Kurs i obuka - ovladajte veštinom brzog čitanja

Izneta je najtoplija preporuka da sve osobe koje žele da povećaju efikasnost svog profesionalnog delovanja pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati dok traje specijalizovani seminar - ovladajte veštinom brzog čitanja. Posebno bi bilo dobro da se na ovu edukaciju prijave pojedinci za čiji je posao veoma važno korišćenje navedene tehnike i koji za određeno vreme treba da pročitaju veliki broj strana nekog teksta, nezavisno od toga da li je on pisan klasično ili elektronski. Umešnost brzog čitanja je zapravo nešto što je potrebno svima koji žele da napreduju na ličnom planu i usavrše svoje znanje, te bi u svakom slučaju bilo preporučljivo da usvoje i informacije koje će biti prezentovane tokom sprovođenja pomenutog programa.

Ukoliko su za ovi kurs zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, imaće priliku da korporativnu nastavu pohađaju preko interneta, ali i na klasičan način. Ako se opredele za drugu opciju, moći će da biraju između nekoliko lokacija na kojima predavanja mogu da se održavaju, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije neke od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, adekvatni prostor u samoj kompaniji za koju rade, te svaka druga lokacija koja odgovara polaznicima, a gde ima tehničkih uslova za održavanje nastave. Raspored njihovog delovanja, to jest termine i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak sprovođenja programa zajednički će definisati ovlašćeni reprezent konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da rade na klasični način, ali njihov izbor može biti i online obuka i kurs - ovladajte veštinom brzog čitanja, kada nastavu prate preko interneta. U prvoj varijanti dolaziće na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora, prema utvrđenom rasporedu, dok će ako se odluče za drugu opciju morati da, pre početka sprovođenja časova na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, koji će im upravo i omogućiti da se edukuju na ovakav način. Taj postupak nije uopšte komplikovan i pretpostavlja se da većina prijavljenih može da ga obavi samostalno, ali je u svakom slučaju za one koji se ne snađu obezbeđena stručna informatička pomoć i odgovarajuća tehnička podrška u svakoj poslovnici navedene institucije.


Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu da rade potpuno odvojeno od ostalih i tako dobiju maksimalnu pažnju nadležnog profesora. Individualna nastava omogućava takođe kandidatima da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i da nove informacije usvajaju na način koji im najviše odgovara. Budući da će celokupan tok edukacije biti prilagođen samo njima, dobiće priliku i da odrede vreme i ritam sprovođenja časova, kao i datum za početak ovog obrazovnog programa, ali će međutim, da bi raspored postao validan morati da u vezi sa tim dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog koordinatora u određenom predstavništvu pomenute institucije. Osim toga, ovi polaznici će moći da sa svojim predavačem diskutuju u vezi sa gradivom koje se obrađuje i dobijaju potvrdu ispravnosti sopstvenog mišljenja, što će im pomoći da prošire i prodube svoja znanja i efikasno ostvare predviđene ciljeve.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - ovladajte veštinom brzog čitanja radiće zajedno sa još jednim kolegom i moći da sa njim ostvare neposrednu komunikaciju tokom koje će razmenjivati mišljenja, ideje i iskustva, te i na taj način proširivati i produbljivati svoje kompetencije. Imaće i priliku da se najpre sa svojim partnerom, a potom i sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovaraju oko svih detalja obrazovnog procesa i tako zajednički odrede kada će obuka početi, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Na taj način će definisati raspored koji će lakše uklopiti u svoju ustaljenu životnu rutinu i ispunjavanje ostalih privatnih i poslovnih obaveza i sa manje stresa i opterećenja proći kroz pomenuti program.

Grupna nastava sprovodi se za minimalno četvoro kandidata i to prema rasporedu koji utvrdi koordinator za nastavu u određenoj poslovici navedene institucije. U okviru jedne grupe ne sme biti više od osmoro polaznika, jer bi tada mogao da bude ugrožen kvalitet obrazovnog rada i onemogućen pojedinačni napredak prijavljenih. Treba svakako naglasiti osobama koje se odluče za ovu opciju da će morati da se u potpunosti prilagode terminima i ritmu održavanje časova i datumu za startovanje edukacije koji im budu saopšteni i neće u vezi sa tim moći da ulažu bilo kakve prigovore.

Svi koji smatraju da bi specijalizovani seminar - ovladajte veštinom brzog čitanja bio koristan ili zanimljiv za njih mogu se za to prijaviti u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili slanjem poruke na odgovarajuću mejl adresu. Tada bi trebalo da navedu svoje lične podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Nakon toga, kandidati će biti pozvani na zvanični upis i biće im naznačeno da toj proceduri moraju lično da prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju. O njenom tačnom sadržaju, kao i od datumu, vremenu i mestu odvijanja pomenutog postupka svi polaznici će biti na vreme informisani.Koje oblasti proučava obuka i kurs - ovladajte veštinom brzog čitanja?

Mnogi ljudi u poslu kojim se bave svakodnevno moraju da proučavaju mnoštvo pravilnika, propisa, poslovnih izveštaja i ostalih dokumenata. Upravo zbog toga je kurs i obuka - ovladajte veštinom brzog čitanja preporučljiv za sve koji žive i rade u savremenom svetu, pošto između ostalog nudi mogućnost osposobljavanja za izdvajanje ključnih informacija iz teksta, što će svakako pomoći u donošenju isprvavnih poslovnih odluka.

Ovlašćeni stručnjaci će prisutnima najpre govoriti o ograničenjima koje nam postavlja tradicionalni način čitanja, sprečavajući nas da u kratkom vremenskom periodu usvojimo izuzetno veliki broj podataka. Objasniće tri najčešća problema sa čitanjem, odnosno subvolakizaciju, povlačenje prstom, te vraćanje i skretanje unazad. Kandidati će tako saznati da bezglasno izgovaranje teksta koji se čita predstavlja najveću prepreku u povećanju brzine čitanja, ali da se subvokalizacija ne može i ne sme u potpunosti eliminisati. Potrebno ju je samo progresivno potiskivati, te će se tako vremenom izgubiti zavisnost od takvog postupanja. Profesori će takođe istaći da subvokalizacija nije nužno proces koji usporava čitanje, a da može da koristi kao pomoćno sredstvo za razumevanje konkretnog pisanog materijala. Zatim će, govoreći o podvlačenju prstom tokom čitanja, predavači naglasiti da je to odlična metoda za održavanje koncentracije čitaoca i njegove usredsređenosti na tekst, ali da joj je velika mana to što mu istovremeno blokira vidik. Nakon toga, osvrnuće se i na vraćanje unazad tokom čitanja, to jest na ponovno iščitavanje reči, odeljaka, rečenica za koje određena osoba smatra da ih nije dobro razumela. To je, međutim uvek svesna delatnost, dok je skretanje unazad vrsta tika, odnosno nesvesno vraćanje na upravo pročitane reči ili rečenice.

Na narednim časovima koje obuhvata stručni seminar - ovladajte veštinom brzog čitanja biće reči o problemima u učenju, te će ovlašćeni stručnjaci objasniti polaznicima da disleksija, kao primarna teškoća ovog tipa, predstavlja otežano prepoznavanje, a samim tim i čitanje reči. Zatim će upoznati kandidate sa sindromom poremećaja pažnje (ADDS) i hiperaktivnošću, koji se takođe javljaju kao česti problemi u učenju, odnosno razumevanju i memorisanju pročitanog.

Prisutnima će biti predstavljene tri klasične metode po kojima se uči čitanje, ali takođe naznačeni i njihovi nedostaci. Biće reči, dakle o foničkoj metodi, gde se najpre uči izgovaranje glasova jednog jezika, a potom se prelazi na tiho čitanje, uz obavezno pomeranje usana. Tako su čitaoci praktično, čak i kada ne pomeraju usne svesni glasova koje sadrži svaka reč jer je izgovaraju u sebi, čime u velikoj meri ometaju svoju koncentraciju na sadržaj konkretnog teksta. Zatim će nadležni stručnjaci objasniti metod prepoznavanja, koji se takođe bazira na verbalnom odgovoru, a predstaviće i onaj koji se dobija kombinacijom već pomenutih metoda.

Profesori će naglasiti da se tehnikom brzog čitanja postiže veći broj pročitanih reči u jedinici vremena, ali se omogućava i bolje shvatanje podataka koji su izneti u pisanom materijalu, olakšava pamćenje, te doprinosi kreativnom i analitičkom razmišljanju i povezivanju informacija do kojih se čitanjem dolazi. Osvrnuće se i na razloge za gubljenje koncentracije tokom čitanja, te govoriti o nedovoljnoj mentalnoj usredsređenosti, nepoznavanju terminologije, težini materijala, nedostatku zainteresovanosti i motivacije i lošoj organizaciji. Uputiće prisutnima savete kako da nejefikasnije otklone ove smetnje i u potpunosti ovladaju svojom koncentracijom. Takođe će biti reči i o motivaciji, koja može presudno da utiče na rezultate čitanja i učenja i koja se mora razvijati posebnim mentalnim tehnikama, sa kojima će polaznici biti upoznati tokom ove edukacije.

Pre nego što se obuka i kurs - ovladajte veštinom brzog čitanja privede kraju, kandidati će saznati sve o neverovatnim stvarima koje mogu učiniti svojim perifernim vidom. Predavači će objasniti da su oči kadre da prelaskom po horizontalnoj liniji stranice prime više reči, te istaći dokazane činjenice da je samo 20 odsto očno - moždanog sistema posvećeno jasnom fokusu, dok je preostalih 80 odsto usmereno na periferni. Biće zatim reči o takozvanom čitanju mozgom, kada ovaj ogran predstavlja centralni fokus pažnje, a prisutnima će biti objašnjeno i značenje kiklopske percepcije i tehnika meta - navođenja, kojima će predavači posvetiti posebnu pažnju. Naznačiće da se one oslanjaju na izuzetno brzu fotografsku sposobnost očno - moždanog sistema, te uputiti kandidate u načine njihovog korišćenja. Najpre će se baviti dvorednim čitanjem, što predstavlja veoma uspešan način za navikavanje mozga na korišćenje vertikalnog i horizontalnog vida u istoj meri, te će zatim upoznati polaznike za multirednim čitanjem ili krstarenjem, koje dopušta čitaocu da prelazi po onoliko redova koliko želi. Govoriće i o retrogradnom krstarenju, te o cik - cak tehnici, koja čitaocu omogućava da maksimalno koristi svoj periferni vid, a na predavanjima će biti predstavljena i „S“ tehnika, kao i tehnika petlje, vertikalnog talasa, duplog navođenja i lenjog „S“. Profesori će istaći da se one mogu koristiti za ispitivanje teksta, skeniranje, kratak pregled, ali i u cilju vežbanja perifernog vida.

Nakon ove edukacije, polaznici će u značajnoj meri povećati brzinu kojom čitaju, kao i stepen razumevanja konkretne materije. To će im omogućiti bitnu uštedu vremena, što posredno dovodi do povećane efikasnosti rada, a samim tim i uspeha u poslovanju.

Kada i na kojoj lokaciji se odvija kurs i obuka - ovladajte veštinom brzog čitanja?

Osobe koje ovu edukaciju prate pojedinačno mogu da se obučavaju grupno, u paru, ali i da pohađaju individualni seminar - ovladajte veštinom brzog čitanja. Tada predavanja pohađaju odvojeno od ostalih i imaju priliku da dobiju svu pažnju i posvećenost nadležnog predavača, koji će nastojati da predviđene teme obrađuje na način koji konkretnom polazniku najviše odgovara, te da tako sa njim efikasno i uspešno ostvari utvrđene obrazovne ciljeve. Sam kandidat će biti sve vreme podstican da se uključi u razgovor i iznosi svoje ideje i stavove, što će opet profesoru omogućiti da stvori jasnu sliku o njegovim sposobnostima, predznanju i brzini kojom uči, te da u skladu sa tim može da koriguje i poboljša svoj predavački rad. Svi koji se opredele za ovaj model rada dobiće priliku da maksimalno utiču na svoj raspored, jer će moći da navedu kada bi želeli da obuka startuje, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ukoliko se sa tim saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, naznačeni plan delovanja postaće validan i po njemu će se odvijati nastava sve vreme trajanja programa.

Polaznici koji budu radili u paru takođe će imati priliku da u velikoj meri oblikuju svoji raspored. Oni će, naime moći da se najpre sa svojim partnerom, a potom i sa ovlašćenim predstavnikom organizatora i stručnjakom koji vodi edukaciju dogovaraju u vezi sa terminima i učestalošću održavanja predavanja i datumom kada će da počne poluindividualna obuka, i tako utvrde raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Kandidati čiji izbor bude grupna obuka i kurs - ovladajte veštinom brzog čitanja neće, međutim dobiti priliku da na bilo koji način utiču na termine i ritam održavanja časova, kao ni na sam datum za startovanje pomenutog programa. Sve ove detalje će unapred da utvrdi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije, a od članova grupe se očekuje da mu se u potpunosti prilagode. Osim toga, ovi kandidati treba da znaju ga će grupa početi sa radom tek kada bude bilo najmanje četvoro prijavljenih za ovakav model edukacije, ali i da broj članova jedne grupe ne sme biti veći od osam. Takva sredina procenjena je kao optimalna za uspostavljanje kvalitetne interakcije među polaznicima u kojoj će svaki pojedinac dobiti priliku da individualno napreduje i ostvari utvrđene obrazovne ciljeve.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, pojedinačni kandidati mogu nastavu da prate uživo, to jest da na časove dolaze prema utvrđenom rasporedu u savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora. Takođe im je na raspolaganju online edukacija, kada predavanje pohađaju preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Upravo zbog toga su obavezni da, pre početka edukacije na njih instaliraju specijalnu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da urade samostalno jer postupak uopšte nije zahtevan. Ako se ipak suoče sa nekim teškoćama, svakoga dana tokom radnog vremena mogu da se obrate IT stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora i dobiju odgovarajuću tehničku podršku.

Zaposleni u nekom preduzeću koji budu pohađali ovu edukaciju radiće prema rasporedu koji zajednički utvrde ovlašćeni predsednik njihove firme i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Oni će, dakle odrediti kada počinje korporativni kurs i obuka - ovladajte veštinom brzog čitanja, ali i kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici da imaju časove, bez obzira na to da li rade na klasični način ili online. Ipak, treba napomenuti da će oni koji nastavu budu pratili uživo moći da izaberu između nekoliko lokacija na kojima će moći da se obučavaju, a na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice naznačene institucije, odgovarajući prostor u samoj kompaniji za koju rade, kao i bilo koje drugo mesto na kome ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa.

Na koji način je organizovan seminar - ovladajte veštinom brzog čitanja?

Pojedinačni kandidati imaju priliku da časove prate preko interneta, uz pomoć svojih računara, ali i da se za njih sprovede klasična obuka i kurs - ovladajte veštinom brzog čitanja. Oni koji se odluče za prvu varijantu imaće obavezu da se za to blagovremeno pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera. Ako to ne budu uspeli da urade samostalno, mogu svakako da računaju na tehničku podršku informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici navedene institucije. Polaznici koji, međutim budu želeli da pohađaju klasične časove, dolaziće u utvrđeno vreme na nastavu u najbliže predstavništvo organizatora.

Kada se opredele između standardnog i online rada, ovi kandidati će morati da navedu da li nastavu žele da prati pojedinačno, u paru ili u grupi. Oni koji se odluče za individualni pristup moći će da rade sopstvenim tempom, jer će se celokupan tok nastave samo njima prilagođavati. Ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju će nastojati da uvaži sve lične karakteristike prijavljenog i da u skladu sa tim organizuje nastavu, kako bi mu omogućio da brže i lakše postigne predviđene ciljeve i usvoji odgovarajuća znanja i veštine. Ovi polaznici će moći da u velikoj meri utiču i na svoj raspored rada, jer će se u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, te oko datuma za početak seminara dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Svakako će se nastojati da se utvrdi plan delovanja kojim će svi biti zadovoljni i u kome će se maksimalno ispoštovati zahtevi samog polaznika koji se odnose na pomenute detalje.

Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - ovladate veštinom brzog čitanja, treba napomenuti da ovde ovlašćeni predavač radi sa dvoje prijavljenih, koji takođe mogu da iznesu svoje zahteve po pitanju rasporeda rada. U vezi sa tim će morati zatim da se konsultuju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, te će oni zajednički utvrditi vreme startovanja programa, termine i ritam održavanja časova koji će svima u najvećoj mogućoj meri da odgovaraju.

Grupna edukacija sprovodi se po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih. Ovde se, pre svega misli na definisanje termina za održavanje časova, tempa delovanja i početka edukacije, jer sve te pojedinosti unapred definiše koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a članovi grupe na to nemaju nikakvog uticaja. Oni će ponekad morati i da sačekaju dok se grupa ne formira, jer je za to neophodno najmanje četvoro prijavljenih polaznika, dok u njenom sastavu ne sme biti više od 8 osoba, kako bi se očuvao visok kvalitet obrazovnog rada.

Za zaposlene u nekoj firmi koji žele da pohađaju pomenutu edukaciju sprovešće se korporativni seminar - ovladajte veštinom brzog čitanja i to kako uživo, tako i online. Polaznici koji se opredele za klasične časove pratiće nastavu u odgovarajućim prostorijama neke poslovnice organizatora, u svom radnom okruženju ili na nekom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za sprovođenje nastave. Raspored njihovih časova i datum početka obrazovnog programa zajednički će da utvrde zvanični predsednik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs - ovladajte veštinom brzog čitanja?

Organizator ove edukacije predvideo je da pomenuti program ukupno traje 8 školskih časova, tačnije 360 minuta. Osim toga, naznačeno je da će se predavanja u vidu dvočasa držati tokom 4 dana, što znači da će polaznici biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - ovladajte veštinom brzog čitanja, kao i oni koji nastavu budu pratili pojedinačno takođe će imati naznačeni broj časova, ali ne obavezno i takav raspored. U vezi sa tim oni će moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije i tako utvrde termine i tempo rada koji će im najviše odgovarati.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava imaće edukaciju istog trajanja, ali će vreme i učestalost održavanja njihovih časova zajednički da utvrdi zvanični reprezent kompanije u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Naznačeni tempo delovanja važi zapravo isključivo za grupni seminar - ovladajte veštinom brzog čitanja, jer tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, a sami kandidati na to nemaju nikakvog uticaja, već dobijenom rasporedu moraju u potpunosti da se prilagode.

Trajanje: 8 školskih časova

Teme:

 • prilagodjavanje motorike oka,
 • fotografisanje reci,
 • razumevanje procitanog teksta,
 • pamcenje procitanog teksta.

Cene:

 • Individualna nastava: 12,000 RSD
 • Poluindividualna nastava: 8,000 RSD po polazniku
 • Grupna nastava: 6,000 RSD po polazniku

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte veštinom brzog čitanja"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje