Kurs i obuka - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla

Raspodela zadataka među zaposlenima svakako je jedan od najbitnijih, ali i najzahtevnijih poslova koje nadređeni moraju da obave, te bi stoga bilo vrlo dobro da se upoznaju sa temama koje će se obrađivati dok bude trajala obuka i kurs - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla. Svakako se preporučuje da pomenuti program isprate i menadžeri svih sektora, ali i osobe koje u okviru svojih komapanija zauzimaju upravljačke pozicije. Naznačena edukacija namenjena je i rukovodiocima stručnih timova, za čije je efikasno funkcionisanje od krucijalne važnosti pravilna raspodela poslova i zadataka među članovima.

Budući da se za pomenuti seminar interesuju osobe različitih profesija, godina, načina života i osobina ličnosti, organizator je ponudio nekoliko različitih modela za pohađanje nastave kako bi svakome omogućio da pronađe onaj koji mu najviše odgovara.

Pojedinačni kandidati mogu nastavu da prate online, ali su u tu svrhu obavezni da, pre početka sprovođenja predavanja na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Pomenuti postupak uopšte nije težak i trebalo bi da svi polaznici uspeju da ga obave samostalno, ali ako im to ne pođe za rukom svakako mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ovim kandidatima na raspolaganju je i klasična nastava, a oni koji se za nju opredele imaće obavezu da u utvrđenim terminima dolaze na časove u najbližu poslovnicu pomenute institucije.


Osobe koje nastavu pohađaju kao fizička lica treba da navedu i da li im odgovara da predavanja prate pojedinačno, u grupi ili u paru. Polaznici čiji izbor bude individualna kurs i obuka - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla radiće odvojeno od ostalih i dobiti maksimalnu posvećenost nadležnog profesora. Budući da je čitav obrazovni proces usmeren samo na jednog kandidata, nastoji se da se sve prilagodi njegovim sposobnostima i potrebama, te mu je omogućeno da navede kada mu odgovara da edukacije startuje, te kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima predavanja. U vezi sa tim mora da se konsultuje sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i da tako zajednički utvrde raspored po kome će se raditi, uz maksimalno poštovanje zahteva konkretnog kandidata.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna edukacija, kada nadležni predavač radi sa dvoje polaznika. To je zapravo najjednostavniji vid grupne nastave u kojoj svaki pojedinac u potpunosti dolazi do izražaja. Ovi polaznici takođe imaju priliku da se sa svojim profesorom i ovlašćenim kordinator za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima koje se tiču nastavnog procesa, te tako utvrde vreme i ritam održavanja časova, kao i sam datum za početak sprovođenja programa koji će im svima odgovarati.

Osobe koje budu pohađale grupni seminar - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla radiće zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih kandidata. Smatra se da je to optimalan broj polaznika za obezbeđivanje kvalitetnog obrazovnog procesa u kome će svaki pojedinac doći do izražaja. Kada se grupa formira, koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora definisaće vreme i ritam održavanja časova, kao i datum za početak ove edukacije, a sami kandidati u vezi sa tim neće moći da iznose bilo kakve svoje zahteve niti da traže da se raspored rada prilagodi njihovim potrebama.

Ukoliko je potrebno edukovati zaposlene u nekom preduzeću, sprovešće se korporativna nastava koja može da se održava na klasičan način, ali i online. Oni koji budu želeli da predavanja prate uživo moći će to da čine u prostorijama najbliže poslovnice navedene obrazovne institucije, u svom radnom prostoru, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji gde postoje odgovarajući tehnički uslovi za adekvatno odvijanje nastavnog procesa. Svakako će termin za početak sprovođenja ovog programa, vreme i učestalost održavanja časova sporazumno da odrede osoba koja zvanično reprezentuje konkretnu kompaniju i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla treba da se za to na odgovarajući način prijave i da nadležnom službeniku navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave lično, u najbližem predstavništvu naznačene obrazovne institucije, preko telefona ili, pak slanjem poruke sa odgovarajućim sadržajem na mejl adresu organizatora. Nakon toga, sprovešće se zvanični upis na edukaciju, a naznačeno je da su svi prijavljeni dužni da mu lično prisustvuju i da tada ovlašćenom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. Ona će im blagovremeno biti tačno naznačena, kako bi mogli da ih pripreme i pribave, a takođe će na vreme saznati i gde, kog datuma i u koliko sati se sprovodi pomenuta procedura.Koje oblasti proučava seminar - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla?

Da bi se poslovni zadaci izvršili kako treba, potrebno je podeliti ih na članove određenog tima ili zaposlene u konkretnoj kompaniji, te će specijalizovani seminar - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla početi detaljnim pojašnjavanjem ovog postupka. Polaznici će saznati da delegiranje, zapravo predstavlja davanje, odnosno preuzimanje odgovornosti, kompetencija i obaveza da se određeni zadatak izvrši. Na taj način rukovodilac prepušta određenom pojedincu ili stručnom timu da obavi deo posla za čiji je krajnji rezultat on nadležan, te da samim tim preuzme i deo odgovornosti i obaveza. Predavači će istaći da pomenuta podela zadataka nije nimalo jednostavna i da zahteva veliko iskustvo i razvijene organizacione sposobnosti, ali da pravilna raspodela poslovnih obaveza povećava kvalitet radnog učinka i smanjuje količinu utrošenih resursa. Osim toga, kako će prisutnima biti napomenuto, prednosti delegiranja se ogledaju i u tome što se menadžer na taj način oslobađa operativnih i dnevnih poslova, te dobija vreme za planiranje, razvoj, kontrolu i organizacione delatnosti, dok zaposleni mogu da napreduju u profesionalnom pogledu i potanu efikasniji u svom radu. Predavači će dodati da se delegiranjem zapravo promoviše timski rad, povećava produktivnost i profesionalizam, te da od njega korist imaju kako rukovorioci, tako i zaposleni, ali i celokupna organizacija.

Profesori će na narednim časovima objasniti da je, zapravo primarni cilj prenošenja zadataka, autoriteta i ovlašćenja ušteda vremena, kao jednog od najznačajnijih faktora u poslovanju. Pomenutim postupkom se, takođe rasterećuje menadžment i stvara se prostor za obavljanje drugih potencijalno bitnijih zadataka, povećava se nivo radne uspešnosti, ali i motivisanje zaposlenih, čime se dolazi do kvalitetnijeg rešavanja poslovnih problema.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla saznaće koje su uloge dodeljene odgovarajućim osobama u pomenutom procesu, ali i kako treba da postupa menadžer u postupku raspodele zadataka zaposlenima. Profesori će im objasniti da se radni zadaci ne dele nasumično, već da je potrebno dobro analizirati i proceniti kojim osobama treba poveriti odgovarajuće obaveze. Osim toga, napomenuće da je uvek preporučljivo delegirati ciljeve, a ne postupke, te da je neophodno precizno objasniti šta se od konkretnog zaposlenog očekuje, a zatim tražiti da on ili ona to ponove, kako bi bilo izvesno da je sve dobro shvaćeno. Kandidatima će biti naglašeno da se uz odgovornosti, obavezno moraju delegirati i ovlašćenja, kako bi se omogućilo valjano obavljanje konkretnog zadatka i da je potrebno zaposlenima u ovom procesu redovno davati povratne informacije, kako bi imali uvid u učinak svoga rada i bili motivisani da nastave.

U daljem toku edukacije biće reči o pojedinostima procesa delegiranja, te će predavači napomenuti da je pre toga neophodno utvrditi koja znanja i sposobnosti poseduju zaposleni ili članovi tima, koliko su oni opterećeni redovnim obavezama i samostalni u delovanju, te da li ima vremena da se sprovede edukacija vezana za obavljanje datih zadataka. Nadležni stručnjaci će istaći da je u veštini delegiranja najvažnije pravilno proceniti kome i u kom obimu poveriti određeni posao. Takođe je vrlo korisno u čitav postupak uključiti zaposlene, jer će tako svi koji učestvuju u konkretnom poslu imati uvid u zadatke koje ostali treba da obave i moći će da deluju kao pravi saradnici. Zatim će polaznici saznati da je delegiranje preporučljivo redovno sprovoditi i to pre svega za rutinske poslove, rešavanje manjih problema, različite analize, prikupljanje podataka, te za davanje odgovora na uobičajena pitanja ili rešavanje tekućih problema zaposlenih, kao što je pronalaženje zamene, davanje slobodnih dana i slično. Napomenuće da ne bi valjalo delegirati hitne poslove, kada nema dovoljno prostora za objašnjavanje i kada se ne smeju dopustiti greške, zatim poslove za koje ostali nisu dovoljno kvalifikovani, postupke koji se odnose na otpuštanje ili zapošljavanje, probleme sa motivacijom zaposlenih, kao ni one vezane za njihovu disciplinu ili odgovarajuće sankcionisanje. Prisutnima će biti pojašnjeno da, prilikom delegiranja saradnicima treba dati odgovore na nekoliko ključnih pitanja, to jest najpre treba precizno definisati posao koji treba da se uradi, zatim objasniti razloge zbog kojih je on bitan i koji se rezultati očekuju, te odrediti potrebne resurse, definisati rokove i način praćenja i kontrole realizacije konkretnog zadatka.

Pre nego što se završi kurs i obuka - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla, nadležni predavači će govoriti i o neophodnosti davanja povratnih informacija saradnicima, u cilju njihovog efikasnijeg i kvalitetnijeg delovanja. Polaznici će saznati na koji način treba da upućuju pozitivan feedback i zbog čega je to preporučljivo raditi pred ostalim zaposlenima, ali će biti upoznati i sa veštinom davanja negativnih komentara, koji mogu da naiđu na otpor zaposlenih. Profesori će posebno istaći da kod nepovoljnih povratnih informacija treba tačno navesti kada je dotična osoba pokazala neodgovarajuće ponašanje, te ponuditi konstruktivno rešenje za tu situaciju. Osim toga, treba svakako saslušati i šta zaposleni o tome ima da kaže i u najvećoj meri uzeti u obzir i njegovo tumačenje. Posebna pažnja će se tokom predavanja posvetiti postizanju odgovarajuće motivacije članova tima ili radnika u određenoj kompaniji, što takođe predstavlja važan faktor uspešne podele posla. Kroz praktične aktivnosti i simulacije realnih situacija, polaznici će se uvežbavati u vođenju komunikacije pri delegiranju, kao i u sprovođenju odgovarajuće procene sposobnosti saradnika i posla koji može da bude predmet pomenutog postupka.

Gde i kada se sprovodi seminar - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla?

Za sve polaznike koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica moći će da se organizuje online obuka i kurs - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla, kada će oni predavanja pratiti preko interneta, pomoću svojih računara, pa će shodno tome moći da odaberu i mesto na kome će to činiti. Treba, međutim naglasiti da su obavezni da na svoje kompjutere blagovremeno instaliraju posebnu vrstu softvera, što najverovatnije mogu da obave samostalno jer je zadatak prilično jednostavan. No, ukoliko budu imali nekih teškoća, svakako mogu da računaju na tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Ovim kandidatima na raspolaganju je i klasična nastava koju, međutim moraju da pohađaju isključivo u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, gde će dolaziti prema tačno definisanom rasporedu.

Na isti način, to jest preko interneta i uživo časove mogu da prate i kandidati zaposleni u nekom preduzeću za koje se sprovodi korporativna edukacija. U prvoj varijanti moći će, naravno da odaberu lokaciju na kojoj će se obučavati, dok će u drugom slučaju moći da biraju između nekoliko mesta za održavanje časova. Na raspolaganju su im odgovarajuće prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, ali i bilo koja druga lokacija na kojoj ima tehničkih mogućnosti za održavanje predavanja. Za bilo koju od pomenutih opcija da se opredele, ovi polaznici radiće prema rasporedu koji zajednički utvrde zvanični reprezent nihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Pojedinačni polaznici imaju priliku i da odaberu svoj socijalno okruženje tokom nastave, pa će tako osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla moći da se edukuju u društvu još nekoliko drugih kandidata i to kako preko interneta, tako i na klasični način. Od ovog izbora zavisiće i lokacija na kojoj će oni pratiti predavanja, a treba istaći i da je veličina grupe vrlo strogo određena, to jest da može imati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro članova. Nikome od njih neće biti dozvoljeno da na bilo koji način utiče na raspored po kome će se tokom edukacije raditi, već će termine i ritam održavanja časova, kao i vreme za početak kompletnog programa unapred definisati koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Oni koji budu pohađali poluindividualnu edukaciju takođe će moći sami da odaberu mesto na kome će pratiti časove ukoliko odaberu online rad ili će, pak morati da u utvrđeno vreme dolaze na klasična predavanja u najbliže predstavništvo organizatora. U oba slučaja moći će da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije dogovore oko svih pojedinosti vezanih za organizaciju nastave, te da tako utvrde vreme i učestalost održavanja časova i termin za početak kompletnog programa koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu da budu po volji.

Individualni seminar - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla takođe može da se odvija preko interneta, kada sami polaznici odlučuju o mestu na kome će pratiti nastavu ili u vidu klasičnih časova, koji će se prema dobijenom rasporedu odvijati u najbližem predstavništvu organizatora. Tokom sprovođenja ovog modela rada veoma se vodi računa o ličnosti, potrebama i predznanju samog kandidata i nastavni proces se tome što je moguće više prilagođava, a sa ciljem postizanja kvalitetnih i efikasnih rezultata. Iako možda tako deluje, nadležni predavač nije glavni i jedini nosilac obrazovnog procesa niti se kandidat nalazi u receptorskoj poziciji primaoca gotovih znanja od profesora. Naprotiv, sve vreme se kontinuirano nastoji da se on uključi u komunikaciju, da komentariše, osporava i diskutuje i da tako omogući profesoru da dobije povratnu informaciju o učinku svoga rada, ali i da sagleda svoj napredak zasebno od drugih. Ovi polaznici takođe mogu da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju oko svih detalja vezanih za nastavu, te tako zajednički utvrde vreme i ritam održavanja časova kao i datum startovanja programa koji će svima da odgovara.

Po kom principu se odvija obuka i kurs - ovaladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla?

Kada se na edukaciju prijave zaposleni u nekom preduzeću, koji smatraju da je njen sadržaj bitan za njihovo poslovanje, sprovodi se korporativni kurs i obuka - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla i to kako preko interneta, tako i na klasični način, kada polaznici imaju mogućnost da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje predavanja. Tada im se nude namenske prostorije u određenoj poslovnici organizatora, prostor same kompanije za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj ima mogućnosti za kvalitetno održavanje nastave. Vreme početka njihove obuke, termine i ritam održavanja časova u dogovoru će definisati ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni kandidati, takođe mogu da se opredele za online edukaciju, te da predavanja pomoću svojih računara prate preko interneta. Zbog toga su, međutim obavezni da, pre nego što časovi počnu da se sprovode na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije uspeti da urade bez ičije pomoći, jer je reč o prilično jednostavnom postupku. Ako se, pak ne snađu i ne budu mogli da ovo instaliranje obave samostalno, mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije. Oni koji se opredele za klasičnu nastavu dolaziće, prema rasporedu koji budu dobili na predavanja u najbliže predstavništvo organizatora.

Bilo da se odluče za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da rade odvojeno od ostalih, odnosno da pohađaju individualni seminar - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla. Tada će imati priliku da napreduju sopstvenim ritmom, budući da neće imati kome da se prilagođavaju, ali i da steknu jasnu sliku o svom znanju, oblastima koje još treba da prouče, kao i o ostvarenim obrazovnim ciljevima. Oni će moći da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa rasporedom rada, a svakako će se nastojati da definisani termini i ritam održavanja časova, kao i datum za startovanje celokupnog programa u najvećoj mogućoj meri odgovaraju potrebama i zahtevima konkretnog kandidata, te da mu se tako omogući da obaveze vezane za ovu edukaciju lakše uklopi u svoj način života i vršenje ostalih dužnosti koje ima.

Poluindividualna nastava sprovodi se za dvoje kandidata koji funkcionišu kao tandem u nastavi i mogu da se, najpre međusobno dogovore u vezi sa vremenom i učestalošću održavanja predavanja, kao i oko datuma za početak kompletne obuke koji im oboma odgovaraju. Zatim će to da saopšte svom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora, pa će ukoliko dobiju njihovu saglasnost moći da rade u skladu sa planom delovanja koji će najmanej da poremeti njihov ustaljeni ritam.

Grupna obuka i kurs - ovladate veštinom delegiranja u obavljanju posla može da se sprovede za najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika koji će zajedno da ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Svi članovi grupe su u potpunosti ravnopravni i niko od njih ne sme biti privilegovan u odnosu na ostale, te im upravo zbog toga nije dozvoljeno da odlučuju u vezi sa rasporedom rada. Sve pojedinosti koje se odnose na nastavu, to jest vreme njenog startovanja, termine i ritam održavanja časova unapred će definisati koordinator u okviru pomenute obrazovne institucije, a od članova grupe se očekuje da se ovom planu delovanja, uz manje ili veće ustupke, u potpunosti prilagode.

Koliko traje kurs i obuka - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla?

Predviđeno je da se predavanja u okviru ovog programa održavaju tokom 8 školskih časova, tačnije rečeno za vreme 360 minuta. Takođe je navedeno da će se tokom 4 dana držati dvočasi, što znači da će se edukacija odvijati u ritmu 4 puta po 90 minuta.

Osobe koje budu pohađale individualni seminar - ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla, kao i oni koji budu radili u paru imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav tempo delovanja. U vezi sa rasporedom rada sami kandidati će se dogovarati sa svojim profesorima i ovlašćenim predstavnikom organizatora i tako utvrditi onaj koji svima odgovara.

Polaznici za koje se bude sprovodila korporativna nastava takođe će imati 8 časova, ali će o njihovom rasporedu da odlučuju zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Gore naznačeni tempo rada važi isključivo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - ovladate veštinom delegiranja u obavljanju posla, budući da tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje samo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Ovladajte veštinom delegiranja u obavljanju posla"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje