što bude bio potpisan ugovor o toj vrsti promene, mora se izvršiti i njena registracija, tako da će i tu oblast da obuhvati stručni kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju. Svakako će biti reči i o postupku obaveštavanja eventualnih akcionara određene kompanije, a naročita pažnja će biti usmerena i na poslovne odnose koji moraju biti održavani sa poveriocima.

Prisutni če biti u mogućnosti da nauče i na koji način se sastavljaju finansijski izveštaji u okviru različitih statusnih promena, poput na primer pripajanja preduzeća ili spajanja, ali i odvajanja, odnosno podele. Podrazumeva se da će im profesori ukazati i na sve one obaveze koje imaju vlasnici kompanija u konkretnoj situaciji, a primarno prema državi vezano za porez.

Predviđeno je da stručni seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju omogući svakom polazniku da se upozna sa celokupnim postupkom, odnosno sa procedurom koja mora da bude sprovedena prilikom svih statusnih promena u poslovanju, tako da može da ispoštuje apsolutno sve segmente i to kako sa stanovišta prava, računovodstva i poreskih obaveza, tako i sa stanovišta adekvatnog finansijskog izveštavanja.

Gde i kada se održava kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju?

Na preko 20 lokacija u Srbiji Obrazovni centar Akademije Oxford ima otvoreno svoje predstavništvo, te se u njima organizuje i stručna obuka i kurs - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju, a takođe je u ponudi i online edukacija. Samim tim se od svakog prijavljenog i očekuje da izabere kako će časove da prati, a mora biti obavešten da mu je obaveza posedovanje računara, ukoliko se opredeli za online nastavu, ali i da pre početka na njega mora da pravilno instalira softver, jer će na taj način časove i da prati.

Svakako je i za klasičnu i za online edukaciju definisano pravila da prijavljeni imaju izbor između praćenja nastave u paru, odnosno individualno ili u grupi.

Pored toga što se razlikuje način na koji se sprovodi svaka od njih, definisana je razlika i u broju osoba koje bi trebalo konkretnom tipu nastave da prisustvuju. Za dvoje polaznika je predviđena poluindividualna edukacija, dok se individualni kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju organizuje za po jednu osobu, a u grupi može da bude između četvoro i osmoro ljudi.

Datum kada će početi grupna nastava, odnosno termine u kojima će se časovi u tom slučaju organizovati, kao i tačnu dinamiku će da odredi institucija organizatora, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik, ali isključivo kada se bude stekao uslov za početak. A to znači da mora najmanje 4 osobe u jednoj poslovnici da se zvanično prijave, jer je upravo kreiranje jedne grupe navedeno kao osnovni zahtev koji mora da bude ispunjen da bi ova vrsta edukacije počela. Inače, u tom slučaju sve što predstavnik konkretne poslovnice organizatora bude odredio se neće izmeniti na zahtev pojedinačnog kandidata, budući da tako predviđa način sprovođenja ovog tipa nastave.

Pored toga što je drugačiji način na koji se organizuje individualni, odnosno poluindividualni seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju, to je data i prilično velika sloboda svakom prijavljenom. Naime, on će se o načinu sprovođenja konkretnog tipa edukacije dogovoriti sa nadležnim profesorom, ali i sa koordinatorom za nastavu one poslovnice u kojoj se bude i upisao.

Zvanična ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford podrazumeva i edukaciju koja je, na prvom mestu namenjena posebnoj grupi ljudi, to jest radnicima neke firme, a kada se na zahtev klijenta sprovodi korporativna obuka i kurs - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju. Tada se svakako ispunjavaju zahtevi klijenta u najvećoj mogućoj meri, a pored toga što mogu da zahtevaju da zaposleni nastavu prate u tačno određenim terminima i onog datuma koji im odgovara, to jest prema dinamici koju će samostalno da odrede, oni takođe mogu da zahtevaju i da mesto održavanja bude izmenjeno. Naravno, uvek je otvorena mogućnost da zaposleni edukaciju prate u okviru jedne od poslovnica organizatora ili online.

Na koji način se organizuje stručni seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju?

Prvo što svaki kandidat koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju mora da zna jeste da se u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze tri tipa edukacije (grupna, poluindividualna i individualna), ali i da se sva tri mogu organizovati i online i u prostorijama određenog predstavništva organizatora. Iz tog razloga se od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da potpuno samostalno donese odluku prvo gde će nastavu da prati, a zatim i sa koliko osoba, to jest prema kom principu.

Osoba čija odluka je vezana za praćenje nastave online ima obavezu da to učini isključivo preko sopstvenog računara, a takođe mora da pre početka izabrane vrste nastave na njega instalira softver, s tim da će sve potrebne informacije o tome da dobije od strane ovlašćenog predstavnika konkretne poslovnice organizatora.

Ukoliko nekog kandidata zanima poluindividualna obuka i kurs - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju, kada nastavu pohađaju dve osobe istovremeno ili ona koju bi trebalo da prati samostalno, on će imati i slobodu da se o načinu organizacije lično dogovori i to kako sa ovlašćenim licem predstavništva organizatora u kome se bude upisao, tako i sa stručnjakom koji će da vodi određeni tip edukacije.

A u situaciji kada se neko opredeli za seminar koji se odvija u formi grupne nastave, od njega se prvo zahteva da sačeka kreiranje grupe, a zatim i da prihvati način sprovođenja, koji će isključivo tada da definiše institucija koja i organizuje nastavu. Dakle, najpre se mora 4 osobe prijaviti da bi mogla da bude kreirana jedna grupa, a posle toga će organizator tačno da odredi kog datuma će nastava da počne, ali i kojim tempom će časovi da budu organizovani i u kojim terminima, pa će svakog ko je izvršio prijavu detaljno da informiše o tome. Organizator naglašava da se ništa od pomenutog neće promeniti ako pojedinačni kandidat to bude zahtevao, budući da je prilično strog način organizacije ovog tipa edukacije.

Zvanično ovlašćeno lice bilo koje kompanije, koja je zainteresovana da omogući svojim zaposlenima praćenje ovog kursa može da zahteva da se organizuje takozvana korporativna obuka i kurs - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju. A način na koji se taj tip edukacije organizuje je isti kao i onda kada se sprovodi nastava za pojedinačne polaznike, ali se takođe može promeniti mesto njenog održavanja i to isključivo ako konkretni klijent bude zahtevao.

Koliko će kurs i obuka - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju da traje?

Samo u situaciji kada se kandidat opredeli da nastavu pohađa u grupi, on ima mogućnost da dobije informacije koje se odnose na trajanje i to neposredno pre početka. Razlog za to jeste što upravo institucija organizatora u tom slučaju određuje kako trajanje (dinamiku), tako i termine održavanja časova, odnosno datum početka.

Definisano je da 8 školskih časova nastave bude raspoređeno tako da polaznici svakoga dana treba da imaju po 2 školska časa predavanja, tako da i grupna obuka i kurs - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju traje ukupno 4 dana.

A što se tiče ostalih vrsta edukacije koje su u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, princip njihove organizacije dozvoljava da se sve informacije vezano za trajanje daju kandidatima tek nakon sprovedenog dogovora između njega, nadležnog profesora i koordinatora za nastavu određene poslovnice organizatora. Dakle, bez obzira da li nekoga interesuje korporativni ili individualni, odnosno poluindividualni seminar - ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju, te informacije će svakako dobiti nakon postignutog dogovora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte procedurom statusnih promena u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje